5.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/15


SKLEP SVETA

z dne 1. oktobra 2007

o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

(2007/641/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisan v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil revidiran v Luxembourgu, dne 25. junija 2005 (2) (v nadaljevanju „Sporazum o partnerstvu AKP-ES“), in zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali na Svetu, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Sporazum o partnerstvu AKP-ES (3), in zlasti člena 3 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (4) (v nadaljevanju „Instrument za razvojno sodelovanje“) in zlasti člena 37 Instrumenta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kršeni so bili bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES.

(2)

Kršene so bile vrednote iz člena 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje.

(3)

V skladu s členom 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje so se 18. aprila 2007 začela uradna posvetovanja z državami AKP in Republiko Fidži, med katerimi so fidžijski organi podali posebne zaveze za odpravo težav, ki jih je ugotovila Evropska unija, ter za uresničitev teh zavez.

(4)

V zvezi z nekaterimi zgornjimi zavezami so bile začete pomembne pobude; vendar pa številne pomembne zaveze glede bistvenih elementov Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in Instrumenta za razvojno sodelovanje še niso izvedene –

SKLENIL:

Člen 1

Posvetovanja z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazum o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje se zaključijo.

Člen 2

Ustrezni ukrepi, določeni v pismu iz Priloge, se sprejmejo kot ustrezni ukrepi v okviru člena 96(2)(c) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Veljati preneha 1. oktobra 2009. Redno se pregleda vsaj vsakih šest mesecev.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

M. LINO


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 378, 27.12.2006, str. 41.


PRILOGA

Njegova ekscelenca Ratu Josefa ILOILO

Predsednik Republike Fidži

Suva

Fidži

Vaša ekscelenca,

Evropska unija pripisuje velik pomen členu 9 Sporazuma iz Cotonouja in členu 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje. Partnerstvo AKP-ES temelji na spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in načel pravne države, ki so bistveni elementi Sporazuma iz Cotounuja in so temelj naših medsebojnih odnosov.

Svet Evropske unije je 11. decembra 2006 obsodil vojaški prevzem oblasti na Fidžiju.

Na podlagi člena 96 Sporazuma iz Cotonouja in ob upoštevanju dejstva, da je vojaški prevzem oblasti, ki se je zgodil 5. decembra 2006, pomenil kršitev bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma, je EU povabila Fidži k posvetovanjem, da bi, kot določa Sporazum, temeljito proučila položaj in, če bi se izkazalo za potrebno, sprejela ukrepe za njegovo izboljšanje.

Uradni del teh posvetovanj se je začel 18. aprila 2007 v Bruslju. Začasna vlada Fidžija je pripravila predstavitev na osnovi predloga z dne 18. aprila 2007 o razlogih za vojaški prevzem oblasti dne 5. decembra 2006, o razvoju razmer v državi od tega prevzema oblasti in o programu začasne vlade za prehodno obdobje.

EU se je seznanila s predlogom začasne vlade z dne 18. aprila 2007.

EU je bila s svoje strani zadovoljna, da je začasna vlada potrdila vrsto ključnih zavez glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja demokratičnih načel in pravne države, kot je navedeno spodaj, in predlagala pozitivne korake glede njihovega izvajanja. Fidži se je prav tako strinjal s tesnim sodelovanjem pri spremljanju in preverjanju zavez.

Večina zavez, podanih med posvetovanji, bo izvedenih v daljšem obdobju, zato je njihovo izvajanje ves čas treba podrobno spremljati in preverjati. EU poudarja, da glede na to, da so bile poštene splošne volitve na Fidžiju izvedene še v maju 2006 in ob upoštevanju ugotovitev in priporočil misije EU za spremljanje volitev ter zlasti končnega poročila glavnega opazovalca EU, poslanca Evropskega parlamenta Istvána Szent-Iványija, EU meni, da je nove in poštene volitve zlahka mogoče izvesti do dogovorjenega roka 28. februarja 2009.

EU poudarja pomen zgodnjega in celostnega spoštovanja dogovorjenih zavez, naštetih v prilogi.

EU ugotavlja, da je začasna vlada v skladu s dogovorjenimi zavezami 31. maja 2007 odpravila ukrepe za izredne razmere ter 19. junija 2007 sprejela ugotovitve in priporočila neodvisnih volilnih strokovnjakov Foruma pacifiških otokov.

EU je zaskrbljena, saj začasna vlada v zadnjem času glede postopkov, pa tudi glede vsebine dogovorjenih zavez, ni dosegla nobenega napredka. Začasna vlada se je zavezala, da bo vzdrževala reden dialog, in da bo o vseh vprašanjih, povezanih z drugimi obveznostmi, celovito obveščala EU. Z vidika vsebine EU ugotavlja predvsem to, da začasna vlada še ni izpolnila zaveze glede sodišča, ki bi ga morala, v skladu z oddelkom 138(3) ustave, ustanoviti do 15. julija 2007, in pričakuje čimprejšnjo odločitev v tej zadevi.

V duhu partnerstva, ki navdihuje Sporazum iz Cotonouja, in ob upoštevanju pozitivnega izida posvetovanj, je EU izrazila svojo pripravljenost, da podpre izvajanje fidžijskih zavez. V skladu z zavezami začasne vlade, EU pričakuje redno izvajanje sestankov z dialogom.

EU je sprejela naslednje ustrezne ukrepe v okviru člena 96(2)(c) revidiranega sporazuma iz Cotonouja in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje:

humanitarna pomoč in neposredna pomoč civilni družbi se lahko nadaljuje,

dejavnosti sodelovanja, ki že potekajo ali so v pripravi, zlasti v okviru osmega in devetega evropskega razvojnega sklada, se lahko nadaljujejo,

končni pregled 9. ERS se lahko nadaljuje,

dejavnosti sodelovanja, ki bi pripomogle k povratku demokracije in izboljšale javno upravljanje, se lahko izvajajo, razen v zelo izjemnih okoliščinah,

izvajanje spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za leto 2006 se lahko nadaljuje. Sporazum o financiranju je Fidži na tehnični ravni podpisal 19. junija 2007. Upoštevati je treba, da sporazum o financiranju vključuje klavzulo o odložitvi,

sprejetje poročila neodvisnih volilnih strokovnjakov Foruma pacifiških otokov z dne7. junija 2007, ki ga je začasna vlada izvedla 19. junija 2007, je v skladu z zavezo št. 1, dogovorjeno med začasno vlado in EU 18. aprila 2007. Zato se lahko nadaljuje priprava in morebitni podpis večletnega okvirnega programa spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za obdobje 2008–2010,

dokončno oblikovanje, podpis na tehnični ravni in izvajanje državnega strateškega dokumenta in nacionalnega indikativnega programa za 10. ERS z dodeljenim finančnim okvirom ter morebitna dodelitev motivacijskega deleža v višini do 25 % tega zneska bodo odvisni od spoštovanja zavez, podanih v zvezi s človekovimi pravicami in pravno državo; zlasti da začasna vlada podpira ustavo; da se v celoti spoštuje neodvisnost sodstva in da se odpravijo uredbe o javnih nujnih primerih, ki so bile ponovno sprejete 6. septembra 2007; da opravi preiskavo ali obravnavo v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija vseh obtožb o kršitvi človekovih pravic in da si bo začasna vlada po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju,

dodeljena kvota za sladkor za leto 2007 je nič,

za leto 2008 bo na voljo dodeljena kvota za sladkor pod pogojem, da bodo zagotovljeni dokazi o verodostojni in pravočasni pripravi volitev v skladu z dogovorjenimi zavezami; zlasti glede popisa prebivalstva, ponovne določitve mej in volilne reforme v skladu z ustavo; da bodo do 30. septembra 2007 sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika, v skladu z ustavo,

za leto 2009 bo na voljo dodeljena kvota za sladkor pod pogojem, da bo vzpostavljena legitimna vlada,

kvota za sladkor za leto 2010 bo odvisna od napredka pri izvajanju dodeljene kvote za leto 2009 in nadaljevanja demokratičnega procesa,

za pripravo in izvajanje ključnih zavez, zlasti v podporo priprave in/ali izvajanja volitev, je mogoče proučiti možnosti za dodatno podporo, ki bo presegala, kar je opisano v tem dopisu,

regionalno sodelovanje in udeležba Fidžija v njem ostane nespremenjeno,

sodelovanje z Evropsko investicijsko banko in Centra za razvoj podjetništva se lahko nadaljuje ob pogoju pravočasnega izpolnjevanja danih zavez.

Spremljanje zavez bo potekalo v skladu z zavezami o spremljanju pri rednem dialogu, sodelovanju z misijami in poročanju, kot je določeno v prilogi.

Poleg tega EU pričakuje, da bo Fidži v celoti sodeloval Forumom pacifiških otokov pri izvajanju priporočil skupine uglednih oseb, ki so jih sprejeli zunanji ministri Foruma na srečanju v Vanuatuju 16. marca 2007.

Evropska unija bo še naprej spremljala razmere na Fidžiju. Na podlagi člena 8 Sporazuma iz Cotonouja bo s Fidžijem potekal okrepljen politični dialog, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic, obnova demokracije in spoštovanje pravne države, ki bo zaključen, ko bosta obe strani ugotovili, da je okrepljen dialog dosegel svoj namen.

Če bo začasne vlade upočasnila, prekinila ali nazadovala pri izvajanju podanih zavez, si EU pridržuje pravico, da prilagodi ustrezne ukrepe.

EU poudarja, da so privilegiji Fidžija pri njegovem sodelovanju z EU odvisni od spoštovanja bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in vrednot iz Instrumenta za razvojno sodelovanje. Če želite prepričati EU, da je začasna vlada v celoti pripravljena izvesti dane zaveze, je bistvenega pomena, da hitro pride do velikega napredka pri izvajanju dogovorjenih zavez.

S spoštovanjem,

V Bruslju,

Za Komisijo

Za Svet

Priloga k Prilogi

ZAVEZE, DOGOVORJENE Z REPUBLIKO FIDŽI

A.   Spoštovanje demokratičnih načel

Zaveza št. 1

Svobodne in poštene parlamentarne volitve bodo izvedene v 24 mesecih od 1. marca 2007, ob upoštevanju ugotovitev ocene, ki jo bodo izvedli neodvisni presojevalci, ki jih bo imenoval sekretariat Foruma pacifiških otokov. Postopki priprave in izvajanja volitev se bodo skupaj spremljali, prilagajali in popravljali, kot bo potrebno, na podlagi vzajemno dogovorjenih meril. To pomeni zlasti:

da bo začasna vlada do 30. junija 2007 sprejela časovni načrt z datumi za izvedbo različnih korakov, ki jih je treba narediti v pripravah za nove parlamentarne volitve,

da ta načrt določa časovne okvire za popis prebivalstva, ponovno določitev mej in volilno reformo,

da se ponovna določitev mej in volilna reforma izvedeta v skladu z ustavo,

da bodo do 30. septembra 2007 sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika, v skladu z ustavo,

da bo imenovanje podpredsednika opravljeno v skladu z ustavo.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo pri sprejemanju pomembnih zakonodajnih, proračunskih in drugih političnih pobud in sprememb upoštevala posvetovanja s civilno družbo in vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi.

B.   Pravna država

Zaveza št. 1

Začasna vlada si bo po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo podpirala ustavo iz leta 1997 in jamčila nemoteno ter neodvisno delovanje ustavnih institucij, kot so Fidžijska komisija za človekove pravice, Komisija za javne službe, Komisija za ustavne naloge. Ohranjena bo bistvena neodvisnost in delovanje Velikega sveta poglavarjev.

Zaveza št. 3

Neodvisnost sodstva se bo v celoti spoštovala in mu bo omogočeno nemoteno delovanje, njegove odločitve pa bodo spoštovale vse zainteresirane strani, zlasti:

začasna vlada se zaveže, da bo sodišče v skladu z oddelkom 138(3) ustave imenovano do 15. julija 2007,

vsakršno imenovanje in/ali razrešitev sodnikov bo od zdaj naprej potekalo ob strogem upoštevanju ustavnih določil in postopkovnih pravil,

vojska, policija ali začasna vlada se v nobenem primeru in v nikakršni obliki ne bodo vmešavale v sodni postopek, vključno s polnim spoštovanjem pravnega poklica.

Zaveza št. 4

Vsi kazenski postopki, povezani s korupcijo, bodo potekali po ustreznih pravosodnih poteh in vsak morebitni organ, ki bo vzpostavljen za preiskavo domnevnih primerov korupcije, bo deloval v okviru ustavnih določil.

C.   Človekove pravice in temeljne svoboščine

Zaveza št. 1

Začasna vlada bo sprejela vse potrebne ukrepe, da omogoči preiskavo ali obravnavo v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija vseh obtožb o kršitvi človekovih pravic.

Zaveza št. 2

Začasna vlada namerava v maju 2007 odpraviti ukrepe za izredne razmere, če ne bo groženj nacionalni varnosti, javnemu redu in varnosti.

Zaveza št. 3

Začasna vlada si bo prizadevala zagotoviti, da bo Fidžijska komisija za človekove pravice delovala povsem neodvisno ter v skladu z ustavo.

Zaveza št. 4

Svoboda izražanja in svoboda medijev v vseh oblikah se polno spoštujeta, kot to zagotavlja ustava.

D.   Spremljanje izvajanja zavez

Zaveza št. 1

Začasna vlada se zavezuje, da bo ohranila reden dialog, ki bo omogočal potrjevanje doseženega napredka, organom/predstavnikom EU in ES pa daje poln dostop do vseh informacij, povezanih s človekovimi pravicami, ter mirni obnovitvi demokracije in pravne države na Fidžiju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada v celoti sodeluje z morebitnimi misijami EU in ES za oceno in spremljanje napredka.

Zaveza št. 3

Začasna vlada vsake tri (3) mesece od 30. junija 2007 naprej pošilja poročila o napredku glede bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in glede zavez.

Ugotavlja se, da je nekatera vprašanja mogoče učinkovito obravnavati zgolj s pragmatičnim pristopom, ki priznava dejansko stanje razmer in ki je usmerjen v prihodnost.