4.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/16


SKLEP SVETA 2007/551/SZVP/PNZ

z dne 23. julija 2007

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (MDV) (Sporazum PNR iz leta 2007) v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 24 in 38 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (Passenger Name Record, PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (DHS), ki je bil sklenjen 19. oktobra 2006 (1), preneha veljati najpozneje 31. julija 2007, razen če bo podaljšan z medsebojnim pisnim sporazumom.

(2)

Svet je 22. februarja 2007 sklenil pooblastiti predsedstvo, ki mu pomaga Komisija, da začne pogajanja o dolgoročnem sporazumu o istem vprašanju. Pogajanja so bila uspešna in pripravljen je bil nov sporazum.

(3)

MDV je v spremnem pismu k novemu sporazumu zagotovilo varstvo podatkov iz PNR v zvezi s potniškimi leti v Združene države ali iz Združenih držav, ki so posredovani iz Evropske unije.

(4)

MDV in Evropska unija bosta s pomočjo oseb, ki ju bosta imenovali posebej v ta namen, redno preverjala izvajanje zagotovil iz spremnega pisma, da bi lahko pogodbenici v luči takih pregledov ustrezno ukrepali.

(5)

Sporazum bi bilo treba podpisati s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(6)

Člen 9 predvideva začasno uporabo Sporazuma od dne podpisa. Države članice bi zato morale njegove določbe od tega dne izvajati v skladu z veljavno notranjo zakonodajo. Ob podpisu Sporazuma bo podana izjava o tem –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (MDV) (Sporazum PNR iz leta 2007) se odobri v imenu Evropske unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Besedilo Sporazuma, spremno pismo MDV in pismo EU v odgovor na slednje pismo so priloženi temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis sporazuma v imenu Evropske unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

V skladu s členom 9 Sporazuma se določbe Sporazuma od dne podpisa v skladu z veljavno notranjo zakonodajo začasno uporabljajo, dokler sporazum ne začne veljati. Ob podpisu se poda priložena izjava o začasni uporabi.

V Bruslju, 23. julija 2007

Za Svet

Predsednik

L. AMADO


(1)  UL L 298, 27.10.2006, str. 29.


Izjava v imenu Evropske unije k Sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (MDV) (Sporazum PNR iz leta 2007)

„Ta sporazum, ki niti ne odstopa od zakonodaje EU ali njenih držav članic niti je ne spreminja, bodo države članice do začetka njegove veljavnosti začasno uporabljale, in sicer v dobri veri ter v okviru svojih veljavnih nacionalnih zakonodaj.“


PREVOD

Luis Amado

Predsednik Sveta

175 Rue de la Loi

1048 Brussels,

Belgium

Kot odgovor na poizvedbo Evropske unije in z namenom ponovno poudariti pomen, ki ga Vlada Združenih držav namenja varstvu zasebnosti posameznika, je namen tega pisma obrazložiti, kako Ministrstvo Združenih držav za domovinsko varnost (MDV) postopa v zvezi z zbiranjem, uporabo in hrambo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR). Nobena od politik, orisanih v tem pismu, ne ustvarja ali podeljuje pravic ali koristi drugim osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava, niti pravnih sredstev, poleg tistih, ki so določena v Sporazumu med EU in ZDA o obdelavi in prenosu PNR s strani letalskih prevoznikov MDV, podpisanem v juliju 2007 (v nadaljevanju „Sporazum“). To pismo tako daje zagotovila in odraža politike, ki jih MDV v skladu s pravom ZDA uporablja za podatke iz PNR, ki izvirajo iz letov med ZDA in Evropsko unijo (PNR iz EU).

I.   Namen uporabe PNR:

MDV uporablja PNR iz EU izključno za namen preprečevanja in boja proti: 1. terorizmu in z njim povezanimi kaznivimi dejanji; 2. drugim hudim kaznivim dejanjem (vključno z organiziranim kriminalom), ki so transnacionalne narave; ter 3. izogibanju sodnim nalogom ali priporu zaradi zgoraj navedenih kaznivih dejanj. PNR se lahko po potrebi uporabi za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ali drugih oseb ali v okviru kakršnih koli kazenskih postopkov ali v drugih primerih, ki jih prepisuje zakon. MDV bo EU obvestilo o sprejetju kakršne koli zakonodaje ZDA, ki bi bistveno vplivala na navedbe v tem pismu.

II.   Izmenjava PNR:

MDV izmenjuje podatke iz PNR iz EU le za namene, navedene v členu I.

MDV obravnava podatke iz PNR iz EU kot občutljive in zaupne v skladu z zakoni ZDA, podatke iz PNR pa po lastni presoji posreduje le drugim domačim vladnim organom s pristojnostjo za preiskavo ali pregon, javno varnost ali boj proti terorizmu, in sicer v podporo pri primerih, povezanih z bojem proti terorizmu, transnacionalnim kriminalom in javno varnostjo (vključno z grožnjami, leti, posamezniki in zadevnimi potmi), ki jih ti organi po zakonu preučujejo ali raziskujejo, in sicer na podlagi pisnih dogovorov in prava ZDA o izmenjavi informacij med vladnimi organi ZDA. Dostop je strogo in skrbno omejen na opisane primere, in sicer sorazmerno z naravo posameznega primera.

Podatke iz PNR iz EU se izmenjuje z vladnimi organi tretjih držav šele takrat, ko se preuči prejemnikova načrtovana uporaba podatkov in sposobnost za njihovo varstvo. Razen v nujnih okoliščinah se take izmenjave izvedejo na podlagi izrecnih dogovorov med pogodbenicami, ki vključujejo varstvo podatkov, izvirajočih iz zasebnosti, ki je primerljivo z varstvom, ki ga MDV uporablja za podatke iz PNR iz EU, kot je opisano v drugem odstavku tega člena.

III.   Vrste zbranih informacij:

Večino elementov podatkov iz PNR lahko MDV pridobi z izvajanjem običajnih pooblastil mejne kontrole ob pregledu letalske vozovnice posameznika ter drugih potovalnih dokumentov, vendar pa sposobnost te podatke prejemati elektronsko bistveno poveča sposobnost MDV, da svoja sredstva usmeri na primere, ki pomenijo visoko stopnjo tveganja, s čimer se olajša in zavaruje potovanja v dobri veri.

Vrste zbranih podatkov iz PNR iz EU:

1.

Koda lokatorja evidence PNR

2.

Datum rezervacije/izdaje vozovnice

3.

Predvideni datum(i) potovanja

4.

Ime (imena)

5.

Dostopne informacije v zvezi s programi zvestobe in informacije o ugodnostih (tj. brezplačne vozovnice, potovanja v višjem potovalnem razredu itn.)

6.

Druga imena v PNR, vključno s številom potnikov v PNR

7.

Vse dostopne kontaktne informacije (vključno z izvorom informacij)

8.

Vse dostopne informacije o plačilu/obračunavanju (ne vključujejo ostalih informacij o transakciji, ki so povezane s kreditno kartico ali računom in ki niso v zvezi s potovalno transakcijo)

9.

Načrt potovanja za posamezni PNR

10.

Turistična agencija/potovalni agent

11.

Informacije o letih pod skupno oznako

12.

Razdeljene/ločene informacije

13.

Potovalni status potnika (vključno s potrditvijo in prijavo na let)

14.

Informacije na vozovnici, vključno s številko vozovnice, enosmerno vozovnico in podatki o Automated Ticket Fare Quote

15.

Vse informacije o prtljagi

16.

Informacije o sedežu, vključno s številko sedeža

17.

Splošne opombe, vključno z informacijami OSI, SSI in SSR

18.

Morebitne zbrane informacije APIS

19.

Vse pretekle spremembe v PNR iz točk 1 do 18

V primeru, da zgoraj navedene vrste podatkov iz PNR iz EU vključujejo občutljive podatke iz PNR iz EU (npr. osebni podatki, ki kažejo na rasno ali etnično poreklo, politična stališča, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, ter podatki v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem posameznika), kakor so podrobneje določene s kodami in izrazi iz PNR, ki jih je MDV opredelilo po posvetovanju z Evropsko komisijo, uporablja MDV avtomatski sistem, ki filtrira te občutljive kode in izraze iz PNR, in teh informacij ne uporablja. MDV nemudoma izbriše občutljive podatke iz PNR iz EU, razen če se do podatkov dostopa v izjemnem primeru, kot je opisan v naslednjem odstavku.

Po potrebi lahko uradniki MDV v izjemnih primerih, ko bi lahko bilo ogroženo življenje posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali življenje drugih oseb, zahtevajo in uporabijo informacije PNR iz EU, ki niso navedene zgoraj, vključno z občutljivimi podatki. V tem primeru bo MDV vodilo evidenco dostopov do vseh občutljivih podatkov iz PNR iz EU in bo podatke izbrisalo v roku 30 dni potem, ko bo dosežen namen, zaradi katerega je bil potreben dostop do podatkov, in ko jih v skladu z zakonom ne bo treba več hraniti. MDV bo Evropsko komisijo (Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost) načeloma v 48 urah obvestilo, da je dostopilo do takšnih podatkov, vključno z občutljivimi podatki.

IV.   Pravica dostopa in pravnega sredstva:

MDV se je odločilo za politiko razširitve upravnega varstva po Zakonu o zasebnosti na podatke iz PNR, shranjene v ATS, ne glede na državljanstvo ali državo prebivališča posameznika, na katerega se podatki nanašajo, vključno na podatke o evropskih državljanih. MDV v skladu s pravom ZDA vzdržuje tudi sistem, do katerega lahko dostopajo posamezniki ne glede na državljanstvo ali državo prebivališča, s čimer se osebam, ki iščejo informacije o PNR ali želijo njihov popravek, zagotovi možnost pravnega sredstva. Te možnosti so dostopne prek spletne strani MDV: www.dhs.gov

Poleg tega se podatki iz PNR, ki jih je predložil posameznik sam ali so bili predloženi v njegovem imenu, posamezniku razkrijejo v skladu z Zakonom ZDA o zasebnosti in Zakonom ZDA o svobodi dostopa do informacij (FOIA). FOIA vsaki osebi (ne glede na državljanstvo ali državo prebivališča) omogoča dostop do evidenc zveznih agencij Združenih držav, razen če so te evidence (ali njihov del) pred razkritjem zaščitene z izjemo v skladu s FOIA. MDV javnosti ne razkriva podatkov iz PNR, razen posameznikom, na katere se podatki nanašajo, ali njihovim pooblaščencem po pravu ZDA. Zahtevki za dostop do podatkov iz PNR, ki omogočajo individualno prepoznavanje in ki jih je predložil vlagatelj zahteve, se lahko pošljejo na FOIA/PA Unit, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection, Room 5.5-C, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229 (telefon: (202) 344-1850 in faks: (202) 344-2791).

V določenih izjemnih okoliščinah lahko MDV po FOIA in v skladu s členom 552(b) naslova 5 Zakonika Združenih držav (United States Code) izvrši svoje pooblastilo, da vlagatelju na prvi stopnji zavrne ali odloži razkritje celotne ali dela evidence PNR. V skladu s FOIA ima vsak vlagatelj zahteve pravico, da upravno in sodno izpodbija odločbo MDV o zadržanju informacij.

V.   Pravno varstvo:

Pravo ZDA za kršitev pravil v zvezi z zasebnostjo in za nepooblaščeno razkritje evidenc ZDA predvideva upravne, civilne in kazenske ukrepe. Zadevne določbe vključujejo, vendar niso omejene na člena 641 in 1030 naslova 18 Zakonika združenih držav in člen 103.34 naslova 19 Zakonika zveznih predpisov (Code of Federal Regulations).

VI.   Obvestitev javnosti:

MDV je potnike z objavami v Zveznem uradnem listu (Federal Register) in na svoji spletni strani seznanil o tem, da obdeluje podatke iz PNR. MDV bo letalskim družbam še naprej zagotavljalo standardno obvestilo o zbiranju podatkov iz PNR in o praksah v zvezi s pravico dostopa do podatkov, ki bodo dostopne javnosti. MDV in EU bosta sodelovala z zainteresiranimi stranmi v letalski industriji v smeri spodbujanja večje razpoznavnosti tega obvestila.

VII.   Hramba podatkov:

MDV hrani podatke iz PNR iz EU sedem let v aktivni analitični podatkovni bazi, nakar se podatki prenesejo v mirujoče, neoperativno stanje. Podatki v mirujočem stanju se bodo hranili osem let, do njih pa se lahko dostopa le z dovoljenjem višjega uradnika MDV, ki ga imenuje sekretar za domovinsko varnost, in samo v primeru opredeljivega primera, grožnje ali tveganja. Pričakujemo, da bodo podatki iz PNR iz EU izbrisani po izteku tega obdobja; vprašanji morebitnega uničenja zbranih podatkov iz PNR in trenutka uničenja bosta MDV in EU v skladu s tem pismom obravnavala v okviru prihodnjih razprav. Podatki, ki se nanašajo na posamezen primer ali preiskavo, se lahko hranijo v aktivni podatkovni bazi, dokler se primer ali preiskava ne zaključi. MDV namerava učinek pravil hrambe v zvezi z operacijami in preiskavami na podlagi izkušenj v prihodnjih sedmih letih ponovno preučiti. MDV bo o rezultatih te preučitve opravilo razpravo z EU.

Zgoraj navedena obdobja hrambe se uporabljajo tudi za podatke iz PNR iz EU, zbrane na podlagi sporazumov med EU in ZDA z dne 28. maja 2004 in 19. oktobra 2006.

VIII.   Posredovanje

Glede na zadnja pogajanja je razvidno, da je MDV pripravljeno čim prej preiti na sistem zahtev za posredovanje PNR s strani letalskih družb, ki opravljajo lete med EU in ZDA, MDV. Trinajst letalskih družb je že sprejelo ta pristop. Odločitev za začetek prehoda na sistem zahtev za posredovanje je prepuščena letalskim prevoznikom, ki morajo zagotoviti sredstva za migracijo svojih sistemov in za sodelovanje z MDV, da bi izpolnjevali tehnične zahteve MDV. MDV bo nemudoma prešlo na takšen sistem zahtev za posredovanje podatkov letalskih prevoznikov, najpozneje pa 1. januarja 2008 za vse tiste letalske prevoznike, ki bodo uvedli sistem, ki bo izpolnjeval vse tehnične zahteve MDV. Za tiste letalske prevoznike, ki takega sistema še ne izvajajo, ostane v veljavi sedanji sistem, dokler ti letalski prevozniki ne uvedejo sistema za posredovanje podatkov iz PNR, ki je združljiv s tehničnimi zahtevami MDV. Vendar pa prehod na sistem zahtev za posredovanje letalskim družbam ne podeljuje prostega preudarka, da se odločijo kdaj, kako in katere podatke bodo posredovale. V skladu s pravom ZDA ima ta prosti preudarek MDV.

V normalnih okoliščinah bo MDV prvič prejelo prenos podatkov iz PNR 72 ur pred načrtovanim odhodom in bo nato prejemalo posodobitve, potrebne za zagotovitev točnosti podatkov. Eno od najpomembnejših jamstev za varstvo osebnih podatkov je zagotovitev, da se odločitve sprejemajo na podlagi pravočasno pridobljenih in popolnih podatkov, zato MDV sodeluje s posameznimi letalskimi prevozniki, da bi ta koncept vgradili v njihove sisteme zahtev za posredovanje. MDV lahko zahteva PNR pred 72-urnim časovnim obdobjem pred načrtovanim odhodom, če obstajajo razlogi, ki kažejo, da je predčasni dostop potreben za odziv na specifično grožnjo v zvezi z letom, skupino letov, potjo ali drugimi okoliščinami v zvezi z nameni, opredeljenimi v členu I. Ta prosti preudarek MDV izvršuje preudarno in sorazmerno.

IX.   Vzajemnost:

V okviru zadnjih pogajanj smo se sporazumeli, da MDV pričakuje, da mu v svojem sistemu PNR ne bo treba uvesti ukrepov za varstvo podatkov, ki bi bili strožji od ukrepov, ki jih evropski organi uporabljajo za domače sisteme PNR. MDV od evropskih organov ne zahteva, da bi v zvezi s svojimi sistemi PNR sprejeli ukrepe za varstvo podatkov, ki bi bili strožji od ukrepov, ki jih ZDA uporabljajo za svoj sistem PNR. Če pričakovanja MDV ne bodo izpolnjena, si MDV pridržuje pravico, da začasno odloži uporabo ustreznih določb iz pisma MDV in se z EU posvetuje z namenom iskanja takojšnje in zadovoljive rešitve. V primeru, da bi se v Evropski uniji ali v eni ali več državah članicah uvedel informacijski sistem za evidentiranje letalskih potnikov, ki bi od letalskih prevoznikov zahteval, da pristojnim organom dajo na voljo podatki iz PNR za osebe, katerih načrt potovanja vključuje let med ZDA in Evropsko unijo, namerava MDV, izključno na podlagi vzajemnosti, aktivno spodbujati sodelovanje letalskih družb, ki so pod njegovo pristojnostjo.

Z namenom, da bi pripomoglo k policijskemu in pravosodnemu sodelovanju, bo MDV spodbujalo prenos analitičnih informacij, ki izhajajo iz podatkov iz PNR, s strani pristojnih organov ZDA policijskim in pravosodnim organom zadevnih držav članic ter po potrebi Europolu in Eurojustu. MDV pričakuje, da bodo tudi EU in države članice svoje pristojne organe spodbujale, da zagotavljajo analitične informacije iz podatkov iz PNR MDV in drugim zadevnim organom ZDA.

X.   Pregled:

MDV in EU bosta redno preverjala izvajanje sporazuma, tega pisma, politik in praks ZDA in EU v zvezi s PNR ter vse primere, ko se je dostopilo do občutljivih podatkov, da bi prispevali k učinkovitemu delovanju praks in varstvu zasebnosti v njihovem okviru pri obdelavi PNR. Pri pregledu bo EU zastopal komisar za pravosodje, svobodo in varnost, MDV pa bo zastopal sekretar za domovinsko varnost; lahko ju zastopa drug vzajemno sprejemljiv uradnik, o katerem se obe strani sporazumeta. EU in MDV bosta skupaj določila podrobnosti načina izvajanja pregledov.

ZDA bodo kot del tega rednega pregleda vzajemno zahtevale informacije o sistemih PNR držav članic, predstavniki držav članic, ki vzdržujejo sisteme PNR, pa bodo povabljeni k sodelovanju v razpravah.

Upamo, da vam je ta razlaga pomagala razumeti, kako obravnavamo podatke iz PNR iz EU.

 

PREVOD

Sekretar Michael Chertoff

Ministrstvo Združenih držav za domovinsko varnost

Washington DC 20528

Zahvaljujemo se vam za pismo predsedstvu Sveta in Komisiji, v katerem ste razložili, kako MDV obravnava podatke iz PNR.

Zagotovila, podana Evropski uniji v vašem pismu, Evropski uniji omogočajo, da za namene mednarodnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR, podpisanega v juliju 2007, šteje, da MDV zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov.

EU bo na podlagi te ugotovitve ukrenila vse potrebno, da mednarodne organizacije ali tretje države odvrne od poseganja v prenose PNR iz EU v ZDA. EU; prav tako bodo države članice svoje pristojne organe spodbujale, da MDV in drugim zadevnim organom ZDA zagotavljajo analitične informacije, ki izhajajo iz podatkov iz PNR.

Veselimo se sodelovanja z vami in z letalsko industrijo, da bi zagotovili obveščenost potnikov o tem, kako lahko vlade uporabljajo informacije o njih.

 4.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/18


Opomba bralcu: „Pogodbenice še niso potrdile jezikovnih različic Sporazuma, razen angleške jezikovne različice. Ko bodo druge jezikovne različice potrjene, bodo enako verodostojne.“

PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (MDV) (Sporazum PNR iz leta 2007)

EVROPSKA UNIJA

in

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE so se –

V ŽELJI za učinkovito preprečevanje in boj proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu, da bi na ta način zaščitili svoji demokratični družbi in skupne vrednote,

OB PRIZNAVANJU, da je izmenjava informacij bistveni del boja proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu ter da je v tem okviru uporaba podatkov iz PNR pomembno sredstvo,

OB PRIZNAVANJU, da bi bilo treba za zagotovitev javne varnosti ter za namene preiskovanja in pregona določiti pravila za posredovanje podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov MDV,

OB PRIZNAVANJU pomena preprečevanja in zatiranja terorizma in z njim povezanih kaznivih dejanj ter drugih mednarodnih težkih kaznivih dejanj, vključno z organiziranim kriminalom, ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti zasebnosti,

OB PRIZNAVANJU, da imajo zakoni in politike o zasebnosti ZDA in evropski zakoni in politike o zasebnosti skupno osnovo ter da razlike v izvajanju teh načel ne bi smele ovirati sodelovanja med ZDA in Evropsko unijo (EU),

OB UPOŠTEVANJU mednarodnih konvencij, zakonov in podzakonskih predpisov ZDA, po katerih mora vsak letalski prevoznik, ki opravlja potniške lete v mednarodnem letalskem prometu v Združene države ali iz njih zagotoviti, da so MDV na voljo podatki iz PNR, če se ti zbirajo in hranijo v avtomatskih rezervacijskih sistemih/sistemih za nadzor odhodov (v nadaljevanju „rezervacijski sistemi“) letalskih prevoznikov, ter da so primerljive zahteve izpolnjene v EU,

OB UPOŠTEVANJU člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji o spoštovanju temeljnih pravic in zlasti s tem povezane pravice do varstva osebnih podatkov,

OB UPOŠTEVANJU prejšnjih sporazumov o PNR med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 28. maja 2004 ter Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z dne 19. oktobra 2006,

OB UPOŠTEVANJU ustreznih določb Zakona o varnosti v zračnem prometu iz leta 2001 (Aviation Transportation Security Act of 2001), Zakona o domovinski varnosti iz leta 2002 (Homeland Security Act of 2002), Zakona o reformi obveščevalnih služb in preprečevanju terorizma iz leta 2004 (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) ter Izvršilne odredbe 13388 o sodelovanju med agencijami vlade Združenih držav na področju boja proti terorizmu (Executive Order 13388 regarding cooperation between agencies of the United States government in combating terrorism), Zakona o varstvu zasebnosti iz leta 1974 (Privacy Act of 1974), Zakona o svobodi dostopa do informacij (Freedom of Information Act) in Zakona o e-vladi (E-Government Act) iz leta 2002,

OB UGOTOVITVI, da bi morala Evropska unija zagotoviti, da bodo letalski prevozniki z rezervacijskimi sistemi na ozemlju Evropske unije omogočili MDV dostop do podatkov iz PNR in da bodo ti ustrezali tehničnim zahtevam, ki jih je MDV opredelilo za take prenose,

OB ZAGOTOVILU, da ta sporazum ne predstavlja precedensa za prihodnje razprave ali pogajanja med Združenimi državami in Evropsko unijo ali med eno od pogodbenic in katero koli drugo državo glede obdelave in prenosa podatkov iz PNR ali podatkov v kateri koli drugi obliki,

OB PRIZADEVANJU za krepitev in spodbujanje sodelovanja med pogodbenicama v duhu transatlantskega partnerstva –

SPORAZUMELE O NASLEDNJEM:

(1)

Na podlagi zagotovil iz pisma MDV, v katerem je MDV obrazložilo varstvo PNR (pismo MDV), Evropska unija zagotavlja, da bodo letalski prevozniki, ki opravljajo potniške lete v mednarodnem letalskem prometu v Združene države Amerike ali iz njih, dali na voljo podatke iz PNR v svojih rezervacijskih sistemih, kot to zahteva MDV.

(2)

MDV bo takoj prešlo na sistem zahtev za posredovanje podatkov teh letalskih prevoznikov, najpozneje pa 1. januarja 2008 za vse tiste letalske prevoznike, ki bodo uvedli sistem, ki bo ustrezal tehničnim zahtevam MDV. Za tiste letalske prevoznike, ki takega sistema ne bodo uvedli, bo ostal v veljavi sedanji sistem, dokler ne bodo uvedli sistema, ki bo ustrezal tehničnim zahtevam MDV. Tako bo imelo MDV elektronski dostop do podatkov iz PNR v rezervacijskih sistemih letalskih prevoznikov, ki se nahajajo na ozemlju držav članic Evropske unije, in sicer do vzpostavitve zadovoljivega sistema, ki bo omogočil, da bodo takšne podatke posredovali letalski prevozniki.

(3)

MDV obdeluje prejete podatke iz PNR in ravna s posamezniki, ki jih taka obdelava zadeva, v skladu z veljavnimi zakoni ter ustavnimi zahtevami ZDA, brez nezakonite diskriminacije zlasti na podlagi državljanstva in države prebivališča. Pismo MDV navaja ta in druga zagotovila.

(4)

MDV in EU bosta redno preverjala izvajanje tega sporazuma, pisma MDV ter politik in praks ZDA in EU v zvezi s PNR, da bi skupaj zagotovila učinkovito delovanje in varstvo zasebnosti v njunih sistemih.

(5)

MDV pričakuje, da mu s tem sporazumom v svojem sistemu PNR ne bo treba uvesti ukrepov za varstvo podatkov, ki bi bili strožji od ukrepov, ki jih evropski organi izvajajo v nacionalnih sistemih PNR. MDV ne zahteva od evropskih organov, da bi v svojih sistemih PNR uvedli ukrepe za varstvo podatkov, ki bi bili strožji od ukrepov, ki jih ZDA izvajajo v svojem sistemu PNR. Če pričakovanja MDV ne bodo izpolnjena, si MDV pridržuje pravico, da začasno odloži uporabo ustreznih določb iz pisma MDV in začne posvetovanja z EU za iskanje takojšnje in zadovoljive rešitve. V primeru, da bi se v Evropski uniji ali v eni ali več državah članicah uveljavil sistem za evidenco letalskih potnikov, ki bi od letalskih prevoznikov zahteval, da pristojnim organom dajo na voljo podatke iz PNR za osebe, katerih načrt potovanja vključuje let v Evropsko unijo ali iz nje, bo MDV, izključno na podlagi vzajemnosti, aktivno spodbujalo sodelovanje letalskih družb pod njegovo pristojnostjo.

(6)

Za namene izvajanja tega sporazuma se šteje, da MDV zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov iz PNR, ki so posredovani iz Evropske unije. Prav tako EU na osnovi varstva podatkov ne bo posegala v odnose med Združenimi državami in tretjimi državami glede izmenjave podatkov o potnikih.

(7)

ZDA in EU bodo sodelovale z zainteresiranimi stranmi v letalski industriji v smeri spodbujanja večje razpoznavnosti obvestil, ki z namenom seznanitve potnikov opisujejo sisteme PNR (vključno s praksami v zvezi s pravnimi sredstvi in z zbiranjem podatkov), in spodbujale letalske prevoznike, da se v uradnih pogodbah o prevozu na ta obvestila sklicujejo in jih vanje vključijo.

(8)

Edino sredstvo v primeru, če EU ugotovi, da so ZDA kršile ta sporazum, je njegova odpoved in preklic ugotovitve ustreznosti ravni varstva iz odstavka 6. Edino sredstvo v primeru, če ZDA ugotovijo, da je EU kršila ta sporazum, je njegova odpoved in preklic pisma MDV.

(9)

Ta sporazum bo začel veljati prvi dan meseca, ki bo sledil dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da sta zaključili za ta namen potrebne notranje postopke. Ta sporazum se bo začasno uporabljal od dne podpisa. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove ali njegovo uporabo začasno odloži z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Odpoved bo začela učinkovati trideset (30) dni po dnevu prejema uradnega obvestila druge pogodbenice o odpovedi, razen če ena od pogodbenic meni, da je krajši odpovedni rok potreben zaradi zaščite interesov nacionalne ali domovinske varnosti. Ta sporazum in vse obveznosti, ki iz njega izvirajo, bodo prenehale veljati in učinkovati sedem let od dne podpisa, razen če se pogodbenici dogovorita, da ga bosta nadomestili.

Namen tega sporazuma ni odstopanje ali sprememba zakonov Združenih držav Amerike ali Evropske unije ali njenih držav članic. Ta sporazum ne ustvarja ali podeljuje pravic ali koristi drugim osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava.

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem jeziku. Sestavljen je tudi v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku; pogodbenici odobrita te jezikovne različice. Ko so te jezikovne različice odobrene, so enako verodostojne.

V Bruslju, 23. julija 2007 in v Washingtonu, 26. julija 2007

Za Evropsko unijo

Za Združene države Amerike