22.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/34


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. avgusta 2007

o finančnem prispevku Skupnosti za nujne ukrepe za boj proti aviarni influenci v Združenem kraljestvu leta 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3892)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2007/569/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti členov 3(3) in 3a(1) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. Člen 3a Odločbe 90/424/EGS določa finančni prispevek Skupnosti državam članicam za kritje nekaterih stroškov zaradi uvedbe ukrepov za izkoreninjenje aviarne influence.

(2)

Do izbruhov aviarne influence v Združenem kraljestvu je prišlo leta 2007. Pojav te bolezni pomeni resno nevarnost za populacijo perutnine v Skupnosti. Združeno kraljestvo je v skladu s členom 3a(2) Odločbe 90/424/EGS uvedlo ukrepe za boj proti izbruhom te bolezni.

(3)

Plačilo finančnega prispevka Skupnosti se izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in da so pristojni organi Komisiji predložili vse potrebne informacije v določenih rokih.

(4)

V skladu s členom 3a(3) Odločbe 90/424/EGS bi moral finančni prispevek Skupnosti znašati 50 % upravičenih stroškov, ki jih imajo države članice.

(5)

Združeno kraljestvo v celoti izpolnjuje tehnične in administrativne obveznosti iz členov 3(3) in 3a(2) Odločbe 90/424/EGS. Združeno kraljestvo je Komisiji posredovalo podatke o nastalih stroških in je nato nadaljevalo s posredovanjem vseh potrebnih informacij o stroških odškodnin in odhodkih iz poslovanja.

(6)

Uredba Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim v skladu z Odločbo Sveta 90/424/EGS (2) po spremembi Odločbe 90/424/EGS z Odločbo 2006/53/ES (3) ne zajema več aviarne influence. Zato je treba v tej odločbi izrecno določiti, da je pri dodelitvi finančnega prispevka Združenemu kraljestvu treba upoštevati nekatera pravila iz Uredbe (ES) št. 349/2005.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Finančni prispevek Skupnosti

1.   Združenemu kraljestvu se lahko dodeli finančni prispevek Skupnosti za kritje stroškov, ki jih je leta 2007 imelo zaradi uvedbe ukrepov za boj proti aviarni influenci iz člena 3a(2) Odločbe 90/424/EGS leta 2007.

2.   Za namene te odločbe se smiselno uporabljajo členi 2 do 5, člena 7 in 8, člen 9(2), (3) in (4) ter člen 10 Uredbe (ES) št. 349/2005.

Člen 2

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 20. avgusta 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(3)  UL L 29, 2.2.2006, str. 37.