16.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/16


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. oktobra 2007

o dovoljenju za uporabo ogroženega goveda do konca njegovega produktivnega življenja v Nemčiji po uradni potrditvi prisotnosti BSE

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4648)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2007/667/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) in zlasti drugega pododstavka člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. Prvi pododstavek člena 13(1) navedene uredbe določa ukrepe za izkoreninjene, ki jih je treba uporabiti, kadar je prisotnost TSE uradno potrjena. Navedeni ukrepi zajemajo zlasti pokol ter popolno uničenje živali in proizvodov živalskega izvora, ki so bili ugotovljeni kot ogroženi („ogroženo goved“) zaradi epidemiološke povezave z okuženimi živalmi.

(2)

Nemčija je Komisiji predložila zahtevek za odločbo, da se z odstopanjem od točke (c) prvega pododstavka člena 13(1) Uredbe (ES) št. 999/2001 dovoli uporaba ogroženega goveda do konca njegovega produktivnega življenja.

(3)

Nadzorni ukrepi, ki jih je predložila Nemčija, predvidevajo stroge omejitve za premike in sledljivost goveda, tako da sedanja raven zaščite zdravja ljudi in živali ostane nespremenjena.

(4)

Na podlagi pozitivne ocene tveganja je treba Nemčiji dovoliti uporabo ogroženega goveda do konca njegovega produktivnega življenja, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Z odstopanjem od točke (c) prvega pododstavka člena 13(1) Uredbe (ES) št. 999/2001 lahko Nemčija govedo iz druge in tretje alinee točke 1(a) Priloge VII k navedeni uredbi uporablja do konca njegovega produktivnega življenja pod pogoji iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

2.   Nemčija zagotovi, da:

(a)

je govedu iz odstavka 1 mogoče stalno slediti z uporabo računalniške baze podatkov iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (2);

(b)

govedo iz odstavka 1 svoje gospodarstvo zapusti le pod uradnim nadzorom in z namenom uničenja;

(c)

se govedo iz odstavka 1 ne odpremlja v druge države članice ali izvaža v tretje države.

3.   Nemčija izvaja redne preglede, da preveri pravilno izvajanje te odločbe.

4.   Nemčija obvešča Komisijo in druge države članice o uporabi goveda iz odstavka 1 v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Nemčija predloži tudi s tem povezane podatke v letnem poročilu, kot je opredeljeno v členu 6(4) Uredbe (ES) št. 999/2001.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 15. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 727/2007 (UL L 165, 27.6.2007, str. 8).

(2)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1.