26.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/9


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. julija 2007

o odobritvi Bolgariji in Romuniji odstopanja od Direktiva Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala glede zalog, ki so se nakopičile med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3541)

(2007/527/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 42 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 42 Akta o pristopu Bolgarije in Romunije lahko Komisija sprejme prehodne ukrepe, če so ti v novih državah članicah potrebni za olajšanje prehoda iz obstoječe ureditve v ureditev, ki izhaja iz uporabe veterinarskih in fitosanitarnih pravil Skupnosti. Navedena pravila vključujejo pravila glede trženja gozdnega reprodukcijskega materiala.

(2)

Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (1) določa, da se lahko gozdni reprodukcijski material trži le, če so izpolnjene zahteve iz člena 6(1) in (3) navedene direktive.

(3)

Direktiva 1999/105/ES dovoljuje trženje gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega pred 1. januarjem 2003, dokler ne poidejo zaloge.

(4)

Bolgarija in Romunija sta Komisijo in druge države članice obvestili o zalogah gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenih na svojih ozemljih med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006. Trženje tega materiala je dovoljeno le, če se odobri odstopanje od določb Direktive 1999/105/ES.

(5)

Da bi navedenima državama omogočili trženje zalog reprodukcijskega materiala, proizvedenega med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006, jima je treba dovoliti, da do 31. decembra 2009 na svojih ozemljih tržita reprodukcijski material, ki je bil proizveden v navedenem obdobju v skladu z njunimi nacionalnimi določbami, kot so se uporabljale v času proizvodnje.

(6)

Na oznakah ali spremnih dokumentih je treba navesti, da se tak material lahko trži le v državah članicah, kjer je bil proizveden.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 6(1) in (3) Direktive 1999/105/ES se Bolgariji in Romuniji do 31. decembra 2009 dovoli trženje gozdnega reprodukcijskega materiala, ki je bil proizveden na njunih ozemljih od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006 in ki ni bil proizveden v skladu z določbami navedene direktive, če je v skladu z njunimi nacionalnimi določbami, kot so se uporabljale v času proizvodnje.

Tak gozdni reprodukcijski material se lahko trži le na ozemlju držav članic proizvodnje.

Oznaka ali dokument, uradni ali ne, ki je pritrjen na tak gozdni reprodukcijski material ali mu je priložen, jasno označuje, da je reprodukcijski material namenjen trženju izključno na ozemlju navedene države članice.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17.