19.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/17


SKLEP SVETA

z dne 11. junija 2007

o imenovanju člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

(2007/420/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 25(1) Uredbe,

ob upoštevanju seznama kandidatov, ki ga je Svetu predložila Komisija Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju mnenj, ki jih je podal Evropski parlament,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zelo pomembno je zagotoviti neodvisnost, visoko znanstveno kakovost, preglednost in učinkovitost Evropske agencije za varnost hrane („Agencija“). Prav tako je nujno potrebno sodelovanje z državami članicami.

(2)

Sedež člana upravnega odbora, ki je bil imenovan do 30. junija 2008, se je zaradi odstopa člana sprostil.

(3)

Da bi se imenoval novi član upravnega odbora, se je z namenom zagotoviti izpolnjevanje najvišjih zahtev glede usposobljenosti, širok razpon ustreznega strokovnega znanja, na primer v vodstvu in javni upravi, ter najširšo možno geografsko porazdelitev znotraj Unije, na podlagi dokumentacije, ki jo je predložila Komisija, in v luči mnenj, ki jih je podal Evropski parlament, preučilo kandidature –

SKLENIL:

Člen 1

G. Milan POGAČNIK se imenuje za člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane, za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 11. junija 2007

Za Svet

Predsednik

H. SEEHOFER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).