9.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/30


SKLEP SVETA

z dne 1. oktobra 2007

o imenovanju člana Svetovalnega odbora Agencije za oskrbo Euratom

(2007/652/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti drugega in tretjega odstavka člena 54 Pogodbe,

ob upoštevanju člena X statuta Agencije za oskrbo Euratom (1), kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 95/1/ES, Euratom, ESPJ z dne 1. januarja 1995 (2),

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/514/Euratom z dne 10. julija 2007 o imenovanju članov Svetovalnega odbora Agencije za oskrbo Euratom (3),

ob upoštevanju mnenja Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi odstopa g. Jean-Luca SALANAVE, o katerem je bil Svet obveščen 1. avgusta 2007, se je sprostilo mesto člana navedenega odbora.

(2)

To izpraznjeno mesto je zato treba zapolniti.

(3)

Francoska vlada je 1. avgusta 2007 podala predlog za imenovanje –

SKLENIL:

Edini člen

G. Jean-Michel GUIHEUX je imenovan za člana Svetovalnega odbora Agencije za oskrbo Euratom za preostanek mandata odbora, tj. do 28. marca 2009.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

M. LINO


(1)  UL 27, 6.12.1958, str. 534/58.

(2)  UL L 1, 1.1.1995, str. 1.

(3)  UL L 190, 21.7.2007, str. 15.