14.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. apríla 2007

o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy

[oznámené pod číslom K(2007) 1470]

(2007/230/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Komisia má podľa smernice 2006/22/ES vypracovať elektronický formulár, ktorý bude možné vytlačiť, použiteľný pre prípad, ak bol vodič práceneschopný alebo čerpal dovolenku, alebo ak vodič riadil vozidlo vyňaté z pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (2).

(2)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Formulár uvedený v článku 11 ods. 3 smernice 2006/22/ES je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. apríla 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Image