31.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/125


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2007

(2007/578/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

421 270 933

8 050 000

 

 

Naslov 2 – Skupaj

421 270 933

8 050 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI

421 270 933

8 050 000

 

NASLOV 2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Plačila ustanov in organov

2 0 0 0

Subvencija Komisije za poslovanje

7 599 000

8 050 000

 

2 0 0 8

Operativna sredstva Komisije

194 500 000

0

 

2 0 0 9

Prenos sredstev od skupnega podjetja Galileo

219 171 933

0

 

 

Člen 2 0 0 – Skupaj

421 270 933

8 050 000

 

 

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

421 270 933

8 050 000

 

 

Naslov 2 – Skupaj

421 270 933

8 050 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI

421 270 933

8 050 000

 

POGLAVJE 2 0 —

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

POGLAVJE 2 0 —   PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0 0   Plačila ustanov in organov

2 0 0 0   Subvencija Komisije za poslovanje

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

7 599 000

8 050 000

 

Opombe

Prihodki, ki izhajajo iz subvencije Komisije za pomoč Organu v višini 9 425 000 EUR, zmanjšani za znesek rezerv v višini 4 325 000 EUR, ki jo je ustvaril Evropski parlament in ki so se dne 21. marca 2007 delno sprostile v višini 2 499 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

2 0 0 8   Operativna sredstva Komisije

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

194 500 000

0

 

Opombe

Prihodki, ki izhajajo iz sredstev, ki jih prenese Komisija, v zvezi s:

fazo programa, in sicer v zvezi z validacijo v orbiti (sredstva TEN-T), do podpisa sporazuma med Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in GSA,

fazo uvajanja programa, do podpisa koncesijske pogodbe,

sedmim okvirnim programom za raziskave in razvoj,

programom MEDA II, po podpisu sporazuma med GD AIDCO in GSA leta 2006.

V skladu s členom 19 finančne uredbe za GSA se bodo s tem prihodkom financirali izdatki, katerim je namenjen ta prihodek.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

2 0 0 9   Prenos sredstev od skupnega podjetja Galileo

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

219 171 933

0

 

Opombe

Prihodki, ki izhajajo iz sredstev, ki jih prenese skupno podjetje Galileo, v zvezi s:

fazo programa, in sicer v zvezi z validacijo v orbiti, do podpisa sporazuma med ESA in GSA,

drugo donacijo za program EGNOS, do podpisa sporazuma med ESA in GSA,

sporazumoma MATICOP in NRSCC, do njunega podpisa.

V skladu s členom 19 finančne uredbe za GSA se bodo s tem prihodkom financirali izdatki, katerim je namenjen ta prihodek.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

3 525 000

2 497 000

 

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

136 000

957 000

 

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

277 000

180 000

 

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

89 000

20 000

 

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

8 000

8 000

 

 

Naslov 1 – Skupaj

4 035 000

3 662 000

 

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

410 000

400 000

 

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

240 000

350 000

 

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

13 000

250 000

 

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

115 000

85 000

 

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

38 000

50 000

 

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

198 000

153 000

 

 

Naslov 2 – Skupaj

1 014 000

1 288 000

 

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

2 455 000

3 000 000

 

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

95 000

100 000

 

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

413 671 934

0

 

 

Naslov 3 – Skupaj

416 221 934

3 100 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI

421 270 934

8 050 000

 

NASLOV 1

OSEBJE

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Izdatki za osebje

1 1 0 0

Izdatki za osebje

3 525 000

2 497 000

 

 

Člen 1 1 0 – Skupaj

3 525 000

2 497 000

 

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

3 525 000

2 497 000

 

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Stroški zaposlovanja

1 2 0 0

Stroški zaposlovanja

136 000

957 000

 

 

Člen 1 2 0 – Skupaj

136 000

957 000

 

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

136 000

957 000

 

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Službena potovanja

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi dodatni stroški

277 000

180 000

 

 

Člen 1 3 0 – Skupaj

277 000

180 000

 

 

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

277 000

180 000

 

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Izdatki za usposabljanje

1 4 0 0

Izdatki za usposabljanje

89 000

20 000

 

 

Člen 1 4 0 – Skupaj

89 000

20 000

 

 

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

89 000

20 000

 

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Izdatki za reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za reprezentanco

8 000

8 000

 

 

Člen 1 7 0 – Skupaj

8 000

8 000

 

 

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

8 000

8 000

 

 

Naslov 1 – Skupaj

4 035 000

3 662 000

 

POGLAVJE 1 1 —

IZDATKI ZA OSEBJE

POGLAVJE 1 2 —

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 —

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

POGLAVJE 1 7 —

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

POGLAVJE 1 1 —   IZDATKI ZA OSEBJE

1 1 0   Izdatki za osebje

1 1 0 0   Izdatki za osebje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

3 525 000

2 497 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov osebja GSA (osnovni osebni prejemki, dodatki in s tem povezani stroški).

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 1 2 —   STROŠKI ZAPOSLOVANJA

1 2 0   Stroški zaposlovanja

1 2 0 0   Stroški zaposlovanja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

136 000

957 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja, to so vsi stroški v zvezi s postopkom zaposlovanja, nadomestila za nastanitev ter stroški selitve novega osebja in družin.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 1 3 —   SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0   Službena potovanja

1 3 0 0   Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi dodatni stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

277 000

180 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in drugih povezanih stroškov, ki jih ima osebje med službenimi potovanji zaradi službenih dolžnosti.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 1 4 —   IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

1 4 0   Izdatki za usposabljanje

1 4 0 0   Izdatki za usposabljanje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

89 000

20 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov usposabljanja osebja GSA.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 1 7 —   IZDATKI ZA REPREZENTANCO

1 7 0   Izdatki za reprezentanco

1 7 0 0   Izdatki za reprezentanco

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

8 000

8 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za reprezentanco.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Stroški najema

2 0 0 0

Najem stavb in s tem povezani stroški

410 000

400 000

 

 

Člen 2 0 0 – Skupaj

410 000

400 000

 

 

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

410 000

400 000

 

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Stroški obdelave podatkov

2 1 0 0

Stroški obdelave podatkov

240 000

350 000

 

 

Člen 2 1 0 – Skupaj

240 000

350 000

 

 

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

240 000

350 000

 

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Premičnine in z njimi povezani stroški

2 2 0 0

Novi nakupi

13 000

250 000

 

 

Člen 2 2 0 – Skupaj

13 000

250 000

 

 

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

13 000

250 000

 

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Tekoči izdatki za delovanje uprave

2 3 0 0

Tekoči izdatki za delovanje uprave

115 000

85 000

 

 

Člen 2 3 0 – Skupaj

115 000

85 000

 

 

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

115 000

85 000

 

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštni stroški in telekomunikacijski stroški

2 4 0 0

Poštni stroški in telekomunikacijski stroški

38 000

50 000

 

 

Člen 2 4 0 – Skupaj

38 000

50 000

 

 

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

38 000

50 000

 

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Izdatki za srečanja

2 5 0 0

Izdatki za srečanja

198 000

153 000

 

 

Člen 2 5 0 – Skupaj

198 000

153 000

 

 

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

198 000

153 000

 

 

Naslov 2 – Skupaj

1 014 000

1 288 000

 

POGLAVJE 2 0 —

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 —

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

POGLAVJE 2 5 —

IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —   NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0   Stroški najema

2 0 0 0   Najem stavb in s tem povezani stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

410 000

400 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnine za stavbo in parkirni prostor, ki ga uporablja GSA.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 2 1 —   STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

2 1 0   Stroški obdelave podatkov

2 1 0 0   Stroški obdelave podatkov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

240 000

350 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov v zvezi z informacijsko tehnologijo (IT), kot so stroški podpore IT, ki jo izvajajo zunanji izvajalci, stroški nakupa ali najema strojne in programske opreme IT ter vzdrževanja opreme IT.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 2 2 —   PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0   Premičnine in z njimi povezani stroški

2 2 0 0   Novi nakupi

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

13 000

250 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniške opreme in pohištva.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 2 3 —   TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0   Tekoči izdatki za delovanje uprave

2 3 0 0   Tekoči izdatki za delovanje uprave

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

115 000

85 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju rutinskih izdatkov za delovanje uprave in stroškov začasnega osebja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 2 4 —   POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

2 4 0   Poštni stroški in telekomunikacijski stroški

2 4 0 0   Poštni stroški in telekomunikacijski stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

38 000

50 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju poštnih stroškov in telekomunikacijskih stroškov (vključno s stroški telekomunikacijske opreme).

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 2 5 —   IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0   Izdatki za srečanja

2 5 0 0   Izdatki za srečanja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

198 000

153 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov srečanj, zlasti srečanj upravnega odbora in odborov, predvidenih v Uredbi Sveta (ES) 1942/2006 o ustanovitvi GSA.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Izdatki za študije

3 1 0 0

Izdatki za študije

2 455 000

3 000 000

 

 

Člen 3 1 0 – Skupaj

2 455 000

3 000 000

 

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

2 455 000

3 000 000

 

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Stroški objavljanja in prevajanja

3 2 0 0

Stroški objavljanja in prevajanja

95 000

100 000

 

 

Člen 3 2 0 – Skupaj

95 000

100 000

 

 

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

95 000

100 000

 

POGLAVJE 3 9

3 9 0

Operativne dejavnosti – Sveženj 1

3 9 0 0

Šesti okvirni program – Tretji razpis

9 669 667

0

 

3 9 0 1

Dejavnosti v zvezi s koncesijo

4 058 924

0

 

3 9 0 2

Faza validacije v orbiti

103 150 000

0

 

3 9 0 3

EGNOS

5 759 868

0

 

3 9 0 4

Šesti okvirni program – Drugi razpis

47 190 912

0

 

3 9 0 5

MEDA

2 651 655

0

 

3 9 0 6

GSMC

699 570

0

 

3 9 0 7

Mednarodne dejavnosti

1 256 769

0

 

3 9 0 8

Skupno raziskovalno središče (JRC)

63 000

0

 

3 9 0 9

Tehnična podpora Evropske vesoljske agencije (ESA)

4 169 598

0

 

 

Člen 3 9 0 – Skupaj

178 669 963

0

 

3 9 1

Operativne dejavnosti – Sveženj 2

3 9 1 0

Dejavnosti certificiranja

2 000 000

0

 

3 9 1 1

MATIMOP

13 367 027

0

 

3 9 1 2

NRSCC

65 134 944

0

 

3 9 1 3

Sedmi okvirni program

40 000 000

0

 

3 9 1 4

Faza uvajanja sistema Galileo

100 000 000

0

 

3 9 1 5

Druga donacija za sistem EGNOS

10 000 000

 

 

3 9 1 6

MEDA II

4 500 000

 

 

 

Člen 3 9 1 – Skupaj

235 001 971

0

 

 

POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ

413 671 934

0

 

 

Naslov 3 – Skupaj

416 221 934

3 100 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI

421 270 934

8 050 000

 

POGLAVJE 3 1 —

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

POGLAVJE 3 2 —

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

POGLAVJE 3 9 —

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

POGLAVJE 3 1 —   IZDATKI ZA ŠTUDIJE

3 1 0   Izdatki za študije

3 1 0 0   Izdatki za študije

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 455 000

3 000 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov študij in posebne zunanje podpore na področjih certificiranja, varnosti, tehničnih študij, komunikacijskih dejavnosti in stikov z javnostmi, razvoja trga in mednarodnih dejavnosti.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 3 2 —   STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

3 2 0   Stroški objavljanja in prevajanja

3 2 0 0   Stroški objavljanja in prevajanja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

95 000

100 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov objavljanja in prevajanja, ki jih ima GSA.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

POGLAVJE 3 9 —   OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

3 9 0   Operativne dejavnosti – Sveženj 1

3 9 0 0   Šesti okvirni program – Tretji razpis

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

9 669 667

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov preostalih obveznosti, ki izhajajo iz prenosa pravic in obveznosti v zvezi s sporazumi o donacijah, ki jih je sklenilo skupno podjetje Galileo, v okviru šestega okvirnega programa za tretji razpis za raziskave.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 9 669 667 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 1   Dejavnosti v zvezi s koncesijo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

4 058 924

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov pogajanj o koncesiji in priprave koncesijske pogodbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 4 058 924 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 2   Faza validacije v orbiti

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

103 150 000

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi s fazo validacije programa Galileo v orbiti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 103 150 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 3   EGNOS

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 759 868

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi s sistemom EGNOS, zlasti stroškov nadzora dokumenta o zahtevah v zvezi z odpravami, pregleda operativne usposobljenosti, spremljanja delovanja in nadzorovanja razširitve pokritja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 5 759 868 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 4   Šesti okvirni program – Drugi razpis

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

47 190 912

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov preostalih obveznosti, ki izhajajo iz prenosa pravic in obveznosti v zvezi s sporazumi o donacijah, ki jih je sklenilo skupno podjetje Galileo, v okviru šestega okvirnega programa za drugi razpis za raziskave.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 47 190 912 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 5   MEDA

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 651 655

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov mednarodnih dejavnosti v zvezi s programom MEDA.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 2 651 655 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 6   GSMC

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

699 570

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov opredeljevanja specifikacij za Center za spremljanje varnosti sistema Galileo (Galileo Security Monitoring Centre, GSMC).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 699 570 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 7   Mednarodne dejavnosti

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

1 256 769

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov mednarodnih dejavnosti v zvezi z odnosi GSA s tujimi sorodnimi organi ter podpore Komisije pri pogajanjih in sklepanju mednarodnih sporazumov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 1 256 769 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 8   Skupno raziskovalno središče (JRC)

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

63 000

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov dejavnosti, ki se izvajajo s Skupnim raziskovalnim središčem.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 63 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 9   Tehnična podpora Evropske vesoljske agencije (ESA)

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

4 169 598

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov tehnične podpore, ki jo nudi ESA na podlagi sporazumov, ki jih prenese skupno podjetje Galileo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 4 169 598 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 1   Operativne dejavnosti – Sveženj 2

3 9 1 0   Dejavnosti certificiranja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 000 000

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z dejavnostmi certificiranja za sistema Galileo in EGNOS ter za standardizacijo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 2 000 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 1   MATIMOP

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

13 367 027

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z nadzorovanjem pogodb v zvezi s sporazumom MATIMOP z Izraelom.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 13 367 027 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 2   NRSCC

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

65 134 944

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z nadzorovanjem pogodb v zvezi s sporazumom NRSCC s Kitajsko.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 65 134 944 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 3   Sedmi okvirni program

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

40 000 000

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov sporazumov o donacijah, ki bodo sklenjeni v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj, ter stroškov v zvezi s pozivi za zbiranje predlogov in upravljanjem donacij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 40 000 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 4   Faza uvajanja sistema Galileo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

100 000 000

0

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov faze uvajanja sistema Galileo, ki bo potekala, ko bo podpisana koncesijska pogodba.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 100 000 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 5   Druga donacija za sistem EGNOS

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000 000

 

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi s sistemom EGNOS, zlasti stroškov nadzora dokumenta o zahtevah v zvezi z odpravami, pregleda operativne usposobljenosti, spremljanja delovanja in nadzorovanja razširitve pokritja, ki se financirajo iz druge donacije Evropske komisije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 10 000 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 6   MEDA II

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

4 500 000

 

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov mednarodnih dejavnosti v zvezi s programom MEDA II.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 4 500 000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

Kadrovski načrt

Kategorija in razred

Delovna mesta za določen čas

2006

2007

AD16

AD15

AD14

1

1

AD13

3

3

AD12

AD11

3

3

AD10

2

2

AD9

3

3

AD8

12

13

AD7

8

14

AD6

2

2

AD5

Skupaj AD

34

41

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

1

1

AST5

1

1

AST4

AST3

1

1

AST2

2

2

AST1

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

39

46