6.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/26


SKLEP SVETA

z dne 1. oktobra 2007

o imenovanju malteškega člana in dveh nadomestnih članov Odbora regij

(2007/645/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga malteške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep št. 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi odstopa ge. Doris BORG se je sprostilo mesto člana Odbora regij. Zaradi izteka mandata g. Joeja BORGA in g. Paula BUTTIGIEGA sta se sprostili dve mesti nadomestnih članov Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata,ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

g. Frederick CUTAJAR, mayor, Santa Lucia Local Council;

in

(b)

za nadomestna člana:

ga. Doris BORG, Deputy Mayor, Birkirkara Local Council

ga. Maria NATOLI, Councillor, Nadur Local Council.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

M. LINO


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.