17.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/116/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wskazane jest, aby obywatele państw członkowskich, w tym osoby podróżujące i osoby niepełnosprawne, mogli uzyskać dostęp do określonych usług o walorze społecznym, korzystając z ujednoliconych, rozpoznawalnych numerów we wszystkich państwach członkowskich. Obecnie w państwach członkowskich funkcjonują różne plany numeracji, nie istnieje natomiast wspólny plan numeracji, w którym dla usług tego rodzaju zastrzeżono by te same numery telefoniczne w całej Wspólnocie. W związku z tym Wspólnota powinna podjąć odpowiednie działania.

(2)

Harmonizacja zasobów numeracyjnych jest niezbędna, aby usługi tego rodzaju były dostępne dla użytkowników pod tym samym numerem w różnych państwach członkowskich. Zasada „ten sam numer – ta sama usługa” gwarantować będzie powiązanie danej usługi zawsze z tym samym, określonym numerem w każdym państwie członkowskim Wspólnoty. W ten sposób usługi takie uzyskają tożsamość ogólnoeuropejską, dzięki czemu mieszkańcy Europy będą wiedzieć, że we wszystkich państwach członkowskich dzwoniąc pod ten sam numer, uzyskają dostęp do takiej samej usługi. Stanowić to będzie bodziec do rozwoju usług ogólnoeuropejskich.

(3)

Dla odzwierciedlenia społecznej funkcji usług, o których mowa, numery zharmonizowane powinny być numerami bezpłatnymi, przy czym nie oznacza to, że operator miałby obowiązek zestawiania połączeń z numerami 116 na własny koszt. Bezpłatność tych numerów stanowi zatem istotny element dokonywanej harmonizacji.

(4)

Konieczne jest określenie warunków związanych ze sprawowaniem kontroli nad charakterem świadczonych usług celem zagwarantowania, aby numery zharmonizowane były wykorzystywane do świadczenia określonego rodzaju usług, których dotyczy niniejsza decyzja.

(5)

Konieczne może być powiązanie prawa do posługiwania się danym numerem zharmonizowanym ze spełnieniem określonych warunków, na przykład z dostępnością danej usługi przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

(6)

Zgodnie z dyrektywą ramową zarządzanie krajowymi planami numeracji oraz kontrolowanie przydziału krajowych zasobów numeracyjnych konkretnym podmiotom należy do krajowych organów regulacyjnych. Zgodnie z art. 6 i art. 10 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej („dyrektywa o zezwoleniach”) (2) prawa do posługiwania się numerami mogą być powiązane z określonymi warunkami, a naruszenie tych warunków może być przyczyną nałożenia kar.

(7)

Wykaz numerów należących do zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” powinien być regularnie aktualizowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 ust. 3 dyrektywy ramowej. Państwa członkowskie powinny powiadomić o istnieniu takich numerów w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych, na przykład na swoich stronach internetowych.

(8)

Komisja rozważy możliwość zmiany lub dalszego dostosowania niniejszej decyzji w świetle zdobytych doświadczeń, na podstawie sprawozdań przedstawianych Komisji przez państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, czy dana usługa, dla której zastrzeżono numer, rozwinęła się na poziomie ogólnoeuropejskim.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Łączności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Zakres numeracyjny zaczynający się na „116” rezerwuje się w krajowych planach numeracji na potrzeby zharmonizowanych numerów zharmonizowanych usług o walorze społecznym.

Wykaz należących do tego zakresu numerów oraz usług, dla których każdy z nich jest zastrzeżony, zamieszczono w załączniku.

Artykuł 2

Zharmonizowane usługi o walorze społecznym

„Zharmonizowana usługa o walorze społecznym” jest to odpowiadająca wspólnemu opisowi usługa dostępna pod numerem bezpłatnym, potencjalnie przydatna dla gości zagranicznych i wychodząca naprzeciw określonej potrzebie społecznej, w szczególności przyczyniająca się do dobrego samopoczucia lub bezpieczeństwa obywateli lub pewnych ich grup bądź zapewniająca pomoc osobom w trudnej sytuacji.

Artykuł 3

Zastrzeżenie określonych numerów z zakresu numeracyjnego „116”

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a)

numery wymienione w załączniku były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby usług, dla których zostały zastrzeżone;

b)

numery należące do zakresu numeracyjnego „116” lecz nie wymienione w załączniku nie były wykorzystywane;

c)

numer 116112 nie był ani przypisany, ani wykorzystywany na potrzeby jakiejkolwiek usługi.

Artykuł 4

Warunki związane z prawem do posługiwania się numerami zharmonizowanymi

Państwa członkowskie wiążą prawo do posługiwania się zharmonizowanymi numerami na potrzeby świadczenia zharmonizowanych usług o walorze społecznym ze spełnieniem następujących warunków:

a)

usługa polega na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub przyjmowaniu zgłoszeń od obywateli bądź na dowolnej kombinacji powyższych;

b)

usługa jest dostępna dla wszystkich obywateli bez konieczności uprzedniej rejestracji;

c)

usługa nie jest ograniczona w czasie;

d)

korzystanie z usługi nie jest uwarunkowane wniesieniem opłaty lub zobowiązaniem do zapłaty;

e)

wykluczone jest prowadzenie w trakcie połączenia działalności reklamowej, rozrywkowej, marketingowej i handlowej oraz wykorzystywanie rozmowy do sprzedaży usług komercyjnych w przyszłości.

Państwa członkowskie określają także szczególne warunki związane z prawem do posługiwania się numerami zharmonizowanymi, wyszczególnione w załączniku.

Artykuł 5

Przydział numerów zharmonizowanych

1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, by właściwy krajowy organ regulacyjny mógł przydzielać wyszczególnione w załączniku numery, począwszy od dnia od dnia 31 sierpnia 2007 r.

2.   Obecność w wykazie określonego numeru i związanych z nim usług zharmonizowanych o walorze społecznym nie wiąże się ze zobowiązaniem państw członkowskich do zapewnienia świadczenia tych usług na swoim terytorium.

3.   Po umieszczeniu numeru w wykazie w załączniku do niniejszej decyzji państwa członkowskie ogłaszają na szczeblu krajowym, że dany numer jest dostępny na potrzeby świadczenia związanych z nim zharmonizowanych usług o walorze społecznym oraz że można składać wnioski o prawo do posługiwania się tym numerem.

4.   Państwa członkowskie zapewniają prowadzenie rejestru wszystkich dostępnych na ich terytorium numerów zharmonizowanych oraz związanych z nimi zharmonizowanych usług o walorze społecznym. Rejestr musi być łatwo dostepny dla obywateli.

Artykuł 6

Monitorowanie

Państwa członkowskie składają Komisji okresowe sprawozdania na temat faktycznego wykorzystania wyszczególnionych w załączniku numerów na potrzeby świadczenia związanych z nimi usług na ich terytorium.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.

(2)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 21.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz numerów zastrzeżonych na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym

Numer

Usługi, dla których numer jest zastrzeżony

Szczególne warunki związane z prawem do posługiwania się tym numerem

116000

Telefon zaufania w sprawie zaginionych dzieci