30.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. avgusta 2007

o dodelitvi dodatnih dni na morju Irski in Združenemu kraljestvu za pilotni projekt za izboljšavo podatkov v skladu s Prilogo IIA k Uredbi Sveta (ES) št. 41/2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3983)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2007/593/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti točk 11.4 in 11.5 Priloge IIA,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007 med drugim določa največje število dni na leto, ko je plovilo Skupnosti lahko prisotno na Irskem morju, če ima na krovu vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje, z izjemo vlečnih mrež z gredjo.

(2)

Uredba (ES) št. 41/2007 omogoča Komisiji, da dodeli državi članici 6 ali 12 dodatnih dni na morju znotraj območja Irskega morja na podlagi pilotnega projekta za izboljšavo podatkov.

(3)

Irska in Združeno kraljestvo sta 30. aprila 2007 predložila skupni predlog za tak projekt. Predlog je bil odobren 13. junija 2007.

(4)

V zvezi s pilotnim projektom za izboljšavo podatkov je treba plovilom, ki plujejo pod zastavo Irske ali Združenega kraljestva, dodeliti 6 ali 12 dodatnih dni na Irskem morju glede na velikost mrežnih očes ribolovnega orodja na krovu –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za plovila, ki plujejo pod zastavo Irske ali Združenega kraljestva in so vključena v pilotni projekt za izboljšavo podatkov, predložen 30. aprila 2007, se največje število dni na morju na območju iz točke 2.1(c) Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007, kot je določeno v tabeli 1 navedene priloge, poveča, kot sledi:

(a)

za 6 dni za plovila, ki imajo na krovu orodje iz točk 4.1.a (iv) in 4.1.a (v) navedene priloge;

(b)

za 12 dni za plovila, ki imajo na krovu orodje iz točke 4.1.a Priloge IIA k Uredbi (ES) št. 41/2007, razen orodja iz točk 4.1.a (iv) in 4.1.a (v) navedene priloge.

Člen 2

1.   Irska in Velika Britanija sedem dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Evropske unije Komisiji predložita izčrpen seznam plovil, ki so bila izbrana za sodelovanje v pilotnem projektu za izboljšavo podatkov.

2.   Samo plovila, ki so bila izbrana in so sodelovala do konca pilotnega projekta za izboljšavo podatkov, so lahko deležna dodelitve dodatnih dni iz člena 1.

Člen 3

Dva meseca po pilotnem projektu za izboljšavo podatkov Irska in Združeno kraljestvo Komisiji predložita poročilo o rezultatih pilotnega projekta za izboljšavo podatkov.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Irsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 27. avgusta 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).