29.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/64


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. junija 2007

o drugi spremembi Odločbe Komisije 2005/263/ES o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi Sveta 94/55/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po cesti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2587)

(Besedilo v angleškem, danskem, finskem, portugalskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/447/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (1) in zlasti člena 6(9) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice morajo v skladu s členom 6(9) Direktive 94/55/ES Komisijo vnaprej uradno obvestiti o svojih odstopanjih, in sicer prvič do 31. decembra 2002 ali v dveh letih po zadnjem datumu začetka uporabe dopolnjenih različic prilog k Direktivi.

(2)

Komisija je z Odločbo Komisije 2005/263/ES z dne 4. marca 2005 o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi 94/55/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po cesti (2), državam članicam dovolila sprejem odstopanj, ki so našteta v prilogah I in II k navedeni odločbi.

(3)

Z Direktivo Komisije 2006/28/ES sta bili šestič prilagojeni prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES. Na podlagi navedene Direktive so morale države članice sprejeti nacionalne predpise najpozneje do 1. julija 2007, pri čemer je bil zadnji datum začetka uporabe iz člena 6(9) Direktive 94/55/ES 30. junija 2007.

(4)

Danska, Finska, Irska, Portugalska in Združeno kraljestvo so do 31. decembra 2006 uradno obvestili Komisijo, da želijo sprejeti nova odstopanja in spremeniti svoja trenutna odstopanja v prilogah I in II k Odločbi 2005/263/ES. Komisija je preučila, ali se ta obvestila skladajo s pogoji iz člena 6(9) Direktive 94/55/ES, in jih odobrila. Navedenim državam članicam se zato dovoli sprejetje zadevnih odstopanj.

(5)

Zato je treba spremeniti prilogi k Odločbi 2005/263/ES.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, ustanovljenega s členom 9 Direktive 94/55/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/263/ES se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej odločbi.

2.

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Dansko, Republiko Irsko, Republiko Portugalsko, Republiko Finsko in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 26. junija 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 319, 12.12.1994, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/89/ES (UL L 305, 4.11.2006, str. 4).

(2)  UL L 85, 2.4.2005, str. 58. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2005/903/ES (UL L 328, 15.12.2005, str. 62).


PRILOGA I

Odstopanja za države članice glede majhnih količin nekaterega nevarnega blaga

V Prilogi I k Odločbi 2005/263/ES se naslednja odstopanja glasijo:

DANSKA

RO-SQ 2.1 (spremenjen)

Predmet: Cestni prevoz embalaže, ki vsebuje odpadke ali ostanke nevarnih snovi, zbranih iz gospodinjstev in nekaterih podjetij z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: Del 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 in 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Načela razvrščanja, posebne določbe, predpisi o pakiranju, predpisi o označevanju in etiketiranju, prevozna listina in usposabljanje.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Notranja embalaža ali izdelki, ki vsebujejo odpadke ali ostanke nevarnega blaga, zbranega iz gospodinjstev in nekaterih podjetij, so lahko pakirani skupaj v zunanji embalaži. Vsebina posamezne notranje embalaže in/ali posamezne zunanje embalaže ne sme presegati določene omejitve mase ali prostornine. Odstopanja od predpisov, ki se nanašajo na razvrščanje, pakiranje, označevanje in etiketiranje, dokumentiranje in usposabljanje.

Pripombe: Izvajanje natančnega razvrščanja in vseh ukrepov ADR ni možno v primeru, ko so odpadki ali ostanki kemikalij zbrani iz gospodinjstev in nekaterih podjetij z namenom odstranjevanja. Odpadki so ponavadi v embalaži, ki je bila prodana v maloprodaji.

IRSKA

RO-SQ 7.4 (spremenjen)

Predmet: Izvzetje nekaterih predpisov ADR o pakiranju, označevanju in etiketiranju majhnih količin (pod omejitvami iz 1.1.3.6) pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom veljavnosti in klasifikacijskimi oznakami 1.3G, 1.4G in 1.4S razreda 1 ADR, ki imajo naslednje zadevne identifikacijske številke snovi: OZN 0092, OZN 0093, OZN 0191, OZN 0195, OZN 0197, OZN 0240, OZN 0312, OZN 0403, OZN 0404 ali OZN 0453, za prevoz do najbližje vojašnice za odlaganje.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Odlaganje pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom veljavnosti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Ukrepi ADR za pakiranje, označevanje in etiketiranje pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom in s številkami OZN 0092, OZN 0093, OZN 0403 ali OZN 0404 za prevoz do najbližje vojašnice se ne izvajajo, če so izpolnjeni splošni pogoji ADR za pakiranje in da so v prevozni listini navedene dodatne informacije. Izvaja se samo v primeru lokalnega prevoza in majhnih količin pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja do najbližje vojašnice z namenom varnega odlaganja odpadkov.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Pripombe: Prevoz majhnih količin pomorskih signalnih raket za izredne razmere s pretečenim rokom veljavnosti lastnikov izletniških ladij in ladijskih trgovcev do vojašnic z namenom varnega odlaganja odpadkov je privedel do težav, zlasti v zvezi z zahtevami glede embalaže. Odstopanje velja za majhne količine (manjše od tistih, ki so navedene v 1.1.3.6) in za lokalni prevoz.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

RO-SQ 15.4 (spremenjen)

Predmet: Izvzetje iz zahteve protipožarne opreme za vozila, ki prevažajo snovi z nizko stopnjo radioaktivnosti (E4).

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 8.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteva za protipožarne naprave v vozilih.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razveljavi se zahteva po obveznih gasilnih aparatih, vendar samo med prevozom ustreznih paketov (OZN 2908, 2909, 2910 in 2911).

Omejuje zahtevo samo, če se prevaža majhno število paketov.

Pripombe: Prevoz protipožarne opreme v praksi ne zadeva prevoza OZN 2908, 2909, 2910 in 2911, ki se pogosto prevažajo v majhnih vozilih.

RO-SQ 15.11 (spremenjen)

Predmet: Ostale možnosti za prikaz oranžnih tablic pri manjših pošiljkah radioaktivnih snovi v majhnih vozilih.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 5.3.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteva, da morajo majhna vozila, ki prevažajo radioaktivne snovi, imeti oranžno tablico.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dovoljuje vsa odstopanja, ki so odobrena po tem postopku. Zahtevano odstopanje je:

Vozila morajo:


PRILOGA II

Odstopanja za države članice glede lokalnega prevoza, omejenega na njihovo ozemlje

V Prilogi II k Odločbi 2005/263/ES se dodajo naslednja odstopanja:

DANSKA

RO-LT 2.2

Predmet: Sprejetje RO-LT 14.6

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kakor je bilo spremenjeno.

RO-LT 2.3

Predmet: Sprejetje RO-LT 15.1

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kakor je bilo spremenjeno.

PORTUGALSKA

RO-LT 12.1

Predmet: Prevozna dokumentacija za OZN 1965

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za prevozno dokumentacijo.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril de 2004, ao abrigo do n.o 1 do art.o 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Ustrezno odpremno ime, ki se navede v prevozni listini, kot določa oddelek 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), za tržni butan in propan, ki spadata v skupno tarifno številko „OZN št. 1965 zmes plinastih ogljikovodikov, tekoča, n.d.n.“ in se prevažata v jeklenkah, se lahko nadomesti z drugimi trgovskimi imeni:

„OZN 1965 butan“ v primeru mešanic A, A01, A02 in A0, kot je opisano v pododdelku 2.2.2.3 RPE, ki se prevažajo v jeklenkah;

„OZN 1965 propan“ v primeru mešanice C, kot je opisano v pododdelku 2.2.2.3 RPE, ki se prevažajo v jeklenkah;

Pripombe: Priznava se pomembnost, da se gospodarskim subjektom olajša izpolnjevanje prevoznih listin za nevarno blago, če to ne vpliva na varnost teh postopkov.

RO-LT 12.2

Predmet: Prevozna dokumentacija za prazne in neočiščene cisterne in zabojnike.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za prevozno dokumentacijo.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 Julho 2004, ao abrigo do n.o 1 do art.o 5.o, do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Za povratne prevoze praznih cistern in zabojnikov, v katerih se je prevažalo nevarno blago, se lahko prevozna listina iz oddelka 5.4.1 RPE nadomesti s prevozno listino, izdano za neposredni predhodni prevoz, s katerim se je dostavilo blago.

Pripombe: Obveznost, da prevoz praznih cistern in zabojnikov, ki so vsebovali nevarno blago, spremlja prevozna listina v skladu z RPE, v nekaterih primerih povzroča praktične težave, ki jih je mogoče zmanjšati na minimum brez vpliva na varnost.

FINSKA

RO-LT 13.4

Predmet: Sprejetje RO-LT 14.10

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Določi se s prihodnjimi predpisi.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

RO-LT 15.3

Predmet: Sprejetje RO-LT 14.12

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

RO-LT 15.4

Predmet: Zbiranje rabljenih baterij za odstranitev ali recikliranje.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: Prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: Posebna določba 636

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Dopušča naslednje alternativne pogoje za posebno določbo 636 Poglavja 3.3:

Za rabljene litijeve celice in baterije (OZN 3090 in OZN 3091), ki so zbrane in oddane za prevoz med zbirališčem in začasnim prostorom za obdelavo skupaj z ostalimi nelitijevimi celicami ali baterijami (OZN 2800 in OZN 3028), ne veljajo druge določbe ADR, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

biti morajo pakirane v sode IH2 ali škatle 4H2, ki ustrezajo ravni kakovosti embalažne skupine II za trdne snovi;

posamezni tovorek ne sme vsebovati več kot 5 % litijskih in litij-ionskih baterij;

bruto teža posameznega tovorka ne sme preseči 25 kg;

skupna teža tovorkov na prevozno enoto ne sme preseči 333 kg;

prepovedan je prevoz drugega nevarnega blaga.

Pripombe: Zbirališča so navadno v maloprodajnih trgovinah in ni smotrno, da se usposobi veliko število ljudi za sortiranje in pakiranje rabljenih baterij v skladu z ADR. Sistem v Združenem Kraljestvu bi deloval v skladu s smernicami, določenimi s programom „Waste and Resources Action Programme“, ter bi vključeval dobavo primerne embalaže v skladu z ADR in ustrezna navodila.