27.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/63


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. septembra 2006

v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/F/38.121 – Pribor (fitingi))

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4180)

(Verodostojna so samo besedila v angleškem, nemškem, španskem, italijanskem in francoskem jeziku)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/691/ES)

POVZETEK KRŠITVE

(1)

Odločba je bila naslovljena na podjetja Aalberts Industries NV, Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, VSH Italia S.r.l., Yorkshire Fittings Limited, Advanced Fluid Connections plc, IBP Limited, International Building Products France SA, International Building Products GmbH, Delta plc, Aldway Nine Limited, Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited, Flowflex Holdings Ltd, Flowflex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Mueller Industries Inc, Mueller Europe Ltd, WTC Holding Company Inc, Pegler Ltd, Tomkins plc, FRA.BO S.p.A., Supergrif SL, SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Sanha Italia srl, Viega GmbH & Co. KG, Legris Industries SA in Comap SA.

(2)

Trideset zgoraj navedenih pravnih oseb (ki sodijo pod enajst podjetij, pri čemer so nekatere pravne osebe odgovorne kot matična podjetja) je odgovornih za kršitev člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP s sodelovanjem pri eni sami in nepretrgani kršitvi med 31. decembrom 1988 in 1. aprilom 2004 v industriji pribora (fitingov) v Evropskem gospodarskem prostoru. Vsa podjetja niso sodelovala pri kršitvi ves čas njenega trajanja.

(3)

Glavne značilnosti kršitve vključujejo: tekmeci so razpravljali o cenah, se dogovarjali, izvajali in spremljali dogovore o cenah ter popustih in rabatih, se dogovarjali o izvedbenih mehanizmih, si dodeljevali trge in kupce, izmenjavali poslovno pomembne in zaupne tržne podatke in/ali podatke, pomembne za podjetja, se redno sestajali in vzdrževali druge stike za dogovore v zvezi z zgoraj navedenimi omejitvami in spremljanjem njihovega izvajanja v Evropskem gospodarskem prostoru.

INDUSTRIJA PRIBORA (FITINGOV)

(4)

Pri zadevnem izdelku gre za bakreni pribor (fitinge), vključno s priborom (fitingi) iz bakrenih zlitin (kot so topovski bron, medenina in druge zlitine na podlagi bakra). Pribor (fiting) povezuje cevi, ki se uporabljajo pri transportu vode, zraka, plina itd. za vodovodne in plinske instalacije, ogrevanje, komunalno infrastrukturo in druge namene. Obstajajo različne vrste pribora (fitingov), kot na primer spajanje z zaskokom, lotanjem, zatiskanjem in nasedom. Vse te vrste so vključene v to odločbo.

(5)

Preiskava je pokazala, da je kartel pokrival celoten Evropski gospodarski prostor. Leta 2003 je znašala v Evropskem gospodarskem prostoru tržna vrednost za pribor (fitinge) iz bakra in bakrenih zlitin približno 525 milijonov EUR za približno 960 milijonov kosov.

POSTOPEK

(6)

Januarja 2001 je podjetje Mueller Industries Inc obvestilo Komisijo o obstoju kartela v industriji pribora (fitingov) (in v drugih sorodnih industrijah na trgu bakrenih cevi) ter izrazilo željo po sodelovanju s Komisijo v skladu z obvestilom o ugodni obravnavi iz leta 1996. Podjetje Mueller je Komisiji predložilo dokaze, ki so ji omogočili izvedbo inšpekcijskih pregledov.

(7)

Komisija je 22. in 23. marca 2001 opravila prve napovedane inšpekcijske preglede v zvezi z bakrenimi cevmi in priborom (fitingi). Po opravljenih pregledih je bil aprila 2001 sprejet sklep, da se ločeno obravnavajo zadeve v zvezi z bakrenimi cevmi za vodovodne in plinske instalacije (38.069), industrijskimi cevmi (38.240) in priborom (fitingi) (38.121). Nato je Komisija 24. in 25. aprila 2001 opravila dodatne nenajavljene preglede v prostorih skupine Delta. V te preglede je bil zajet samo pribor (fitingi). Na področju bakrenih cevi je Komisija sprejela dva sklepa o naložitvi glob v zadevi industrijskih cevi (leta 2003) in v zadevi bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije (leta 2004).

(8)

Septembra 2003, po opravljenih pregledih in po tem, ko so bili odposlani dopisi z zahtevami po informacijah, je skupina IMI vložila prošnjo za ugodno obravnavo. Tej prošnji za ugodno obravnavo sta sledili prošnji skupine Delta (marca 2004) in podjetja Frabo (julija 2004). Zadnjo prošnjo za ugodno obravnavo je predložilo podjetje Oystertec/Advanced Fluid Connections plc maja 2005.

(9)

Obvestilo o nasprotovanju je bilo naslovljeno na 30 podjetij, ki sodijo pod enajst podjetij in eno združenje podjetij. Vse stranke, razen podjetij Flowflex, Comap in Supergrif, so uresničile pravico do zaslišanja in sodelovale na zaslišanju, ki je potekalo 25. in 26. januarja 2006.

DELOVANJE KARTELA

(10)

Čeprav obstaja utemeljen sum, da so se stiki protikonkurenčnega značaja med proizvajalci pribora (fitingov) iz Združenega kraljestva vzpostavili že pred letom 1988, dokazi, ki jih ima Komisija, trdno in neovrgljivo kažejo, da je bil datum začetka kršitve december 1988. Na podlagi tega je Komisija ocenila, da so se skrivni dogovori v Združenem kraljestvu med proizvajalci iz Združenega kraljestva začeli 31. decembra 1988. Komisija je glede na ravnanje proizvajalcev pribora (fitingov) na vseevropski ravni zaradi ohlapne oblike in raziskovalnega značaja stikov pred januarjem 1991 svojo oceno na podlagi pravil o konkurenci omejila na obdobje od 31. januarja 1991, to je od datuma prvega sestanka „Super-EFMA“, ko so se tekmeci dogovorili glede cen in ko so bili vseevropski dogovori evidentirani kot organiziran in strukturiran program.

(11)

Nadaljnji dokazi iz dokumentacije Komisije kažejo, da se je ta kršitev nadaljevala tudi po inšpekcijskih pregledih Komisije marca in aprila 2001, in sicer v podjetjih Comap, IBP/Oystertec (Advanced Fluid Connections) in Frabo do aprila 2004, v podjetju Delta pa v manjšem obsegu. Podjetje Aalberts je sodelovalo pri kršitvi po pregledih med junijem 2003 in aprilom 2004. To je bil prvi primer omejevalnega sporazuma, ki so ga nekatera sodelujoča podjetja izvajala še tri leta po inšpekcijskih pregledih.

(12)

Splošni ustroj protikonkurenčnih dogovorov za pribor (fitinge) kaže, da se lahko štejejo za eno samo kršitev, pri kateri so tekmeci razpravljali o cenah, se dogovarjali, izvajali in spremljali dogovore o cenah ter popustih in rabatih, se dogovarjali o izvedbenih mehanizmih, si dodeljevali trge in kupce ter si izmenjavali poslovno pomembne in zaupne tržne podatke.

GLOBE

Osnovni znesek

Stopnja kršitve

(13)

Glede na stopnjo kršitve ter njen vpliv na trg in geografski obseg je treba kršitev opredeliti kot zelo resno.

Diferencirana obravnava

(14)

Ker obstaja velika razlika med posamičnimi prihodki podjetij v sektorju kartela, je Komisija podjetja obravnavala diferencirano (po skupinah), da bi upoštevala delež odgovornosti vsakega podjetja: ta pristop se uporablja za razlikovanje med prispevki posameznih podjetij k protikonkurenčnim vplivom.

(15)

Podjetja so bila razdeljena v šest kategorij glede na njihovo relativno pomembnost. Pri določitvi relativne pomembnosti podjetij pri tej kršitvi je Komisija upoštevala ustrezne tržne deleže posameznih podjetij pri zadevnem izdelku. Posamezni deleži udeležencev kršitve so se primerjali na podlagi njihovih tržnih deležev pri izdelku v Evropskem gospodarskem prostoru v letu 2000 za vsa podjetja, razen za podjetji Aalberts in Advanced Fluid Connections, pri katerih je bilo kot podlaga za diferenciacijo vzeto leto 2003. Komisija je izbrala leto 2000, ker je bilo to zadnje leto kršitve, v katerem so bila vsa podjetja, na katera je bila naslovljena ta odločba, dejavna v kartelu, razen obeh prej navedenih.

(16)

Skladno s tem sta bili podjetji Viegener in Aalberts uvrščeni v prvo kategorijo. IMI in Delta sta bili uvrščeni v drugo kategorijo, Advanced Fluid Connections v tretjo, Legris Industries v četrto, Sanha Kaimer, Flowflex, Frabo in Mueller v peto ter Pegler v šesto kategorijo.

Učinkovito odvračanje

(17)

Komisija je ocenila, da bi bilo globo podjetju Tomkins/Pegler primerno pomnožiti, da bi zagotovili zadosten odvračilni učinek. Leta 2005, ki je bilo zadnje poslovno leto pred to odločbo, je znašal skupni promet podjetja Tomkins, ki je matično podjetje podjetja Pegler, 4,65 milijarde EUR.

(18)

Na podlagi tega in v skladu s prejšnjimi odločbami je Komisija menila, da bi bilo primerno globo za podjetje Tomkins pomnožiti.

Trajanje

(19)

Posamezni množitelji so se uporabili tudi glede na trajanje kršitve posameznih pravnih oseb.

OTEŽEVALNE OKOLIŠČINE

Sodelovanje pri kršitvi po inšpekcijskih pregledih

(20)

Z odločbo je bilo ugotovljeno, da podjetja Oystertec/Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo in v manjšem obsegu Delta niso opustila kršitve takoj po opravljenih inšpekcijskih pregledih. Ta podjetja so sodelovala pri kršitvi še po opravljenih pregledih. Glede podjetja Aalberts je bilo ugotovljeno, da je sodelovalo pri kršitvi po pregledih med junijem 2003 in aprilom 2004. Takšno ravnanje pomeni očitno nespoštovanje pravil o konkurenci. Ko Komisija opravi inšpekcijski pregled v primeru omejevalnega sporazuma, uradno opozori zadevna podjetja, da je šlo morda za kršitev pravil o konkurenci. Izkušnje kažejo, da v veliki večini primerov inšpekcijski pregledi spodbudijo podjetja k takojšnjemu prenehanju kršitve, s čimer se kupcem zagotovi takojšnje olajšanje, medtem ko se čaka na odločitev Komisije v zvezi s primerom. V tem smislu je namen inšpekcijskih pregledov, da odvračajo vpletena podjetja od nadaljevanja kršitve. Zato morajo podjetja po inšpekcijskih pregledih takoj prenehati s kršitvijo. Ta podjetja pa se za inšpekcijske preglede niso zmenila in nekatera od njih so z njo nadaljevala še tri leta.

(21)

To upravičuje povečanje osnovnega zneska globe, ki se naloži podjetjem Aalberts, Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo in Delta.

(22)

Kar zadeva podjetje Frabo, odločba priznava, da je bil njegov delež pri tem še zlasti odločilen. Frabo je bilo prvo podjetje, ki je po inšpekcijskih pregledih razkrilo protikonkurenčno ravnanje in zagotovilo povezavo za leta pred inšpekcijskimi pregledi in po njih. Tako je Komisija lahko ugotovila neprekinjenost med obema obdobjema, ki je brez prispevka podjetja Frabo ne bi bilo mogoče dokazati. Ob upoštevanju te okoliščine in v skladu z načelom pravičnosti Frabo ni bil kaznovan za razkritje tega dogovora po inšpekcijskem pregledu. Zato je bil Frabo izvzet iz tega oteževalnega dejavnika.

Zavajajoče informacije

(23)

Poleg tega je podjetje Advanced Fluid Connections v svojem odgovoru na obvestilo o nasprotovanju Komisiji posredovalo zavajajoče informacije. V izjavi, priloženi k odgovoru na obvestilo o nasprotovanju, je nekdo od zaposlenih v podjetju Advanced Fluid Connections navedel, da med letoma 2001 in 2005 ni imel telefonskih stikov s podjetjem Frabo. Več računov za telefonske pogovore, ki jih je zagotovilo podjetje Frabo, pa v nasprotju s to izjavo kaže, da je med aprilom 2002 in julijem 2003 podjetje Frabo kontaktiralo podjetje Advanced Fluid Connections po mobilnem telefonu najmanj 28-krat.

(24)

Ta oteževalna okoliščina upravičuje povečanje osnovnega zneska globe, ki se naloži podjetju Advanced Fluid Connections.

OLAJŠEVALNE OKOLIŠČINE

(25)

Več podjetij se je sklicevalo na nekatere ali vse od naslednjih olajševalnih okoliščin: hitro prenehanje kršitve, manjša/pasivna vloga, odsotnost učinkovitega izvajanja praks, izvajanje programov za zagotavljanje zakonitosti delovanja, odsotnost koristi, težave v industriji pribora (fitingov). Vse te trditve so zavrnjene kot neutemeljene, razen manjše/pasivne vloge, na katero se sklicuje podjetje Flowflex. Osnovni znesek za podjetje Flowflex je bil zato zmanjšan za 10 %.

Sodelovanje izven okvira obvestila o ugodni obravnavi

(26)

Odločba zavzema stališče, da sodelovanje podjetja Frabo v tem pogledu izpolnjuje pogoje za olajševalno okoliščino. Podjetje Frabo je prvo razkrilo nadaljnje izvajanje omejevalnega sporazuma po inšpekcijskih pregledih, in je bilo zlasti prvo podjetje, ki je priskrbelo dokaze in razlage dokazov o nepretrganosti kršitve v obdobju po inšpekcijskih pregledih do aprila 2004. Pred prošnjo podjetja Frabo za ugodno obravnavo Komisija ni mogla določiti trajanja in nepretrganosti kršitve od marca 2001 do aprila 2004.

(27)

Podjetje Frabo ne bi smelo biti kaznovano za sodelovanje z določitvijo višje globe od tiste, ki bi jo moralo plačati v primeru nesodelovanja. Zato je bil osnovni znesek globe za podjetje Frabo zmanjšan za hipotetičen znesek globe, ki naj bi se naložil podjetju Frabo za triletno kršitev.

UPORABA 10-ODSTOTNE MEJE PROMETA

(28)

Kjer je ustrezno, se je za izračunane globe uporabila 10-odstotna meja prometa na svetovnem trgu iz člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 (1).

UPORABA OBVESTILA O UGODNI OBRAVNAVI IZ LETA 1996

(29)

Podjetja Mueller, IMI, Delta, Frabo in Advanced Fluid Connections so s Komisijo sodelovala v različnih fazah preiskave, da bi si zagotovila ugodno obravnavo, kot jo določa obvestilo o ugodni obravnavi iz leta 1996, ki se uporablja v tej zadevi.

Oprostitev plačila globe

(30)

Mueller je bilo prvo podjetje, ki je Komisijo obvestilo o obstoju kartela v sektorju pribora (fitingov), ki je vplival na trg EGP v 90. letih prejšnjega stoletja. Dokazi, ki jih je predložilo podjetje Mueller, so Komisiji omogočili določiti obstoj, vsebino in udeležence številnih sestankov kartela in drugih stikov, ki so potekali zlasti med letoma 1991 in 2000, ter izvedbo inšpekcijskih pregledov dne 22. marca 2001 in pozneje. Zato podjetje Mueller izpolnjuje pogoje za popolno oprostitev plačila kakršne koli globe.

Znižanje globe

(31)

Dne 18. septembra 2003 je podjetje IMI stopilo v stik s Komisijo, da bi ji predložilo vlogo za ugodno obravnavo. Podjetje IMI je znatno prispevalo k ugotovitvi obstoja kršitve, po prejemu izjave o nasprotovanju pa je obvestilo Komisijo, da potrjuje dejstva, navedena v prošnjah za ugodno obravnavo. Podjetje IMI je bilo za sodelovanje nagrajeno s 50-odstotnim znižanjem globe.

(32)

Dne 10. marca 2004 je oddalo prošnjo za ugodno obravnavo podjetje Delta. Prošnji podjetja Delta so sledile druge pisne vloge, sestanek in predstavitev ustnih izjav. Podjetje Delta je v veliki meri potrdilo dejstva, ki jih je predstavilo podjetje IMI v svoji vlogi za ugodno obravnavo. Podjetje Delta je bilo za sodelovanje nagrajeno z 20-odstotnim znižanjem globe.

(33)

Dne 19. julija 2004 je oddalo vlogo za ugodno obravnavo podjetje Frabo. Podjetje Frabo je v veliki meri potrdilo dejstva, ki sta jih predstavili podjetji IMI in Delta v svojih vlogah za ugodno obravnavo. Frabo je bilo prvo podjetje, ki je razkrilo, da se je kršitev nadaljevala tudi po inšpekcijskih pregledih, in to do aprila 2004. Informacije podjetja Farbo so se uporabile tudi za pripravo osnutkov zahtevkov za informacije, ki so prispevale k temu, da je podjetje Advanced Fluid Connections vložilo prošnjo za ugodno obravnavo, v kateri je navedlo dokaze o sodelovanju pri kršitvi po inšpekcijskem pregledu. Glede na to je bilo podjetje Frabo za sodelovanje nagrajeno z 20-odstotnim znižanjem globe.

(34)

Dne 24. maja 2005 je vložilo prošnjo za ugodno obravnavo podjetje Advanced Fluid Connections (Oystertec). Podjetje Advanced Fluid Connections je v veliki meri potrdilo dejstva, ki jih je predstavilo podjetje Frabo v svoji prošnji za ugodno obravnavo. V svojem odgovoru na obvestilo o nasprotovanju in med ustnim zaslišanjem je podjetje Advanced Fluid Connections močno nasprotovalo dejstvu, da je Komisija ugotovila neprekinjenost med obdobjem pred inšpekcijskimi pregledi in po njih do aprila 2004. Podjetje Advanced Fluid Connections je v skladu s prej navedenim zavajalo Komisijo in skušalo oslabiti njeno zmožnost dokazati kršitev. Zato Komisija ob ustreznem upoštevanju vseh teh okoliščin ni odobrila znižanja globe za podjetje Advanced Fluid Connections.

ZAKLJUČEK POSTOPKA

(35)

Zaradi argumentov, ki so jih predložila podjetja in njihovo združenje v svojih odgovorih na obvestilo o nasprotovanju in na ustnem zaslišanju, je Komisija imela dokaze o neposredni vpletenosti podjetja Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) v sporazum, sklenjen dne 16. februarja 2004 za zvišanje cen.

(36)

Vendar pa ni bilo dovolj dokazov, ki bi kazali, da je podjetje FNAS dejavno sprejelo nalogo, ki so mu jo zaupali proizvajalci, in da je dejansko pomagalo pri izvajanju sporazuma.

(37)

Zato je Komisija sklenila, da podjetje FNAS ni bilo vključeno v ta sporazum niti v kateri koli drugi protikonkurenčni dogovor. Zato je bil postopek proti podjetju Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) zaključen.

ODLOČBA

(38)

Naslovniki te odločbe in obdobja njihove vpletenosti so naslednji:

Aalberts Industries NV, od 25. junija 2003 do 1. aprila 2004

Aquatis France SAS, od 31. januarja 1991 do 22. marca 2001 (IMI) in od 25. junija 2003 do 1. aprila 2004 (Aalberts)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, od 31. januarja 1991 do 22. marca 2001 (IMI) in od 25. junija 2003 do 1. aprila 2004 (Aalberts)

VSH Italia S.r.l, od 15. marca 1994 do 22. marca 2001

Yorkshire Fittings Limited, od 31. decembra 1988 do 22. marca 2001

Advanced Fluid Connections plc, od 23. novembra 2001 do 1. aprila 2004

IBP Limited, od 23. novembra 2001 do 1. aprila 2004

International Building Products France SA, od 4. aprila 1998 do 23. novembra 2001 (Delta) in od 23. novembra 2001 do 1. aprila 2004 (Advanced Fluid Connections)

International Building Products GmbH, od 31. januarja 1991 do 23. novembra 2001

Delta plc, od 31. decembra 1988 do 23. novembra 2001

Aldway Nine Limited, od 28. julija 1999 do 23. novembra 2001

Delta Engineering Holdings Limited, od 31. decembra 1988 do 23. novembra 2001

Druryway Samba Limited, od 31. decembra 1988 do 23. novembra 2001

Flowflex Holdings Ltd, od 1. aprila 1989 do 22. marca 2001

Flowflex Components Ltd, od 31. decembra 1988 do 22. marca 2001

FRA.BO S.p.A, od 30. julija 1996 do 1. aprila 2004

IMI plc, od 31. decembra 1988 do 22. marca 2001

IMI Kynoch Ltd, od 31. decembra 1988 do 22. marca 2001

Legris Industries SA, od 31. januarja 1991 do 1. aprila 2004

Comap SA, od 31. januarja 1991 do 1. aprila 2004

Mueller Industries Inc., od 12. decembra 1991 do 12. decembra 2000

Mueller Europe Ltd., od 28. februarja 1997 do 12. decembra 2000

WTC Holding Company, Inc., od 28. februarja 1997 do 12. decembra 2000

Pegler Ltd, od 31. decembra 1988 do 22. marca 2001

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, od 30. julija 1996 do 22. marca 2001

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, od 30. julija 1996 do 22. marca 2001

Sanha Italia srl, od 1. januarja 1998 do 22. marca 2001

Supergrif SL, od 22. julija 1991 do 23. novembra 2001

Tomkins plc, od 31. decembra 1988 do 22. marca 2001

Viega GmbH & Co. KG, od 12. decembra 1991 do 22. marca 2001.

(39)

V skladu z zgornjimi uvodnimi izjavami so bile naložene naslednje globe:

(a)

Aalberts Industries NV:

od tega skupno in solidarno z:

(i)

Aquatis France SAS: 55,15 milijona EUR; in

(ii)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 milijona EUR

100,80 milijona EUR

(b)

1.

IMI plc skupno in solidarno z IMI Kynoch Ltd:

od tega skupno in solidarno z:

(i)

Yorkshire Fittings Limited: 9,64 milijona EUR; in

(ii)

VSH Italia S.r.l: 0,42 milijona EUR; in

(iii)

Aquatis France SAS: 48,30 milijona EUR; in

(iv)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 48,30 milijona EUR

48,30 milijona EUR

2.

Aquatis France SAS in Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sta skupno in solidarno odgovorna za dodatni znesek v višini:

2,04 milijona EUR

(c)

Advanced Fluid Connections plc:

od tega skupno in solidarno z:

(i)

IBP Limited: 11,26 milijona EUR; in

(ii)

International Building Products

France SA: 5,63 milijona EUR

18,08 milijona EUR

(d)

Delta plc skupno in solidarno z Delta Engineering Holdings Limited:

od tega skupno in solidarno z:

(i)

Druryway Samba Limited: 28,31 milijona EUR; in

(ii)

International Building Products GmbH: 2,81 milijona EUR; in

(iii)

International Building Products France SA: 5,63 milijona EUR; in

(iv)

Aldway Nine Limited: 28,31 milijona EUR; in

(v)

Supergrif SL: 0,59 milijona EUR

28,31 milijona EUR

(e)

Flowflex Holdings Ltd

skupno in solidarno s Flowflex Components Ltd:

1,34 milijona EUR

(f)

FRA.BO S.p.A:

1,58 milijona EUR

(g)

Legris Industries SA:

od tega skupno in solidarno s

Comap SA: 18,56 milijona EUR

46,80 milijona EUR

(h)

Tomkins plc

skupno in solidarno s Pegler Ltd:

5,25 milijona EUR

(i)

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG:

od tega skupno in solidarno s:

(i)

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 milijona EUR; in

(ii)

Sanha Italia srl: 7,15 milijona EUR

7,97 milijona EUR

(j)

Viega GmbH & Co. KG:

54,29 milijona EUR

(40)

Podjetjem iz uvodne izjave 38 je bilo odrejeno, da takoj prenehajo s kršitvami iz uvodne izjave 3, če tega še niso storila, in da se vzdržijo kakršnih koli dejanj ali ravnanj, opisanih v uvodni izjavi 3, ter kakršnih koli dejanj ali ravnanj, ki imajo enak ali podoben cilj ali učinek.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1419/2006 (UL L 269, 28.9.2006, str. 1).