28.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. septembra 2007

o spremembi Odločbe 2006/802/ES glede podaljšanja obdobja uporabe načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenja navedenih prašičev in prašičev na gospodarstvih v izrednih situacijah proti navedeni bolezni v Romuniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4458)

(Besedilo v romunskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/625/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 16(1), drugega pododstavka člena 19(3) in četrtega pododstavka člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/802/ES z dne 23. novembra 2006 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenja navedenih prašičev in prašičev na gospodarstvih v izrednih situacijah proti navedeni bolezni v Romuniji (2) je bila sprejeta kot eden od številnih ukrepov za odpravo klasične prašičje kuge.

(2)

Romunske oblasti so obvestile Komisijo o razvoju te bolezni v Romuniji.

(3)

Glede na epidemiološko stanje v Romuniji je primerno podaljšati obdobje uporabe odobrenih načrtov za izkoreninjenje in cepljenja v izrednih situacijah.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 8 Odločbe 2006/802/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Uporaba

Ta odločba se uporablja do 31. decembra 2007.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Romunijo.

V Bruslju, 27. septembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 329, 25.11.2006, str. 34. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/522/ES (UL L 193, 25.7.2007, str. 23).