17.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 49/30


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2007

inzake het reserveren van de nationale nummerreeks die begint met „116” voor geharmoniseerde nummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 249)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/116/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (1), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het is voor burgers van de lidstaten, met inbegrip van reizigers en mindervalide gebruikers, wenselijk bepaalde diensten met een maatschappelijke waarde te kunnen bereiken door middel van dezelfde herkenbare nummers in alle lidstaten. Momenteel bestaan er in de verschillende lidstaten uiteenlopende nummeringssystemen en is er geen gemeenschappelijk nummeringsstelsel in gebruik om dezelfde telefoonnummers te reserveren voor dergelijke diensten in de Gemeenschap. Daarom moet de Gemeenschap dan ook optreden.

(2)

De harmonisatie van nummervoorraden is nodig opdat eindgebruikers hetzelfde nummer in verschillende lidstaten kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot dezelfde diensten. De combinatie „zelfde nummer — zelfde dienst” zal ervoor zorgen dat een specifieke dienst in om het even welke lidstaat steeds verbonden is aan een specifiek nummer binnen de Gemeenschap. Op die manier verkrijgt die dienst een pan-Europees karakter, tot voordeel van de Europese burger, die zal weten dat hetzelfde nummer in verschillende lidstaten toegang zal geven tot hetzelfde type dienst. Dankzij deze maatregel wordt de ontwikkeling van pan-Europese diensten gestimuleerd.

(3)

Teneinde de maatschappelijke functie van de betrokken diensten te weerspiegelen, dienen de geharmoniseerde nummers gratis te worden aangeboden, wat niet betekent dat operatoren verplicht zouden zijn om zelf de kosten te dragen voor oproepen naar 116-nummers. Het kosteloze karakter van de nummers is dus een essentieel onderdeel van de harmonisatie.

(4)

Het is noodzakelijk voorwaarden te stellen die nauw verband hebben met de aard van de geleverde dienst teneinde te waarborgen dat de geharmoniseerde nummers worden gebruikt om het welbepaalde type dienst dat in de beschikking is bedoeld, aan te bieden.

(5)

Het kan noodzakelijk zijn dat specifieke voorwaarden worden verbonden aan het gebruiksrecht voor een specifiek geharmoniseerd nummer, bijvoorbeeld dat de dienst die eraan verbonden is, 24 uur per dag en 7 dagen per week moet worden aangeboden.

(6)

Overeenkomstig de kaderrichtlijn zijn nationale regelgevende instanties verantwoordelijk voor het beheer van nationale nummerplannen en voor de controle op de toekenning van nationale nummervoorraden aan welbepaalde ondernemingen. Overeenkomstig artikel 6 en artikel 10 van Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten („machtigingsrichtlijn”) (2), mogen voorwaarden worden verbonden aan het gebruik van nummers en mogen sancties worden opgelegd indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan.

(7)

De lijst van specifieke nummers in de nummerreeks die begint met „116” dient regelmatig te worden bijgewerkt in overeenstemming met de procedure van artikel 22, lid 3, van de kaderrichtlijn. De lidstaten maken het bestaan van dergelijke nummers bekend op een wijze die toegankelijk is voor alle betrokken partijen, bijvoorbeeld via hun website.

(8)

De Commissie zal herziening of verdere aanpassing van de onderhavige beschikking in aanmerking nemen in het licht van de opgedane ervaring, op grond van verslagen van de lidstaten aan de Commissie, in het bijzonder of een specifieke dienst waarvoor een nummer is gereserveerd, werd ontwikkeld op een pan-Europese basis.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor communicatie,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

De nummerreeks die met „116” begint, wordt in nationale nummerplannen gereserveerd voor geharmoniseerde nummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde.

De specifieke nummers binnen deze nummerreeks en de diensten waarvoor elk nummer wordt gereserveerd, zijn opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde

„Geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde” zijn diensten die beantwoorden aan een gemeenschappelijke beschrijving en waartoe personen toegang hebben via een gratis telefoonnummer, die mogelijk nuttig kunnen zijn voor bezoekers uit andere landen en die beantwoorden aan een specifieke sociale behoefte, die met name bijdragen tot het welzijn of de veiligheid van de burger of van bepaalde groepen van burgers, of die burgers in moeilijkheden helpen.

Artikel 3

Reservering van specifieke nummers binnen de „116”-nummerreeks

De lidstaten zorgen ervoor dat:

a)

de nummers die zijn opgenomen in de bijlage enkel worden gebruikt voor de diensten waarvoor ze zijn gereserveerd;

b)

nummers binnen de „116”-nummerreeks die niet zijn opgenomen in de bijlage niet worden gebruikt;

c)

het nummer 116112 voor geen enkele dienst wordt toegekend of gebruikt.

Artikel 4

Voorwaarden voor het recht op gebruik van geharmoniseerde nummers

De lidstaten verbinden de volgende voorwaarden aan het recht op gebruik van geharmoniseerde nummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde:

a)

de dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan;

b)

de dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie;

c)

de dienst is niet beperkt in de tijd;

d)

het is geen vereiste vooraf te betalen of zich tot betaling te verplichten om van de dienst gebruik te kunnen maken;

e)

de volgende activiteiten zijn uitgesloten tijdens een oproep: reclame, amusement, marketing en verkoop, van de oproep gebruikmaken voor de verkoop van commerciële diensten in de toekomst.

Bovendien verbinden de lidstaten specifieke voorwaarden aan het recht op gebruik van geharmoniseerde nummers zoals vermeld in de bijlage.

Artikel 5

Toekenning van geharmoniseerde nummers

1.   De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat de bevoegde nationale regelgevende instantie vanaf 31 august 2007 de nummers van de bijlage kunnen toekennen.

2.   De opname in een lijst van een specifiek nummer en de eraan verbonden geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde houdt voor de lidstaten geen verplichting in om erop toe te zien dat de dienst in kwestie wordt aangeboden op hun grondgebied.

3.   Zodra een nummer is opgenomen in de lijst in de bijlage, maken de lidstaten op nationaal niveau bekend dat het welbepaalde nummer beschikbaar is voor de levering van de eraan verbonden geharmoniseerde dienst met een maatschappelijke waarde, en dat aanvragen voor de gebruiksrechten van dit specifieke nummer kunnen worden ingediend.

4.   De lidstaten zien erop toe dat er een register wordt bijgehouden van alle geharmoniseerde nummers, met de eraan verbonden geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde die beschikbaar zijn op hun grondgebied. Het register dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor het publiek.

Artikel 6

Monitoring

De lidstaten brengen de Commissie regelmatig verslag uit over het daadwerkelijke gebruik van de nummers die zijn opgenomen in de bijlage voor de eraan verbonden diensten binnen hun grondgebied.

Artikel 7

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.

Voor de Commissie

Viviane REDING

Lid van de Commissie


(1)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.

(2)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21.


BIJLAGE

Lijst van gereserveerde nummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke waarde

Nummer

Diensten waarvoor het nummer is gereserveerd

Specifieke voorwaarden voor het recht op gebruik van dit nummer

116000

Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen