30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/58


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2032/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko 2007. zvejas gadam nosaka Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 20. panta 3. punktu un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 104/2000 paredz, ka Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas katram no I pielikumā uzskaitītajiem produktiem ir jānosaka, pamatojoties uz svaigumu, lielumu vai svaru un produkta piedāvājuma veidu, piemērojot pārrēķina koeficientu attiecīgajai produktu kategorijai apjomā, kas nepārsniedz 90 % no attiecīgās vadošās cenas.

(2)

Izņemšanas cenas var reizināt ar pielāgošanas koeficientiem izkraušanas vietās, kas ir ļoti tālu no galvenajiem Kopienas patēriņa centriem. Vadošās cenas 2007. zvejas gadam visiem attiecīgajiem produktiem tika noteiktas ar Padomes Regulu (EK) Nr. …/… (2).

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārrēķina koeficienti, ko izmanto, lai aprēķinātu Regulas (EK) Nr. 104/2000 20. un 22. pantā minētās Kopienas atpirkšanas un pārdošanas cenas minētās regulas I pielikumā uzskaitītajiem produktiem 2007. zvejas gadā, ir noteikti šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas, kas piemērojamas 2007. zvejas gadā, un produkti, uz kuriem tās attiecas, ir noteikti II pielikumā.

3. pants

Izņemšanas cenas, kas piemērojamas 2007. zvejas gadā izkraušanas vietās, kas ir ļoti tālu no Kopienas galvenajiem patēriņa centriem, un produkti, uz kuriem tās attiecas, ir noteiktas III pielikumā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


I PIELIKUMS

Pārrēķina koeficienti produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma A, B un C punktā

Suga

Izmērs (1)

Pārrēķina koeficienti

Ķidāta zivs, ar galvu (1)

Vesela zivs (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Clupea harengus

sugas siļķes

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardina pilchardus

sugas sardīnes

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Dzelkņu haizivs

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Dzelkņu haizivis

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sarkanasari

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Gadus morhua

sugas mencas

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Saida

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlangs

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Jūraslīdakas

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Scomber scombrus

sugas makreles

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Scomber japonicus

sugas makreles

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anšovi

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluccius merluccius

sugas heks

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Megrimi

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limanda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Baltijas plekste

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Garspuru tunzivs

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sēpija

Sepia officinalis un Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Suga

Lielums (2)

Pārrēķina koeficients

 

Veselas zivis

Ķidātas zivis, ar galvu (2)

Veselas zivis (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Jūrasvelni

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Visi piedāvājuma veidi

 

Ekstra, A (2)

Crangon crangon

sugas garneles

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Vārītas ūdenī

Svaigas vai atvēsinātas

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Ziemeļu garneles

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Veseli (2)

 

Ēdamais krabis

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Veseli (2)

Astes (2)

E' (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Ķidātas zivis, ar galvu (2)

Veselas zivis (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Jūrasmēles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(2)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.


II PIELIKUMS

Izņemšanas un pārdošanas cenas Kopienā produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma A, B un C punktā

Suga

Lielums (1)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, ar galvu (1)

Veselas zivis (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

sugas siļķes

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

sugas sardīnes

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Dzelkņu haizivs

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Dzelkņu haizivis

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Sarkanasari

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

sugas mencas

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Saida

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Suga

Lielums (2)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, ar galvu (2)

Veselas zivis (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Merlangs

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Jūraslīdakas

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

sugas makrele

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

sugas makrele

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Anšovi

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. aprīlim

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

no 2007. gada 1. maija līdz 2007. gada 31. decembrim

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

sugas heks

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Megrimi

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Limanda

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Suga

Lielums (3)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, ar galvu (3)

Veselas zivis (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Baltijas plekste

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Garspuru tunzivs

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Sēpija

Sepia officinalis un Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Veselas zivis Ķidātas zivis, ar galvu (3)

Zivis bez galvas (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Jūrasvelni

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Visi veidi

Ekstra, A (3)

sugas garneles

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Vārītas ūdenī

Svaigas vai atvēsinātas

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Ziemeļu garneles

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Suga

Lielums (4)

Pārdošanas cenas (EUR/t)

 

Veselas (4)

 

Ēdamais krabis

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Veseli (4)

Astes (4)

E' (4)

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Ķidātas zivis, ar galvu (4)

Veselas zivis (4)

 

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Jūrasmēles

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(2)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(3)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(4)  Svaiguma kategorijsa, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.


III PIELIKUMS

Izņemšanas cenas izkraušanas vietās, kas ir ļoti tālu no galvenajiem patēriņa centriem

Suga

Izkraušanas vieta

Pārrēķina koeficients

Lielums (1)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, (1)

Veselas zivis (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sugas siļķes

Clupea harengus

Īrijas piekrastes reģioni un salas

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Austrumanglijas piekrastes reģioni no Bervikas līdz Duvrai

Skotijas piekrastes reģioni no Portpatrikas līdz Aimutai un salas, kas atrodas uz rietumiem un

ziemeļiem no šiem reģioniem Daunas grāfistes piekrastes reģioni (Ziemeļīrija)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Sugas makrele

Scomber scombrus

Īrijas piekrastes reģioni un salas

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Kornvolas un Devonas piekrastes eģioni Apvienotajā Karalistē

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Sugas heks

Merluccius merluccius

Piekrastes reģioni no Trūnas (Skotijas dienvidrietumos) līdz Vikai (Skotijas ziemeļaustrumos) un salas, kas atrodas uz rietumiem un ziemeļiem no šiem reģioniem

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Garspuru tunzivs

Thunnus alalunga

Azoru salas un Madeira

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

sugas sardīnes

Sardina pilchardus

Kanāriju salas

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Kornvolas un Devonas piekrastes reģioni un salas Apvienotajā Karalistē

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Atlantijas okeāna piekrastes reģioni Portugālē

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.