21.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/17


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. augusztus 14.)

bizonyos, a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram értelmében megvizsgálandó anyagoknak az irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletbe történő fel nem vételéről

(az értesítés a C(2007) 3846. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/565/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I. A., illetőleg I. B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni.

(2)

Számos, az említett listára felvett hatóanyag/terméktípus kombináció esetében vagy minden résztvevő – a 2032/2003/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően – visszalépett a felülvizsgálati programból, vagy pedig az értékelésre kijelölt referens tagállam nem nyújtotta be az irányelv V. és VIII. mellékletében meghatározott határidőn belül az irányelv 9. cikkének (5) bekezdésében említett teljes dossziét.

(3)

Következésképpen a Bizottság – a 2032/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) és (4) bekezdése és 9. cikkének (5) bekezdése alapján – ennek megfelelően értesítette a tagállamokat. Ezt az információt 2006. június 14-én elektronikus úton is nyilvánosságra hozták.

(4)

Az említett információ elektronikus nyilvánosságra hozatalát követő három hónapon belül egyetlen társaság, illetve tagállam sem jelezte érdeklődését, hogy az érintett hatóanyagok vagy terméktípusok esetében átvenné a résztvevő szerepét.

(5)

Az érintett hatóanyagokat és terméktípusokat tehát ki kell venni a felülvizsgálati programból, és nem kell őket felvenni a 98/8/EK irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az ezen határozat mellékletében feltüntetett hatóanyagokat és terméktípusokat nem veszik fel a 98/8/EK irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe.

2. cikk

A 2032/2003/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb 2007. április 3-i a 2007/20/EK irányelvvel módosított (HL L 94., 2007.4.4., 23. o.) irányelv.

(2)  HL L 307., 2003.11.24., 1. o. A legutóbb az 1849/2006/EK rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 63. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe fel nem veendő hatóanyagok és terméktípusok

Név

EK-szám

CAS-szám

Terméktípus

Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz

 

312600-89-8

21

Hangyasav

200-579-1

64-18-6

18

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

18

L-(+)-Tejsav

201-196-2

79-33-4

1

L-(+)-Tejsav

201-196-2

79-33-4

13

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

19

1,4-Diklórbenzol

203-400-5

106-46-7

18

1,4-Diklórbenzol

203-400-5

106-46-7

19

N-(2-Etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid

204-029-1

113-48-4

18

Benzil-benzoát

204-402-9

120-51-4

19

Malation

204-497-7

121-75-5

18

Oktanoinsav

204-677-5

124-07-2

19

Kaptán

205-087-0

133-06-2

21

N-(Triklórmetiltio)-ftálimid/Folpet

205-088-6

133-07-3

21

Zirám

205-288-3

137-30-4

19

Zirám

205-288-3

137-30-4

21

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

21

Diuron

206-354-4

330-54-1

21

(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (minden izomer; arány: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Alletrin

209-542-4

584-79-2

18

Cink-szulfid

215-251-3

1314-98-3

18

Cink-szulfid

215-251-3

1314-98-3

21

Dinátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

18

Nafténsavak, rézsók

215-657-0

1338-02-9

8

Klórtalonil

217-588-1

1897-45-6

21

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

21

Klórpirifosz

220-864-4

2921-88-2

18

Klórpirifosz-metil

227-011-5

5598-13-0

18

(R)-p-Menta-1,8-dién

227-813-5

5989-27-5

18

(R)-p-Menta-1,8-dién

227-813-5

5989-27-5

19

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

21

Szilikon-dioxid – amorf

231-545-4

7631-86-9

16

Szilikon-dioxid – amorf

231-545-4

7631-86-9

19

Csontolaj/állati olaj

232-294-3

8001-85-2

19

Repceolaj

232-299-0

8002-13-9

18

Lignin

232-682-2

9005-53-2

19

Lignin

232-682-2

9005-53-2

21

Oxin-réz

233-841-9

10380-28-6

8

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

18

Dodecilguanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

16

Dodecilguanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

21

Foxim

238-887-3

14816-18-3

18

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

21

Metomil

240-815-0

16752-77-5

18

Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid

248-595-8

27668-52-6

21

(S)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (csak az 1R transz, 1S izomer)/S-Bioalletrin

249-013-5

28434-00-6

18

Biorezmetrin

249-01-40

28434-01-7

18

Transz-Izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioil]oxi]krotonát

250-517-2

31218-83-4

18

Amitráz

251-375-4

33089-61-1

18

3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

18

3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

21

m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

19

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát

259-627-5

55406-53-6

18

cisz-4-[3-(p-terc-Butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin

266-719-9

67564-91-4

21

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

16

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

18

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

19

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

21

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok

270-331-5

68424-95-3

16

Melaleuca alternifolia, extraktum/ausztráliai teafa olaj

285-377-1

85085-48-9

19

2,4,8,10-Tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó

286-344-4

85209-91-2

1

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

16

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

18

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

19

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

21

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

16

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

18

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

19

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

21

alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil [1alfa(S*),3alfa]-(±)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát

289-244-9

86560-93-2

18

Chrysanthemum cinerariaefolium (krizantén), extraktum

289-699-3

89997-63-7

19

Boróka, Juniperus mexicana, extraktum

294-461-7

91722-61-1

19

Levendula, Lavandula hybrida, extraktum/levendulaolaj

294-470-6

91722-69-9

18

3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

21

Klórmetil-n-oktil-diszulfid

432-680-3

180128-56-7

21

Zsírsavak (C15-21) káliumsói

Keverék

18

(E)-2-Oktadecenal

Még nem sorolták be

51534-37-3

19

(E,Z)-2,13-Oktadekadienal

Még nem sorolták be

99577-57-8

19

S-Hidroprén/Etil (S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoát

Növényvédő szer

65733-18-8

18

4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril/Klórfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

21