20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/24


SKLEP SVETA IN KOMISIJE

z dne 25. junija 2007

o podpisu, v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter začasni uporabi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani

(2007/502/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE IN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 170, v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, v katerem je prav tako določena začasna uporaba Sporazuma od 1. januarja 2007. Začasna uporaba omogoča švicarskim subjektom, da sodelujejo pri prvih razpisih za predloge iz Sedmih okvirnih programov.

(2)

Sporazum je bil parafiran 27. februarja 2007.

(3)

Sporazum je treba podpisati in začasno uporabljati do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

SKLENILA:

Člen 1

1.   Podpis Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, skupaj s sklepno listino se v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo odobri, ob upoštevanju sklenitve omenjenega sporazuma.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

1.   Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb(-e), ki so (je) pooblaščene(-a), da v imenu Evropske skupnosti podpiše(-jo) Sporazum in sklepno listino, ob upoštevanju kasnejše sklenitve omenjenega sporazuma.

2.   Predsednik Komisije je pooblaščen za imenovanje oseb(-e), ki so (je) pooblaščene(-a), da v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo podpiše(-jo) Sporazum in sklepno listino, ob upoštevanju kasnejše sklenitve omenjenega sporazuma.

Člen 3

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, se uporablja začasno.

Člen 4

1.   Komisija v Raziskovalnem odboru Švice/Skupnosti, ki je bil ustanovljen s členom 10 Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Švicarsko konfederacijo (1), zastopa stališče Skupnosti glede odločitev na podlagi člena 2(1) Sporazuma o izvajanju pravil v Švici za ustanovitev pravnih struktur iz členov 169 in 171 Pogodbe o ES.

2.   Komisija v Raziskovalnem odboru Švice/Skupnosti, ki je bil ustanovljen s členom 10 Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Švicarsko konfederacijo, zastopa stališče Skupnosti glede odločitev na podlagi člena 6(2) in (3) Sporazuma, ki določa regije v Švici, ki so upravičene do koristi iz raziskovalnih dejavnosti iz delovnega programa „Raziskovalni potencial“ v okviru posebnega programa „Zmogljivosti“.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 25. junija 2007

Za Svet

Predsednik

A. SCHAVAN

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 313, 22.11.1985, str. 6.


PRILOGA A

NAČELA ZA DODELJEVANJE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

I.   Področje uporabe

V tem sporazumu ima „intelektualna lastnina“ pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.

V tem sporazumu „znanje“ pomeni rezultate, vključno z informacijami, ki so lahko varovane ali ne, kot tudi avtorske pravice ali pravice, ki se nanašajo na take informacije, ki izvirajo iz zahtevkov ali izdaje patentov, načrtov, sort rastlin, dodatnih varstvenih certifikatov ali podobnih oblik varstva.

II.   Pravice intelektualne lastnine pravnih subjektov pogodbenic

1.

Vsaka pogodbenica zagotovi, da se pravice intelektualne lastnine pravnih subjektov druge pogodbenice, ki sodeluje pri dejavnostih v okviru tega sporazuma, ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz takega sodelovanja, obravnavajo na način, ki je združljiv z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, ki veljajo za pogodbenice, zlasti s Sporazumom TRIPS (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki ga ureja Svetovna trgovinska organizacija), Bernsko konvencijo (Pariški akt 1971) in Pariško konvencijo (Stockholmski akt 1967).

2.

Pravni subjekti ustanovljeni v Švici, ki sodelujejo pri posrednih ukrepih v okviru Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma, imajo pravice intelektualne lastnine in obveznosti po pogojih iz Uredbe (ES) št. 2321/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ki jo spreminja Uredba (ES) št. 1906/2006 , iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 2322/2002 (2), ki jo spreminja Uredba Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 18. decembra 2006 in iz sporazuma in/ali pogodbe o dodelitvi sredstev, ki je bila sklenjena z Evropsko skupnostjo v skladu s točko 1. Kadar Švica sodeluje pri posrednih ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa ES, ki se izvaja v skladu s členom 169 in členom 171 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ima enake pravice intelektualne lastnine in obveznosti kakor sodelujoče države članice, kakor to določajo ustrezne določbe.

3.

Pravni subjekti ustanovljeni v državi članici Evropske unije, ki sodelujejo pri švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, imajo enake pravice intelektualne lastnine in obveznosti kakor pravni subjekti ustanovljeni v Švici, ki sodelujejo pri teh raziskovalnih programih in/ali projektih, skladno s točko 1.

III.   Pravice intelektualne lastnine pogodbenic

1.

Če se pogodbenice ne dogovorijo drugače, se za znanje, ki so ga pogodbenice ustvarile v času dejavnosti, izvajanih skladno s členom 2(4) tega sporazuma, uporabljajo naslednja pravila:

(a)

znanje, ki ga je pogodbenica ustvarila, je njena last. Kadar se njenega ustreznega deleža pri delu ne da določiti, so pogodbenice solastnice znanja;

(b)

pogodbenica, ki je lastnica znanja, da pravico dostopa do znanja drugi pogodbenici za dejavnosti iz člena 2(4) tega sporazuma. Odobritev pravic za dostop do znanja se ne sme zaračunati.

2.

Če se pogodbenice ne dogovorijo drugače, veljajo za znanstveno literaturo pogodbenic naslednja pravila:

(a)

če pogodbenica v revijah, člankih, poročilih in knjigah, vključno z avdiovizualnimi deli in programsko opremo, objavi podatke, informacije in tehnične ali znanstvene rezultate, ki izhajajo iz dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega sporazuma, ima druga pogodbenica pravico do svetovne, neekskluzivne, nepreklicne in brezplačne licence za prevajanje, prilagajanje, prenašanje in javno distribucijo zadevnih del;

(b)

na vseh kopijah z avtorskimi pravicami zaščitenih podatkov in informacij, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi tega razdelka, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev, razen če avtor izrecno zahteva, da se ga ne navaja. Na kopiji mora biti tudi jasno razvidna skupna podpora pogodbenic.

3.

Če se pogodbenice ne dogovorijo drugače, se za informacije, ki niso za objavo, uporabljajo naslednja pravila:

(a)

ob predložitvi informacij v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo na podlagi tega sporazuma, drugi pogodbenici, vsaka pogodbenica opredeli informacije, za katere želi, da ostanejo nerazkrite;

(b)

za posebne namene uporabe tega sporazuma lahko pogodbenica prejemnica na lastno odgovornost sporoči informacije, ki niso za objavo, organom ali osebam, za katere je pristojna;

(c)

s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenice, ki posreduje informacije, ki niso za objavo, lahko pogodbenica prejemnica take informacije razširja v večjem obsegu, kot je sicer dovoljeno v pododstavku (b). Pogodbenice sodelujejo pri oblikovanju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega soglasja za širšo distribucijo, vsaka pogodbenica pa izda dovoljenje v okviru, ki ga dovoljujejo njene nacionalne politike, zakoni in drugi predpisi;

(d)

nedokumentacijske informacije, ki niso za objavo, ali druge informacije, posredovane na seminarjih ali drugih sestankih zastopnikov pogodbenic, organiziranih v okviru tega sporazuma ali informacije, nastale z zaposlovanjem osebja, uporabo prostorov ali posrednim ukrepom, morajo ostati zaupne, če je bil prejemnik takih informacij, ki niso za objavo, ali informacij, ki so zaupne ali privilegirane, seznanjen z zaupno naravo informacij še preden so mu bile sporočene, skladno s pododstavkom (a);

(e)

vsaka pogodbenica mora zagotoviti, da se informacije, ki niso za objavo in ki jih pridobi v skladu s pododstavkoma (a) in (d) nadzorujejo, kakor predvideva ta sporazum. Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da se ne more ali če utemeljeno pričakuje, da se ne bo mogla držati določb o nerazširjanju iz zgornjih pododstavkov (a) in (d), o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenice se posvetujejo o ustreznem nadaljnjem poteku dejavnosti.


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(2)  UL L 355, 30.12.2002, str. 35.


PRILOGA B

FINANČNA PRAVILA, KI UREJAJO PRISPEVEK ŠVICE IZ ČLENA 5 TEGA SPORAZUMA

I.   Določitev finančne udeležbe

1.

Komisija čim prej in najkasneje 1. septembra vsako leto Švici, skupaj z ustreznimi dokazilnimi listinami, sporoči:

(a)

zneske odobritev za prevzem obveznosti v izkazu o odhodkih predhodnega predloga proračuna Evropske unije, ki ustreza obema okvirnima programoma;

(b)

ocenjeni znesek prispevkov na podlagi predhodnega predloga proračuna, ki določa udeležbo Švice v obeh okvirnih programih. Za poenostavitev notranjih proračunskih postopkov službe Komisije zagotovijo ustrezne okvirne podatke najkasneje 31. maja vsako leto.

2.

Komisija takoj po dokončnem sprejetju splošnega proračuna sporoči Švici zgoraj navedene zneske v izkazu o odhodkih, ki ustreza udeležbi Švice.

II.   Plačilni postopki

1.

Komisija junija in novembra vsako proračunsko leto Švici izda zahtevek za sredstva, ki ustreza njenemu prispevku na podlagi tega sporazuma. Ti zahtevki za sredstva določijo plačilo šestih dvanajstin prispevka Švice za vsak zahtevek za sredstva v največ 30 dneh po prejemu ustreznega zahtevka za sredstva. V zadnjem letu obeh okvirnih programov pa se najkasneje 30 dni po prejemu zahtevka za sredstva izplača celotni znesek prispevka Švice.

2.

Prispevki Švice se izrazijo in plačajo v eurih.

3.

Švica plača svoj prispevek v okviru tega sporazuma skladno s časovnim razporedom iz odstavka 1. Za vsako zamudo pri plačilu se plača obresti po obrestni meri, ki je enaka enomesečni medbančni obrestni meri (EURIBOR) iz strani 248 Telerata. Za vsak mesec zamude se ta stopnja poveča za 1,5 odstotnih točk. Povečana stopnja se uporablja za celotno obdobje zamude. Vendar pa se obresti poravnajo samo, če se prispevek plača več kakor 30 dni po terminskih datumih plačil iz odstavka 1.

4.

Potne stroške švicarskih zastopnikov in izvedencev za sodelovanje pri delu raziskovalnih odborov in tistih, ki so povezani z izvajanjem obeh okvirnih programov, Komisija povrne na enaki podlagi in skladno s trenutno veljavnimi postopki za zastopnike in izvedence držav članic Skupnosti.

III.   Pogoji za izvajanje

1.

Finančni prispevek Švice k obema okvirnima programoma v skladu s členom 5 tega sporazuma običajno ostane nespremenjen za zadevno proračunsko leto.

2.

Komisija ob zaključevanju poslovnih knjig za vsako proračunsko leto (n) v okviru vzpostavitve računa prihodkov in odhodkov začne z zakonskim urejanjem računov v zvezi z udeležbo Švice, pri čemer upošteva spremembe, ki so se zgodile bodisi zaradi transferja, ukinitev, prenosov bodisi rebalansa proračuna v proračunskem letu.

Tako zakonsko urejanje se opravi ob prvem plačilu za leto n + 1. Vendar pa se končno zakonsko urejanje opravi najkasneje julija četrtega leta po zaključku obeh okvirnih programov. Plačilo Švice se knjiži v dobro programov Evropskih skupnosti kot prihodek proračuna, ki je dodeljen ustrezni proračunski postavki v izkazu o prihodkih splošnega proračuna Evropske unije.

IV.   Obveščanje

1.

Najkasneje 31. maja vsako proračunsko leto (n + 1) se pripravi izjava o razdelitvi proračunskih sredstev za oba okvirna programa za predhodno proračunsko leto (n) in pošlje Švici v vednost skladno z obrazcem Komisije za izkaz prihodkov in odhodkov.

2.

Komisija sporoči Švici statistične podatke in druge finančne podatke v zvezi z izvajanjem obeh okvirnih programov, ki so dostopni državam članicam.


PRILOGA C

FINANČNI NADZOR ŠVICARSKIH UDELEŽENCEV V PROGRAMIH SKUPNOSTI, KI JIH ZAJEMA TA SPORAZUM

I.   Neposredno sporočanje

Komisija neposredno obvešča udeležence Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma, ki so ustanovljeni v Švici, in svoje podizvajalce. Te osebe lahko Komisiji neposredno posredujejo vse ustrezne informacije in dokumentacijo, ki jo morajo predložiti na podlagi instrumentov iz tega sporazuma in sporazumov o dodelitvi sredstev in/ali pogodb, sklenjenih za njihovo izvajanje.

II.   Revizije

1.

V skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1), ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1995/2006 (2), in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (3), ki je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) 1248/2006 (4) z dne 7. avgusta 2006, in drugimi pravili iz tega sporazuma, sporazumov in/ali pogodb o dodelitvi sredstev, sklenjenih z udeleženci programa, ki so ustanovljeni v Švici, lahko komisionarji ali druge osebe, ki jih je Komisija pooblastila, kadar koli izvajajo znanstvene, finančne, tehnološke ali druge revizije v prostorih udeležencev in njihovih podizvajalcev.

2.

Komisionarji in druge osebe, ki jih je Komisija pooblastila, imajo ustrezen dostop do lokacij, del in dokumentov ter do vseh informacij, ki so potrebne za izvajanje takšnih revizij, vključno z elektronsko obliko. Pravica do dostopa se izrecno navede v sporazumih in/ali pogodbah o dodelitvi sredstev za izvajanje instrumentov iz tega sporazuma.

3.

Evropsko računsko sodišče ima enake pravice kakor Komisija.

4.

Revizije se lahko opravijo po izteku Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma ali tega sporazuma v skladu s pogoji, ki so določeni v zadevnih sporazumih in/ali pogodbah o dodelitvi sredstev.

5.

Švicarski Zvezni urad za revizijo se o revizijah, ki se izvajajo na ozemlju Švice, obvesti vnaprej. Tako obvestilo ni pravni predpogoj za izvedbo takšnih revizij.

III.   Pregledi na kraju samem

1.

Komisija (OLAF) je v okviru tega sporazuma pooblaščena za izvajanje pregledov na kraju samem in inšpekcijskih pregledov na ozemlju Švice, skladno z določbami in pogoji iz Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 (5) in Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

2.

Preglede na kraju samem in inšpekcijske preglede pripravi in vodi Komisija v tesnem sodelovanju s švicarskim Zveznim uradom za revizijo ali z drugimi pristojnimi švicarskimi organi, ki jih je imenoval švicarski Zvezni urad za revizijo, katere se pravočasno obvesti o predmetu, namenu in pravni podlagi pregledov in inšpekcij, da bi lahko zagotovile vso potrebno pomoč. V ta namen lahko uradniki pristojnih švicarskih organov sodelujejo pri pregledih na kraju samem in pri inšpekcijskih pregledih.

3.

Če zadevni švicarski organi tako želijo, se pregledi na kraju samem in inšpekcijski pregledi lahko izvajajo skupaj s Komisijo.

4.

Kadar udeleženci Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma nasprotujejo pregledu na kraju samem ali inšpekcijskemu pregledu, švicarski organi, v skladu z nacionalnimi pravili, inšpektorjem Komisije zagotovijo pomoč, ki jo potrebujejo, da lahko opravijo svojo nalogo pri izvajanju pregleda na kraju samem ali inšpekcijskem pregledu.

5.

Komisija čim prej poroča švicarskemu Zveznemu uradu za revizijo o kakršnem koli dejstvu ali dvomu v zvezi z nepravilnostmi, za katere je izvedela med pregledom na kraju samem ali inšpekcijskim pregledom. V vsakem primeru mora Komisija obvestiti zgoraj navedeni organ o rezultatih takih pregledov in inšpekcijskih pregledov.

IV.   Obveščanje in posvetovanje

1.

Za pravilno izvajanje te priloge pristojni švicarski organi in organi Skupnosti redno izmenjujejo informacije in na zahtevo ene od pogodbenic izvedejo posvetovanja.

2.

Pristojni švicarski organi nemudoma obvestijo Komisijo o kakršnem koli dejstvu ali dvomu, za katerega so izvedeli in ki se nanaša na nepravilnosti v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sprejetih sporazumov in/ali pogodb o dodelitvi sredstev pri uporabi instrumentov iz tega sporazuma.

V.   Zaupnost

Informacije, ki so v kakršni koli obliki sporočene ali pridobljene v skladu s to prilogo, so poslovna skrivnost in so zavarovane na enak način, kakor so zavarovane podobne informacije s švicarsko zakonodajo in z ustreznimi določbami, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti. Takšne informacije se ne smejo pošiljati drugim osebam razen osebam v institucijah Skupnosti ali državah članicah ali Švici, katerih funkcija zahteva poznavanje teh podatkov, niti se ne smejo uporabljati za druge namene, razen za zagotovitev učinkovitega varstva finančnih interesov pogodbenic.

VI.   Upravni ukrepi in kazni

Brez poseganja v uporabo švicarskega kazenskega prava lahko Komisija uvede upravne ukrepe in kazni v skladu z uredbami (ES, Euratom) št. 1605/2002, ki je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006, in (ES, Euratom) št. 2342/2002, ki je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1248/2006, in z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (7).

VII.   Izterjava in izvršba

Sklepi, ki jih sprejme Komisija na podlagi Sedmega okvirnega programa ES iz področja uporabe tega sporazuma, ki nalagajo denarno obveznost osebam, ki niso iz držav članic, so izvršljivi v Švici. Nalog za izvršbo izdajo organi, ki jih imenuje švicarska vlada, in o tem obvestijo Komisijo, pri čemer ni potrebna nobena druga formalnost razen overovitve verodostojnosti akta. Izvršba poteka v skladu s švicarskim procesnim pravom. Zakonitost odločbe o izvršbi mora nadzirati Sodišče Evropskih skupnosti. Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti na podlagi arbitražne klavzule iz pogodbe v okviru Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma so izvršljive pod istimi pogoji.


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 390, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(4)  UL L 227, 19.8.2006, str. 3.

(5)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(6)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

(7)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.


Skupna izjava pogodbenic o tesnem sodelovanju glede novih struktur za izvajanje členov 169 in 171 pogodbe ES

Pogodbenici izjavljata, da bosta za zagotavljanje pravilnega izvajanja člena 2(1) tega sporazuma pravočasno obveščali Švicarsko konfederacijo o pripravljalnih delih v zvezi s strukturami, ki temeljijo na členih 169 in/ali 171 Pogodbe ES in se bodo izvajale s Sedmim okvirnim programom.


Izjava Sveta o švicarski udeležbi v odborih

Svet se strinja, da se švicarski predstavniki, če jih zadevajo obravnavane vsebine, kot opazovalci udeležijo zasedanj:

vseh odborov, ki so bili ustanovljeni v okviru Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma, vključno z Odborom za znanstveno in tehnološko raziskovanje (CREST)

Sveta guvernerjev Skupnega raziskovalnega središča.

Predstavniki Švice ne smejo prisostvovati volitvam odborov.


Izjava Skupnosti o obravnavanju raziskovalcev EU v Švici v okviru tega sporazuma

Skupnosti pričakujeta, da bo Švica državljanom držav članic Evropske unije nudila največje možno število dovoljenj za bivanje, pri tem pa se dovoljenja za bivanje sodelujočih raziskovalcev ne prištevajo k temu številu. Skupnosti nadalje pričakujeta, da raziskovalci, ki sodelujejo pri projektih in so zaposleni v Skupnem raziskovalnem središču Skupnosti uživajo enake koristi iz naslova člena 12(3) Sporazuma o sodelovanju med Euratomom in Švicarsko konfederacijo na področju nadzorovane termonuklearne fuzije in fizike plazme (UL L 242/1, 4.9.1978).


Izjava švicarske vlade

Švicarska vlada meni, da izjava Skupnosti o obravnavanju raziskovalcev EU v Švici v okviru tega Sporazuma ne posega v pravice in obveznosti pogodbenic iz Sporazuma in švicarskega pravnega reda.20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/26


SPORAZUM

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE,

imenu Evropske skupnosti,

in

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

(v nadaljnjem besedilu „Komisija“),

v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo

(v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani „Skupnosti“),

na eni strani,

in

ŠVICARSKI ZVEZNI SVET,

v imenu Švicarske konfederacije, v nadaljnjem besedilu „Švica“,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“,

OB UPOŠTEVANJU, da so tesni odnosi med Švico in Skupnostma koristni za pogodbenice;

OB UPOŠTEVANJU pomembnosti znanstvenih in tehnoloških raziskav za Skupnosti in Švico ter njihovega vzajemnega interesa za sodelovanje na tem področju zaradi boljše uporabe virov in da se izogne nepotrebnemu podvajanju;

KER Švica in Skupnosti trenutno izvajajo raziskovalne programe na področjih skupnega interesa;

KER so zaradi vzajemne koristi Skupnosti in Švica zainteresirane za sodelovanje pri teh programih;

OB UPOŠTEVANJU interesa pogodbenic za spodbujanje vzajemnega dostopa njihovih raziskovalnih subjektov do raziskovalnih in tehnološko-razvojnih dejavnosti v Švici na eni strani in do okvirnih programov Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj na drugi strani;

KER sta Evropska skupnost za atomsko energijo in Švica leta 1978 sklenili Sporazum o sodelovanju na področju nadzorovanja termonuklearne fuzije in fizike plazme (v nadaljnjem besedilu „Fuzijski sporazum“);

KER so pogodbenice 8. januarja 1986 sklenile Okvirni sporazum za znanstveno in tehnično sodelovanje, ki je začel veljati 17. julija 1987 (v nadaljnjem besedilu „Okvirni sporazum“);

OB UPOŠTEVANJU, da člen 6 Okvirnega sporazuma navaja, da je sodelovanje, h kateremu si prizadeva Okvirni sporazum, treba izvesti prek ustreznih sporazumov;

KER so Skupnosti in Švica 16. januarja 2004 podpisale Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (1), ki se je začasno uporabljal od 1. januarja 2004 in ki je začel veljati 16. maja 2006;

OB UPOŠTEVANJU, da člen 9(2) zgoraj navedenega sporazuma predvideva obnovo Sporazuma za sodelovanje pri novih, večletnih okvirnih programih za raziskave in tehnološki razvoj po medsebojno dogovorjenih pogojih;

KER je bil Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 do 2013) (v nadaljnjem besedilu „Sedmi okvirni program ES“) sprejet s Sklepom št. 1982/2006/ES (2) in Uredbo (ES) št. 1906/2006 (3) Evropskega parlamenta in Sveta ter z odločbami Sveta 2006/971/ES (4), 2006/972/ES (5), 2006/973 ES (6), 2006/974 ES (7) in 2006/975 ES (8), in da je bil Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in izobraževanje (2007 do 2011), ki prispeva tudi k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora, sprejet s Sklepom Sveta 2006/970/Euratom (9), Uredbo Sveta (Euratom) št. 1908/2006 (10) ter sklepoma Sveta 2006/976/Euratom (11) in 2006/977/Euratom (12) (v nadaljnjem besedilu „Sedmi okvirni programi ES in Euratoma“);

KER, brez poseganja v določbe pogodb o ustanovitvi Skupnosti, ta sporazum in kakršne koli dejavnosti, začete v njegovem okviru, ne bodo vplivale na pooblastila držav članic pri izvajanju dvostranskih dejavnosti s Švico na področju znanosti, tehnologije, raziskav in razvoja ter pri sprejemanju zadevnih sporazumov.

SO SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Vsebina

1.   Oblika in pogoji sodelovanja Švice pri izvajanju celotnega Sedmega okvirnega programa ES in Euratoma se določijo s tem sporazumom brez poseganja v pogoje Fuzijskega sporazuma.

Pravni subjekti ustanovljeni v Švici lahko sodelujejo pri vseh posebnih programih Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma.

2.   Švicarski pravni subjekti lahko sodelujejo pri dejavnostih Skupnega raziskovalnega središča Skupnosti, če to sodelovanje ni zajeto v odstavku 1.

3.   Pravni subjekti ustanovljeni v Skupnostih, vključno s Skupnim raziskovalnim središčem, lahko sodelujejo pri raziskovalnih programih in/ali projektih v Švici na teme, ki so enake tistim iz programov v okviru Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma.

4.   V tem sporazumu „pravni subjekt“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ustanovljeno po nacionalni zakonodaji v kraju ustanovitve ali po zakonodaji Skupnosti, ki ima status pravne osebe s pravicami in obveznostmi v lastnem imenu. To med drugim vključuje univerze, raziskovalne organizacije, industrijske družbe, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, ter posameznike.

Člen 2

Oblike in načini sodelovanja

Sodelovanje poteka v naslednjih oblikah:

1.

Sodelovanje pravnih subjektov ustanovljenih v Švici pri vseh posebnih programih, sprejetih v okviru Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma, skladno z določbami in pogoji iz pravil za sodelovanje podjetij, raziskovalnih centrov in univerz tako pri raziskovalnih, tehnološko-razvojnih in predstavitvenih dejavnostih Evropske skupnosti kot pri raziskovalnih in izobraževalnih dejavnostih Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Če Skupnost sprejme določbe za izvajanje členov 169 in 171 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, lahko Švica sodeluje pri pravnih strukturah, ki so bile ustanovljene na podlagi teh določb, za katere veljajo pravila, ki se sprejmejo za ustanovitev teh pravnih struktur, in če se zagotovi, da se bodo ta pravila uporabljala v Švici. Raziskovalni odbor Švice/Skupnosti odloča o uporabi teh pravil v Švici.

Pravni subjekti ustanovljeni v Švici so upravičeni do sodelovanja pri neposrednih ukrepih, ki temeljijo na členih 169 in 171 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2.

Finančni prispevek Švice v proračune programov, sprejetih za izvajanja Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma, kot to določa člen 5(2).

3.

Sodelovanje pravnih subjektov ustanovljenih v Skupnostih pri švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, ki jih je določil Zvezni svet, na teme, enakovredne tistim iz Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma, skladno z določbami in pogoji, določenimi v ustreznih švicarskih predpisih in s soglasjem partnerjev pri posebnih projektih ali upravljavcev ustreznega švicarskega programa. Pravni subjekti ustanovljeni v Skupnostih, ki sodelujejo pri švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, krijejo svoje stroške, vključno s svojim ustreznim deležem pri splošnem upravljanju in upravnih stroških projekta.

4.

Poleg pravočasnega zagotavljanja informacij in dokumentacije v zvezi z izvajanjem Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma ter švicarskimi programi in/ali projekti lahko sodelovanje med pogodbenicami vključuje naslednje oblike in načine:

(a)

redna izmenjava mnenj o smernicah raziskovalne politike, prednostnih nalogah in načrtih v Švici in v Skupnostih;

(b)

izmenjava mnenj o možnostih in razvoju sodelovanja;

(c)

pravočasna izmenjava informacij o izvajanju raziskovalnih programov in projektov v Švici in v Skupnostih ter o rezultatih v okviru tega sporazuma;

(d)

skupni sestanki;

(e)

obiski in izmenjave raziskovalcev, inženirjev in tehnikov;

(f)

redni stiki in spremljanje izvajanja med vodji programov ali projektov v Švici in v Skupnostih;

(g)

sodelovanje strokovnjakov na seminarjih, simpozijih in delavnicah.

Člen 3

Prilagoditev

Po medsebojnem dogovoru pogodbenic se lahko sodelovanje prilagaja in razvija.

Člen 4

Pravice in obveznosti intelektualne lastnine

1.   Ob upoštevanju Priloge A in veljavne zakonodaje imajo pravni subjekti ustanovljeni v Švici, ki sodelujejo pri raziskovalnih programih Skupnosti, glede lastništva, izkoriščanja in razširjanja informacij in intelektualne lastnine, ki izhaja iz takšnega sodelovanja, enake pravice in obveznosti kot pravni subjekti ustanovljeni v Skupnostih. Ta določba se ne uporablja za rezultate iz projektov, ki so se začeli pred začasno uporabo tega sporazuma.

2.   Ob upoštevanju Priloge A in veljavne zakonodaje imajo pravni subjekti ustanovljeni v Skupnostih, ki sodelujejo pri švicarskih raziskovalnih programih in/ali projektih, kakor določa člen 2(3), glede lastništva, izkoriščanja in razširjanja informacij in intelektualne lastnine, ki izhaja iz takšnega sodelovanja, enake pravice in obveznosti kot pravni subjekti ustanovljeni v Švici, ki sodelujejo pri zadevnih programih in/ali projektih.

Člen 5

Finančne določbe

1.   Švici ni treba poravnati obveznosti, ki so jih v okviru Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma prevzele Skupnosti pred začasno uporabo tega sporazuma, kakor tudi ne plačil, ki izhajajo iz teh obveznosti. Finančni prispevek Švice, ki izhaja iz sodelovanja pri izvajanju Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma, se določi, sorazmerno in poleg zneska, ki je vsako leto na voljo v splošnem proračunu Evropske unije, za namensko porazdelitev sredstev za izpolnjevanje finančnih obveznosti Komisije, ki izhajajo iz dela, ki ga je treba opraviti v oblikah, potrebnih za izvajanje, vodenje in delovanje programov in dejavnosti, ki jih vključuje ta sporazum.

2.   Faktor sorazmernosti, ki ureja prispevek Švice k Sedmim okvirnim programom ES in Euratoma, razen fuzijskega programa, se izračuna z določitvijo razmerja med bruto domačim proizvodom Švice v tržnih cenah in zneskom bruto domačega proizvoda v tržnih cenah držav članic Evropske unije. Prispevek Švice k fuzijskemu programu se še naprej izračunava na podlagi ustreznega sporazuma. Ta razmerja se izračunajo na podlagi najnovejših statističnih podatkov Eurostata, ki so na voljo na dan objave predhodnega predloga proračuna Evropske unije za isto leto.

3.   Pravila, ki urejajo finančni prispevek Švice, so določena v Prilogi B.

Člen 6

Raziskovalni odbor Švice/Skupnosti

1.   Raziskovalni odbor Švice/Skupnosti, ustanovljen v Okvirnem sporazumu, pregleda, oceni in zagotovi pravilno izvajanje tega sporazuma. Kakršna koli vprašanja, ki izhajajo iz izvajanja ali razlage tega sporazuma, se predložijo temu odboru.

2.   Odbor lahko na zahtevo Švice določi švicarske regije, ki izpolnjujejo merila, določena v členu 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (13) in so zato lahko upravičene do koristi iz raziskovalnih dejavnosti iz delovnega programa „Raziskovalni potencial“ v okviru posebnega programa „Zmogljivosti“.

3.   Odbor se lahko odloči za spremembo sklicevanj na akte Skupnosti iz Priloge C.

Člen 7

Sodelovanje

1.   Brez poseganja v določbe člena 4 imajo pravni subjekti ustanovljeni v Švici, ki sodelujejo pri Sedmih okvirnih programih ES in Euratoma, enake pogodbene pravice in obveznosti kot pravni subjekti ustanovljeni v Skupnostih.

2.   Za pravne subjekte ustanovljene v Švici so določbe in pogoji, ki se uporabljajo za predložitev in oceno predlogov ter za odobritev in sklepanje sporazumov in/ali pogodb o financiranju v okviru programov Skupnosti, enaki tistim, ki se uporabljajo za sporazume in/ali pogodbe o financiranju, sklenjene v okviru istih programov s pravnimi subjekti ustanovljenimi v Skupnostih.

3.   Pravni subjekti ustanovljeni v Švici so upravičeni do posojil, ki jih omogoča EIB za podporo raziskovalnih ciljev v okviru Sedmega okvirnega programa ES.

4.   Pri izbiranju ocenjevalcev ali izvedencev v okviru programov Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj se upošteva ustrezno število švicarskih izvedencev ter sposobnosti in znanje, ki so potrebni za naloge, ki so jim bile dodeljene.

5.   Brez poseganja v določbe člena 1(3), člena 2(3) in člena 4(2) ter v obstoječe predpise in poslovnike lahko pravni subjekti ustanovljeni v Skupnostih sodelujejo pod enakimi določbami in pogoji kakor švicarski partnerji pri programih in/ali projektih švicarskih raziskovalnih programov iz člena 2(3). Švicarski organi lahko sodelovanje pri projektu ene ali več pravnih subjektov ustanovljenih v Skupnostih pogojijo s skupnim sodelovanjem vsaj enega švicarskega subjekta.

Člen 8

Mobilnost

Vsaka pogodbenica se v skladu z obstoječimi predpisi in veljavnimi sporazumi obveže, da bo zagotovila vstop in bivanje – kolikor je to nujno za uspešno izvedbo zadevne dejavnosti – omejenega števila raziskovalcev, ki v Švici in Skupnostih sodelujejo pri dejavnostih, ki jih vključuje ta sporazum.

Člen 9

Revizija in prihodnje sodelovanje

1.   Če Skupnosti revidirajo ali razširijo svoje raziskovalne programe, se ta sporazum lahko revidira ali razširi po vzajemno dogovorjenih pogojih. Pogodbenice izmenjajo informacije in mnenja v zvezi z vsako revizijo ali razširitvijo kakor tudi glede vsake zadeve, ki bi neposredno ali posredno negativno vplivala na sodelovanje Švice na področjih, ki jih zajemajo Sedmi okvirni programi ES in Euratoma. O točni vsebini revidiranih ali razširjenih programov se Švico obvesti v dveh tednih po tem, ko jih Skupnosti sprejmeta. V primeru take revizije ali razširitve raziskovalnih programov lahko Švica prekine ta sporazum s šestmesečnim odpovednim rokom. Pogodbenice morajo svojo namero za odpoved ali razširitev tega sporazuma sporočiti v treh mesecih po sprejetju odločitve Skupnosti.

2.   Če Skupnosti sprejmeta nove večletne okvirne programe za raziskave in tehnološki razvoj, se ta sporazum lahko obnovi ali se o njem ponovno pogaja pod pogoji, vzajemno dogovorjenimi med pogodbenicami. Pogodbenice izmenjajo informacije in mnenja o pripravi takšnih programov ali drugih tekočih ali prihodnjih raziskovalnih dejavnosti preko Raziskovalnega odbora Švice/Skupnosti.

Člen 10

Razmerje do drugih mednarodnih sporazumov

1.   Določbe tega sporazuma se uporabljajo brez poseganja v prednosti, predvidene z drugimi mednarodni sporazumi, ki zavezujejo eno od pogodbenic, in veljajo samo za pravne subjekte ustanovljene na ozemlju navedene pogodbenice.

2.   Pravni subjekti ustanovljeni v drugi državi, ki se je pridružila Sedmemu okvirnemu programu ES (pridružena članica), ima v okviru tega sporazuma enake pravice in obveznosti kot pravni subjekti ustanovljeni v državi članici pod pogojem, da je pridružena članica, v kateri je ustanovljen pravni subjekt, pripravljena dodeliti enake pravice in obveznosti pravnim subjektom iz Švice.

Člen 11

Teritorialna uporaba

Ta sporazum se na eni strani uporablja za ozemlja, na katerih se uporabljajo Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti, pod pogoji, določenimi v teh pogodbah, in za ozemlje Švice na drugi strani.

Člen 12

Priloge

Priloge A, B in C so sestavni del tega sporazuma.

Člen 13

Sprememba in prenehanje sporazuma

1.   Ta sporazum se uporablja v času veljavnosti Sedmih okvirnih programov ES in Euratoma.

2.   Ta sporazum se lahko spremeni samo s pisnim soglasjem pogodbenic. Postopek za začetek veljavnosti sprememb je isti kot postopek, ki se uporablja za ta sporazum.

3.   Ta sporazum lahko pogodbenice kadar koli prekinejo s šestmesečnim pisnim obvestilom.

4.   Projekti in dejavnosti, ki so v času prenehanja in/ali izteka tega sporazuma še nedokončani, se nadaljujejo do njihovega zaključka pod pogoji iz tega sporazuma. Pogodbenice soglasno uredijo kakršne koli posledice prenehanja.

Člen 14

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Pogodbenice ratificirajo ali sklenejo ta sporazum skladno s svojimi pravili. Ta sporazum začne veljati na datume, ko se opravi končna notifikacija o zaključku postopkov, ki so potrebni za ta namen. Začasno se začne uporabljati 1. januarja 2007.

2.   Če ena od pogodbenic obvesti drugo, da Sporazuma ne bo sklenila, je dogovorjeno, da:

Skupnosti povrneta Švici njen prispevek k splošnemu proračunu Evropske unije, kakor določa člen 2(2),

sredstva Skupnosti, predvidena za sodelovanje pravnih subjektov ustanovljenih v Švici pri posrednih ukrepih, vključno s povračili iz člena 2(1), Skupnosti odštejejo od zgoraj navedenih povračil,

projekti in dejavnosti, ki so se začeli v času te začasne uporabe in so v času zgoraj navedene notifikacije še nedokončani, se nadaljujejo do njihovega zaključka pod pogoji iz tega sporazuma.

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  UL L 32, 5.2.2004, str. 22.

(2)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 391, 30.12.2006, str. 1.

(4)  UL L 400, 30.12.2006, str. 86. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 30.

(5)  UL L 400, 30.12.2006, str. 243. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 81.

(6)  UL L 400, 30.12.2006, str. 270. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 91.

(7)  UL L 400, 30.12.2006, str. 299. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 101.

(8)  UL L 400, 30.12.2006, str. 368. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 126.

(9)  UL L 400, 30.12.2006, str. 60. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 21.

(10)  UL L 400, 30.12.2006, str. 1. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 4.

(11)  UL L 400, 30.12.2006, str. 404. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 139.

(12)  UL L 400, 30.12.2006, str. 434. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 149.

(13)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


20.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/38


SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci

EVROPSKE SKUPNOSTI

in

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE,

ki so se sestali v Luxembourgu dne petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem za podpis Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, so sprejeli skupno izjavo, ki je priložena tej sklepni listini:

Skupna izjava pogodbenic o tesnem sodelovanju glede novih struktur za izvajanje členov 169 in 171 Pogodbe ES,

Upoštevali so tudi naslednje izjave, ki so priložene tej sklepni listini:

Izjavo Sveta o švicarski udeležbi v odborih.

Izjavo Skupnosti o obravnavanju raziskovalcev EU v okviru tega sporazuma v Švici.