29.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/37


SKLEP SVETA

z dne 28. septembra 2007

o odpovedi, v imenu Skupnosti, Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Indijo o trsnem sladkorju

(2007/626/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Indijo o trsnem sladkorju (v nadaljevanju „Sporazum“), odobrenim s Sklepom Sveta 75/456/EGS (1), se Skupnost obvezuje, da bo po zajamčenih cenah kupovala in uvažala določeno količino surovega ali belega trsnega sladkorja s poreklom iz Indije, za katerega se Indija obvezuje, da ga bo dobavljala Skupnosti. Člen 11 Sporazuma določa možnost, da lahko vsaka pogodbenica Sporazum pisno odpove z dveletnim odpovednim rokom.

(2)

Notranje cene sladkorja ob koncu intervencije z reformirano skupno ureditvijo trga za sladkor ne bodo več zajamčene z intervencijskim odkupom. Primerno je, da se prekine sistem zajamčenih cen sladkorja, uvoženega na podlagi Sporazuma.

(3)

Zato je treba odpovedati Sporazum v skladu z njegovim členom 11 in o tem obvestiti Indijo kot podpisnico Sporazuma –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Indijo o trsnem sladkorju, podpisan 18. julija 1975, se odpove v imenu Skupnosti, odpoved pa začne veljati 1. oktobra 2009.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), ki je (so) pooblaščena(-e), da vlado Indije obvesti(-jo) o odpovedi omenjenega Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. septembra 2007

Za Svet

Predsednik

M. PINHO


(1)  UL L 190, 23.7.1975, str. 35.