15.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. septembra 2007

o opredelitvi ukrepov, upravičenih do financiranja Skupnosti v programih za nadzor organizmov, škodljivih za rastline in rastlinske proizvode, v francoskih prekomorskih departmajih, na Azorih in Madeiri

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4140)

(Besedili v francoskem in portugalskem jeziku sta edini verodostojni)

(2007/609/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (1) in zlasti drugega stavka prvega pododstavka člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin v francoskih prekomorskih departmajih, na Azorih in Madeiri, se sooča s posebnimi težavami, povezanimi s podnebnimi pogoji in specifičnostjo škodljivih organizmov v navedenih regijah. Zadevni državi članici sta sprejeli programe za nadzor nad temi organizmi.

(2)

Nova pravila o prispevkih Skupnosti za ukrepe na področju zdravstvenega varstva rastlin v najbolj oddaljenih regijah EU so bila sprejeta z Uredbo (ES) št. 247/2006. Zato je treba v zvezi s francoskimi prekomorskimi departmaji, Azori in Madeiro, ponovno opredeliti ukrepe, za katere je razpoložljivo financiranje Skupnosti in izdatki upravičeni.

(3)

Odločbo Komisije 93/522/EGS z dne 30. septembra 1993 o opredelitvi ukrepov, upravičenih do financiranja Skupnosti v programih za nadzor organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v francoskih prekomorskih departmajih, na Azorih in Madeiri (2), je zato treba nadomestiti.

(4)

Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (3), določa varstvene ukrepe proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti.

(5)

Odločbo 93/522/EGS je zato treba razveljaviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ukrepi iz programov za nadzor nad škodljivimi organizmi v francoskih prekomorskih departmajih, na Azorih in Madeiri, ki so v skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 upravičeni do financiranja Skupnosti, so opredeljeni v Prilogi k tej odločbi.

Ti ukrepi se nanašajo na vse programe ali del programov za nadzor nad škodljivimi organizmi v smislu člena 2(1)(e) Direktive 2000/29/ES.

Člen 2

Odločba 93/522/EGS se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to odločbo.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko in Portugalsko republiko.

V Bruslju, 10. septembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2013/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 13).

(2)  UL L 251, 8.10.1993, str. 35. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 96/633/ES (UL L 283, 5.11.1996, str. 58).

(3)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/41/ES (UL L 169, 29.6.2007, str. 51).


PRILOGA

UPRAVIČENI UKREPI IN IZDATKI

DEL A

Upravičeni ukrepi

1.

Ukrepi v zvezi s poznavanjem lokalnega fitosanitarnega stanja:

(a)

uradne študije in raziskave za boljše poznavanje lokalnega stanja v zvezi s škodljivimi organizmi:

(i)

kartiranje škodljivih organizmov;

(ii)

ocenjevanje vpliva škodljivih organizmov na gospodarstvo;

(iii)

ocenjevanje tveganja razvoja škodljivih organizmov;

(b)

študije in raziskave za vzdrževanje nadzora nad območji, ki bodo zaščitena pred vnosom škodljivih organizmov.

2.

Preventivni ukrepi proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode:

(a)

preventivni ukrepi v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi objekti, za katere obstaja sum kontaminacije;

(b)

inšpekcijski pregledi na kmetijah za zagotovitev skladnosti rastlin ali rastlinskih proizvodov s fitosanitarnimi zahtevami;

(c)

organiziranje uradnih fitosanitarnih raziskav in mrež za opozarjanje za preprečevanje kontaminacije rastlin s škodljivimi organizmi;

(d)

uradni laboratorij ali poskusi na terenu z namenom iskanja sredstev za izogibanje ali omejevanje škode, ki jo povzročijo škodljivi organizmi:

(i)

raziskave o odpornih vrstah;

(ii)

raziskave o metodah kemijskega ali biološkega nadzora ali profilaktičnih metodah;

(iii)

študije o biologiji škodljivih organizmov;

(e)

študije o izboljšanju diagnostičnih metod za škodljive organizme.

3.

Kurativni ukrepi proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode:

(a)

izvajanje uradnih programov za kolektivni nadzor nad organizmi, škodljivimi za pridelek in naravno rastlinstvo, vključno z gozdovi;

(b)

kurativni ukrepi v zvezi z rastlinami in rastlinskimi proizvodi:

(i)

uničenje;

(ii)

zaplinjevanje, tretiranje;

(iii)

laboratorijski testi.

4.

Ukrepi tehnične podpore programov za nadzor organizmov, ki so škodljivi rastlinam in rastlinskim proizvodom:

(a)

oprema in delovanje laboratorijev, ki za uradne organe najbolj oddaljenih regij Skupnosti diagnosticirajo ali določajo škodljive organizme;

(b)

prispevanje k vzpostavitvi in delovanju proizvodnih enot za biološki nadzor;

(c)

prispevanje k vzpostavitvi in delovanju naprav za zaplinjevanje ter hrambo rastlin in rastlinskih proizvodov, predloženih za zdravstveni pregled;

(d)

strokovno usposabljanje osebja, zadolženega za izvajanje programov nadzora;

(e)

izvajanje uradnih informacijskih kampanj za kmete ali javne osebe o kolektivnih in posameznih metodah nadzora nad škodljivimi organizmi, ki vključujejo:

(i)

vzpostavitev in razvoj fitosanitarnih informacijskih mrež (v kateri koli obliki);

(ii)

organiziranje usposabljanj za kmete;

(iii)

organiziranje uradnih informacijskih srečanj s kmeti, javnimi osebami in organizacijami, na katere vplivajo programi nadzora.

DEL B

Upravičeni izdatki

1.

Stroški za osebje, vključeno v opravljanje specifičnih storitev, ki so del pogodb o opravljanju storitev.

2.

Potrošni material in oprema za izvajanje ukrepov.

3.

Nakup storitev ali najem prevoznih sredstev, če so nujni za izvajanje ukrepov.