5.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/13


ODLOČBA SVETA

z dne 10. julija 2007

o ugotovitvi, v skladu s členom 104(8), da so se ukrepi, ki jih je sprejela Češka republika kot odgovor na priporočilo Sveta v skladu s členom 104(7) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, izkazali za nezadostne

(2007/640/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(8) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 104 Pogodbe določa, da se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Pakt stabilnosti in rasti temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki prispeva k ustvarjanju delovnih mest. Pakt stabilnosti in rasti vključuje Uredbo Sveta (ES) št. 1467/97 dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1), ki je bila sprejeta, da pospeši takojšnje zmanjšanje čezmernega splošnega javnofinančnega primanjkljaja.

(3)

Z Odločbo Sveta 2005/185/ES (2) je bilo po priporočilu Komisije v skladu s členom 104(6) Pogodbe odločeno, da v Češki republiki obstaja čezmerni primanjkljaj.

(4)

Dne 5. julija 2004 je Svet v skladu s členom 104(7) Pogodbe in členom 3(4) Uredbe (ES) št. 1467/97 na podlagi priporočila Komisije sprejel priporočilo za češke organe, da čimprej končajo stanje čezmernega primanjkljaja in da v okviru srednjeročnega obdobja ukrepajo na verodostojen in trajnosten način z namenom doseči cilj zmanjšanja primanjkljaja pod 3 % BDP v letu 2008, v skladu s potjo za zmanjšanje primanjkljaja, kakor je določeno v konvergenčnem programu, ki so ga organi predložili maja 2004 in ga je Svet potrdil v Mnenju Sveta z dne 5. julija 2004 o konvergenčnem programu za Češko republiko 2004–2007 (3), z naslednjimi vmesnimi letnimi cilji: 5,3 % BDP v letu 2004, 4,7 % BDP v letu 2005, 3,8 % BDP v letu 2006 in 3,3 % BDP v letu 2007. Svet je kot rok za sprejetje učinkovitih ukrepov „ki so bili predvideni za dosego ciljnega primanjkljaja za leto 2005,“ določil 5. november 2004. Češka republika se je strinjala, da priporočila objavi.

(5)

Po izteku roka 5. novembra 2004 je Komisija v svojem sporočilu Svetu z dne 14. decembra 2004 (4) sklenila, da niso potrebni nadaljnji ukrepi v okviru postopka za čezmerni primanjkljaj za Češko republiko, saj je češka vlada učinkovito ukrepala v zvezi z ukrepi, predvidenimi za dosego ciljnega primanjkljaja za leto 2005. Dopolnitev konvergenčnega programa iz novembra 2005 je navedla primanjkljaj v višini 2,7 % BDP za leto 2008, ki ga 24. januarja 2006 potrdil Svet.

(6)

Ocena ukrepov, ki jih je sprejela Češka republika za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja do leta 2008 kot odgovor na priporočilo Sveta na podlagi člena 104(7), vodi do naslednjih sklepov:

Češka republika je 15. marca 2007 predložila najnovejšo dopolnitev konvergenčnega programa za obdobje do leta 2009. Program je vključeval naslednje letne projekcije primanjkljaja: 4 % BDP za leto 2007, 3,5 % BDP za leto 2008 in 3,2 % BDP za leto 2009. Program je tudi vseboval dodatno „izjavo nove vlade“ za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja na 3,2 % BDP v letu 2008 in 2,8 % BDP v letu 2009, ki temelji na širokem spektru še neznanih ukrepov politike.

Napoved služb Komisije iz pomladi 2007, ki predvideva, da bo primanjkljaj dosegel 3,9 % BDP in v letu 2007 in 3,6 % BDP v letu 2008 na podlagi nespremenjenih politik, potrjuje, da ob trenutnih politikah, cilji, določeni v priporočilu Sveta v skladu s členom 104(7) za leto 2007 (3,3 % BDP) in za leto 2008 (pod 3 % BDP), ne bodo doseženi. V strukturnem smislu (tj. glede na ciklično prilagojeni proračunski saldo brez enkratnih in drugih začasnih ukrepov) naj bi se po zmanjšanjih v letih 2005 in 2006 primanjkljaj v letu 2007 povečal za 1,25 % odstotne točke BDP.

Višji primanjkljaj v letu 2007 temelji na veliko močnejši rasti, kot je bila predvidena v času priporočila Sveta, in je nastal zlasti zaradi povišanj socialnih stroškov, sklenjenih pred parlamentarnimi volitvami leta 2006. Za leto 2007 se pričakuje višji primanjkljaj glede na primanjkljaje v prejšnjih letih, ki so bili veliko nižji od predvidenih v priporočilu Sveta. To se je zgodilo zlasti zaradi rasti, ki je bila boljša od pričakovane, in ne toliko zaradi trajnega znižanja odhodkov.

(7)

Iz tega se lahko sklepa, da medtem ko je Češka republika do zdaj v veliki meri dosegala proračunske cilje poteka konsolidacije za obdobje 2004–2006, določene s priporočilom Sveta z dne 5. julija 2004, bo leta 2007 primanjkljaj precej nad ciljem, ki ga je določil Svet, leta 2008 bo primanjkljaj ob trenutnih politikah vidno presegel prag v višini 3 % BDP. Proračunski cilji čeških organov niso skladni s priporočili Sveta za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja do leta 2008. Od sprejetja priporočila ni bilo nepričakovanih škodljivih gospodarskih dogodkov s hujšimi neugodnimi posledicami za javne finance, kot je mišljeno v členu 3(5) Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97. Nasprotno, razvoj v gospodarstvu, ki je pomemben za javne finance, je bolj ugoden od pričakovanega.

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ukrepi, ki jih je sprejela Češka republika kot odgovor na priporočilo z dne 5. julija 2004 na podlagi člena 104(7) Pogodbe, so se izkazali za nezadostne za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja do roka, določenega s priporočilom.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 10. julija 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1056/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 5).

(2)  UL L 62, 9.3.2005, str. 20.

(3)  UL C 320, 24.12.2004, str. 1.

(4)  Sporočilo Komisije Svetu: Ukrepi Češke republike, Cipra, Malte, Poljske in Slovaške kot odgovor na priporočila Sveta v zvezi s postopkom čezmernega primanjkljaja, SEC(2004) 1630, 22.12.2004.