21.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/1


NÕUKOGU OTSUS,

15. oktoober 2007,

tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni ühenduse nimel allakirjutamise kohta

(2007/712/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

16. septembril 1988. aastal kirjutasid Euroopa ühenduste liikmesriigid koos Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooniga alla kohtualluvust ning kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlevale rahvusvahelisele lepingule, (1) (edaspidi „Lugano konventsioon”), laiendades sellega sama reguleerimisalaga 27. septembri 1968. aasta konventsiooni (2) (edaspidi „Brüsseli konventsioon”) sätete kohaldamist Islandile, Norrale ja Šveitsile.

(2)

Läbirääkimisi Brüsseli konventsiooni ja Lugano konventsiooni läbivaatamiseks peeti aastatel 1998-1999 töörühma raames, kuhu kuulusid ka Šveits, Norra ja Island. Nimetatud läbirääkimiste tulemusel võeti vastu töörühma koostatud konventsiooni eelnõu, mille nõukogu kinnitas oma 27. ja 28. mail 1999. aasta kohtumisel.

(3)

Nimetatud eelnõu alusel toimusid nõukogu raames läbirääkimised, mille tulemusel võeti vastu nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades), (3) millega ajakohastati Brüsseli konventsiooni sätteid ning muudeti tunnustamise ja täitmise süsteem kiiremaks ja tõhusamaks.

(4)

Brüsseli ja Lugano konventsiooni tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise režiimide samalaadsuse tõttu tuleks Lugano konventsiooni sätted viia vastavusse määruse (EÜ) nr 44/2001 sätetega, et saavutada kohtuotsuste liikumise võrdne tase EL liikmesriikide ning asjaomaste EFTA riikide vahel.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt ei kohalda Taani Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotist. Selleks, et Lugano konventsiooni sätteid oleks võimalik kohaldada Taani suhtes, peaks Taani osalema uue sama reguleerimisalaga konventsiooni osalisena.

(6)

27. septembri 2002. aasta otsusega volitas nõukogu komisjoni alustama läbirääkimisi eesmärgiga võtta vastu uus tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise Lugano konventsioon.

(7)

Komisjon on ühenduse nimel sellise konventsiooni üle läbirääkimisi pidanud Islandi, Norra, Šveitsi ja Taaniga.

(8)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt osalevad Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(9)

Vastavalt Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklitele 1 ja 2 ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(10)

28. märtsil 2007. aastal Brüsselis parafeeritud konventsioon tuleks alla kirjutada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse nimel kiidetakse heaks tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon, millega asendatakse 16. septembri 1988. aasta Lugano konventsioon, eeldusel et kõnealune konventsioon sõlmitakse.

Konventsiooni tekst lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud ühenduse poolt alla kirjutama tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioonile.

Luxembourg, 15. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

L. AMADO


(1)  Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon (EÜT L 319, 25.11.1988, lk 9).

(2)  Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise Brüsseli konventsioon (EÜT L 299, 31.12.1972, lk 32). (Konsolideeritud versioon EÜT C 27, 26.1.1998, lk 1).

(3)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).