9.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. oktobra 2007

o določitvi dokončne dodelitve finančnih sredstev v proračunskem letu 2007 državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4524)

(Besedila v bolgarskem, češkem, francoskem, grškem, italijanskem, madžarskem, malteškem, nemškem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem in španskem jeziku so edina verodostojna)

(2007/653/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 14(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov so določena z Uredbo (ES) št. 1493/1999 in z Uredbo Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (2).

(2)

Pravila o finančnem načrtovanju in udeležbi pri financiranju sistema prestrukturiranja in preusmeritve iz Uredbe (ES) št. 1227/2000 določajo, da se sklicevanja na določeno proračunsko leto nanašajo na plačila, ki jih države članice dejansko izvedejo med 16. oktobrom in 15. oktobrom naslednjega leta.

(3)

Komisija skladno s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999 državam članicam vsako leto dodeli začetna sredstva na podlagi objektivnih meril ob upoštevanju določenih pogojev in potreb ter prizadevanj glede na cilj programa.

(4)

Komisija je okvirne dodelitve finančnih sredstev za vinsko leto 2006/2007 določila z Odločbo Komisije 2006/701/ES (3), za Bolgarijo in Romunijo pa z Odločbo Komisije 2007/381/ES (4).

(5)

Na podlagi člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1227/2000 so nastali in obračunani izdatki držav članic omejeni z višino okvirno dodeljenih sredstev. Za proračunsko leto 2007 se ta omejitev uporablja za Italijo, kjer so nastali in obračunani izdatki skupaj višji od začetnih dodeljenih sredstev.

(6)

V skladu s členom 17(4) Uredbe (ES) št. 1227/2000 se uporabi kazen, če so dejanski izdatki države članice na hektar višji od izdatkov, predvidenih z začetno dodelitvijo. Letošnje leto se kazen v višini 16 690 EUR uporabi za Malto.

(7)

Na podlagi člena 16(1)(c) Uredbe (ES) št. 1227/2000 lahko države članice v okviru tekočega proračunskega leta vložijo dodatne zahtevke. Letos so to storile Češka, Španija, Francija, Italija, Madžarska, Avstrija in Portugalska. V skladu s členom 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 922/2007 z dne 1. avgusta 2007 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1227/2000 glede prehodne ureditve za finančna sredstva, dodeljena Bolgariji in Romuniji za prestrukturiranje in adaptacijo (5) sta lahko Bolgarija in Romunija pri Komisiji vložili zahtevek za dodatno financiranje izdatkov v proračunskem letu 2007, poleg tistega, ki je bilo pri Komisiji uradno prijavljeno v skladu s členom 16(1)(a) in (b) navedene uredbe, in to za največ 90 % finančnih sredstev, ki so jima bila dodeljena na podlagi Odločbe 2007/381/ES. Tak zahtevek je pri Komisiji vložila Bolgarija.

(8)

Na podlagi člena 17(3) Uredbe (ES) št. 1227/2000 in člena 1(2) Uredbe (ES) št. 922/2007 se zahtevki za dodatno financiranje, ki so jih pri Komisiji vložile ostale države članice razen Bolgarije in Romunije, odobrijo sorazmerno z uporabo odobrenih proračunskih sredstev, ki so na voljo po tem, ko se od skupnega zneska, dodeljenega državam članicam, odštejejo zneski za vse države članice, ki jih te prijavijo v skladu s členom 16(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1227/2000, ter zneski, ki jih prijavita Bolgarija in Romunija v skladu z navedeno določbo ter členom 1(1) Uredbe (ES) št. 922/2007. Ta določba se za proračunsko leto 2007 uporabi za Češko, Španijo, Francijo, Italijo, Madžarsko, Avstrijo in Portugalsko.

(9)

Države članice v skladu s členom 16(1)(b) Uredbe (ES) št. 1227/2000 Komisiji najpozneje do 10. julija vsakega leta pošljejo poročilo o potrjenih izdatkih za prestrukturiranje in preusmeritev na dan 30. junija v tekočem proračunskem letu ter skupno zadevno površino. Pravila iz člena 17(2) navedene uredbe določajo, da države članice pošljejo poročilo iz člena 16(1)(b) le, če znesek, ki so ga prijavile v skladu s členom 16(1)(a), tj. dejansko nastali izdatek na dan 30. junija tekočega finančnega leta, ustreza vsaj 75 % zneska okvirnih dodeljenih sredstev zadevne države članice. Ker so dejansko nastali izdatki Nemčije nižji od 75 % zneska sredstev, ki so ji bila prvotno dodeljena, se potrjeni izdatki, ki jih je prijavila, ne morejo upoštevati –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dokončna finančna sredstva za vinsko leto 2006/2007, dodeljena zadevnim državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo (ES) št. 1493/1999 v proračunskem letu 2007, so navedena v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko.

V Bruslju, 8. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1216/2005 (UL L 199, 29.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 290, 20.10.2006, str. 41.

(4)  UL L 141, 2.6.2007, str. 80.

(5)  UL L 201, 2.8.2007, str. 7.


PRILOGA

Dokončna dodelitev finančnih sredstev za vinsko leto 2006/2007 (proračunsko leto 2007)

Država članica

Površina (ha)

Dodeljena finančna sredstva (EUR)

Bolgarija

1 918

6 030 464

Češka

1 345

3 178 866

Nemčija

1 410

9 385 538

Grčija

823

6 420 790

Španija

20 345

165 870 765

Francija

12 769

111 282 822

Italija

13 142

100 479 369

Ciper

145

1 971 461

Luksemburg

8

59 665

Madžarska

1 242

9 940 855

Malta

4

26 249

Avstrija

1 074

6 501 073

Portugalska

4 117

34 284 676

Romunija

880

6 893 688

Slovenija

108

2 120 499

Slovaška

107

536 527

Skupaj

59 438

464 983 308