22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/66


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. juni 2007

om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

(meddelt under nummer K(2007) 2496)

(2007/433/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2000/29/EF er det fastsat, at hvis en medlemsstat mener, at der fare for, at en skadegører, der ikke er opført i direktivets bilag I eller II, indslæbes i eller spredes på dens område, kan den midlertidigt træffe de supplerende foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte sig mod den pågældende skadegører.

(2)

Den 16. juni 2006 meddelte Spanien medlemsstaterne og Kommissionen, at landet — på grund af forekomst af svampen Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, i anamorf form også kendt som Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, i forstligt formeringsmateriale i den nordlige del af Den Iberiske Halvø — den 26. maj 2006 havde vedtaget officielle foranstaltninger med et nationalt udryddelses- og bekæmpelsesprogram for at forhindre yderligere indslæbning i og spredning på Spaniens område af den pågældende skadegører.

(3)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (herefter benævnt »skadegøreren«) er ikke opført i bilag I eller II til direktiv 2000/29/EF. I en rapport med en vurdering af skadegørerrisikoen baseret på de foreliggende begrænsede videnskabelige oplysninger er det imidlertid dokumenteret, at skadegøreren kan være årsag til en væsentlig dødelighed hos Pinus spp. og forvolde skader på træer af Pseudotsuga menziesii. Disse planter er vidt udbredt i Europa, og modtageligheden er høj blandt flere arter. Det er derfor nødvendigt omgående at træffe midlertidige foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af skadegøreren.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning bør omfatte indslæbning og spredning af skadegøreren, afgrænsning af angrebne områder i Fællesskabet og bekæmpelse af skadegøreren i disse områder, import, produktion og flytning inden for Fællesskabet af ovennævnte planter, herunder frø, og en undersøgelse af, om skadegøreren forekommer eller fortsat ikke forekommer i medlemsstaterne.

(5)

Resultaterne af foranstaltningerne bør vurderes regelmæssigt i 2007 og 2008 på grundlag af først og fremmest oplysninger fra medlemsstaterne. Eventuelle efterfølgende foranstaltninger vil blive overvejet på baggrund af resultaterne af denne vurdering.

(6)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne beslutning.

(7)

Resultaterne af foranstaltningerne bør tages op til fornyet vurdering senest den 1. april 2008.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

1)

»skadegøreren«: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

2)

»planter«: planter af slægten Pinus L. og arten Pseudotsuga menziesii til plantning, herunder frø og kogler til opformeringsformål

3)

»produktionssted«:

bygninger eller arealer, der drives som én enkelt planteproduktionsenhed; dette kan omfatte produktionssteder, der drives separat af plantesundhedshensyn, eller

et afgrænset skovområde.

Artikel 2

Foranstaltninger mod skadegøreren

Det er forbudt at indføre og sprede skadegøreren i Fællesskabet.

Artikel 3

Import af planter

Planter må kun føres ind i Fællesskabet, hvis:

a)

de opfylder kravene i del I i bilag I, og

b)

de, når de føres ind i Fællesskabet, undersøges og, hvor det er relevant, testes for forekomst af skadegøreren i henhold til artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF og findes fri for denne.

Artikel 4

Flytning af planter inden for Fællesskabet

Planter med oprindelse i Fællesskabet eller importeret til Fællesskabet i henhold til denne beslutnings artikel 3 må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de opfylder betingelserne i del II i bilag I, jf. dog del II i bilag II.

Artikel 5

Undersøgelser og indberetning

1.   Medlemsstaterne gennemfører officielle årlige undersøgelser for forekomst eller tegn på angreb af skadegøreren på deres område.

Resultaterne af disse undersøgelser fremlægges senest den 15. december hvert år sammen med listen over de i artikel 6 omhandlede afgrænsede områder og de i del II i bilag II omhandlede foranstaltninger for Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Formodet eller bekræftet forekomst af skadegøreren indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.

Artikel 6

Fastlæggelse af afgrænsede områder

Hvis resultaterne af undersøgelser gennemført i henhold til artikel 5, stk. 1, eller indberetninger foretaget i henhold til artikel 5, stk. 2, bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, eller hvis det på anden vis bekræftes, at skadegøreren er etableret, fastlægger medlemsstaterne nærmere afgrænsede områder og træffer officielle foranstaltninger, jf. henholdsvis del I og del II i bilag II.

Artikel 7

Efterkommelse af denne beslutning

Om nødvendigt tilpasser medlemsstaterne de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de underretter straks Kommissionen om de tilpassede foranstaltninger.

Artikel 8

Revision

Denne beslutning tages op til revision senest den 31. marts 2008.

Artikel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).


BILAG I

HASTEFORANSTALTNINGER OMHANDLET I DENNE BESLUTNINGS ARTIKEL 3 OG 4

I.   Specifikke importkrav

Uden at del A, punkt 1, i bilag III, del A, kapitel I, punkt 8.1, 8.2, 9 og 10 i bilag IV og del B, punkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 og 17, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, skal planter med oprindelse i tredjelande ledsages af et certifikat som nævnt i artikel 13, stk. 1, i samme direktiv, hvori det i rubrikken »Supplerende erklæring« er angivet, at planterne har oprindelse på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og

a)

i hele deres levetid kun har været dyrket i lande, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

i hele deres levetid kun har været dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«; eller

c)

har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden eksporten.

II.   Betingelser for flytning

Uden at del II i bilag II til denne beslutning samt del A, kapitel II, punkt 4 og 5, i bilag IV, del B, punkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 og 17, i bilag IV, og del A, kapitel I, punkt 2.1, og kapitel II, punkt 1.1, i bilag V til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, må planter, som enten har oprindelse i Fællesskabet eller importeres til Fællesskabet i henhold til denne beslutnings artikel 3, bortset fra små mængder planter bestemt til ejerens eller modtagerens brug til ikke-kommercielle formål, hvis der ikke er nogen risiko for spredning af skadegøreren, kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (1), og samtidig skal planterne opfylde følgende betingelser:

a)

de har i hele deres levetid, eller siden de blev ført ind i Fællesskabet, kun været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

de har i hele deres levetid, eller siden de blev ført ind i Fællesskabet, kun været dyrket på et produktionssted i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af det officielle ansvarlige organ i en medlemsstat i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantebeskyttelsesforanstaltninger, eller

c)

de har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden eksporten.


(1)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22. Ændret ved direktiv 2005/17/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 23).


BILAG II

HASTEFORANSTALTNINGER OMHANDLET I DENNE BESLUTNINGS ARTIKEL 6

I.   Fastlæggelse af afgrænsede områder

1.

De i artikel 6 omhandlede afgrænsede områder skal omfatte følgende:

a)

en angrebet zone med bekræftet forekomst af skadegøreren, som omfatter alle modtagelige planter med symptomer på angreb af skadegøreren

b)

en stødpudezone, der ligger som et mindst 1 km bredt bælte rundt om den angrebne zone.

Hvis flere stødpudezoner overlapper hinanden eller geografisk ligger tæt på hinanden, fastlægges et større afgrænset område, som omfatter de relevante afgrænsede områder og områderne mellem disse.

2.

Den nøjagtige afgrænsning af de zoner, der er nævnt i punkt 1, fastlægges ud fra sunde videnskabelige principper, skadegørerens og dens vektorers biologi, angrebets omfang, tidspunktet på året og fordelingen af planterne i den pågældende medlemsstat.

3.

Bekræftes forekomst af skadegøreren uden for den angrebne zone, revideres det afgrænsede område i overensstemmelse hermed.

4.

Påvises skadegøreren ikke ved gennemførelsen af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede årlige undersøgelser i et afgrænset område i en periode på mindst to på hinanden følgende år, ophører denne afgrænsning med at eksistere, ligesom de i del II i dette bilag omhandlede foranstaltninger ikke længere vil være påkrævet.

II.   Foranstaltninger i de afgrænsede områder

De i artikel 6 omhandlede officielle foranstaltninger, som skal træffes i de afgrænsede områder, skal som et minimum omfatte følgende:

passende foranstaltninger til udryddelse af skadegøreren

intensiv overvågning af skadegørerens forekomst ved hjælp af passende kontrolforanstaltninger.