23.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1974/2006

z 15. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6, druhú vetu článku 19 ods. 2, článok 32 ods. 1 písm. b), tretí pododsek článku 66 ods. 3, článok 70 ods. 1, článok 74 ods. 4 a článok 91,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1698/2005 sa ustanovil jednotný právny rámec na podporu rozvoja vidieka v celom Spoločenstve prostredníctvom EPFRV. Právny rámec by sa mal doplniť podrobnými vykonávacími pravidlami.

(2)

Pokiaľ ide o súlad s opatreniami financovanými z iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, mali by sa definovať podrobné ustanovenia pre výnimky na podporu rozvoja vidieka, najmä tie, ktoré sa týkajú výnimiek uvedených v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Podpora investícií do rozvoja vidieka by mala zohľadňovať všetky sektorové obmedzenia alebo reštrikcie a zabrániť tvorbe nadmerných kapacít v príslušných sektoroch.

(3)

Je potrebné vypracovať pravidlá pre aktualizáciu národných strategických plánov, pokiaľ ide o obsah, postupy a načasovanie.

(4)

V záujme toho, aby členské štáty a Komisia mohli rýchlo a efektívne uviesť do činnosti nový programovací rámec, mali by sa určiť konečné termíny medzi predkladaním programov rozvoja vidieka a ich schválením Komisiou.

(5)

Mali by sa vypracovať podrobné pravidlá prezentácie programov rozvoja vidieka a ich revíziu. V záujme toho, aby sa umožnilo vytváranie programov rozvoja vidieka a ich skúmanie a schvaľovanie Komisiou, mali by sa zaviesť spoločné pravidlá pre štruktúru a obsah týchto programov opierajúce sa najmä o požiadavky uvedené v článku 16 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Navyše by sa mali zaviesť osobitné ustanovenia pre národné rámce uvedené v článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

(6)

Rozhodnutím Komisie by sa mali schváliť len tie zmeny a doplnenia, ktoré zahŕňajú podstatné zmeny v programoch, presuny financovania z EPFRV medzi osami v rámci programu a zmeny miery spolufinancovania EPFRV. O ostatných zmenách a doplneniach by mali rozhodovať členské štáty, ktoré o tom informujú Komisiu. Mal by sa zaviesť postup pre dohodu o takýchto oznámeniach.

(7)

V záujme zabezpečenia efektívneho a pravidelného monitorovania by členské štáty mali vypracovať konsolidovanú a aktualizovanú elektronickú verziu svojich programovacích dokumentov, ktorú dajú Komisii k dispozícii.

(8)

Nariadením (ES) č. 1698/2005 sa ustanovujú podmienky podpory mladých poľnohospodárov. Mal by sa určiť čas, ku ktorému musia byť tieto podmienky splnené, vrátane dĺžky obdobia, ktoré môžu členské štáty poskytnúť niektorým príjemcom, v priebehu ktorého je nutné splniť podmienky profesijných zručností a spôsobilostí. Keďže podpora pre mladých poľnohospodárov podlieha podmienke, že mladý poľnohospodár predloží svoj podnikateľský zámer, mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa podnikateľského zámeru a dodržiavania jeho ustanovení mladými poľnohospodármi.

(9)

Pokiaľ ide o podmienky podpory predčasného odchodu do dôchodku, mali by sa vyriešiť osobitné problémy, ktoré vznikajú, keď majetok prevádzajú niekoľkí prevodcovia alebo nájomný poľnohospodár. Nekomerčná hospodárska činnosť prevodcu by nemala prichádzať do úvahy na podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(10)

Mali by sa špecifikovať zručnosti a zdroje požadované od orgánov a subjektov vybraných na poskytovanie poľnohospodárskych poradenských služieb oprávnených na podporu.

(11)

Pokiaľ ide o podporu na zriadenie riadiacich, podporných a poradenských služieb, mala by sa zaviesť metodika na znižovanie podpory.

(12)

Pokiaľ ide o investície na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov s cieľom dodržiavať novozavedené normy Spoločenstva a v prípadoch, keď mladí poľnohospodári musia dodržiavať existujúce normy, mal by sa určiť dátum na splnenie relevantných noriem.

(13)

Pokiaľ ide o investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesov, mali by sa vypracovať plány lesného hospodárstva a stanoviť typy oprávnených investícií. Tieto plány by sa mali vypracovať v súlade s celoeurópskymi usmerneniami operačnej úrovne pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo, ktoré sú ustanovené v prílohe 2 k rozhodnutiu L2 (celoeurópske kritériá, ukazovatele a usmernenia operačnej úrovne pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo) tretej konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, ktorá sa uskutočnila v Lisabone od 2. do 4. júna 1998 (2).

(14)

Pokiaľ ide o investície na pridávanie hodnoty k produktom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s cieľom dodržiavať novozavedené normy Spoločenstva v mikropodnikoch, mal by sa stanoviť dátum na splnenie relevantných noriem. Mala by sa určiť demarkačná čiara medzi investíciami súvisiacimi s lesmi profitujúcimi z miery podpory ustanovenej nariadením (ES) č. 1698/2005 a medzi ostatnými investíciami do drevárskeho sektora.

(15)

Pokiaľ ide o spoluprácu na vývoji nových produktov, procesov a technológií v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, mali by sa stanoviť indikatívne oprávnené náklady.

(16)

Pokiaľ ide o dodržiavanie noriem, členské štáty by mali prispôsobiť úroveň podpory pre jednotlivé normy s prihliadnutím na úroveň záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania normy, zatiaľ čo pri investičných nákladoch by nemal byť nárok na podporu.

(17)

Pokiaľ ide o podporu pre poľnohospodárov zúčastňujúcich sa na schéme kvality potravín, mali by sa špecifikovať schémy Spoločenstva a kritériá pre národné schémy, produkty, ktorých sa táto podpora týka, a typy stálych nákladov, ktoré sa môžu zohľadňovať pri výpočte výšky pomoci.

(18)

V záujme zabezpečenia doplnkovosti medzi propagačnými opatreniami uvedenými v článku 33 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a pravidlami v súvislosti s informačnými a propagačnými činnosťami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a propagačných činnostiach pre poľnohospodárske produkty na vnútornom trhu (3), mali by sa stanoviť podrobné požiadavky na podporu kvalitných produktov, najmä pokiaľ ide o príjemcov a oprávnené činnosti. Okrem toho, aby sa zabránilo riziku dvojitého financovania, informačné a propagačné opatrenia podporené na základe nariadenia (ES) č. 2826/2000 by nemali mať nárok na podporu rozvoja vidieka.

(19)

Pokiaľ ide o podporu pre polosamozásobiteľské hospodárenie, mal by sa podrobne uviesť obsah podnikateľských zámerov a podmienky ich realizácie.

(20)

Pokiaľ ide o podporu skupín výrobcov na Malte, mali by sa ustanoviť osobitné pravidlá, aby sa zohľadnili osobitné charakteristiky maltského poľnohospodárskeho sektora.

(21)

Pokiaľ ide o podporu znevýhodnených oblastí, v súlade s článkom 93 nariadenia (ES) č. 1698/2005 systém podpory zavedený nariadením Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho, usmerňujúceho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia, dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia (4), ostáva v platnosti do 31. decembra 2009, podliehajúc aktu Rady prijatému v súlade s postupom uvedeným v článku 37 zmluvy. Preto by sa článok 11 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho, usmerňujúceho a záručného fondu (EPUZF) (5) mal ďalej uplatňovať dovtedy, kým Rada neprijme takýto akt.

(22)

Malo by sa zabrániť prekrývaniu medzi podporou poľnohospodárov na dodržiavanie noriem na jednej strane a platbami v rámci systému Natura 2000 na strane druhej.

(23)

Pokiaľ ide o podporu pre agroenvironmentálne otázky a životné podmienky zvierat, minimálne požiadavky, ktoré majú spĺňať príjemcovia v súvislosti s rozličnými záväzkami spojenými s agroenvironmentálnymi otázkami a životnými podmienkami zvierat, by mali zabezpečiť vyvážené uplatňovanie podpory, ktoré zohľadňuje ciele, a tak by malo prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka. V tejto súvislosti by malo mať osobitný význam vypracovanie metodiky na výpočet dodatočných nákladov, ušlého príjmu a pravdepodobných transakčných nákladov vyplývajúcich z daného záväzku. Ak sa záväzky zakladajú na vstupných obmedzeniach, podpora by sa mala poskytnúť len v prípade, že takéto obmedzenia možno posúdiť spôsobom poskytujúcim primeranú záruku dodržiavania záväzku.

(24)

V súvislosti s podporou na zachovanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve, by sa mali poskytnúť podrobné údaje o oprávnených operáciách a opis príjemcov. Mali by sa vykonať opatrenia na zabránenie prekrývania sa s agroenvironmentom a na vylúčenie z podpory tých činností, ktoré sú oprávnené podľa rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti.

(25)

Mali by sa definovať neproduktívne investície zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy.

(26)

V záujme zabezpečenia jednotného prístupu v prípade opatrení v lesnom hospodárstve je nevyhnutné používať spoločnú definíciu lesných prípadne zalesnených oblastí. Táto definícia by mala byť v súlade s definíciou, ktorú používa Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Eurostat a ktorá sa použila na aktualizáciu hodnotenia globálnych lesných zdrojov v roku 2005. Lesy a zalesnené oblasti, ktoré neprichádzajú do úvahy pre podporu podľa článku 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, by sa mali definovať podrobnejšie.

(27)

Mali by sa stanoviť podrobné podmienky podpory prvého zalesňovania poľnohospodárskej pôdy, najmä vo vzťahu k definovaniu pôdy, ktorá sa má zalesniť, zriaďovacích nákladov poľnohospodára a rýchlo rastúcich druhov.

(28)

Pokiaľ ide o podporu pre poľnohospodársku pôdu podliehajúcu prvému zavedeniu agrolesníckych systémov, členské štáty by mali stanoviť maximálne hustoty vysadzovania lesných stromov s prihliadnutím na určité parametre.

(29)

Pokiaľ ide o podporu na zabezpečenie potenciálnej alebo preventívnej ochrany lesov klasifikovaných ako vysoko alebo stredne ohrozených rizikom lesného požiaru, táto podpora by mala byť podmienená súladom s plánmi na ochranu pred lesnými požiarmi, ktoré vypracovali členské štáty. Mal by sa zabezpečiť spoločný postup na určenie preventívnych činností proti lesným požiarom.

(30)

Pokiaľ ide o oblasti uvedené v článku 50 ods. 5 a ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005, mali by sa špecifikovať podmienky ich označenia. Malo by sa dbať o to, aby sa zabránilo zalesňovaniu, ktoré by poškodilo biodiverzitu alebo spôsobilo iné poškodenie životného prostredia.

(31)

Za účelom príslušného zapojenia opatrenia pre diverzifikáciu nepoľnohospodárskych činností tak, ako je uvedené v článku č. 52, písm. a), i) nariadenia (ES) č. 1698/2005, bude poskytnutá komplexná definícia člena farmárskej domácnosti tak, ako je uvedené v článku č. 53 tohto nariadenia.

(32)

Podpora pre verejno-súkromné partnerstvá stanovená v článku 59 písm. e) nariadenia (ES) č. 1698/2005 by mala spĺňať určité podrobné podmienky.

(33)

Pokiaľ ide o os Leader, postupy výberu miestnych akčných skupín by mali byť transparentné a konkurenčné, aby sa zabezpečilo, že sa podporia relevantné a vysokokvalitné stratégie rozvoja na miestnej úrovni. V závislosti od miestnych podmienok by sa mali stanoviť spravidla minimálne a maximálne prahy pre počet obyvateľov oblastí, na ktoré sa vzťahuje činnosť miestnych akčných skupín.

(34)

V záujme toho, aby sa umožnila najväčšia možná realizácia stratégií miestneho rozvoja, mala by sa obmedziť podpora prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín.

(35)

Projekty spolupráce, ktoré realizujú miestne akčné skupiny, by mali spĺňať určité podmienky. Medzi Komisiou a členskými štátmi by sa mal ustanoviť koordinovaný postup umožňujúci výber nadnárodných projektov spolupráce.

(36)

Pokiaľ ide o technickú pomoc, mali by sa zabezpečiť režimy spolufinancovania pre programy týkajúce sa regiónov oprávnených v rámci konvergenčného cieľa a ostatných regiónov, ako aj podrobné možnosti výberu a konečný termín pre vytvorenie národnej vidieckej siete.

(37)

Mali by sa stanoviť pravidlá spoločné pre viaceré opatrenia, najmä pokiaľ ide o realizáciu integrovaných činností, investičné opatrenia, prevod podniku počas obdobia, na ktoré je daný záväzok ako podmienka pre poskytnutie pomoci, zväčšenie plochy podniku a definíciu rozličných kategórií vyššej moci alebo mimoriadnych okolností.

(38)

Členské štáty by mali urobiť všetky nevyhnutné kroky a uviesť do platnosti adekvátne ustanovenia, aby zabezpečili, že všetky opatrenia rozvoja vidieka budú preukázateľné a kontrolovateľné. Najmä pre výpočty platieb za niektoré opatrenia by mali členské štáty náležitým odborným posudkom opodstatniť adekvátnosť a presnosť výpočtov.

(39)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá úrokových subvencií pôžičiek a niektorých foriem finančného inžinierstva tam, kde je to uplatniteľné. Mali by sa stanoviť aj podmienky, za ktorých môžu riadiace orgány uplatňovať štandardné náklady a zvážiť príspevky v naturáliách ako oprávnené výdavky, aby sa zabezpečilo efektívne a rovnorodé riadenie. V záujme zabezpečenia lepšej cielenosti investičných činností by sa mali sprístupniť spoločné pravidlá pre definovanie oprávnených výdavkov. Spoločné pravidlá by mali byť nevyhnutné taktiež v prípadoch, ak sa príslušné orgány členského štátu rozhodnú vyplácať zálohy užívateľom investičných podporných opatrení.

(40)

Na zabezpečenie súladu s pravidlami a postupmi štátnej pomoci by sa mali zaviesť osobitné ustanovenia pre niektoré opatrenia spolufinancované Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a pre doplnkové národné financovanie.

(41)

V záujme zabezpečenia informovanosti a publicity o činnostiach zameraných na rozvoj vidieka, ktoré profitujú z podpory EPFRV, by v programoch rozvoja vidieka mal byť zahrnutý komunikačný plán, ktorého obsah by mal byť podrobne opísaný. Povinnosti riadiacich orgánov a príjemcov by mali byť v tomto zmysle definované, aby sa zabezpečil čo najkoherentnejší prístup.

(42)

V záujme zabezpečenia informovanosti a publicity o spôsobe využitia podpory EPFRV, by mal členský štát každoročne zverejňovať elektronicky alebo inou formou zoznam prijímateľov, názvy činností a príslušné sumy z verejných zdrojov použité na tieto činnosti. Cieľom zverejňovania takýchto informácií je zlepšiť transparentnosť aktivít Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka, podporiť efektívne využívanie použitých verejných zdrojov, najmä posilnenia kontroly použitých verejných zdrojov a v neposlednom rade i zamedziť obmedzovaniu konkurencie medzi prijímateľmi pomoci z opatrení na rozvoj vidieka. Tieto prvoradé ciele odôvodňujú, po zohľadnení zásady proporcionality a požiadavky na ochranu osobných údajov, poskytovanie príslušných informácii verejnosti, pretože sa neprekračujú hranice toho, čo je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti a pre zabránenie nezákonnosti.

(43)

Pokiaľ ide o monitorovanie, mali by sa definovať podrobné údaje výročnej správy o dosiahnutom pokroku ustanovené v článku 82 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako aj spoločné ukazovatele tvoriace súčasť spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho rámca uvedeného v článku 80 tohto nariadenia.

(44)

Mal by sa zriadiť informačný systém na zaručenie bezpečnej elektronickej výmeny údajov medzi Komisiou a členskými štátmi. Mal by sa definovať obsah, fungovanie tohto systému a prístupové práva k systému.

(45)

Nové vykonávacie pravidlá by sa mali nahradiť tými, ktoré sú stanovené pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1257/1999. Nariadenie (ES) č. 817/2004 sa preto od 1. januára 2007 malo zrušiť s výnimkou jeho článku 11.

(46)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti

Článok 1

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o zásady a všeobecné pravidlá podpory rozvoja vidieka, osobitné a spoločné ustanovenia pre opatrenia zamerané na rozvoj vidieka, ako aj ustanovenia o oprávnenosti a administratívne ustanovenia s výnimkou ustanovení o kontrolách.

KAPITOLA II

Všeobecné pravidlá

Oddiel 1

Doplnkovosť, konzistentnosť a súlad

Článok 2

1.   Konzistentnosť, ako je uvedená v článku 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa zabezpečí:

a)

jednak medzi opatreniami na podporu rozvoja vidieka a opatreniami realizovanými v rámci iných podporných nástrojov Spoločenstva, a najmä opatreniami realizovanými v rámci priamych a iných podporných systémov Spoločnej poľnohospodárskej politiky a opatreniami zameranými na zdravie zvierat a rastlín,

b)

medzi rôznymi opatreniami na podporu rozvoja vidieka.

2.   Ak sa podpora podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 môže výnimočne poskytnúť v súlade s článkom 5 ods. 6 tohto nariadenia na opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti podporných systémov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, členské štáty zabezpečia, aby príjemca mohol dostať podporu na danú operáciu len v rámci jedného systému.

Za týmto účelom členské štáty pri začleňovaní opatrení obsahujúcich takéto výnimky do svojich programov rozvoja vidieka opíšu v týchto programoch kritériá a administratívne pravidlá, ktoré budú uplatňovať pre príslušné systémy podpory.

3.   Ak organizácia spoločného trhu vrátane systémov priamej podpory financovaných Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) uplatní reštrikcie na výrobu alebo obmedzenia na podporu Spoločenstva na úrovni individuálnych poľnohospodárov, fariem alebo spracovateľských závodov, podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa nepodporí žiadna investícia, ktorá by zvýšila výrobu nad tieto reštrikcie alebo obmedzenia.

Oddiel 2

Stratégie a programovanie

Článok 3

1.   Národné strategické plány možno v programovacom období aktualizovať. Pre takéto aktualizácie sa môže zohľadniť jeden alebo obidva z týchto prvkov:

a)

aktualizácia ovplyvní jeden alebo viac prvkov uvedených v článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a/alebo jedno usmernenie alebo viac strategických usmernení Spoločenstva uvedených v článku 9 daného nariadenia;

b)

aktualizácia zahŕňa zmeny jedného alebo viac programov rozvoja vidieka uvedených v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa uplatňuje mutatis mutandis na aktualizácie národných strategických plánov.

3.   Na to, aby sa poskytol dostatok času na úpravy programov rozvoja vidieka, sa posledná aktualizácia národného strategického plánu predloží Komisii najneskôr do 30. júna 2013.

4.   Národné strategické plány sa potvrdzujú alebo aktualizujú po schválení programov rozvoja vidieka, najmä na základe kvantifikácie zámerov a cieľov vyplývajúcich z ex-ante hodnotenia týchto programov.

Článok 4

1.   Komisia schváli programy rozvoja vidieka predložené členskými štátmi maximálne do šiestich mesiacov od dátumu prijatia programov Komisiou. V prípade programov rozvoja vidieka, ktoré boli predložené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, obdobie šiestich mesiacov začne týmto dátumom.

V prípadoch uplatňovania druhého pododseku článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa šesťmesačné obdobie stanovené v prvom pododseku tohto odseku začne od dátumu, od ktorého je revidovaný navrhovaný program v súlade s prvým pododsekom článku 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2.   Dátumy na určenie časových období uvedených v odseku 1 sa stanovujú v súlade s článkom 63 ods. 6 a ods. 8, ak je to uplatniteľné.

Článok 5

1.   Obsah programov rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 16 nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa určuje v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Hodnotenie ex-ante, ako sa uvádza v článku 85 nariadenia (ES) č. 1698/2005, tvorí prílohu každého programu rozvoja vidieka.

2.   Národné rámce uvedené v článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 obsahujú informácie spoločné pre viaceré opatrenia. Pre tieto opatrenia môžu regionálne programy rozvoja vidieka obsahovať len doplnkové informácie za predpokladu, že informácie obsiahnuté spoločne v rámci národných rámcov a regionálnych programov vyhovujú požiadavkám prílohy II k tomuto nariadeniu.

3.   Členské štáty sprístupnia Komisii elektronickú verziu svojich programov rozvoja vidieka a prípadne národných rámcov aktualizovanú po každej zmene, vrátane štandardných tabuliek uvedených v prílohe II zodpovedajúcich informáciám požadovaným v súlade s článkom 16 písm. d), e) a f) nariadenia (ES) č. 1698/2005. Členské štáty v súlade s článkom 63 tohto nariadenia elektronicky predložia Komisii žiadosti o zmeny programu prípadne zmeny národného rámca.

Oddiel 3

Zmeny v programoch rozvoja vidieka

Článok 6

1.   Zmeny v programoch rozvoja vidieka spadajú do týchto kategórií:

a)

revízie uvedené v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

b)

revízie vyplývajúce z koordinačných postupov na čerpanie finančných zdrojov uvedených v článku 77 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

c)

iné zmeny, na ktoré sa nevzťahujú písmená a) a b) tohto odseku.

2.   Zmeny v programoch uvedené v písmenách a) a b) odseku 1 sa môžu navrhovať len od druhého roka realizácie programu.

3.   Návrhy na zmeny v programoch rozvoja vidieka musia byť riadne odôvodnené a najmä musia poskytovať tieto informácie:

a)

dôvody a akékoľvek realizačné problémy opodstatňujúce zmenu;

b)

očakávané účinky zmeny;

c)

vzťah medzi zmenou a národným strategickým plánom.

Článok 7

1.   Pre revízie programov uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia sa prijme na základe žiadosti predloženej členským štátom rozhodnutie podľa článku 19 ods. 2 prvej vety nariadenia (ES) č. 1698/2005, ak sa:

a)

revíziou ide nad rámec stropu flexibility medzi osami uvedeným v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia;

b)

revíziou menia miery spolufinancovania Spoločenstva uvedené v článku 70 nariadenia (ES) č. 1698/2005 ustanovené vo schválenom programe rozvoja vidieka;

c)

revíziou mení celkový príspevok Spoločenstva na celé programovacie obdobie a/alebo jeho ročný rozpis bez zmien príspevkov v predchádzajúcich rokoch;

d)

revíziou zavádzajú zmeny týkajúce sa výnimiek uvedených v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Toto rozhodnutie sa prijíma do šiestich mesiacov od dátumu prevzatia žiadosti členského štátu Komisiou.

2.   S výnimkou prípadov mimoriadnych opatrení súvisiacich so živelnými pohromami sa žiadosti o revízie programov uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) nepredkladajú častejšie ako raz za kalendárny rok a viac ako na jeden program.

Pre zmeny, ktoré sú uvedené v ods. 1 písm. c), predložia členské štáty žiadosti každoročne najneskôr do 30. septembra.

Pre zmeny, ktoré sú uvedené v ods. 1 predložia členské štáty Komisii svoje posledné žiadosti o revízie najneskôr do 30. júna 2013.

Článok 8

1.   Členské štáty s regionalizovaným programovaním môžu predkladať revízie programov uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) na prevod príspevkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) medzi regionálnymi programami na konkrétne roky, ak sa:

a)

celkový príspevok z EPFRV na jeden program za celé programovacie obdobie nemení;

b)

celkové pridelenie z EPFRV príslušnému členskému štátu nemení;

c)

ročný rozpis programu na roky predchádzajúce roku revízie nemení;

d)

ročné pridelenie z EPFRV príslušnému členskému štátu dodržiava;

e)

prípadne, ak sa rozpočet na dosiahnutie konvergenčného cieľa uvedený v národnom strategickom pláne v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 neznižuje.

2.   Finančné tabuľky príslušných programov sa upravia tak, aby odzrkadľovali prevod uvedený v odseku 1.

Upravené finančné tabuľky sa predkladajú Komisii najneskôr do 30. septembra v kalendárnom roku, v ktorom sa prevod uskutočňuje. Posledným rokom, kedy sa takéto revízie môžu odoslať, je rok 2012.

Komisia prijme rozhodnutie schvaľujúce nové finančné tabuľky do troch mesiacov od prevzatia žiadosti členského štátu. Postup uvedený v článku 90 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa neuplatňuje.

3.   Žiadosti o revízie programov uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) sa nepredkladajú častejšie ako raz za kalendárny rok.

Článok 9

1.   Zmeny vykonané členskými štátmi v programoch uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) môžu zahŕňať zmeny finančných rozpisov podľa jednotlivých opatrení v rámci osi, ako aj nefinančné zmeny súvisiace so zavedením nových opatrení, s upustením od existujúcich opatrení, alebo zmeny informácií o existujúcich opatreniach v programe a ich opisu.

2.   Členské štáty sú tiež oprávnené robiť zmeny uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) prevodom až do výšky 1 % celkového príspevku z EPFRV k programu na celé programovacie obdobie z jednej osi na ktorúkoľvek os.

3   Zmeny v programoch uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu vykonať najneskôr do 31. decembra 2015 za predpokladu, že členské štáty oznámia takéto zmeny najneskôr do 31. augusta 2015.

4.   S výnimkou prípadov mimoriadnych opatrení súvisiacich so živelnými pohromami sa zmeny uvedené v odsekoch 1 a 2 neoznamujú častejšie ako tri razy za kalendárny rok a za program za predpokladu, že 1-percentný strop uvedený v odseku 2 sa dodržiava v priebehu kalendárneho roka, kedy sa vykonajú tri oznámenia.

5.   Zmeny uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sú zlučiteľné so sadzbami uvedenými v článku 17 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

6.   Zmeny uvedené v odsekoch 1 a 2 sa oznámia Komisii. Komisia ich posúdi na základe:

a)

súladu s nariadením (ES) č. 1698/2005;

b)

koherencie s príslušným národným strategickým plánom;

c)

súladu s týmto nariadením.

Komisia informuje členské štáty o výsledkoch tohto hodnotenia do štyroch mesiacov od dátumu prevzatia žiadosti o zmenu programu. Ak zmeny nespĺňajú jeden parameter alebo viac parametrov hodnotenia uvedených v prvom pododseku, štvormesačné obdobie sa preruší dovtedy, kým Komisii nebudú doručené vyhovujúce zmeny programov.

Ak Komisia v priebehu štvormesačného obdobia uvedeného v druhom pododseku neinformuje členský štát, zmeny sa považujú za akceptované a nadobudnú účinnosť v okamihu uplynutia štvormesačného obdobia.

Článok 10

1.   Na účely druhého pododseku článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 členské štáty nesú zodpovednosť za výdavky uskutočnené v čase medzi dátumom, ku ktorému Komisia dostane ich žiadosť o revízie alebo zmeny programov uvedené v článku 6 ods. 1 tohto nariadenia, a dátumom rozhodnutia Komisie podľa článkov 7 a 8 tohto nariadenia alebo rozhodnutia o dokončení hodnotenia súladu zmien podľa článku 9 tohto nariadenia.

2.   V prípadoch mimoriadnych opatrení súvisiacich so živelnými pohromami sa oprávnenosť výdavkov súvisiacich so zmenami programu uvedenými v článku 6 ods. 1 môže začať od skoršieho dátumu, ako je dátum uvedený v druhom pododseku článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 11

Zmeny národných rámcov uvedené v článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 6 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, článku 9 ods. 3 a ods. 6 tohto nariadenia a uplatňujú sa na takéto zmeny mutatis mutandis.

Článok 12

Ak sa prijmú alebo ak sa zmenia alebo doplnia právne predpisy Spoločenstva, programy rozvoja vidieka sa zmenia alebo doplnia v súlade s týmito novými alebo zmenenými a doplnenými právnymi predpismi v súlade s článkom 6 ods. 1. Takéto zmeny nezodpovedajú ročnému počtu zmien uvedených v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 4. Článok 6 ods. 2 sa na takéto zmeny neuplatňuje.

KAPITOLA III

Opatrenia na rozvoj vidieka

Oddiel 1

Opatrenia na rozvoj vidieka podľa jednotlivých osí

Pododdiel 1

Os 1

Článok 13

1.   Podmienky podpory na začatie činnosti mladých poľnohospodárov ustanovené v článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 musia byť v čase podania žiadosti o podporu splnené.

Možno však poskytnúť obdobie nepresahujúce 36 mesiacov od dátumu prijatia individuálneho rozhodnutia o poskytnutí podpory, aby sa splnili podmienky týkajúce sa profesijných zručností a schopností uvedené v článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ak mladý poľnohospodár potrebuje obdobie adaptácie, počas ktorého chce založiť alebo reštrukturalizovať podnik, za predpokladu, že podnikateľský zámer uvedený v písmene c) zmieneného odseku ustanovuje takú potrebu.

2.   Podnikateľský zámer uvedený v článku 22 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 opisuje aspoň:

a)

východiskovú situáciu poľnohospodárskeho podniku a osobitné míľniky a ciele rozvoja činností nového podniku;

b)

údaje o investíciách, vzdelávaní, poradenstve alebo akejkoľvek inej činnosti požadovanej pre rozvinutie aktivít poľnohospodárskeho podniku.

3.   Plnenie podnikateľského zámeru hodnotí príslušný orgán najneskôr päť rokov od dátumu individuálneho rozhodnutia o poskytnutí podpory. Členské štáty, s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa podnikateľský zámer realizuje, určia podmienky spätného vymáhania už poskytnutej podpory, ak mladý poľnohospodár v čase hodnotenia neplní ustanovenia podnikateľského zámeru.

4.   Individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory pre začatie činnosti mladých poľnohospodárov sa prijíma najneskôr 18 mesiacov po začatí činnosti, ako to určujú platné predpisy v členských štátoch. V prípade podpory vo forme jednorázovej prémie uvedenej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1698/2005 a na účely odseku 3 tohto článku môžu členské štáty rozdeliť svoju platbu do piatich splátok.

5.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že v prípade, ak sa podnikateľský zámer odvoláva na používanie iných opatrení na rozvoj vidieka ako ustanovených v nariadení (ES) č. 1698/2005, schválenie žiadosti mladého poľnohospodára príslušným orgánom umožňuje aj prístup k týmto iným opatreniam. V takom prípade musia byť informácie, ktoré má žiadateľ poskytnúť, dostatočne podrobné, aby umožnili podporiť žiadosť o podporu v rámci týchto iných opatrení.

6.   V situácii, keď mladý poľnohospodár nie je ustanovený ako jediný vedúci poľnohospodárskeho podniku, môžu sa uplatňovať osobitné podmienky. Tieto podmienky musia byť rovnocenné podmienkam požadovaným pre mladého poľnohospodára začínajúceho podnikať ako jediný vedúci podniku.

Článok 14

1.   Ak farmu prevádzajú niekoľkí prevodcovia, celková podpora pre predčasný odchod do dôchodku podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 1698/2005 je obmedzená na sumu stanovenú pre jedného prevodcu.

2.   Nekomerčná hospodárska činnosť, v ktorej pokračuje prevodca, nie je oprávnená na podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

3.   Nájomný poľnohospodár môže previesť uvoľnenú pôdu na iného vlastníka za predpokladu, že prenájom sa končí a požiadavky týkajúce sa nadobúdateľa uvedené v článku 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú splnené.

4.   Členské štáty môžu zabezpečiť, aby starostlivosť o uvoľnenú pôdu prevzal subjekt, ktorý sa zaviaže, že ju neskôr pridelí ďalej nadobúdateľom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 15

1.   Poradenské služby pre poľnohospodárov, ktorým sa môže poskytnúť podpora podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1698/2005, musia byť v súlade s kapitolou 3 hlavy II nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (6) a s jej vykonávacími ustanoveniami.

2.   Orgány a subjekty vybrané na poskytovanie poradenských služieb poľnohospodárom majú primerané zdroje vo forme kvalifikovaného personálu, administratívnych a technických zariadení a poradenskej praxe a vierohodnosti, s ohľadom na požiadavky, podmienky a normy uvedené v písmenách a) a b) druhého pododseku článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 16

V programoch rozvoja vidieka umožňujúcich zníženie podpory v rovnakých čiastkach od prvého roku podpory sa zavádza klesajúca miera podpory na založenie riadiacich, podporných a poradenských služieb uvedených v článku 25 nariadenia (ES) č. 1698/2005, a to tak, že podpora sa postupne úplne zredukuje najneskôr do šiestich rokov od založenia týchto služieb.

Článok 17

1.   V prípade podpory pre investície na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov s cieľom dosiahnuť súlad s novozavedenými normami Spoločenstva, ako sa uvádza v druhom pododseku článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, musia byť príslušné normy splnené do konca tolerančného obdobia ustanoveného v zmienenom pododseku.

2.   Ak investície vykonávajú mladí poľnohospodári, ktorým sa poskytuje podpora, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, aby sa dosiahol súlad s existujúcimi normami Spoločenstva, musia byť príslušné normy splnené do konca tolerančného obdobia ustanoveného v treťom pododseku článku 26 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 18

1.   Na účely článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa plány lesného hospodárstva zodpovedajúce veľkosti a využívaniu lesnej plochy zakladajú na príslušnej národnej legislatíve, ako aj na existujúcich plánoch využívania pôdy a musia adekvátne zahŕňať lesné zdroje.

2.   Operácie zamerané na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesov, ako sa uvádza v článku 27 nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa týkajú investícií na úrovni lesného závodu a môžu zahŕňať investície na ťažobné zariadenie.

Činnosti spojené s obnovou po záverečnej ťažbe dreva sú z podpory vylúčené.

3.   Lesy uvedené v článku 30 ods. 4 tohto nariadenia sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti prvej vety článku 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 19

1.   V prípade podpory investícií na pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, aby sa dosiahol súlad s novozavedenými normami Spoločenstva, ako sa uvádza v druhom pododseku článku 28 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005, musia byť príslušné normy splnené do konca tolerančného obdobia ustanoveného v uvedenom pododseku.

2.   V prípade podpory investícií na pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva sú investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny, obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

Článok 20

Náklady na spoluprácu pri vývoji nových produktov, procesov a technológií v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore a v sektore lesného hospodárstva, ako sa uvádza v článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa týkajú prípravných operácií, ako je projektovanie, vývoj a skúšky produktov, procesov a technológií, ako aj hmotných a/alebo nehmotných investícií súvisiacich so spoluprácou, pred použitím novovyvinutých produktov, procesov a technológií na komerčné účely.

Článok 21

1.   Výšku podpory na splnenie noriem založených na právnych predpisoch Spoločenstva uvedenú v článku 31 nariadenia (ES) č. 1698/2005 prispôsobujú členské štáty osobitne pre každú normu s prihliadnutím na úroveň záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania normy. Platba sa rozloží do obdobia maximálne piatich rokov uvedeného v odseku 2 zmieneného článku.

2.   Náklady súvisiace s investíciami sa nezohľadňujú pri určovaní výšky ročnej podpory na splnenie noriem založených na právnych predpisoch Spoločenstva uvedenej v článku 31 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 22

1.   Schémy kvality potravín Spoločenstva uvedené v článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú schémy ustanovené na základe týchto nariadení a ustanovení:

a)

nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 (7)

b)

nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 (8)

c)

nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 (9)

d)

hlava VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (10).

2.   Na to, aby schémy kvality potravín uznané členskými štátmi boli oprávnené na podporu, ako sa uvádza v článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005, musia spĺňať tieto kritériá:

a)

špecifickosť konečného produktu v rámci týchto schém musí byť odvodená z podrobných záväzkov týkajúcich sa metód hospodárenia, ktoré zaručujú:

osobitné charakteristiky, vrátane výrobného procesu, alebo

kvalitu konečného produktu, ktorá značne presahuje komerčné komoditné normy, pokiaľ ide o zdravie ľudí, zvierat a rastlín, životné podmienky zvierat a ochranu životného prostredia;

b)

tieto schémy zahŕňajú záväzné špecifikácie produktov a dodržiavanie týchto špecifikácií overuje nezávislý kontrolný orgán;

c)

tieto schémy sú otvorené pre všetkých výrobcov;

d)

tieto schémy sú transparentné a umožňujú úplnú vysledovateľnosť produktov;

e)

tieto schémy reagujú na súčasné a predvídateľné trhové príležitosti.

3.   Podpora sa môže poskytnúť poľnohospodárom zúčastneným na schéme kvality potravín len v prípade, ak kvalitný výrobok alebo potraviny boli oficiálne uznané na základe nariadení a ustanovení uvedených v odseku 1, alebo na schéme kvality potravín uznanej členským štátom, ako sa uvádza v odseku 2.

Pokiaľ ide o schémy kvality potravín uvedené v odseku 1 písm. b) a c), podpora sa môže poskytnúť len v súvislosti s produktmi zapísanými v registri Spoločenstva.

4.   Ak je podpora pre účasť na schéme kvality potravín podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 pre konkrétny produkt zaradená do programu rozvoja vidieka, fixné náklady vyplývajúce z účasti na tejto schéme kvality sa nezohľadňujú vo výpočte výšky podpory v rámci poľnohospodárskeho opatrenia na podporu organického hospodárenia pre ten istý produkt.

5.   Na účely článku 32 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 „fixné náklady“ znamenajú náklady, ktoré vznikli v súvislosti so vstupom do podporenej schémy kvality potravín a ročným príspevkom na účasť v tejto schéme, vrátane, v prípade potreby, výdavkov na kontroly požadované na overenie súladu so špecifikáciami schémy.

Článok 23

1.   Na účely článku 20 písm. c) bod (iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005 „odbytová organizácia výrobcov“ znamená organizáciu s ľubovoľnou právnou formou, ktorá spája prevádzkovateľov aktívne zúčastnených na schéme kvality potravín uvedenej v článku 32 zmieneného nariadenia pre konkrétny poľnohospodársky alebo potravinový výrobok. Profesionálne a/alebo interprofesionálne organizácie reprezentujúce jeden alebo viac sektorov nemôžu spĺňať podmienky ako „odbytová organizácia výrobcov“.

2.   Informačné a propagačné činnosti, ktoré prichádzajú do úvahy pre podporu podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú činnosti určené na nabádanie zákazníkov, aby si kupovali poľnohospodárske alebo potravinové výrobky zahrnuté do príslušnej schémy kvality potravín v rámci programu rozvoja vidieka podľa článku 32 tohto nariadenia.

Takéto činnosti upriamujú pozornosť na osobitné vlastnosti alebo prednosti príslušného produktu, najmä na kvalitu, osobitné metódy výroby, vysoké štandardy životných podmienok zvierat a dodržiavanie podmienok životného prostredia spojeného s príslušnou schémou kvality potravín, a môžu zahŕňať šírenie vedeckých a technických poznatkov o týchto produktoch. Takéto činnosti zahŕňajú najmä organizovanie veľtrhov a výstav a/alebo účasť na nich, podobné podujatia v rámci vzťahov s verejnosťou a reklamu prostredníctvom rozličných komunikačných kanálov alebo na miestach predaja.

3.   Jedine informačné, propagačné a reklamné činnosti na vnútornom trhu prichádzajú do úvahy pre podporu na základe článku 20 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Takéto činnosti nenabádajú zákazníkov, aby si kupovali produkt pre jeho osobitný pôvod, s výnimkou produktov zahrnutých do schémy kvality zavedenej nariadením (ES) č. 510/2006 a produktov podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999. Pôvod produktu však môže byť predsa len označený za predpokladu, že uvedenie pôvodu je podriadené hlavnej informácii.

Činnosti súvisiace s propagáciou komerčných značiek nie sú oprávnené na podporu.

4.   Ak sa činnosti uvedené v odseku 2 týkajú produktu zahrnutého do schémy kvality potravín uvedenej v článku 22 ods. 1 písm. a), b) alebo c), na informačnom, propagačnom a/alebo reklamnom materiáli sa má objaviť logo Spoločenstva uvedené v rámci týchto schém.

5.   Informačné a propagačné činnosti podporené na základe nariadenia (ES) č. 2826/2000 nespĺňajú podmienky podpory podľa článku 20 písm. c) bod iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby všetky návrhy informačných, propagačných a reklamných materiálov vypracované v súvislosti s podporovanou činnosťou boli v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Za týmto účelom príjemcovia odovzdajú návrhy takých materiálov príslušnému orgánu členského štátu.

Článok 24

1.   Podnikateľský zámer uvedený v článku 34 nariadenia (ES) č. 1698/2005:

a)

poskytuje dôkaz, že poľnohospodársky podnik sa môže stať ekonomicky životaschopným s prihliadnutím, prípadne, na doplnkovosť iných zdrojov príjmu domácnosti farmy;

b)

obsahuje údaje o požadovaných investíciách;

c)

opisuje osobitné míľniky a ciele.

2.   Ak podnikateľský zámer uvedený v článku 34 nariadenia (ES) č. 1698/2005 odkazuje na využívanie iných opatrení na rozvoj vidieka, musí byť dostatočne podrobný, aby podporil žiadosti o pomoc v rámci týchto iných opatrení.

3.   Na účely článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 členské štáty pri zohľadňovaní okolností, za ktorých sa podnikateľský zámer realizuje, nevykonajú žiadnu ďalšiu platbu podpory, ak polosamozásobiteľský poľnohospodár v čase hodnotenia nedodržiava ustanovenia podnikateľského zámeru.

Článok 25

1.   V prípade Malty, aby sa stanovila minimálna podpora pre výrobný sektor, v ktorom je celkový objem výroby mimoriadne nízky, v súlade s prílohou k nariadeniu (ES) č. 1698/2005, len odbytové organizácie výrobcov zahŕňajúce minimálne percento výrobcov v príslušnom sektore a predstavujúce minimálne percento výroby v tomto sektore sú oprávnené na túto minimálnu podporu.

Minimálne percento výrobcov a výroby, ako aj príslušné sektory sa určujú v programe rozvoja vidieka Malty.

2.   Minimálna výška podpory pre odbytové organizácie výrobcov na Malte vypočítaná na základe nákladov nevyhnutných na vytvorenie malej odbytovej organizácie výrobcov je stanovená v prílohe III.

Pododdiel 2

Os 2

Článok 26

Príjemcovia podpory na základe článku 38 nariadenia (ES) č. 1698/2005 nie sú oprávnení na podporu podľa článku 31 uvedeného nariadenia v súvislosti s vykonávaním nariadenia Rady č. 79/409/EHS (11) a nariadenia Rady č. 92/43/EHS (12).

Článok 27

1.   Na účely článku 39 ods. 1 až 4, a článku 40 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa príslušne uplatnia odseky 2 až 13 tohto článku.

2.   Všetky záväzky spojené s rozšírením chovu hospodárskych zvierat alebo s odlišným riadením chovu hospodárskych zvierat musia spĺňať najmenej tieto podmienky:

a)

musí pokračovať hospodárenie na pasienkoch;

b)

dodržuje sa spásaná plocha na dobytčiu jednotku, aby sa zabránilo nadmernému spásaniu aj nedostatočnému využívaniu;

c)

hustota hospodárskych zvierat sa udržuje s prihliadnutím na všetky pasúce sa zvieratá chované v poľnohospodárskom podniku alebo, pokiaľ ide o povinnosť zabrániť priesakom živín do pôdy, na všetky zvieratá chované v poľnohospodárskom podniku, na ktoré sa daný záväzok vzťahuje.

3.   Záväzky týkajúce sa obmedzenia používania hnojív, prípravkov na ochranu rastlín alebo iných vstupných materiálov sa akceptujú len v prípade, ak sa takéto obmedzenia môžu posudzovať spôsobom, ktorý poskytuje primerané ubezpečenie o súlade s týmito záväzkami.

4.   Podpora sa môže týkať týchto záväzkov:

a)

chovu miestnych plemien domácich hospodárskych zvierat pôvodom z danej oblasti pri ktorých hrozí zanechaniu chovu;

b)

zachovať rastlinné genetické zdroje prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ohrozené genetickou eróziou.

Oprávnené druhy hospodárskych zvierat a kritériá určovania prahu ohrozenia straty miestnych plemien sú definované v prílohe IV.

5.   Podpore agroenvironmentálneho prístupu a/alebo životné podmienky zvierat pre rovnakú výrobu nemajú zabraňovať environmentálne opatrenia realizované v rámci organizácií spoločného trhu alebo schém priamej podpory uvedené v prílohe I, opatrenia zamerané na ochranu zdravia zvierat a rastlín alebo opatrenia na rozvoj vidieka iné ako podpora agroenvironmentálneho prístupu a životné podmienky zvierat za predpokladu, že táto podpora je doplnková a v súlade s príslušnými opatreniami.

Rozličné záväzky súvisiace s agroenvironmentálnym prístupom a/alebo životnými podmienkami zvierat sa môžu spájať za predpokladu, že sú doplnkové a zlučiteľné.

Ak sa spájajú opatrenia alebo záväzky uvedené v prvom a druhom pododseku, výška podpory zohľadňuje špecifický ušlý príjem a dodatočné náklady vyplývajúce zo spájania.

6.   Agroenvironmentálne opatrenia zamerané na pôdu vyňatú z produkcie podľa článku 54 alebo článku 107 nariadenia (ES) č. 1782/2003 spĺňajú podmienky podpory len v prípade, ak agroenvironmentálne záväzky presahujú hlavné požiadavky ustanovené v článku 3 ods. 1 uvedeného nariadenia.

V prípade podpory pre horské oblasti, oblasti s inými znevýhodneniami, poľnohospodárske oblasti Natura 2000 a poľnohospodárske oblasti zahrnuté do plánov hospodárenia povodia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES (13), agroenvironmentálne záväzky zohľadňujú, ak je to vhodné, podmienky stanovené pre podporu v príslušných oblastiach.

7.   Všetky záväzky spojené so životnými podmienkami zvierat, ktoré sú uvedené v článku 40 nariadenia (ES) č. 1698/2005, poskytujú zvýšené normy najmenej v jednej z týchto oblastí:

a)

voda a napájanie bližšie k ich prirodzeným potrebám;

b)

podmienky ustajnenia, ako sú vyčlenenie priestoru, podstielka, prirodzené svetlo;

c)

prístup do voľnej prírody;

d)

absencia systematického mrzačenia, izolovania alebo trvalého uväzovania;

e)

prevencia patológií určovaná hlavne praktikami chovu alebo/a udržiavaním podmienok.

8.   Referenčnou úrovňou pre výpočet ušlého príjmu a dodatočných nákladov vyplývajúcich z prijatých záväzkov sú príslušné normy a požiadavky uvedené v článku 39 ods. 3 a článku 40 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

9.   Ak sú záväzky obvykle vyjadrené v iných jednotkách, ako sú jednotky používané v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1698/2005, členské štáty môžu vypočítať platby na základe týchto iných jednotiek. V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia, aby maximálne sumy za rok prichádzajúce do úvahy pre podporu od Spoločenstva a stanovené v uvedenej prílohe boli dodržané. Za týmto účelom členský štát môže:

a)

stanoviť limit pre počet jednotiek na jeden hektár farmy, na ktorý sa uplatňujú agroenvironmentálne záväzky, alebo

b)

určiť celkovú maximálnu sumu pre každú zúčastnenú farmu a zabezpečiť, aby platby pre každú farmu boli zlučiteľné s tým limitom.

10.   Členské štáty určia potrebu poskytovať náhradu za transakčné náklady, ako je ustanovené v článku 39 ods. 4 a článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 na základe objektívnych kritérií.

Na účely článku 39 ods. 4 a článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 „transakčné náklady“ znamenajú náklady spojené s umožnením uskutočnenia transakcie, a ktoré nemožno priamo pripísať k realizačným nákladom záväzku, s ktorým súvisia.

Prvok transakčných nákladov sa vypočíta pre celé trvanie obdobia záväzku a neprekročí 20 % ušlého príjmu a dodatočných nákladov spôsobených prijatým záväzkom.

11.   Členské štáty môžu povoliť, aby sa jeden záväzok zmenil na iný počas obdobia jeho rozsahu pôsobnosti za predpokladu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

každá takáto zmena je značným prínosom pre životné prostredie alebo pre životné podmienky zvierat, alebo pre oboje;

b)

existujúci záväzok sa výrazne posilní,

c)

schválený program rozvoja vidieka zahŕňa príslušné záväzky.

Agroenvironmentálny záväzok sa môže zmeniť na záväzok pre prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005, podliehajúc podmienkam stanoveným v písmenách a) a b) prvého pododseku tohto odseku. Agroenvironmentálny záväzok zanikne bez požadovania náhrady.

12.   Členské štáty môžu povoliť, aby sa záväzky spojené s agroenvironmentálnym prístupom alebo životnými podmienkami zvierat upravili počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú, za predpokladu, že schválený program rozvoja vidieka zahŕňa rozsah pôsobnosti pre takú úpravu a že táto úprava je riadne opodstatnená so zreteľom na ciele záväzku.

Takéto úpravy môžu nadobudnúť aj formu predĺženia trvania záväzku.

13.   Prepočítavacie koeficienty zvierat na dobytčie jednotky (DI) sú uvedené v prílohe V. Členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií odlíšiť tieto koeficienty v rámci limitných hodnôt uvedených v prílohe pre príslušné kategórie.

Článok 28

1.   Podpora podľa článku 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005 môže zahŕňať operácie, ktoré vykonávajú príjemcovia iní, ako príjemcovia podľa v článku 39 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.   Činnosti zahrnuté do agroenvironmentálnych záväzkov uvedené v článku 27 ods. 4 tohto nariadenia nie sú oprávnené na podporu podľa článku 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Podľa článku 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa žiadna podpora neposkytuje na činnosti oprávnené podľa rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti.

3.   Operácie zamerané na zachovanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve, ktoré sú oprávnené pre podporu podľa článku 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005, zahŕňajú:

a)

cielené činnosti: činnosti propagujúce zachovanie ex situ a in situ, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve, vrátane internetových zásob genetických zdrojov, ktoré sú priebežne zachovávané in situ, vrátane zachovania in situ/na farme, a zhromažďovania ex situ (genetické banky) a databázy;

b)

spoločné činnosti: činnosti propagujúce výmenu informácií pre zachovanie, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve Spoločenstva medzi príslušnými organizáciami v členských štátoch;

c)

sprievodné činnosti: informačné, propagačné a poradenské činnosti so zapojením mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných subjektov, vzdelávacie kurzy a vypracúvanie technických správ.

4.   Na účely tohto článku sa uplatnia tieto definície:

a)

„zachovanie in situ“ znamená zachovanie genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených miestach výskytu, ako aj udržiavanie a obnovu životaschopnej populácie druhov alebo divokých plemien v ich prirodzenom prostredí a, v prípade zdomácnených zvieracích plemien alebo vypestovaných druhov rastlín, v obhospodarovanom prostredí, kde rozvinuli svoje osobité vlastnosti;

b)

„zachovanie in situ/na farme“ znamená zachovanie in situ a vývoj na úrovni farmy;

c)

„zachovanie ex situ“ znamená zachovanie genetického materiálu pre poľnohospodárstvo mimo jeho prirodzeného miesta výskytu;

d)

„zhromažďovanie ex situ“ znamená zhromažďovanie genetického materiálu pre poľnohospodárstvo udržiavaného mimo jeho prirodzeného miesta výskytu.

Článok 29

Na účely článkov 41 a 49 nariadenia (ES) č. 1698/2005 „neproduktívne investície“ znamenajú investície, ktoré nevedú k žiadnemu značnému zvýšeniu hodnoty alebo výnosnosti poľnohospodárskeho alebo lesníckeho podniku.

Článok 30

1.   Na účely článku 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa uplatňujú definície uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, podliehajúc výnimkám, ktoré majú byť riadne opodstatnené v programoch rozvoja vidieka.

2.   „Les“ znamená pôdu rozprestierajúcu sa na ploche viac ako 0,5 hektára so stromami vyššími ako 5 metrov a viac ako 10-percentným pokrytím plochy korunami stromov, alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ. Nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne ako poľnohospodárska alebo mestská pôda.

Plochy vyčlenené na zalesnenie, ktoré ešte nedosiahli, ale očakáva sa, že dosiahnu 10-percentné pokrytie plochy korunami stromov a výšku stromov 5 metrov, sú zahrnuté, takisto ako dočasne odlesnené plochy, ktoré sú výsledkom ľudského zasahovania alebo prirodzených príčin a u ktorých sa očakáva ich obnova.

Lesy zahŕňajú plochy s bambusmi a palmami za predpokladu, že sú splnené kritériá výšky a pokrytia plochy korunami stromov.

Lesy zahŕňajú lesné cesty, protipožiarne prieseky a iné malé otvorené plochy; lesy v národných parkoch, prírodné rezervácie a iné chránené oblasti, ako sú oblasti osobitného vedeckého, historického, kultúrneho a duchovného významu.

Lesy zahŕňajú vetrolamy, ochranné pásy a koridory stromov s plochou viac ako 0,5 hektára a šírkou viac ako 20 metrov.

Lesy zahŕňajú plantáže určené predovšetkým pre lesné hospodárstvo alebo na ochranné účely, ako sú kaučukovníkové plantáže a stanovištia korkových dubov. Stanovištia stromov v systémoch poľnohospodárskej výroby, napríklad na ovocných plantážach, a agrolesnícke systémy sú vylúčené z definície „lesov“. Z tohto pojmu sú tiež vylúčené stromy v mestských parkoch a záhradách.

3.   „Zalesnené plochy“ znamenajú pôdu, ktorá nie je klasifikovaná ako „les“, rozprestiera sa na ploche viac ako 0,5 hektára, so stromami vyššími ako 5 metrov a 5- až 10-percentným pokrytím plochy korunami stromov, alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ; alebo s kombinovaným pokryvom porastov, krovín a stromov nad 10 percent. Tento pojem nezahŕňa pôdu, ktorá sa používa prevažne ako poľnohospodárska alebo mestská pôda.

4.   Z rozsahu pôsobnosti prvej vety článku 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú vylúčené tieto lesy a zalesnené plochy:

a)

les a iná zalesnená pôda, ktoré vlastní ústredná vláda alebo orgán regionálnej správy alebo štátom vlastnená spoločnosť;

b)

les alebo iná zalesnená pôda, ktoré vlastní Koruna;

c)

lesy, ktoré vlastnia právnické osoby, ak najmenej 50 % ich kapitálu má v držbe jedna z inštitúcií uvedených v písmenách a) a b).

Článok 31

1.   Poľnohospodársku pôdu na ktorú sa vzťahuje podpora na prvé zalesnenie podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005 určí členský štát a táto pôda zahŕňa pôdu, na ktorej sa hospodárenie vykonáva pravidelne.

Prvé zalesnenie v lokalite Natura 2000 určené podľa smerníc 79/409/EHS a 92/43/EHS je v súlade s cieľmi hospodárenia v príslušnej lokalite.

2.   Na účely článku 43 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005 „náklady na zriadenie“ zahŕňajú náklady na sadbový materiál, náklady na výsadbu a náklady priamo súvisiace s výsadbou a nevyhnutné na pestovanie.

3.   Na účely článku 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 „poľnohospodári“ znamenajú osoby, ktoré venujú podstatnú časť svojho pracovného času poľnohospodárskym činnostiam a získavajú z nich značnú časť svojho príjmu v súlade s kritériami, ktoré určuje členský štát.

4.   Na účely článku 43 ods. 3 a článku 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 „rýchlo rastúce druhy určené na krátkodobé pestovanie“ znamenajú druhy s obdobím rotácie, menovite obdobím medzi dvomi holorubnými ťažbami na tej istej ploche, kratším ako 15 rokov.

Článok 32

Na účely článku 44 nariadenia (ES) č. 1698/2005 členské štáty, s prihliadnutím na miestne podmienky, lesné druhy a potrebu zabezpečiť pokračovanie poľnohospodárskeho využívania pôdy, určia maximálny počet stromov pestovaných na jednom hektári.

Článok 33

1.   Ak podpora podľa článku 48 nariadenia (ES) č. 1698/2005 zahŕňa vytváranie lesných protipožiarnych priesekov, oprávnené náklady môžu zahŕňať, okrem zriaďovacích nákladov, následné náklady na údržbu príslušnej plochy.

Podpora na udržiavanie lesných protipožiarnych priesekov prostredníctvom poľnohospodárskych činností sa neposkytuje na plochy profitujúce z agroenvironmentálnej podpory.

2.   Preventívne protipožiarne činnosti uvedené v článku 48 nariadenia (ES) č. 1698/2005 môžu zahŕňať:

a)

vytvorenie ochranných infraštruktúr, ako sú lesné chodníky, trasy, miesta zásobovania vodou, protipožiarne prieseky, vyklčované a vyrúbané plochy, začatie operácií na udržiavanie protipožiarnych priesekov, vyklčovaných a vyrúbaných plôch;

b)

preventívne lesnícke postupy, ako je kontrola vegetácie, prerieďovanie, diverzifikácia vegetačnej štruktúry;

c)

vytvorenie alebo skvalitnenie pevných zariadení na monitorovanie lesných požiarov a komunikačného vybavenia.

Článok 34

1.   Poľnohospodárske oblasti uvedené v článku 50 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré sú zahrnuté do plánov riadenia povodí v súlade so smernicou č. 2000/60/ES, sú oprávnené na platby podľa článku 38 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ak je v týchto oblastiach vypracovaný a realizuje sa plán riadenia povodí.

2.   Environmentálne dôvody, ktoré kvalifikujú oblasti ako vhodné na zalesnenie, ako sa uvádza v článku 50 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005, môžu zahŕňať ochranu pred eróziou a/alebo pustnatením, zvýšenie biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, prevenciu pred záplavami a zmiernenie klimatických zmien za predpokladu, že zmiernenie klimatických zmien nepoškodí biodiverzitu alebo nespôsobí iné škody na životnom prostredí.

Pododdiel 3

Os 3

Článok 35

Na účely článku 53 nariadenia (ES) č. 1698/2005 „člen domácnosti farmy“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu fyzických alebo právnických osôb nezávisle od toho, aké právne postavenie udeľuje skupine a jej členom vnútroštátne právo, s výnimkou poľnohospodárskych robotníkov. V prípade, že člen domácnosti farmy je právnická osoba alebo skupina právnických osôb, takýto člen musí vykonávať poľnohospodársku činnosť na farme v čase podania žiadosti o podporu.

Článok 36

Verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sú uvedené v článku 59 písm. e) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a ktoré získajú podporu na realizáciu stratégií miestneho rozvoja, musia dodržiavať tieto podmienky:

a)

vypracujú pre danú oblasť stratégie miestneho rozvoja na subregionálnej úrovni;

b)

sú reprezentatívne pre verejných a súkromných aktérov identifikovaných na geografickej úrovni uvedenej v písmene a) tohto článku;

c)

prevádzkové náklady neprekročia 15 % verejných výdavkov súvisiacich so stratégiou miestneho rozvoja každého jednotlivého verejno-súkromného partnerstva.

Pododdiel 4

Os 4

Článok 37

1.   Pre účely vykonávania osi 4 uvedenej v oddiele 4 kapitoly I hlavy IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa členské štáty alebo regióny môžu rozhodnúť, že pokryjú celé svoje územie alebo len jeho časť prijatím príslušne prispôsobia prispôsobených kritérií pre výber miestnych akčných skupín a oblastí, ktoré reprezentujú.

Postupy výberu miestnych akčných skupín musia byť prístupné dotknutým vidieckym oblastiam a musia zabezpečiť hospodársku súťaž medzi miestnymi akčnými skupinami predkladajúcimi stratégie miestneho rozvoja.

2.   Výzvy na podávanie návrhov na výber vidieckych oblastí na vykonávanie stratégií miestneho rozvoja uvedených v článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa organizujú najneskôr dva roky po schválení programov. Členské štáty alebo regióny však môžu organizovať dodatočné výzvy na podávanie návrhov, najmä ak je prístup Leader otvorený pre nové oblasti, keď môže byť potrebné dlhšie časové obdobie.

3.   Počet obyvateľov každej oblasti uvedenej v článku 61 písm. a) a článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 musí byť vo všeobecnosti väčší ako 5 000 obyvateľov a nesmie prekročiť 150 000 obyvateľov.

No v riadne odôvodnených prípadoch sa limity 5 000 a 150 000 obyvateľov môžu príslušne znížiť alebo zvýšiť.

4.   Členské štáty Spoločenstva, tak ako bolo stanovené 30. apríla 2004, sa musia snažiť zabezpečiť, aby bol uprednostnený výber miestnych akčných skupín, ktoré do svojich stratégií miestneho rozvoja integrovali spoluprácu podľa článku 62 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 38

Prevádzkové náklady miestnych akčných skupín uvedené v článku 63 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú oprávnené na podporu Spoločenstva v rámci limitu 20 % celkových verejných výdavkov na stratégiu miestneho rozvoja.

Článok 39

1.   Spolupráca uvedená v článku 65 nariadenia (ES) č. 1698/2005 zahŕňa najmenej jednu miestnu akčnú skupinu vybranú v rámci osi Leader. Realizuje sa v rámci zodpovednosti miestnej koordinačnej akčnej skupiny.

2.   Spolupráca je otvorená pre verejno-súkromné partnerstvá uvedené v článku 59 písm. e) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a pre iné vidiecke oblasti organizované na základe týchto čŕt:

a)

prítomnosť miestnej skupiny na geografickom území, ktorá je aktívna v rozvoji vidieka, s kapacitou vypracovať stratégiu rozvoja pre toto územie;

b)

organizácia miestnej skupiny sa zakladá na partnerstve miestnych subjektov.

3.   Spolupráca zahŕňa vykonávanie spoločnej činnosti.

Len výdavky na spoločnú činnosť, na prevádzkovanie spoločných štruktúr a na prípravnú technickú podporu sú oprávnené na podporu podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Výdavky na oživenie môžu byť oprávnené vo všetkých oblastiach dotknutých spoluprácou.

4.   Projekty spolupráce vyberá príslušný orgán členského štátu, ak takéto projekty vytvorené miestnymi akčnými skupinami neboli integrované do ich stratégie miestneho rozvoja podľa článku 62 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005. V takom prípade môžu miestne akčné skupiny predložiť projekty spolupráce príslušnému orgánu najneskôr do 31. decembra 2013.

5.   Členské štáty oznámia Komisii schválené nadnárodné projekty spolupráce.

Pododdiel 5

Technická pomoc

Článok 40

V prípade programov rozvoja vidieka zahŕňajúcich ako regióny, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konvergenčného cieľa, tak aj regióny, ktoré neprichádzajú do úvahy v rámci konvergenčného cieľa, miera príspevku EPFRV na technickú pomoc uvedenú v článku 70 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa môže určiť s prihliadnutím na prevažujúci typ regiónov podľa ich počtu v programe.

Článok 41

1.   Štruktúru potrebnú na prevádzkovanie národnej vidieckej siete uvedenej v článku 68 nariadenia (ES) č. 1698/2005 možno vytvoriť buď v rámci príslušných národných orgánov alebo výberom prostredníctvom výberových konaní. Táto štruktúra musí byť schopná plniť úlohy uvedené v odseku 2 písm. b) uvedeného článku.

2.   V prípade jedného programu rozvoja vidieka pokrývajúceho celé územie členského štátu je národná vidiecka sieť súčasťou komponentu technickej pomoci v programe a je potrebné rozlišovať medzi plánovanými výdavkami súvisiacimi s prvkami, na ktoré sa vzťahujú písmená a) a b) článku 68 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Výdavky súvisiace s prvkami, na ktoré sa vzťahuje písmeno a), však nesmú prekročiť 25 % sumy vyčlenenej pre národnú vidiecku sieť.

3.   Ak členské štáty využijú možnosť, ktorú im poskytuje druhý pododsek článku 66 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, v súlade s článkom 18 ods. 4 uvedeného nariadenia sa schváli osobitný program na vytvorenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete.

Článok 4, článok 5 ods. 1 a ods. 3 a článok 6 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatismutandis na predkladanie, schvaľovanie a zmenu týchto osobitných programov.

V osobitnom programe a jeho finančnej tabuľke sa rozlišuje medzi prvkami, na ktoré sa vzťahujú písmená a) a b) článku 68 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Výdavky súvisiace s prvkami, na ktoré sa vzťahuje písmeno a), však nesmú prekročiť 25 % celkovej sumy vyčlenenej na tento program.

4.   Národné vidiecke siete sa musia vytvoriť najneskôr do 31. decembra 2008.

5.   Detailné pravidlá o vytvorení a organizácii národných vidieckych sietí sú stanovené v prílohe II.

Oddiel 2

Spoločné ustanovenia viacerých opatrení

Článok 42

Na účely článku 70 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1698/2005, v prípade integrovaných operácií spadajúcich do viac ako jednej osi a/alebo opatrenia, sa na každú časť operácie jednoznačne označenej ako spadajúcej do rozsahu pôsobnosti konkrétneho opatrenia na rozvoj vidieka uplatňujú podmienky tohto opatrenia.

Článok 43

Pre investičné opatrenia členské štáty zabezpečia, aby podpora bola zameraná na jasne definované ciele odzrkadľujúce identifikované štrukturálne a územné potreby a štrukturálne nevýhody.

Článok 44

1.   Ak sa celý podnik príjemcu alebo jeho časť prevádza na inú osobu v období, počas ktorého trvá daný záväzok ako podmienka pre poskytnutie sérií pomoci, táto iná osoba môže prevziať záväzok na zvyšok obdobia. Ak sa záväzok neprevezme, príjemca uhradí poskytnutú pomoc.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú požadovať uhradenie uvedené v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)

ak príjemca, ktorý už splnil značnú časť príslušného záväzku, definitívne končí svoju poľnohospodársku činnosť a nie je možné, aby nástupca prevzal záväzok;

b)

ak sa prevod časti príjemcovho podniku uskutoční počas obdobia predĺženia záväzku v súlade s druhým pododsekom článku 27 ods. 12 a ak sa prevod netýka viac ako 50 % oblasti, na ktorú sa vzťahoval záväzok pred predĺžením.

3.   V prípade malých zmien v situácii podniku môžu členské štáty prijať osobitné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby uplatňovanie odseku 1 neviedlo v súvislosti s prijatým záväzkom k nenáležitým výsledkom.

Článok 45

1.   Ak príjemca rozšíri plochu podniku v období, počas ktorého trvá daný záväzok ako podmienka na poskytnutie sérií pomoci, členské štáty môžu zabezpečiť rozšírenie záväzku tak, aby sa vzťahoval na dodatočnú plochu po celý zvyšok obdobia záväzku v súlade s odsekom 2, alebo aby sa pôvodný záväzok nahradil novým v súlade s odsekom 3.

Takéto nahradenie možno zabezpečiť aj v prípadoch rozšírenia oblasti, na ktorú sa v rámci podniku záväzok vzťahuje.

2.   Rozšírenie uvedené v odseku 1 možno poskytnúť len za týchto podmienok:

a)

je v prospech príslušného opatrenia;

b)

je opodstatnené, pokiaľ ide o charakter záväzku, dĺžku zvyšného obdobia a veľkosť dodatočnej oblasti;

c)

nie je prekážkou pre efektívnosť kontrol s cieľom dodržiavať podmienky poskytnutia pomoci.

3.   Nový záväzok uvedený v odseku 1 sa musí vzťahovať na celú príslušnú plochu za podmienok, ktoré sú aspoň také striktné ako podmienky pôvodného záväzku.

4.   Ak príjemca nie je schopný ďalej plniť prijaté záväzky, pretože jeho podnik je rozdelený na jednotlivé časti alebo je predmetom opatrení na zlučovanie verejnej pôdy alebo opatrení na zlučovanie pôdy schválených príslušnými verejnými orgánmi, členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby sa záväzky mohli prispôsobiť novej situácii podniku. Ak sa ukáže, že takéto prispôsobenie nie je možné, účinnosť záväzku uplynie a uhradenie sa nevyžaduje za obdobie, v ktorom záväzok nebol účinný.

Článok 46

Pre záväzky prijaté podľa článkov 39, 40 a 47 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa zavedie doložka o revízii, aby sa zabezpečilo ich prispôsobenie v prípade zmeny alebo doplnenia príslušných záväzných noriem alebo požiadaviek uvedených v článku 39 ods. 3, článku 40 ods. 2 a článku 47 ods. 1 príslušného nariadenia ustanovených podľa článkov 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a jeho príloh III a IV, ako aj minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných relevantných záväzných požiadaviek ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré záväzky presahujú v súlade s uvedenými článkami.

Ak sa ukáže, že takáto úprava nie je príjemcom prijatá, účinnosť záväzku uplynie a uhradenie sa nevyžaduje za obdobie, v ktorom záväzok nebol účinný.

Článok 47

1.   Členské štáty môžu uznať najmä tieto kategórie zásahu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, za ktorých nebudú požadovať čiastočné alebo úplné uhradenie pomoci, ktorú dostal príjemca:

a)

úmrtie príjemcu;

b)

dlhodobá odborná nespôsobilosť príjemcu;

c)

vyvlastnenie veľkej časti podniku, ktoré sa nemohlo predpokladať v deň prijatia záväzku;

d)

ťažká živelná pohroma, ktorá vážne postihuje pôdu podniku;

e)

neočakávané zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá;

f)

epizootické ochorenie postihujúce všetky hospodárske zvieratá poľnohospodára alebo jeho časť.

2.   Prípady zásahu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností oznámi príjemca alebo ním poverená osoba príslušnému orgánu spolu s príslušnými dôkazmi, ktoré vyžaduje tento orgán, a to do 10 pracovných dní od dátumu, ku ktorému príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť.

KAPITOLA IV

Oprávnenosť a administratívne ustanovenia

Oddiel 1

Overiteľnosť a kontrolovateľnosť opatrení a pravidlá oprávnenosti

Pododdiel 1

Overiteľnosť a kontrolovateľnosť opatrení

Článok 48

1.   Na účely článku 74 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 členské štáty zabezpečia, aby opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré hodlajú realizovať, boli overiteľné a kontrolovateľné. Za týmto účelom členské štáty určia kontrolné mechanizmy, ktoré im poskytnú primerané ubezpečenie o tom, že sa kritériá oprávnenosti a iné záväzky dodržiavajú.

2.   V záujme opodstatnenia a potvrdenia adekvátnosti a presnosti výpočtov platieb podľa článkov 31, 38, 39, 40 a 43 až 47 nariadenia (ES) č. 1698/2005 členské štáty zabezpečia, aby náležité odborné posúdenie poskytovali orgány alebo útvary funkčne nezávislé od tých orgánov alebo útvarov, ktoré sú zodpovedné za tie výpočty. Poskytovanie takéhoto odborného posúdenia sa uvedie v programe rozvoja vidieka.

Pododdiel 2

Úrokové subvencie

Článok 49

Úrokové subvencie na pôžičky sa môžu spolufinancovať s EPFRV podľa článku 71 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Pri navrhovaní úrokových subvencií členské štáty označia vo svojich programoch metódu výpočtu úrokovej subvencie, ktorá sa má použiť.

Členské štáty môžu kedykoľvek počas trvania pôžičky zaviesť systém kapitalizácie zvyšných ročných splátok úrokovej subvencie. Všetky zvyšné ročné splátky po konečnom dátume pre platby sa kapitalizujú a vyplatia najneskôr do 31. decembra 2015. Vzhľadom na platobné nároky voči Komisii sa sumy vyplatené sprostredkovateľskej finančnej inštitúcii vykonávajúcej platbu diskontovanej hodnoty subvencie považujú za skutočne vzniknuté výdavky.

Na účely druhého odseku je potrebná dohoda medzi platobnou agentúrou členského štátu a sprostredkovateľskou finančnou inštitúciou vykonávajúcou platbu diskontovanej hodnoty subvencie. Členské štáty označia v programe metódu výpočtu a hypotézu budúcej hodnoty, ktorá sa má použiť pri výpočte kapitalizovanej hodnoty nesplatenej úrokovej subvencie, ako aj mechanizmy na ďalšie poskytovanie pomoci príjemcom.

Členské štáty sú naďalej zodpovedné za riadenie platby diskontovanej hodnoty subvencie finančnému sprostredkovateľovi počas celého obdobia pôžičky a za každé vymáhanie nenáležite vyplatených súm v súlade s článkom 33 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (14).

Pododdiel 3

Iné finančné technické činnosti

Článok 50

Podľa článku 71 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005 EPFRV môže v rámci programu rozvoja vidieka spolufinancovať výdavky súvisiace s operáciou obsahujúce príspevky na podporu rizikových investičných fondov, záručných fondov a pôžičkových fondov, (ďalej len „fondov“), v súlade s článkami 51 a 52 tohto nariadenia.

Článok 51

1.   Subjekty, ktoré čiastočne financujú fondy, alebo ich sponzori predložia riadiacemu orgánu podnikateľský zámer, v ktorom špecifikujú, okrem iného, cieľový trh alebo záručné portfólio, kritériá, podmienky financovania, operačný rozpočet fondu, vlastníctvo a čiastočne financujúcich partnerov, požiadavky, pokiaľ ide o odbornosť, právomoc a nezávislosť manažmentu, stanovy fondu, opodstatnenosť a plánované využitie príspevku z EPFRV, politiku výstupu z investovania a ustanovenia o likvidácii fondu, vrátane opätovného využitia výnosov, ktoré možno pripísať príspevku z EPFRV. Podnikateľský zámer posúdi a jeho realizáciu monitoruje riadiaci orgán, alebo sa tak deje v rámci jeho zodpovednosti.

2.   Fondy sa zakladajú ako nezávislé právnické osoby riadené dohodami medzi akcionármi alebo ako samostatný blok financií v rámci existujúcej finančnej inštitúcie. V posledne uvedenom prípade fond podlieha osobitným vykonávacím pravidlám, ktorými sa stanovuje najmä vedenie samostatných účtov, rozlišujú nové prostriedky investované do fondu, vrátane tých, ktorými prispel EPFRV, od prostriedkov, ktorými finančná inštitúcia disponovala pôvodne. Komisia sa nemôže stať partnerom alebo akcionárom vo fonde.

3.   Fondy investujú do podnikov, alebo poskytujú záruky podnikom, pri ich zakladaní, počas ich raných etáp alebo rozširovania a len do činností, ktoré manažéri fondu považujú za potenciálne životaschopné. Hodnotenie ekonomickej životaschopnosti zohľadňuje všetky zdroje príjmu dotyčných podnikov. Fondy neinvestujú do firiem ani neposkytujú záruky firmám, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (15).

4.   Riadiace orgány a fondy musia robiť bezpečnostné opatrenia, aby minimalizovali narušenie hospodárskej súťaže na trhu rizikového kapitálu alebo na požičovnom trhu. Najmä výnosy z priamych investícií a pôžičiek, po odpočítaní pomerného podielu nákladov na riadenie, môžu byť prednostne pridelené akcionárom súkromného sektoru až do výšky odmeny stanovenej v akcionárskej dohode, a potom sa proporcionálne rozdelia medzi akcionárov a EPFRV.

5.   Náklady na riadenie fondov nesmú prekročiť 3 % splateného kapitálu (2 % v prípade záručných fondov) v ročnom priemere počas trvania programu, pokiaľ sa po konkurenčnom ponukovom konaní nepreukáže, že je potrebné vyššie percento.

6.   Podmienky príspevkov do fondov z programov rozvoja vidieka, vrátane doručiteľných položiek, investičnej stratégie a plánovania, monitorovania realizácie, politiky výstupu z investovania a ustanovení o likvidácii, sa vypracujú v dohode o financovaní, ktorú uzatvorí fond na jednej strane a členský štát alebo riadiaci orgán na strane druhej.

7.   Príspevky do fondov z EPFRV a iných verejných zdrojov a investície, ktoré fondy uskutočnili do jednotlivých podnikov, alebo záruky, ktoré poskytli jednotlivým podnikom, podliehajú ustanoveniam nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo pravidlám Spoločenstva o štátnej pomoci.

Článok 52

1.   Pokiaľ ide o finančné technické činnosti uvedené v článku 51 tohto nariadenia, výdavky deklarované Komisii v súlade s článkom 26 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1290/2005 sú celkové výdavky zaplatené pri zakladaní týchto fondov alebo prispievaní do týchto fondov.

No pri vyplácaní zostatku a uzatváraní programu rozvoja vidieka v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1290/2005 predstavujú oprávnené výdavky úhrn:

a)

každej platby na investovanie do podnikov každého z príslušných fondov, alebo všetkých poskytnutých záruk vrátane súm, ktoré záručné fondy poukázali ako záruky,

b)

oprávnených nákladov na riadenie.

Rozdiel medzi príspevkom z EPFRV skutočne zaplateným v rámci finančných technických činností a oprávnenými výdavkami podľa písmen a) alebo b) druhého pododseku sa vyrovná v kontexte ročného vyúčtovania za posledný rok realizácie programu.

2.   Úroky vygenerované platbami z programov rozvoja vidieka do fondov sa použijú na financovanie finančných technických činností pre jednotlivé podniky.

3.   Prostriedky vrátené do operácie z investícií, ktoré uskutočnili fondy, alebo ktoré zostali potom, čo všetky záruky boli preplatené, opätovne použijú príslušné orgány dotyčného členského štátu v prospech jednotlivých podnikov.

Pododdiel 4

Štandardné náklady a odhady ušlého príjmu, príspevky v naturáliách

Článok 53

1.   Členské štáty môžu, ak je to vhodné, stanoviť výšku podpory ustanovenej v článkoch 31, 37 až 41 a 43 až 49 nariadenia (ES) č. 1698/2005 na základe štandardných nákladov a štandardných odhadov ušlého príjmu.

2.   Členské štáty zabezpečia pre výpočty a zodpovedajúcu podporu uvedenú v odseku 1, aby:

a)

obsahovali len prvky, ktoré sú preukázateľné;

b)

sa zakladali na číselných údajoch zistených náležitou expertízou;

c)

jednoznačne označovali zdroj číselných údajov;

d)

boli diferencované tak, aby zohľadňovali regionálne alebo miestne podmienky lokalít a prípadne skutočné využívanie pôdy;

e)

pre opatrenia podľa článkov 31, 37 až 40 a 43 až 47 nariadenia (ES) č. 1698/2005 neobsahovali prvky súvisiace s fixnými investičnými nákladmi.

Článok 54

1.   V prípade opatrení s investíciami príspevky v naturáliách verejného alebo súkromného príjemcu, najmä poskytovanie tovarov alebo služieb, za ktoré sa nevykonáva žiadna platba doložená faktúrami alebo ekvivalentnými dokumentmi, môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

príspevky spočívajú v poskytnutí pôdy alebo nehnuteľnosti, zariadenia alebo surovín, výskumnej alebo odbornej práce alebo neplatenej dobrovoľnej práce;

b)

príspevky sa nevykonávajú v súvislosti s finančnými technickými činnosťami uvedenými v článku 50,

c)

hodnotu príspevkov možno nezávisle posúdiť a overiť.

V prípade poskytnutia pôdy alebo nehnuteľnosti hodnotu osvedčuje nezávislý kvalifikovaný expert alebo riadne splnomocnený oficiálny orgán.

V prípade neplatenej dobrovoľnej práce sa jej hodnota určuje s prihliadnutím na strávený čas a na hodinovú a dennú sadzbu odmeňovania za ekvivalentnú prácu, ak je to relevantné na základe systému štandardnej kalkulácie stanoveného ex-ante za predpokladu, že kontrolný systém poskytuje odôvodnenú istotu, že práca sa vykonala.

2.   Verejné výdavky spolufinancované z EPFRV prispievajúceho k operácii, ktoré zahŕňajú príspevky v naturáliách, nesmú prekročiť celkové oprávnené výdavky, s vylúčením príspevkov v naturáliách, na konci operácie.

Pododdiel 5

Investície

Článok 55

1.   V prípade investícií sú oprávnené výdavky obmedzené na:

a)

výstavbu, nadobudnutie, vrátene lízingu, alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku;

b)

kúpu alebo prenájom s následným odkúpením nových strojov a zariadenia, vrátane počítačového softvéru do výšky ich trhovej hodnoty. Iné náklady spojené so zmluvou o prenájme, ako napríklad zisk prenajímateľa, náklady na úhradu úrokov, režijné náklady a poplatky za poistenie, nie sú oprávnenými výdavkami;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, realizačné štúdie, nadobudnutie patentových práv a licencií.

V riadne opodstatnených prípadoch a odchylne od písmena b) prvého pododseku môže členský štát stanoviť podmienky, za ktorých možno kúpu použitého zariadenia považovať za oprávnený výdavok len pre mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES (16).

2.   V prípade investícií do poľnohospodárstva kúpa poľnohospodárskych výrobných práv, zvierat, jednoročných rastlín a ich pestovanie nie je oprávnená na investičnú podporu.

V prípadoch obnovy poľnohospodárskeho potenciálu poškodeného živelnými pohromami podľa článku 20 písm. b) bod vi) nariadenia (ES) č. 1698/2005 však nákup zvierat môže byť oprávneným výdavkom.

Jednoduché náhradné investície nie sú oprávnené na investičnú podporu.

Pododdiel 6

Platba záloh pre investičné podporné opatrenia

Článok 56

1.   Odchylne od článku 26 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 (17), môžu užívatelia investičných podporných opatrení požadovať vyplatenie zálohy od príslušných platobných agentúr, pokiaľ je táto alternatíva zahrnutá v programe rozvoja vidieka. Pokiaľ ide verejných príjemcov, takáto záloha sa môže vyplatiť iba obciam, ich združeniam a verejnoprávnym orgánom.

2.   Výška zálohy nesmie presiahnuť 20 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou a jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 110 % výšky zálohy.

V prípade verejných príjemcov uvedených v odseku 1 môže platobná agentúra akceptovať záruku v písomnej forme od ich orgánu v súlade s ustanoveniami uplatňovanými v členských štátoch, ktorá zahŕňa čiastku rovnajúcu sa percentu špecifikovanému v prvom pododseku za predpokladu, že orgán sa zaviaže uhradiť čiastku pokrytú touto zárukou, pokiaľ by nevznikol nárok na vyplatenú zálohu.

3.   Záruka sa uvoľní vtedy, ak príslušná agentúra akceptuje, že výška skutočných výdavkov na investíciu presahuje výšku zálohy.

Oddiel 2

Štátna pomoc

Článok 57

1.   Programy rozvoja vidieka môžu zahŕňať štátnu pomoc určenú na poskytovanie dodatočného vnútroštátneho financovania v súlade s článkom 89 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v prospech opatrení alebo operácií spadajúcich do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy len v prípade, ak je štátna pomoc identifikovaná v súlade s bodom 9 A prílohy II k tomuto nariadeniu.

2.   Programy rozvoja vidieka môžu zahŕňať štátnu pomoc určenú na poskytovanie finančných príspevkov poskytovaných členskými štátmi ako proťajšok podpory od Spoločenstva v súlade s článkom 88 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v prospech opatrení podľa článkov 25 a 52 nariadenia a operácií v rámci opatrení podľa článkov 28 a 29 nariadenia alebo dodatočného vnútroštátneho financovania v súlade s článkom 89 uvedeného nariadenia v prospech opatrení podľa článkov 25, 27 a 52 nariadenia a operácií v rámci opatrení podľa článkov 28 a 29 nariadenia, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy, len v prípade, ak je štátna pomoc identifikovaná v súlade s bodom 9 B prílohy II k tomuto nariadeniu.

3.   Výdavky, ktoré vznikli za opatrenia a operácie uvedené v odseku 2 sú oprávnené len v prípade, ak zodpovedajúca pomoc nepredstavuje nezákonnú pomoc v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia rady (ES) č. 659/1999 (18) v čase poskytnutia pomoci.

Riadiaci orgán alebo ktorýkoľvek iný príslušný orgán v členskom štáte zabezpečí, aby sa v prípade poskytnutia pomoci operáciám v rámci opatrení uvedených v odseku 2 na základe existujúcich schém pomoci v zmysle článku 1 písm. b) a písm. d) nariadenia rady (ES) č. 659/1999 dodržiavali všetky uplatniteľné požiadavky na oznamovanie o individuálnej pomoci v zmysle článku 1 písm. e) uvedeného nariadenia, a aby sa takéto operácie vybrali až po oznámení a schválení príslušnej pomoci Komisiou podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

Oddiel 3

Informovanie a propagácia

Článok 58

1.   Program rozvoja vidieka zahŕňa komunikačný plán, v ktorom sa uvádzajú:

a)

zámery a cieľové skupiny;

b)

obsah a stratégiu komunikačných a informačných opatrení s uvedením opatrení, ktoré sa majú prijať;

c)

jeho indikatívny rozpočet;

d)

administratívne oddelenia alebo subjekty zodpovedné za realizáciu;

e)

kritériá, ktoré sa majú použiť na hodnotenie vplyvu informačných a propagačných opatrení, pokiaľ ide o transparentnosť, povedomie o programoch rozvoja vidieka a úlohe, ktorú zohráva Spoločenstvo.

2.   Suma vyčlenená na informovanie a propagáciu môže tvoriť súčasť zložky technickej pomoci v programe rozvoja vidieka.

3.   Podrobné údaje o informovaní a propagácii sú uvedené v prílohe VI.

Článok 59

Na zasadnutí monitorovacieho výboru zriadeného v súlade s článkom 77 nariadenia (ES) č. 1698/2005 predseda podá správu o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní informačných a propagačných opatrení a predloží členom výboru príklady takých opatrení.

Oddiel 4

Monitorovanie a hodnotenie

Článok 60

Štruktúra a prvky výročnej správy o dosiahnutom pokroku ustanovenej v článku 82 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú uvedené v prílohe VII.

Článok 61

Strednodobé hodnotenie a hodnotenie ex-post v súlade s článkom 86 ods. 4 a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa predloží Komisii najneskôr do 31. decembra 2010, resp. 31. decembra 2015.

Ak členské štáty nepredložia správu o strednodobom hodnotení a správu o hodnotení ex-post v lehotách uvedených v prvom pododseku, Komisia môže uplatniť postup dočasného pozastavenia okamžitých platieb uvedených v článku 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005 dovtedy, kým nedostane tieto hodnotiace správy.

Článok 62

1.   Spoločná skupina východiskových ukazovateľov a ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu pre programy rozvoja vidieka je uvedená v prílohe VIII. Tento zoznam ukazovateľov tvorí Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH) uvedený v článku 80 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Ak je to relevantné, tieto ukazovatele je vhodné rozpísať podľa veku a rodu príjemcov, ako aj podľa toho, či sa opatrenia uplatňujú v znevýhodnených oblastiach alebo v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje konvergenčný cieľ.

2.   Pokrok v hodnotách ukazovateľov výstupu a výsledku je súčasťou výročnej správy o dosiahnutom pokroku. Správa obsahuje spoločné ako aj doplnkové ukazovatele.

Na meranie pokroku dosiahnutého pri plnení cieľov programu rozvoja vidieka sa stanovia indikatívne ciele pre ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu na obdobie realizácie programu, vrátane dodatočného vnútroštátneho financovania uvedeného v článku 89 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

3.   Pokyny o SRMH stanoví Komisia spoločným prístupom s členskými štátmi. Tieto pokyny sa vzťahujú minimálne na:

a)

požiadavky na monitorovanie;

b)

organizovanie ex-ante, strednodobého a ex-post hodnotenia a spoločné hodnotiace otázky pre každé opatrenie na rozvoj vidieka;

c)

pokyny o systéme podávania správ pre hodnotenie pokroku vzhľadom na ukazovatele;

d)

informačné listy pre každé opatrenie obsahujúce logiku intervencie a rozličné ukazovatele;

e)

informačné listy opisujúce východiskové ukazovatele a ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu.

Oddiel 5

Elektronická výmena informácií a dokumentov

Článok 63

1.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi ustanoví informačný systém (ďalej len „systém“), ktorý umožní bezpečnú výmenu údajov spoločného záujmu medzi Komisiou a každým členským štátom. Tieto údaje zahŕňajú tak administratívne/prevádzkové, ako aj finančné aspekty, pričom posledne menované súvisí s článkom 18 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 (19).

Komisia ustanoví tento systém a bude ho aktualizovať v rámci spoločného prístupu s členskými štátmi.

2.   Pokiaľ ide o administratívne/prevádzkové riadenie, systém obsahuje dokumentárne aspekty spoločného záujmu, ktoré umožňujú vykonávať monitorovanie, a najmä: národné strategické plány a ich aktualizáciu, súhrnnú správy, programy a ich úpravy, rozhodnutia Komisie, výročné správy o dosiahnutom pokroku. vrátane kodifikácie opatrení v súlade s tabuľkou uvedenou v bode 7 prílohy II, ako aj monitorovacie a hodnotiace ukazovatele v prílohe VIII.

3.   Riadiaci orgán a Komisia vstúpia do systému a aktualizujú dokumenty, za ktoré sú zodpovedné, v požadovanom formáte.

4.   Systém je prístupný pre členské štáty a Komisiu buď priamo alebo cez prepojovací medzičlánok pre automatickú synchronizáciu a vkladanie údajov s národnými alebo regionálnymi systémami počítačového riadenia. Členské štáty pošlú Komisii centralizovaným spôsobom žiadosti o prístupové práva do systému.

5.   Výmena údajov sa podpisuje elektronicky v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/93/ES (20). Členské štáty a Komisia uznávajú právnu efektívnosť a prípustnosť elektronického podpisu používaného v systéme ako dôkazu v súdnych konaniach.

6.   Dátum, ktorý sa má zohľadniť ako dátum predloženia dokumentov Komisii, je dátum, ku ktorému členský štát odošle dokumenty po ich vložení do systému.

Dokument sa považuje za zaslaný Komisii, hneď ako ho už členský štát nemôže zmeniť alebo odstrániť zo systému.

7.   Náklady spojené s vývojom a aktualizáciou spoločných prvkov systému sa financujú z rozpočtu Komisie v súlade s článkom 66 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Všetky náklady na prepojovací medzičlánok medzi národnými a miestnymi systémami na jednej strane a systémom na strane druhej a všetky náklady na prispôsobenie národných a miestnych systémov sú oprávnené podľa článku 66 ods. 2 uvedeného nariadenia.

8.   V prípadoch výskytu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, a najmä v prípade poruchy systému alebo výpadku trvalého spojenia, môžu členské štáty predkladať Komisii dokumenty vytlačené na papieri. Takéto predkladanie dokumentov vytlačených na papieri sa nemôže uskutočniť bez predbežného formálneho súhlasu Komisie.

Hneď ako sa skončí pôsobenie vyššej moci alebo mimoriadnych okolností brániace používaniu systému, členské štáty vložia dotknuté dokumenty do systému. V tomto prípade sa za dátum odoslania považuje dátum predloženia dokumentov vytlačených na papieri.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 64

Nariadenie (ES) č. 817/2004 sa zrušuje od 1. januára 2007.

Uplatní sa naďalej na opatrenia schválené pred 1. januárom 2007 podľa nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Článok 11 nariadenia (ES) č. 817/2004 a body 9.3.V.A. ods. 1 a 9.3.V.B. ods. 1, ods. 2a ods. 3 a druhá zarážka bodu 9.3.V.B prílohy II k uvedenému nariadeniu sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2009 podľa tretieho odseku článku 94 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 65

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na podporu od Spoločenstva v súvislosti s programovacím obdobím, ktoré sa začne 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1463/2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9.10.2006, s. 1).

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2060/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12.2004, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1698/2005.

(5)  Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1360/2005 (Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2005, s. 55).

(6)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(10)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(13)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(16)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(17)  Pozri stranu 74 tohto Úradného vestníka.

(18)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.


PRÍLOHA I

SCHÉMY PODPORY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 2

Ovocie a zelenina (článok 14 ods. 2 a článok 15 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 (1))

Víno (hlava II, kapitola III nariadenia (ES) č. 1493/1999)

Tabak (článok 13 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 (2))

Olivový olej (článok 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 865/2004 (3))

Chmeľ (článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 1952/2005 (4))

Hovädzie a teľacie mäso (článok 132 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Ovce a kozy (článok 114 ods. 1 a článok 119 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Včelárstvo (článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 (5))

Cukor (nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 (6))

Osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch (hlava III nariadenia Rady č. 247/2006 (7)) a na menších Egejských ostrovoch (Kapitola III nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (8))

Priame platby (článok 42 ods. 5 a článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003)


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70.

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97.

(4)  Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 125, 28.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.

(7)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s, 1.


PRÍLOHA II

A.   OBSAH PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA (ČLÁNOK 5)

1.   Názov programu rozvoja vidieka

2.   Členský štát a administratívny región (ak je to relevantné)

2.1.   Geografická oblasť, na ktorú sa program vzťahuje

(Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

2.2.   Regióny klasifikované ako „konvergenčný“ cieľ

(Článok 16 písm. d) a článok 69 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Identifikujte:

Konvergenčné regióny.

3.   Analýza situácie z hľadiska silných a slabých stránok, stratégia zvolená na ich riešenie a ex-ante hodnotenie

(Články 16 písm. a) a 85 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

3.1.   Analýza situácie z hľadiska silných a slabých stránok

Opíšte súčasnú situáciu geografickej oblasti s použitím kvantifikovaných údajov, zvýraznite silné a slabé stránky, rozdielnosti, potreby a nedostatky a potenciál rozvoja vidieka na základe východiskových ukazovateľov definovaných v prílohe VIII a iných relevantných doplnkových ukazovateľov. Tento opis sa týka týchto otázok:

—   Celkový sociálno-ekonomický kontext geografickej oblasti: definícia vidieckej oblasti s prihliadnutím na bod 2.4 prílohy k rozhodnutiu Rady 2006/144/ES (1); demografická situácia, vrátane analýzy vekovej a rodovej štruktúry obyvateľstva, migrácie smerom dnu i von a problémov vznikajúcich z prímestských tlakov a odľahlosti; ekonomické hnacie sily, produktivita a rast; trh práce, vrátane štruktúry zamestnanosti, nezamestnanosti a úrovní zručnosti, vrátane analýzy vekovej a rodovej štruktúry zamestnanosti; využívanie celkovej a poľnohospodárskej/lesnej pôdy a štruktúra vlastníctva, priemerná veľkosť podnikov.

—   Výkonnosť poľnohospodárskeho, lesníckeho a potravinárskeho sektoru: konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho, lesníckeho a potravinárskeho sektoru, analýza štrukturálnych nevýhod a identifikácie, potrieb reštrukturalizácie a modernizácie; ľudský kapitál a podnikanie; potenciál pre inováciu a prenos poznatkov; kvalita a dodržiavanie noriem Spoločenstva.

—   Životné prostredie a hospodárenie s pôdou: nevýhody, ktorým čelia farmy v oblastiach, ktorým hrozí opustenosť a marginalizácia; celkový opis biodiverzity so zameraním na biodiverzitu spojenú s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom, vrátane systémov hospodárenia a lesníctva s vysokou prírodnou hodnotou, situácie súvisiacej s vykonávaním smerníc Natura 2000 na poľnohospodárskej/lesnej pôde; opisy kvality a množstva vody, úloha poľnohospodárstva vo využívaní/znečisťovaní vody a vykonávanie smernice Rady 91/676/EHS (2) a smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o dusičnanoch a vode, NWF); znečisťovanie ovzdušia a zmena podnebia a ich súvislosť s poľnohospodárstvom: skleníkový plyn a emisie čpavku a súvislosť s rozličnými akčnými plánmi/iniciatívami, ktoré realizuje členský štát/región v snahe prispieť k dosiahnutiu medzinárodných cieľov, vrátane Kódexu správnych postupov na zníženie emisií čpavku (Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov); využívanie bioenergie, opis a ochrana kvality pôdy (vodná a veterná erózia, organické látky, kontaminácia), používanie pesticídov, organické hospodárenie a životné podmienky zvierat; rozsah ochranných a chránených lesných oblastí, lesné oblasti vystavené vysokému/strednému riziku požiaru, priemerná výročná zmena pokrytia lesmi. Uvedené opisy sú sprevádzané kvantifikovanými údajmi.

—   Vidiecka ekonomika a kvalita života: štruktúra vidieckej ekonomiky, prekážky pre vytvorenie alternatívnych pracovných príležitostí, vytváranie mikropodnikania a cestovný ruch; opis a analýza nevyužitých možností na poskytovanie služieb vo vidieckej oblasti, vrátane prístupu k on-line službám a širokopásmovej infraštruktúre; infraštruktúrne potreby, kultúrne dedičstvo a vytvorené životné prostredie na dedinách; ľudský potenciál a miestna spôsobilosť pre rozvoj, vrátane riadenia.

—   Program Leader: obyvateľstvo a územie členských štátov, na ktoré sa vzťahujú vzostupné integrované stratégie rozvoja vidieka (program Leader+ a iné národné a Spoločenstvom spolufinancované programy) počas programovacieho obdobia 2000 – 2006.

3.2.   Stratégie zvolené na riešenie silných a slabých stránok

Opíšte voľbu a hierarchiu opatrení na rozvoj vidieka s cieľom riešiť situáciu na vidieckom území a finančnú významnosť pridelenú rozličným oblastiam a opatreniam opodstatnenú analýzou silných a slabých stránok.

3.3.   Hodnotenie ex-ante

Zahrňte toto hodnotenie, ktoré označí a posúdi prvky obsiahnuté v článku 85 nariadenia (ES) č. 1698/2005: strednodobé a dlhodobé potreby, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, očakávané výsledky, kvantifikované ciele, najmä pokiaľ ide o vplyv programov vo vzťahu k východiskovej situácii, pridanú hodnotu, ktorú získalo Spoločenstvo, rozsah, v akom sa zohľadnili priority Spoločenstva, ponaučenia získané z predchádzajúceho programovania a kvalitu postupov pre realizáciu, monitorovanie, hodnotenie a finančné riadenie.

Hodnotenie ex-ante sa bude zaoberať aj požiadavkami environmentálneho posudzovania, ktoré ustanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/42/ES (3) („smernica o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie“).

Úplné hodnotenie ex-ante sa predloží ako príloha k programu rozvoja vidieka.

3.4.   Vplyv z predchádzajúceho programovacieho obdobia a iných informácií

Opíšte vplyv finančných prostriedkov EPUZF vyčlenených na rozvoj vidieka počas predchádzajúceho programovacieho obdobia na tú istú oblasť programovania. Predložte zhrnutie výsledkov hodnotení.

Tam, kde je to relevantné, opíšte aj všetky doplňujúce opatrenia k opatreniam Spoločenstva na rozvoj vidieka a sprievodným opatreniam Spoločenstva, ktoré mali vplyv na príslušnú oblasť programovania.

4.   Zdôvodnenie priorít zvolených so zreteľom na strategické usmernenia Spoločenstva a národný strategický plán, ako aj očakávaný vplyv v súlade s hodnotením ex-ante

(Článok 16 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

4.1.   Zdôvodnenie priorít zvolených so zreteľom na strategické usmernenia Spoločenstva a národný strategický plán

Opíšte, ako opatrenia vybrané v programe rozvoja vidieka a finančná významnosť pripísaná štyrom osiam odzrkadľujú národný strategický plán a osobitnú národnú situáciu.

4.2.   Očakávané vplyvy vyplývajúce z hodnotenia ex-ante v súvislosti so zvolenými prioritami

Program rozvoja vidieka bude obsahovať zhrnutie hodnotenia ex-ante (vyplývajúce z úplného hodnotenia ex-ante priloženého k programu) a ako riadiace orgány zohľadnili výsledky tohto hodnotenia. Táto časť musí obsahovať aj pripomienky k očakávaným vplyvom synergií medzi osami a opatreniami a ako môžu integrované činnosti medzi nimi prispieť ku kladným vedľajším účinkom a k vzájomne výhodným situáciám.

5.   Informácie o osiach a opatreniach navrhovaných pre každú os a ich opis

(Článok 16 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Tieto informácie obsahujú opis osí a navrhovaných opatrení, ako aj osobitných overiteľných cieľov a ukazovateľov uvedených v článku 81 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré umožňujú meranie pokroku programu, jeho účelnosti a účinnosti. Tieto ukazovatele budú zahŕňať spoločné ukazovatele zahrnuté do SRMH (príloha VIII k tomuto nariadeniu) a doplnkové ukazovatele špecifické pre program.

5.1.   Všeobecné požiadavky

označte osobitný článok (a odsek, ak je to relevantné), ktorý sa vzťahuje na každé opatrenie na rozvoj vidieka. Pri citovaní dvoch alebo viac článkov (pre integrované operácie) sa platba pripíše dominantnému opatreniu a jeho prostredníctvom dominantnej osi (článok 70 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1698/2005), ale každá časť sa zrealizuje v súlade s pravidlami, ktorými sa riadia jednotlivé opatrenia;

uveďte odôvodnenie pre intervenciu, ciele, rozsah pôsobnosti a činnosti, ukazovatele, kvantifikované ciele a prípadne príjemcov.

5.2   Požiadavky týkajúce sa všetkých alebo viacerých opatrení

Odkazy na všetky prebiehajúce operácie/zmluvy z predchádzajúceho obdobia, a to aj z finančného hľadiska, a postupy/pravidlá (vrátane prechodných), ktoré sa na ne vzťahujú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1320/2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 (4). Ak sú odchýlky od tabuľky zhody uvedenej v prílohe II k uvedenému nariadeniu navrhnuté v programe, takéto odchýlky sa musia vysvetliť v rámci tejto zarážky. Opis operácií patriacich do opatrení, ktoré sa už nebudú opakovane vykonávať v programovacom období 2007 – 2013, môže byť obmedzený na požiadavky v rámci tejto zarážky.

Potvrdenie, že pre opatrenia podľa článkov 25 a 52 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a pre operácie v rámci opatrení podľa článkov 28 a 29 daného nariadenia, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy, je zabezpečené dodržiavanie postupov štátnej pomoci a kritérií vecnej zlučiteľnosti, najmä stropov pomoci pre celkovú verejnú podporu podľa článkov 87 a 89 zmluvy.

Potvrdenie, že požiadavky krížového plnenia, ktoré vplývajú na vykonávanie viacerých opatrení na rozvoj vidieka, sú totožné s požiadavkami ustanovenými nariadením (ES) č. 1782/2003.

Dôkaz, že podpora pre investičné opatrenia je zameraná na jasne definované ciele odzrkadľujúce identifikované územné potreby a štrukturálne nevýhody.

Kritériá a administratívne pravidlá na zabezpečenie, aby ani operácie profitujúce výlučne z podpory rozvoja vidieka v schémach podpory uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu neboli podporené inými relevantnými nástrojmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Dôkaz uvedený v článku 48 ods. 2 tohto nariadenia, ktorý umožňuje Komisii skontrolovať dôslednosť a vierohodnosť výpočtov.

V prípade použitia úrokových subvencií a systémov ich kapitalizácie, ako aj finančných technických činností, mechanizmy v súlade s článkami 49 až 52 tohto nariadenia.

5.3.   Informácie požadované pre osi a opatrenia

Pri opatreniach sa vyžadujú tieto špecifické informácie:

5.3.1.   Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Spoločné pre niektoré opatrenia týkajúce sa lesného hospodárstva

prepojenosť navrhovaných opatrení na národné/subnárodné programy lesného hospodárstva alebo rovnocenné nástroje a na Stratégiu lesného hospodárstva Spoločenstva.

5.3.1.1.   Opatrenia zamerané na propagáciu vedomostí a skvalitnenie ľudského potenciálu

5.3.1.1.1.   Odborné vzdelávanie a informačné činnosti, vrátane šírenia vedeckých poznatkov a inovačných postupov pre osoby zamestnané v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

opis operácií (vrátane druhov vzdelávania) a typu príjemcov,

podrobné údaje o pokrytí podpory.

5.3.1.1.2.   Začatie činnosti mladých poľnohospodárov

definícia „začatia činnosti“, ktorú používa členský štát/región,

zhrnutie požiadaviek podnikateľského zámeru, a to aj v prípade investícií s cieľom dodržiavať existujúce normy Spoločenstva v rámci 36-mesačného tolerančného obdobia, a podrobné údaje o frekvencii a posudzovaní skúmania podnikateľského zámeru,

využitie možnosti profitovať z tolerančného obdobia s cieľom splniť požiadavky na pracovné zručnosti a spôsobilosť,

využitie možnosti spojiť rôzne opatrenia prostredníctvom podnikateľského zámeru, čo umožní mladým poľnohospodárom prístup k týmto opatreniam,

výška podpory a voľba platby (jedna odmena najviac v piatich splátkach, úroková subvencia alebo kombinácia oboch možností).

5.3.1.1.3.   Predčasný odchod poľnohospodárov a poľnohospodárskych robotníkov do dôchodku

opis väzby na vnútroštátne dôchodkové schémy,

opis spojitosti s opatrením na začatie činnosti pre mladých poľnohospodárov (ak sa zvolila táto možnosť),

trvanie pomoci,

využitie možnosti prevodu prenajatej pôdy na subjekt, ktorý sa zaviaže znovu ju prideliť k neskoršiemu dátumu,

suma pre platby.

5.3.1.1.4.   Využitie poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

opis poradenských systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva uplatňovaných členským štátom, vrátane postupu pre výber subjektov zodpovedných za poskytovanie týchto služieb poľnohospodárom/majiteľom lesov,

výška a miera podpory.

5.3.1.1.5.   Založenie riadiacich, podporných a poradenských služieb

opis postupov zakladania, štatus poskytovateľov služieb, druh služieb, ktoré sú tu zahrnuté,

opis druhov oprávnených výdavkov, výška podpory, vrátane jej degresívnosti.

5.3.1.2.   Opatrenia zamerané na reštrukturalizáciu a rozvoj fyzického potenciálu a propagovanie inovácií

5.3.1.2.1.   Modernizácia poľnohospodárskych podnikov

opis požiadaviek a cieľov v súvislosti so zvýšením celkovej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov,

druhy investícií (hmotné-nehmotné),

druhy príjemcov,

označenie novozavedených noriem Spoločenstva (a existujúcich noriem v prípade mladých poľnohospodárov, ktorí dostávajú podporu na začatie činností), na ktoré možno poskytnúť podporu, odôvodnenie týkajúce sa osobitných problémov súvisiacich s dodržiavaním týchto noriem, trvanie a odôvodnenie tolerančného obdobia pre príslušné normy,

druh podpory a intenzity pomoci.

5.3.1.2.2.   Zvýšenie ekonomickej hodnoty lesov

druhy investícií a príslušných príjemcov,

druh podpory a intenzity pomoci.

5.3.1.2.3.   Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

opis požiadaviek a cieľov v súvislosti s celkovou výkonnosťou podnikov,

sektory základnej výroby a druhy investícií (hmotné-nehmotné),

druhy a veľkosť podnikov príjemcov,

označenie noriem, pre ktoré možno mikropodnikom poskytnúť tolerančné obdobie, aby mohli dodržiavať novozavedené normy Spoločenstva,

druh podpory a intenzity pomoci.

5.3.1.2.4.   Spolupráca na vývoji nových produktov, procesov a technológií v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

zahrnuté sektory a druhy partnerov zapojených do projektov spolupráce,

opis všetkých rozdielov medzi projektmi spolupráce v oblasti nových produktov/nových procesov/nových technológií,

druhy oprávnených nákladov a úrovne podpory.

5.3.1.2.5.   Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opis druhu operácií.

5.3.1.2.6.   Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej živelnými pohromami a zavedenie adekvátnych preventívnych činností

Zabezpečenie, že pri výskyte takýchto udalostí sú zahrnuté len investičné výdavky.

5.3.1.3.   Opatrenia zamerané na zvýšenie kvality poľnohospodárskej výroby a produktov

5.3.1.3.1.   Dodržiavanie noriem opierajúcich sa o právne predpisy Spoločenstva

zoznam noriem opierajúcich sa o právne predpisy Spoločenstva, ktoré prichádzajú do úvahy pre podporu podľa článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, dátum, od ktorého je každá norma záväzná v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a odôvodnenie voľby,

opis značného vplyvu na prevádzkové náklady farmy vyplývajúce z povinností alebo obmedzení uložených novou normou,

výška podpory pripadajúcej na oprávnenú normu a metodika používaná na určenie tejto výšky.

5.3.1.3.2.   Účasť poľnohospodárov na schémach kvality potravín

zoznam schém kvality Spoločenstva a národných schém kvality prichádzajúcich do úvahy pre podporu, vrátane zoznamu produktov spĺňajúcich podmienky podpory v rámci zvolených schém kvality. Pre národné schémy – opis schémy vzhľadom na kritériá uvedené v článku 22 ods. 2,

označenie oficiálneho orgánu alebo orgánov zodpovedných za dohľad nad fungovaním schémy kvality a opis organizačných mechanizmov pre dohľad,

výška podpory pripadajúcej na oprávnenú schému a odôvodnenie fixných nákladov.

5.3.1.3.3.   Informačné a propagačné činnosti

zoznam produktov, ktoré spĺňajú podmienky podpory v rámci schémy kvality zvolenej v rámci opatrenia „Účasť poľnohospodárov na schémach kvality potravín“,

postup, ktorý zabezpečí, že ani činnosti profitujúce z podpory rozvoja vidieka nebudú podporené na základe nariadenia (ES) č. 2826/2000,

postup pre ex-ante kontroly informačných, propagačných a reklamných materiálov (článok 23 ods. 6 tohto nariadenia),

súhrnný opis druhu oprávnených nákladov a mier podpory.

5.3.1.4.   Prechodné opatrenia pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko

5.3.1.4.1.   Podpora polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikov prechádzajúcich reštrukturalizáciou

definícia polosamozásobiteľskej farmy s prihliadnutím na minimálnu a/alebo maximálnu veľkosť farmy, podiel predanej produkcie a/alebo výška príjmu farmy prichádzajúcej do úvahy;

definícia budúcej ekonomickej životaschopnosti;

zhrnutie požiadaviek podnikateľského zámeru;

výška a trvanie podpory.

5.3.1.4.2.   Zakladanie skupín výrobcov

opis oficiálneho postupu pre uznanie skupín, vrátane výberových kritérií;

príslušné sektory;

len pre Maltu: označenie sektoru alebo sektorov profitujúcich z výnimky s odôvodnením týkajúcim sa extrémne nízkeho celkového výstupu, a podmienky oprávnenosti na výnimku: minimálne percento výroby skupiny v porovnaní s celkovou výrobou v sektore, minimálny počet výrobcov v sektore, ktorí sú členmi skupiny;

len pre Maltu: odôvodnenie ročných súm.

5.3.2.   Os 2. Zlepšenie životného prostredia a vidieka

5.3.2.1.   Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy

Spoločné pre niektoré opatrenia

Podrobný opis vnútroštátnej realizácie:

na osobitné účely článku 39 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iné relevantné záväzné požiadavky; minimálne požiadavky na používanie hnojív musia zahŕňať, okrem iného, Kódex správneho postupu zavedený na základe smernice 91/676/EHS pre farmy mimo zón citlivých na dusičnany, a požiadavky týkajúce sa znečisťovania fosforom; minimálne požiadavky týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín musia zahŕňať, okrem iného, požiadavky mať povolenie na používanie produktov a spĺňať povinnosti spojené s odborným vzdelávaním, požiadavky na bezpečné skladovanie, kontrolu používaných strojov a pravidlá na používanie pesticídov v blízkosti vody a iných citlivých miest v súlade s vnútroštátnou legislatívou;

na osobitné účely článku 40 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ďalšie relevantné záväzné požiadavky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

5.3.2.1.1.   Platby za znevýhodnené prírodné podmienky pre poľnohospodárov v horských oblastiach

Ustanovenia bodov 9.3.V.A. ods. 1. a 9.3.V.B. ods. 1., ods. 2. a ods. 3. a druhej zarážky bodu 9.3.V.B. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 817/2004 sa uplatňujú do 31. decembra 2009. No rozlišovanie medzi A a B, hlavné vlastnosti, resp. iné informácie, sa zrušuje.

5.3.2.1.2.   Platby pre poľnohospodárov v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami okrem horských oblastí

Uplatňuje sa bod 5.3.2.1.1.

5.3.2.1.3.   Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES

oblasti určené na vykonávanie smernice č. 79/409/EHS a smernice č. 92/43/EHS a povinnosti pre poľnohospodárov vyplývajúce z príslušných predpisov vnútroštátneho/regionálneho riadenia;

opis metodiky a agronomických predpokladov používaných ako referenčný bod pre výpočty odôvodňujúce dodatočné náklady a ušlé príjmy vyplývajúce z nevýhodných podmienok v príslušných oblastiach v súvislosti s vykonávaním smernice č. 79/409/EHS a smernice č. 92/43/EHS (5);

sumy podpory.

5.3.2.1.4.   Agroenvironmentálne platby

opis a odôvodnenie rozličných druhov záväzkov na základe ich očakávaného vplyvu na životné prostredie vo vzťahu k environmentálnym potrebám a prioritám,

opis metodiky a agronomických predpokladov a parametrov (vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 39 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku) používaných ako referenčný bod pre výpočty odôvodňujúce: a) dodatočné náklady, b) ušlé príjmy vyplývajúce z prijatého záväzku, a c) výšku transakčných nákladov; ak je to relevantné, táto metodika zohľadní pomoc udelenú na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003; ak je to vhodné, metóda prepočítavania používaná pre iné jednotky v súlade s článkom 27 ods. 9 tohto nariadenia,

sumy podpory,

opatrenia, ciele a kritériá uplatňované v prípade výberu príjemcov na základe výziev na výberové konanie v súlade s druhým pododsekom článku 39 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005,

zoznam miestnych plemien, ktorým hrozí, že budú stratené pre chov, a počet plemenných samíc, ktorých sa to týka. Tento počet musí osvedčiť riadne uznaný technický orgán – alebo organizácia/združenie chovateľov – ktorý musí zaznamenať a viesť aktuálnu knihu chovu stáda pre dané plemeno. Dôkaz, že príslušný orgán má nevyhnutné zručnosti a vedomosti na identifikáciu zvierat ohrozených plemien,

pre rastlinné genetické zdroje ohrozené genetickou eróziou, dôkaz o genetickej erózii založený na vedeckých výsledkoch a ukazovateľoch o výskyte pôdnych odrôd/primitívnych (miestnych) druhov, ich populačnej rôznorodosti a prevládajúcich poľnohospodárskych postupov na miestnej úrovni,

pre zachovanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve (článok 39 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005): druhy príjemcov, operácií a údaje o oprávnených nákladoch.

5.3.2.1.5.   Platby za životné podmienky zvierat

opis a odôvodnenie rozličných druhov záväzkov najmenej v jednej z oblastí označených v článku 27 ods. 7 tohto nariadenia, na základe ich očakávaného vplyvu,

opis metodiky a agronomických/zootechnických predpokladov a parametrov (vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 40 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku) používaných ako referenčný bod pre výpočty odôvodňujúce: a) dodatočné náklady a ušlé príjmy vyplývajúce z prijatého záväzku; b) výšku transakčných nákladov,

sumy podpory.

5.3.2.1.6.   Podpora pre neproduktívne investície

definovanie operácií, ktoré sa majú podporiť,

opis súvislosti so záväzkami uvedenými v článku 36 písm. a) bod iv) nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo s inými agroenvironmentálnymi cieľmi,

opis hodnôt verejných statkov oblasti Natura 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou, ktoré sa majú zveľadiť.

5.3.2.2.   Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

Spoločné pre všetky opatrenia:

spojitosť navrhovaných opatrení s národnými/subnárodnými programami hospodárenia s lesmi alebo s rovnocennými nástrojmi a so Stratégiou Spoločenstva pre lesné hospodárstvo,

odkaz na plány ochrany lesov pre oblasti klasifikované ako oblasti s vysokým alebo stredným rizikom lesného požiaru a prvky zabezpečujúce súlad navrhovaných opatrení s týmito plánmi ochrany.

5.3.2.2.1.   Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

definícia „poľnohospodárskej pôdy“,

definícia „poľnohospodár“,

ustanovenia a kritériá pre výber oblastí, ktoré sa majú zalesniť, zabezpečujúce, že plánované opatrenia sú vhodné pre miestne podmienky a zlučiteľné s požiadavkami na ochranu životného prostredia, najmä na biodiverzitu, v súlade s článkom 50 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a s článkom 34 ods. 2 tohto nariadenia,

opis metodiky pre výpočet zriaďovacích a udržiavacích nákladov, ako aj ušlého príjmu, ktorý sa má kompenzovať. Ak je to relevantné v prípade ušlého príjmu, táto metodika zohľadní pomoc udelenú na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003,

intenzita pomoci na podporu zriaďovania, výšky a trvanie ročných odmien prispievajúcich na krytie udržiavacích nákladov a ušlého príjmu.

5.3.2.2.2.   Prvé zriadenie poľnohospodársko-lesníckych systémov na poľnohospodárskej pôde

definícia poľnohospodársko-lesníckych systémov, ktoré sa majú podporiť,

lesnícke využívanie,

poľnohospodárske využívanie,

hustoty výsadby,

opis metodiky pre výpočet zriaďovacích nákladov,

intenzity pomoci na podporu zriaďovania.

5.3.2.2.3.   Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy

ustanovenia a kritériá na označenie oblastí, ktoré sa majú zalesniť,

ustanovenia zabezpečujúce, že plánované opatrenia sú vhodné pre miestne podmienky a zlučiteľné s požiadavkami na ochranu životného prostredia, najmä na biodiverzitu,

opis metodiky pre výpočet zriaďovacích a udržiavacích nákladov,

intenzity pomoci na podporu zriaďovania.

5.3.2.2.4.   Platby v rámci sústavy Natura 2000

oblasti označené na vykonávanie smernice č. 79/409/EHS a smernice č. 92/43/EHS, ako aj povinnosti vlastníkov lesov vyplývajúce z príslušných predpisov vnútroštátneho/regionálneho riadenia,

opis metodiky pre výpočty odôvodňujúce vzniknuté náklady a ušlé príjmy vyplývajúce z obmedzení na využívanie lesov a inej zalesnenej pôdy v dôsledku vykonávania smernice č. 79/409/EHS a smernice č. 92/43/EHS v príslušnej oblasti;

výška podpory.

5.3.2.2.5.   Lesnícko-environmentálne platby

odôvodnenie pre záväzky na základe ich očakávaného dopadu na životné prostredie vo vzťahu k environmentálnym potrebám a prioritám,

opis metodiky a predpokladov a parametrov používaných ako referenčný bod pre výpočty odôvodňujúce dodatočné náklady a ušlé príjmy vyplývajúce z prijatých záväzkov,

výška podpory.

5.3.2.2.6.   Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

charakter činností, ktoré sa majú uskutočniť, a plány prevencie.

5.3.2.2.7.   Podpora pre neproduktívne investície

vymedzenie operácií, ktoré sa majú podporiť,

opis súvislosti so záväzkami uvedenými v článku 36 písm. b) bod v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo s inými environmentálnymi cieľmi,

opis hodnôt verejných statkov, ktoré sa majú zveľadiť.

5.3.3.   Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

5.3.3.1.   Opatrenia na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva

5.3.3.1.1.   Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

domény zahrnutej diverzifikácie,

intenzity pomoci.

5.3.3.1.2.   Podpora pre zriaďovanie a rozvoj mikropodnikov

druhy podnikov príjemcov,

opis druhu operácií,

intenzity pomoci.

5.3.3.1.3.   Podpora činností v oblasti cestovného ruchu

opis druhu zahrnutých operácií uvedených v článku 55 nariadenia (ES) č. 1698/2005,

intenzity pomoci.

5.3.3.2.   Opatrenia na zvýšenie kvality života vo vidieckych oblastiach

5.3.3.2.1.   Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo

druhy podporovaných služieb,

druhy zahrnutých nákladov.

5.3.3.2.2.   Obnova a rozvoj dediny

druhy podporovaných činností,

druhy zahrnutých nákladov.

5.3.3.2.3.   Zachovanie a skvalitňovanie vidieckeho dedičstva

opis druhu zahrnutých operácií uvedených v článku 57 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

5.3.3.3.   Vzdelávanie a informovanie

oblasť(-ti), na ktorú(-é) sa vzťahuje vzdelávanie a informovanie,

druh hospodárskych aktérov užívajúcich výhody z predpokladaných činností.

5.3.3.4.   Získavanie zručností, oživovanie a realizácia

získavanie zručností a oživovanie: opis druhu zahrnutých operácií,

verejno-súkromné partnerstvá podľa článku 59 písm. e) nariadenia (ES) č. 1698/2005 iné ako partnerstvá uvedené v článku 62 ods. 1 písm. b) zmieneného nariadenia, ktoré budú realizovať stratégie miestneho rozvoja: opis druhu (zastúpených partnerov, percenta zastúpených súkromných partnerov, rozhodovacej právomoci), indikatívny odhad počtu verejno-súkromných partnerstiev, zahrnutej oblasti a obyvateľstva; označenie opatrení osi 3 realizovaných týmito verejno-súkromnými partnerstvami; ustanovenie zabezpečujúce, že prevádzkové náklady týchto partnerstiev nepresiahnu strop 15 % verejných výdavkov ich stratégie miestneho rozvoja.

5.3.4.   Os 4: Vykonávanie prístupu Leader

5.3.4.1.   Stratégie miestneho rozvoja

postup a časový harmonogram pre výber miestnych akčných skupín, vrátane objektívnych výberových kritérií a plánovaného indikatívneho počtu miestnych akčných skupín a plánovaného percenta miestnych území, na ktoré sa vzťahujú stratégie miestneho rozvoja,

odôvodnenie pre výber oblastí, ktorých obyvateľstvo nespadá do limitov stanovených v článku 37 ods. 3,

postup pre výber operácií miestnymi akčnými skupinami,

opis finančných okruhov uplatniteľných na miestne akčné skupiny.

5.3.4.2.   Spolupráca medzi územiami a nadnárodná spolupráca

postup, časový harmonogram a objektívne kritériá pre výber projektov spolupráce medzi územiami a projektov nadnárodnej spolupráce.

5.3.4.3.   Prevádzka miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a oživovanie územia

limit, ktorý sa má uplatňovať na podiel rozpočtu miestnych akčných skupín na prevádzku miestnych akčných skupín,

indikatívny odhad výdavkov podľa článku 59 písm. a) až d) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré sa použijú na získavanie zručností a oživovanie pre os prístupu Leader.

6.   Plán financovania obsahujúci dve tabuľky

(Článok 16 písm. d) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

6.1.   Ročný príspevok z EPFRV (v EUR)

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EPFRV spolu

 

 

 

 

 

 

 

konvergenčné regióny (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Finančný plán podľa jednotlivých osí (v EUR, celé obdobie) (7)

Os

Verejný príspevok

celkový verejný

miera príspevku z EPFRV

(%)

suma z EPFRV

Os 1

 

 

 

Os 2

 

 

 

Os 3

 

 

 

Os 4

 

 

 

Technická pomoc

 

 

 

Spolu

 

 

 

N.B.: Prechodné výdavky podľa prvej zarážky bodu 5.2 tejto prílohy sa integrujú do tabuliek v bodoch 6.1, 6.2 a 7. Na identifikáciu takých výdavkov členské štáty používajú tabuľku zhody v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1320/2006.

7.   Indikatívny rozpis podľa opatrení na rozvoj vidieka (v EUR, celé obdobie)

Opatrenie/Os

Verejné výdavky

Súkromné výdavky

Celkové náklady

Opatrenie 111

 

 

 

Opatrenie 112

 

 

 

Opatrenie 121

 

 

 

Opatrenie 1….

 

 

 

Os 1 spolu

 

 

 

Opatrenie 211

 

 

 

Opatrenie 212

 

 

 

Opatrenie 221

 

 

 

Opatrenie 2....

 

 

 

Os 2 spolu

 

 

 

Opatrenie 311

 

 

 

Opatrenie 312

 

 

 

Opatrenie 321

 

 

 

Opatrenie 3..

 

 

 

Os 3 spolu

 

 

 

41

Stratégie miestneho rozvoja:

411

Konkurencieschopnosť

412

Životné prostredie/hospodárenie s pôdou

413

Kvalita života/diverzifikácia

 

 

 

421

Spolupráca

 

 

 

431

Prevádzkové náklady, získavanie zručností, oživovanie

 

 

 

Os 4 spolu (8)

 

 

 

Osi 1, 2, 3 a 4 spolu

 

 

 

511

Technická pomoc

z toho suma pre národnú vidiecku sieť, ak je to relevantné

a)

prevádzkové náklady

b)

plán činnosti

 

 

 

CELKOVÝ SÚHRN

 

 

 

Konsolidovaná finančná tabuľka a tabuľka indikatívnych úvodných opatrení musí kopírovať štruktúru tabuliek v bodoch 6.1, 6.2 a 7 a poradie nasledujúceho zoznamu:

Rôzne opatrenia sú kodifikované takto:

(111)

odborné vzdelávanie, informačné činnosti, vrátane šírenia vedeckých poznatkov a inovatívnych postupov pre osoby zamestnané v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;

(112)

začatie činnosti mladých poľnohospodárov;

(113)

predčasný odchod poľnohospodárov a poľnohospodárskych robotníkov do dôchodku;

(114)

využívanie poradenských služieb poľnohospodármi a majiteľmi lesov;

(115)

zriadenie riadiacich, podporných a poradenských služieb pre farmy, a taktiež poradených služieb pre lesné hospodárstvo;

(121)

modernizácia fariem;

(122)

zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa;

(123)

pridanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

(124)

spolupráca na vývoji nových produktov, procesov a technológií v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore;

(125)

skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

(126)

obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného živelnými pohromami a zavedenie adekvátnych preventívnych činností;

(131)

pomoc poľnohospodárom v prispôsobovaní sa náročným normám opierajúcim sa o právne predpisy Spoločenstva;

(132)

podpora poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na schémach kvality potravín;

(133)

podpora skupín výrobcov na informačné a propagačné činnosti pre produkty v rámci schém kvality potravín;

(141)

podpora polosamozásobiteľských fariem prechádzajúcich reštrukturalizáciou;

(142)

zakladanie skupín výrobcov;

(211)

platby poľnohospodárom za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach;

(212)

platby poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami iných ako horské oblasti;

(213)

platby v rámci systému Natura 2000 a platby spojené so smernicou č. 2000/60/ES;

(214)

agroenvironmentálne platby;

(215)

platby za životné podmienky zvierat;

(216)

podpora pre neproduktívne investície;

(221)

prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy;

(222)

prvé zriadenie agrolesníckych systémov na poľnohospodárskej pôde;

(223)

prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy;

(224)

platby v rámci sústavy Natura 2000;

(225)

platby za lesné prostredie;

(226)

obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych činností;

(227)

podpora pre neproduktívne investície;

(311)

diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností;

(312)

podpora pre zriaďovanie a rozvoj mikropodnikov;

(313)

podpora činností v oblasti cestovného ruchu;

(321)

základné služby pre hospodárstvo a obyvateľstvo vidieka;

(322)

obnova a rozvoj dedín;

(323)

zachovanie a zveľaďovanie vidieckeho dedičstva;

(331)

odborné vzdelávanie a informovanie ekonomických aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje os 3;

(341)

získavanie zručností a oživovanie za účelom vypracúvania a realizácie stratégie miestneho rozvoja;

(410)

stratégie miestneho rozvoja;

(411)

konkurencieschopnosť;

(412)

životné prostredie/hospodárenie s pôdou;

(413)

kvalita života/diverzifikácia;

(421)

nadnárodná a medziteritoriálna spolupráca;

(431)

prevádzka miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností, oživovanie;

(511)

technická pomoc.

8.   Tabuľka dodatočného národného financovania podľa jednotlivých osí rozlišujúca medzi príslušnými opatreniami označenými v nariadení (ES) č. 1698/2005, ak sa uplatňuje.

Tabuľka:

Dodatočné národné financovanie (článok 16 písm. f) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

(v EUR, celé obdobie)

Os 1

 

Opatrenie 111

 

 

Os 1 spolu

 

Os 2

 

Opatrenie 211

 

 

Os 2 spolu

 

Os 3

 

Opatrenie 311

 

 

Os 3 spolu

 

Os 4

 

Opatrenie 411

 

 

Os 4 spolu

 

Os 1, os 2, os 3, os 4 spolu

 

9.   Prvky potrebné na posúdenie podľa pravidiel hospodárskej súťaže a, ak je to použiteľné, zoznam schém pomoci schválených podľa článkov 87, 88 a 89 zmluvy, ktoré sa majú použiť na realizáciu programov

(Článok 16 písm. g) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Prvky uvedené v rámci bodov A a B pre pravidlá a postupy štátnej pomoci musia byť platné počas celého životného cyklu programu a vzťahujú sa tak na jeho začiatočné predloženie, ako aj na jeho následné zmeny.

A.   Pre opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy buď:

uveďte, či sa podpora poskytne v súvislosti s nariadením Komisie (ES) č. 1860/2004 (9) o podpore de minimis v poľnohospodárskom sektore, alebo

uveďte registračné číslo a odkaz na nariadenie Komisie o vyňatí prijaté na základe nariadenia rady (ES) č. 994/98 (10), podľa ktorého bolo opatrenie zavedené, alebo

uveďte číslo prípadu a referenčné číslo, podľa ktorého Komisia vyhlásila opatrenie za zlučiteľné so zmluvou, alebo

predložte list relevantných informácií pripojený k nariadeniu Komisie (ES) č. 794/2004 (11).

B.   Pre opatrenia podľa článkov 25, 27 (v poslednom prípade len pre dodatočné národné financovanie uvedené v článku 89 nariadenia (ES) č. 1698/2005) a v článku 52 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a pre operácie v rámci opatrení podľa článkov 28 a 29 daného nariadenia, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy, buď:

uveďte, či sa podpora poskytne v súvislosti s nariadením Komisie (ES) č. 69/2001 (12) o podpore de minimis, alebo

uveďte registračné číslo a odkaz na nariadenie Komisie o vyňatí prijaté na základe nariadenia rady (ES) č. 994/98, podľa ktorého bolo opatrenie zavedené, alebo

uveďte číslo prípadu a referenčné číslo, podľa ktorého Komisia vyhlásila opatrenie za zlučiteľné so Zmluvou o ES, alebo

uveďte, z akých dôvodov príslušná schéma pomoci predstavuje existujúcu pomoc v zmysle článku 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 659/1999, vrátane existujúcich opatrení pomoci v zmysle zmlúv o pristúpení.

Tieto opatrenia musia byť poskytnuté vo formáte tabuľky štátnej pomoci uvedenej nižšie:

C.   Formát tabuľky štátnej pomoci, ktorá sa musí priložiť ku každému programu rozvoja vidieka

Kód opatrenia

Názov schémy pomoci

Označenie zákonnosti schémy (13)

Trvanie schémy pomoci

 

 

 

 

Tabuľka štátnej pomoci musí byť sprevádzaná záväzkom členského štátu, že všetky prípady uplatňovania schém uvedených v bode B, pre ktoré sa podľa pravidiel štátnej pomoci alebo podľa podmienok a záväzkov uvedených v príslušnom rozhodnutí o schválení štátnej pomoci vyžadujú individuálne oznámenia, budú oznámené individuálne podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

10.   Informácie o doplnkovosti s opatreniami financovanými inými nástrojmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky, prostredníctvom politiky kohézie, ako aj Európskym fondom pre rybné hospodárstvo

(Článok 5, článok 16 písm. h) a článok 60 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

10.1.   Posúdenie a prostriedky doplnkovosti s:

činnosťami, politikami a prioritami Spoločenstva, najmä s cieľmi hospodárskej a sociálnej kohézie a s Európskym fondom pre rybné hospodárstvo,

opatreniami financovanými z EPZF alebo z iných nástrojov v sektoroch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

10.2.   Vo vzťahu k opatreniam osí 1, 2 a 3:

Demarkačné kritériá pre opatrenia, ktoré sú zacielené na operácie oprávnené aj podľa iného podporného nástroja Spoločenstva, najmä štrukturálnych fondov a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.

10.3.   Vo vzťahu k opatreniam osi 4:

Demarkačné kritériá pre stratégie miestneho rozvoja spadajúce do osi vo vzťahu k stratégiám miestneho rozvoja realizovaným „skupinami“ v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a pre spoluprácu vo vzťahu k cieľu spolupráce v rámci štrukturálnych fondov.

10.4.   V prípade relevantnosti sa poskytnú informácie o doplnkovosti s inými finančnými nástrojmi Spoločenstva.

11.   Vymenovanie príslušných orgánov a zodpovedných subjektov

(Článok 16 písm. i) bod i) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Vymenovanie všetkých orgánov členským štátom ustanovených v článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a pre informáciu súhrnný opis ich riadiacej a kontrolnej štruktúry.

12.   Opis monitorovacích a hodnotiacich systémov, ako aj predpokladané zloženie monitorovacieho výboru

(Článok 16 písm. i) bod ii) a článok 77 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

12.1.   Opis monitorovacích a hodnotiacich systémov

Tieto systémy budú vytvorené na základe spoločného zoznamu ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu východiskových ukazovateľov programu rozvoja vidieka, zahrnutých do SRMH v prílohe VIII a iných prvkov uvedených v článku 62 ods. 3. Každý program rozvoja vidieka má špecifikovať doplnkové ukazovatele odzrkadľujúce vnútroštátne a/alebo regionálne potreby, podmienky a ciele špecifické pre oblasť programu. Údaje zhromaždené pre ukazovatele by mohli byť inšpirované normami vyvinutými Systémom systémov globálneho pozorovania Zeme (GEOSS) alebo projektmi Spoločenstva, ako je Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES).

12.2.   Predpokladané zloženie monitorovacieho výboru

13.   Ustanovenia na zabezpečenie, že program bude propagovaný

(Článok 76 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Opíšte komunikačný plán a prvky zahrnuté do článku 58 tohto nariadenia a jeho prílohy VI:

13.1.   Činnosti, s ktorými sa počíta pri informovaní potenciálnych príjemcov, profesionálnych organizácií, ekonomických, sociálnych a environmentálnych partnerov, subjektov zapojených do propagovania rovnosti mužov a žien a mimovládnych organizácií o možnostiach, ktoré ponúka program, a o pravidlách získania programových financií.

13.2.   Činnosti, s ktorými sa počíta pri informovaní príjemcov príspevku Spoločenstva.

13.3.   Činnosti na informovanie širokej verejnosti o úlohe, ktorú zohráva Spoločenstvo v programoch, a o ich výsledkoch.

14.   Vymenovanie konzultovaných partnerov a výsledky konzultácií

(Článok 6 a článok 16 písm. j) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

14.1.   Vymenovanie konzultovaných partnerov

Zoznam konzultovaných príslušných regionálnych, miestnych orgánov a iných verejných orgánov, ekonomických a sociálnych partnerov a ďalších ľubovoľných vhodných subjektov reprezentujúcich občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, vrátane environmentálnych organizácií a subjektov zodpovedných za propagáciu rovnosti mužov a žien.

14.2.   Výsledky konzultácií

Predložte súhrnné výsledky konzultácií, vrátane dátumov konzultácií a času poskytnutého na pripomienkovanie a prispenie k príprave programu, a uveďte rozsah, v akom boli zohľadnené názory a prijaté odporúčania.

15.   Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

(Článok 8 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

15.1.   Opíšte, ako sa bude propagovať rovnosť mužov a žien v rozličných etapách realizácie programu (návrh, realizácia, monitorovanie a hodnotenie).

15.2.   Opíšte, ako sa počas rozličných etáp realizácie programu predchádza akejkoľvek forme diskriminácie podľa pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

16.   Operácie technickej pomoci

(Článok 66 ods. 2 a článok 68 nariadenia (ES) č. 1698/2005)

16.1.   Opis prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných činností v rámci pomoci programu financovaných technickou pomocou.

16.2.   Národná vidiecka sieť

zoznam organizácií a orgánov správy podieľajúcich sa na rozvoji vidieka, ktoré budú tvoriť súčasť národnej vidieckej siete;

postup a časový harmonogram zriadenia národnej vidieckej siete;

súhrnný opis hlavných kategórií činnosti, ktorú má vykonávať národná vidiecka sieť. Tieto činnosti budú tvoriť základ akčného plánu, ktorý má vypracovať riadiaci orgán a ktorý sa má podporiť podľa článku 68 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005;

suma vyhradená na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete a vykonávanie akčného plánu uvedená v článku 68 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1698/2005. V rámci tejto sumy sa musí rozlišovať medzi časťou, ktorá sa vzťahuje na štruktúru potrebnú na prevádzkovanie siete, a časťou, ktorá sa vzťahuje na akčný plán. Program musí obsahovať ustanovenia zabezpečujúce, aby sa časť sumy uvedená pod písmenom a) časom nenáležite nezvyšovala.

B.   OSOBITNÉ PROGRAMY PRE NÁRODNÉ VIDIECKE SIETE (UVEDENÉ V ČLÁNKU 41 ODS. 3 A ODS. 5)

Ak členské štáty s regionálnymi programami, v súlade s druhým pododsekom článku 66 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, predložia na schválenie osobitný program na zriadenie a prevádzkovanie národných vidieckych sietí, tieto programy musia zahŕňať:

a)

zoznam organizácií a orgánov správy podieľajúcich sa na rozvoji vidieka, ktoré budú tvoriť súčasť národnej vidieckej siete;

b)

postup a časový harmonogram zriadenia národnej vidieckej siete;

c)

súhrnný opis hlavných kategórií činnosti, ktorú má vykonávať národná vidiecka sieť. Tieto činnosti budú tvoriť základ akčného plánu, ktorý má vypracovať riadiaci orgán a ktorý sa má podporiť podľa článku 68 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005;

d)

sumu vyhradenú na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete a vykonávanie akčného plánu uvedenú v článku 68 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a ročný rozpis príspevku z EPFRV, ktorý musí byť zlučiteľný s článkom 69 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

e)

finančnú tabuľku na celé programovacie obdobie v tomto formáte (eur, bežné ceny):

Druh výdavkov na národnú vidiecku sieť

Celkové verejné výdavky

Príspevok z EPFRV

a)

na prevádzkovanie štruktúry národnej vidieckej siete

 

 

b)

na vykonávanie akčného plánu národnej vidieckej siete, vrátane jeho hodnotenia

 

 

Spolu

 

 

f)

vymenovanie príslušných orgánov a zodpovedných subjektov;

e)

opis monitorovacieho a hodnotiaceho systému, ako aj predpokladané zloženie monitorovacieho výboru.


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20.

(2)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.

(4)  Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006, s. 6.

(5)  Podrobné údaje pre smernicu č. 2000/60/ES sa použijú v neskoršej etape.

(6)  Pre členské štáty s konvergenčnými a nekonvergenčnými regiónmi.

(7)  Pokiaľ program rozvoja vidieka zahŕňa rozličné druhy regiónov a miery spolufinancovania z EPFRV sú diferencované, musí sa tabuľka 6.2 zopakovať pre každý druh regiónu: regióny konvergenčného cieľa, najvzdialenejšie regióny a menšie Egejské ostrovy, iné regióny.

(8)  Na overenie súladu s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa distribučný kľúč medzi osami vyplývajúci zo stratégií miestneho rozvoja uplatňuje na celé pridelenie osi 4.

(9)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 4.

(10)  Ú. v. EÚ L 142, 14.5.1998, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2001, s. 30.

(13)  Je potrebné označiť príslušne:

Pre opatrenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie de minimis – „Každá pomoc poskytnutá v rámci tohto opatrenia bude v súlade s nariadením de minimis (ES) č..“.

Pre schválené schémy: odkaz na rozhodnutie Komisie o schválení štátnej pomoci, vrátane čísla štátnej pomoci a odkazov na schvaľovací list.

Pre pomoc v rámci skupinovej výnimky: odkaz na nariadenie o individuálnej skupinovej výnimke a registračné číslo.

Pre ostatné opatrenia existujúcej pomoci:

a)

v prípade členských štátov, ktoré pristúpili do Spoločenstva 1. mája 2004 a 1. januára 2007 (ďalej len „nové členské štáty“): 1) „nič“ pre pomoc pred rokom 1995; 2) odkaz na číslo opatrenia v zozname zmlúv o pristúpení, 3) odkaz na list o žiadnych námietkach proti „dočasnému postupu“,

b)

pre ostatné prípady existujúcej pomoci: uveďte, prosím, uplatniteľné relevantné odôvodnenie.


PRÍLOHA III

POMOC PRE SKUPINY VÝROBCOV NA MALTE

Podpora na zriadenie skupiny výrobcov (Minimálna suma uvedená v článku 25 ods. 2)

EUR

Rok

63 000

1. rok

63 000

2. rok

63 000

3. rok

60 000

4. rok

50 000

5. rok


PRÍLOHA IV

PRAHOVÉ HODNOTY PRE OHROZENÉ PLEMENÁ (UVEDENÉ V ČLÁNKU 27 ODS. 4)

Oprávnené druhy hospodárskych zvierat

Prah, pod ktorým sa miestne plemeno považuje za vystavené hrozbe, že bude pre chov stratené (počet plemenných samíc (1))

Hovädzí dobytok

7 500

Ovce

10 000

Kozy

10 000

Koňovité

5 000

Ošípané

15 000

Hydina

25 000


(1)  Počet plemenných samíc toho istého plemena vypočítaný pre všetky členské štáty, ktoré sú k dispozícii na čistoplemennú reprodukciu a sú zapísané v knihe chovu stáda vedenej schválenou plemenárskou organizáciou uznanou členským štátom v súlade so zootechnickými predpismi Spoločenstva.


PRÍLOHA V

TABUĽKA NA PREPOČÍTAVANIE ZVIERAT NA DOBYTČIE JEDNOTKY (UVEDENÁ V ČLÁNKU 27 ODS. 13)

Býky, kravy a iné hovädzie zvieratá staršie ako dva roky, konské zvieratá staršie ako šesť mesiacov

1,0 DJ

Hovädzie zvieratá vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov

0,6 DJ

Hovädzie zvieratá vo veku pod šesť mesiacov

0,4 DJ

Ovce

0,15 DJ

Kozy

0,15 DJ

Plemenné prasnice > 50 kg

0,5 DJ

Ostatné ošípané

0,3 DJ

Nosnice

0,014 DJ

Ostatná hydina

0,003 DJ


PRÍLOHA VI

INFORMOVANIE A PROPAGOVANIE POMOCI Z EPFRV (UVEDENÉ V ČLÁNKU 58 ODS. 3)

1.   Informačné opatrenia pre potenciálnych príjemcov a pre príjemcov

1.1.   Informačné opatrenia pre potenciálnych príjemcov

Za účelom transparentnosti riadiace orgány šíria najkomplexnejšie informácie, ktoré sú dostupné o príležitostiach financovania ponúkaných spoločnou pomocou od Spoločenstva a členských štátov v programe rozvoja vidieka.

Na tento účel riadiaci orgán zabezpečí, aby sa program rozvoja vidieka široko zverejňoval spolu s podrobnými údajmi o finančných príspevkov z EPFRV a s tým, že tieto príspevky sa poskytujú všetkým zainteresovaným žiadateľom.

Riadiaci orgán poskytne potenciálnym príjemcom zrozumiteľné, podrobné a aktualizované informácie o:

a)

administratívnych postupoch, ktorými je potrebné sa riadiť, aby boli splnené podmienky financovania v rámci programu rozvoja vidieka;

b)

opise postupov na skúmanie žiadostí o financovanie;

c)

podmienkach oprávnenosti a/alebo kritériách pre výber a hodnotenie projektov, ktoré sa majú financovať;

d)

menách osôb alebo o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu vysvetliť spôsob, akým funguje program rozvoja vidieka, a kritériá pre výber a hodnotenie operácií.

Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa subjekty, ktoré môžu pôsobiť ako kontaktné miesta, zapájali do informačných opatrení pre potenciálnych príjemcov; týka sa do najmä:

a)

miestnych a regionálnych orgánov;

b)

profesionálnych organizácií;

c)

ekonomických a sociálnych partnerov;

d)

mimovládnych organizácií, najmä subjektov propagujúcich rovnosť mužov a žien a subjektov zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia;

e)

centier informácií o Európe;

f)

predstaviteľov Komisie v členských štátoch.

Riadiaci orgán informuje potenciálnych príjemcov o uverejnení uvedenom v bode 2.1.

1.2.   Informačné opatrenia pre príjemcov

Riadiaci orgán zabezpečí, aby oznámenie o udelení pomoci informovalo príjemcov, že činnosť sa financuje z programu čiastočne financovaného z EPFRV, a o prioritnej osi príslušného programu rozvoja vidieka.

2.   Informačné a propagačné opatrenia pre verejnosť

Riadiaci orgán pre program rozvoja vidieka a príjemcovia podniknú všetky kroky na informovanie verejnosti o opatreniach financovaných v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s týmto nariadením a na propagáciu týchto opatrení.

2.1.   Povinnosti riadiacich orgánov

Riadiaci orgán informuje verejnosť o prijatí programu rozvoja vidieka Komisiou a o jeho aktualizáciách, hlavných výsledkoch dosiahnutých pri realizácii programu a o jeho skončení.

Od roku 2008 najmenej raz ročne uverejní riadiaci orgán ,elektronicky alebo inak, zoznam príjemcov, ktorí dostávajú podporu z programov rozvoja vidieka, názvy operácií a sumy verejných príspevkov pridelených týmto operáciám.

Riadiaci orgán realizuje informačné opatrenia pomocou všetkých médií na príslušnej územnej úrovni. Tieto opatrenia zahŕňajú aj oznamovacie kampane, publikácie vo forme vytlačenej na papieri a v elektronickej forme, ako aj iné média považované za vyhovujúce.

Opatrenia na informovanie verejnosti zahŕňajú prvky uvedené v bode 3.1.

2.2.   Povinnosti príjemcov

Ak operácia v rámci programu rozvoja vidieka má za následok investíciu (napr. na farmu alebo na potravinársky podnik), ktorej celkové náklady prekročia 50 000 EUR, príjemca musí umiestniť informačnú tabuľu.

Na miestach infraštruktúr, ktorých celkové náklady presahujú 500 000 EUR, sa postaví billboard.

Informačná tabuľa sa inštaluje aj v lokalitách miestnych akčných skupín financovaných osou 4.

Billboardy a tabule obsahujú opis projektu/operácie a prvkov uvedených v bode 3.1. Tieto informácie zaberajú najmenej 25 % plochy billboardu alebo tabule.

3.   Technické charakteristiky informačných a propagačných činností

3.1.   Slogan a logo

Každá informačná a propagačná činnosť obsahuje tieto prvky:

Európsku vlajku v súlade s grafickými štandardmi uvedenými v bode 4 spolu s vysvetlením úlohy Spoločenstva s použitím tejto formulácie:

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí.“.

V prípade činností a operácií financovaných osou Leader sa použije aj logo prístupu Leader.

3.2.   Informačný a komunikačný materiál

Publikácie (ako brožúry, letáky a spravodaje) a plagáty o opatreniach a činnostiach čiastočne financovaných z EPFRV obsahujú na titulnej strane zreteľné označenie účasti Spoločenstva, ako aj emblém Spoločenstva, ak sa použije aj národný alebo regionálny emblém. Publikácie obsahujú odkazy na subjekt zodpovedný za obsah informácií a na riadiaci orgán určený na realizáciu príslušného balíka pomoci.

V prípade informácií sprístupnených elektronickými prostriedkami (internetovými stránkami, databázami pre potenciálnych príjemcov) alebo ako audiovizuálny materiál, sa podľa analógie uplatňuje prvá zarážka. Pri vypracúvaní komunikačného plánu je potrebné náležite zohľadniť nové technológie, ktoré umožňujú rýchle a efektívne šírenie informácií a uľahčujú dialóg so širokou verejnosťou.

Internetové stránky týkajúce sa EPFRV majú:

obsahovať zmienku o príspevku z EPFRV aspoň na domovskej stránke;

obsahovať hypertextový odkaz na internetovú stránku Komisie týkajúci sa EPFRV.

4.   Pokyny na zostrojenie emblému a definovanie štandardných farieb

4.1.   Európska vlajka

Symbolický opis

Na podklade modrej oblohy dvanásť zlatých hviezdičiek vytvára kruh predstavujúci úniu národov Európy. Počet hviezdičiek je pevne stanovený, pričom číslo dvanásť je symbolom dokonalosti a jednoty.

V projektoch financovaných z EPFRV sa pod európskou vlajkou zobrazí názov tohto fondu.

Heraldický opis

Kruh z dvanástich zlatých pariem na azúrovom poli, pričom ich body sa vzájomne nedotýkajú.

Geometrický opis

Image

Emblém má tvar modrej pravouhlej vlajky, ktorej dĺžka je jedenapolkrát väčšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezdičiek umiestnených v rovnakých intervaloch tvorí neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezdičiek má päť cípov, ktoré sú rozmiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého priemer sa rovná jednej osemnástine výšky vlajky. Všetky hviezdičky sú vertikálne, to znamená s jedným cípom vertikálnym a dvoma cípmi v priamej línii pod pravými uhlami k žrdi. Kruh je usporiadaný tak, aby hviezdičky boli v polohách hodín na lícnej strane hodiniek. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Image

Emblém je vyhotovený v týchto farbách

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ pre povrch obdĺžnika; PANTONE ŽLTÁ pre hviezdičky. Medzinárodný rozsah PANTONE je široko dostupný a ľahko dosiahnuteľný aj pre neprofesionálov.

Image

Štvorfarebný proces:

Ak sa použije štvorfarebný proces, nemožno použiť dve štandardné farby. Musia sa preto vytvoriť znovu s použitím štyroch farieb štvorfarebného procesu. PANTONE ŽLTÁ sa získa s použitím 100 % „Process Yellow“. Zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“ získate farbu, ktorá je veľmi podobná PANTONE REFLEXNEJ MODREJ.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (hexadecimal: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).


Proces monochromatickej reprodukcie

Ak máte k dispozícii len čiernu farbu, načrtnite obdĺžnik v čiernej farbe a vytlačte hviezdičky v čiernej a bielej farbe.

Image

Ak modrá je jediná farba, ktorú máte k dispozícii (musí to byť, samozrejme, Reflexná Modrá) použite 100 % s hviezdičkami reprodukovanými v negatívnej belej so 100 % modrým podkladom.

Image

Reprodukcia na farebnom podklade

Emblém sa má prednostne reprodukovať na bielom podklade. Vyhýbajte sa pestrofarebnému podkladu a rozhodne podkladu, ktorý sa nehodí k modrej farbe. Ak nejestvuje žiadna alternatíva k farebnému podkladu, umiestnite biely rámček okolo obdĺžnika, pričom šírka rámčeka bude 1/25 výšky obdĺžnika.

Image

4.2.   Logo Leader

Image


PRÍLOHA VII

A.   ŠTRUKTÚRA A OBSAH VÝROČNÝCH SPRÁV O DOSIAHNUTOM POKROKU PROGRAMOV ROZVOJA VIDIEKA (ČLÁNOK 60)

1.   Zmeny vo všeobecných podmienkach (článok 82 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005):

Zmeny vo všeobecných podmienkach, ktoré majú priamy vplyv na podmienky vykonávania programu (najmä legislatívne zmeny alebo nečakaný sociálno-ekonomických vývoj)

Zmeny v politikách Spoločenstva a v národných politikách, ktoré majú vplyv na konzistentnosť medzi EPFRV a inými finančnými nástrojmi

2.   Pokrok programu vo vzťahu k vytýčeným cieľom na základe ukazovateľov výstupu a výsledku (článok 82 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005):

Je potrebné predložiť analýzu dosiahnutých úspechov vyjadrených monitorovacími ukazovateľmi vrátane kvalitatívnej analýzy dosiahnutého pokroku vo vzťahu k cieľom vytýčeným na začiatku. Má sa použiť zoznam ukazovateľov (výstupu a výsledku) uvedený v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. Okrem týchto ukazovateľov, ktoré tvoria súčasť SRMH, je potrebné zahrnúť aj doplnkové ukazovatele špecifické pre program, aby sa efektívne monitoroval pokrok v porovnaní s jeho cieľmi.

3.   Finančná realizácia programu s uvedením výkazu výdavkov pre každé opatrenie zaplatených príjemcom; ak sa program vzťahuje na regióny prichádzajúce do úvahy v rámci konvergenčného cieľa, výdavky sa vykazujú oddelene (článok 82 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005).

Tabuľka sumarizujúca finančnú realizáciu programu má obsahovať aspoň nasledovné informácie:

V EUR

Osi/opatrenia

Ročné platby – rok N

Kumulatívne platby od roku 2007 do roku N

Os 1

Opatrenie 111

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatrenie …

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Os 1 spolu

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Os 2

Opatrenie 211

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatrenie …

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Os 2 spolu

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Os 3

Opatrenie 311

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatrenie …

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Os 3 spolu

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Os 4

Opatrenie 211

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatrenie 4…

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Os 4 spolu

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Technická pomoc

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Program spolu

z toho prechodné výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1320/2006

 

 

Samostatná tabuľka s minimálne rovnakým informačným obsahom sa zostaví pre regióny, na ktoré sa vzťahuje konvergenčný cieľ, ako aj tabuľka konsolidovaná podľa úrovne programu pre programy vzťahujúce sa na konvergenčné a ostatné regióny.

4.   Zhrnutie priebežných hodnotiacich činností v súlade s článkom 86 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 (článok 82 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Zhrnutie priebežných hodnotiacich činností uskutočnené na základe správ podávaných monitorovaciemu výboru v súlade s článkom 86 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 vrátane činností týkajúcich sa najmä prvkov uvedených v článku 84 ods. 5 a článku 86 ods. 1 a ods. 2 uvedeného nariadenia.

5.   Kroky, ktoré urobil riadiaci výbor a monitorovací výbor na zabezpečenie kvality a efektívnosti realizácie programu (článok 82 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1698/2005, najmä:

(i)

monitorovacie a hodnotiace opatrenia

(ii)

zhrnutie hlavných problémov, ktoré sa vyskytli pri riadení programu, a všetkých prijatých opatrení vrátane tých, ktorými sa reagovalo na pripomienky prednesené podľa článku 83 nariadenia (ES) č. 1698/2005

(iii)

využívanie technickej pomoci

V prípade zahrnutia zriaďovania a fungovania národnej vidieckej siete v rámci programu technickej pomoci výročná správa o dosiahnutom pokroku opisuje postupy na zriadenie a prevádzkovanie siete a aktuálny stav vykonávania akčného plánu. V správe sa tiež uvádza, ako sa výdavky uskutočňovali [rozlišovanie medzi prvkami (a) a (b) článku 68 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005].

(iv)

kroky, ktoré sa urobili, aby sa zabezpečilo, že program sa zverejní v súlade s článkom 76 nariadenia (ES) č. 1698/2005

Správa zahŕňa súhrnné opisy pre informovanie a propagáciu uskutočnené na informovanie o programe rozvoja vidieka v súlade s článkom 58 tohto nariadenia a s jeho prílohou VI.

6.   Vyhlásenie o súlade s politikami Spoločenstva v kontexte podpory, vrátane identifikácie problémov, ktoré sa vyskytli, a opatrení prijatých na ich riešenie (článok 82 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Tento súlad s právom Spoločenstva sa vzťahuje najmä na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže, verejného obstarávania, ochrany a zlepšovania životného prostredia, propagovanie rovnosti pohlaví a nediskriminácie.

7.   Ak je to uplatniteľné, opätovné využitie pomoci vymoženej na základe článku 33 nariadenia (ES) č. 1290/2005 (článok 82 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1698/2005)

B.   FORMÁT VÝROČNÝCH SPRÁV O DOSIAHNUTOM POKROKU PRE OSOBITNÉ PROGRAMY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA NÁRODNÉ VIDIECKE SIETE (ČLÁNOK 60)

Ak členské štáty využijú možnosť, ktorú im poskytuje druhý pododsek článku 66 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, výročné správy o dosiahnutom pokroku pre osobitné programy musia obsahovať:

a)

opis postupov na zriaďovanie a prevádzkovanie siete,

b)

aktuálny stav vykonávania akčného plánu,

c)

finančnú tabuľku obsahujúcu finančnú realizáciu programu a rozlišovanie medzi prvkami, na ktoré sa vzťahujú písmená a) a b) článku 68 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005:

Druh výdavkov pre NVS

Ročné platby – rok N

Kumulatívne platby od roku 2007 do roku N

a)

na prevádzku štruktúry národnej vidieckej siete

 

 

b)

na vykonávanie akčného plánu národnej vidieckej siete

 

 

Spolu

 

 

d)

ak je to vhodné, informácie, na ktoré sa vzťahujú body 4 až 7 tejto prílohy.


PRÍLOHA VIII

ZOZNAM SPOLOČNÝCH VÝCHODISKOVÝCH UKAZOVATEĽOV, UKAZOVATEĽOV VÝSTUPU, VÝSLEDKU A DOPADU

I.   SPOLOČNÉ VÝCHODISKOVÉ UKAZOVATELE

1.   Cieľovo orientované východiskové ukazovatele

OS

 

Ukazovateľ

Horizontálna

 (1) 1

Hospodársky rozvoj

 (1) 2

Miera zamestnanosti

 (1) 3

Nezamestnanosť

OS 1

Zvýšenie konkurencieschopnosti v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 (1) 4

Poradenstvo a vzdelávanie v pôdohospodárstve

5

Veková štruktúra v pôdohospodárstve

 (1) 6

Produktivita práce v poľnohospodárstve

7

Tvorba hrubého fixného kapitálu v poľnohospodárstve

8

Vývoj zamestnanosti v primárnom sektore

9

Hospodársky rozvoj primárneho sektoru

 (1) 10

Produktivita práce v potravinárstve

11

Tvorba hrubého fixného kapitálu v potravinárstve

12

Vývoj zamestnanosti v potravinárstve

13

Hospodársky rozvoj potravinárstva

 (1) 14

Produktivita práce v lesnom hospodárstve

15

Tvorba hrubého fixného kapitálu v lesnom hospodárstve

16

Dôležitosť polosamozásobiteľského hospodárenia v nových členských štátoch

OS 2

Skvalitňovanie životného prostredia a vidieka hospodárením na pôde

 (1) 17

Biodiverzita: Populácia vybraných druhov vtákov žijúcich v poľnohospodárskej krajine

 (1) 18

Biodiverzita: Územia s vysokou prírodnou hodnotou

19

Biodiverzita: Druhové zloženie stromov

 (1) 20

Kvalita vody: Bilancia živín

21

Kvalita vody: Kontaminácia dusičnanmi a pesticídmi

22

Pôda: Oblasti ohrozené pôdnou eróziou

23

Pôda: Ekologické poľnohospodárstvo

 (1) 24

Klimatické zmeny: Produkcia obnoviteľnej energie z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

25

Klimatické zmeny: Poľnohospodárska pôda využívaná na obnoviteľnú energiu

26

Klimatické zmeny/kvalita ovzdušia: Plynné emisie z poľnohospodárstva

OS 3

Zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a stimulovanie diverzifikácie hospodárskej činnosti

 (1) 27

Farmári s ostatnými nepoľnohospodárskymi zárobkovými činnosťami

 (1) 28

Rozvoj zamestnanosti v nepoľnohospodárskom sektore

 (1) 29

Rozvoj ekonomiky v nepoľnohospodárskom sektore

 (1) 30

Rozvoj samostatnej zárobkovej činnosti

31

Infraštruktúra cestovného ruchu na vidieku

 (1) 32

Zvýšenie internetizácie na vidieku

 (1) 33

Rozvoj sektoru služieb

34

Čistá migrácia

 (1) 35

Celoživotné vzdelávanie na vidieku

Leader

 (1) 36

Rozvoj miestnych akčných skupín


2.   Kontextuálne východiskové ukazovatele

OS

 

Ukazovateľ

Horizontálna

1

Určenie vidieckych oblastí

2

Význam vidieckych oblastí

OS 1

Zvýšenie konkurencieschopnosti v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

3

Využitie poľnohospodárskej pôdy

4

Štruktúra fariem

5

Štruktúra lesného hospodárstva

6

Produktivita lesov

OS 2

Skvalitňovanie životného prostredia a vidieka hospodárením na pôde

7

Pokrývka

8

Znevýhodnené oblasti

9

Územia s extenzívnym poľnohospodárstvom

10

Oblasti Natura 2000

11

Biodiverzita: Chránené lesy

12

Rozvoj lesných území

13

Zdravie lesných ekosystémov

14

Kvalita vody

15

Použitie vody

16

Ochranné lesy s primárnym predmetom ochrany pôdy, vody

OS 3

Zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a stimulovanie diverzifikácie hospodárskej činnosti

17

Hustota obyvateľstva

18

Veková štruktúra

19

Štruktúra ekonomiky

20

Štruktúra zamestnanosti

21

Dlhodobá nezamestnanosť

22

Získavanie vzdelania

23

Internetová infraštruktúra

II.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPU

OS 1   ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORU POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Kód

Opatrenie

Ukazovatele výstupov (2)

111

Odborné vzdelávanie a informačné činnosti

Počet účastníkov vzdelávania

Počet absolvovaných dní vzdelávania

112

Začatie činnosti mladých poľnohospodárov

Počet mladých poľnohospodárov, ktorým sa poskytla pomoc

Celkový objem investícií

113

Predčasný odchod do dôchodku

Počet poľnohospodárov, ktorí predčasne odišli do dôchodku

Počet poľnohospodárskych robotníkov, ktorí predčasne odišli do dôchodku

Počet uvoľnených hektárov

114

Využívanie poradenských služieb

Počet podporených poľnohospodárov

Počet podporených majiteľov lesov

115

Zriaďovanie riadiacich, podporných a poradenských služieb

Počet novozriadených riadiacich, podporných a poradenských služieb

121

Modernizácia poľnohospodárskych podnikov

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostali investičnú podporu

Celkový objem investícií

122

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Počet lesníckych podnikov, ktoré dostali investičnú podporu

Celkový objem investícií

123

Pridávanie hodnoty k produktom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Počet podporených podnikov

Celkový objem investícií

124

Spolupráca na vývoji nových produktov, procesov a technológií v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Počet podporených iniciatív spolupráce

125

Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Počet podporených operácií

Celkový objem investícií

126

Obnova potenciálu poľnohospodárskej produkcie poškodeného prírodnými katastrofami a zavádzanie vhodných preventívnych opatrení

Podporená oblasť poškodenej poľnohospodárskej pôdy

Celkový objem investícií

131

Dodržiavanie noriem opierajúcich sa o právne predpisy Spoločenstva

Počet príjemcov

132

Účasť poľnohospodárov na schémach kvality potravín

Počet podporených fariem zúčastnených na schéme kvality potravín

133

Informačné a propagačné činnosti

Počet podporených činností

141

Polosamozásobiteľské hospodárenie

Počet podporených polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikov

142

Odbytové organizácie výrobcov

Počet podporených odbytových organizácií výrobcov

Obrat podporených odbytových organizácií výrobcov


OS 2   SKVALITŇOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VIDIEKA HOSPODÁRENÍM NA PÔDE

Kód

Opatrenie

Ukazovatele výstupov (3)

211

Platby poľnohospodárom za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach

Počet podporených podnikov v horských oblastiach

Podporená poľnohospodárska pôda v horských oblastiach

212

Platby poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami iných ako horské oblasti

Počet podporených podnikov v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami iných ako horské oblasti

Podporená plocha poľnohospodárskej pôdy v oblastiach so znevýhodnenými podmienkami iných ako horské oblasti

213

Platby v systéme Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou č. 2000/60/ES

Počet podporených podnikov v oblastiach Natura 2000/v rámci Rámcovej smernice o vodách

Podporená poľnohospodárska pôda v rámci systému Natura 2000/v rámci Rámcovej smernice o vodách

214

Agroenvironmentálne platby

Počet poľnohospodárskych podnikov a podnikov iných pôdnych manažérov, ktoré dostávajú podporu

Celková plocha, ktorá dostáva agroenvironmentálnu podporu

Fyzická plocha, ktorá dostáva agroenvironmentálnu podporu v rámci tohto opatrenia

Celkový počet zmlúv

Počet činností súvisiacich s genetickými zdrojmi

215

Platby za životné podmienky zvierat

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu

Počet zmlúv týkajúcich sa životných podmienok zvierat

216

Neproduktívne investície

Počet poľnohospodárskych podnikov a podnikov iných pôdnych manažérov, ktoré dostávajú podporu

Celkový objem investícií

221

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Počet príjemcov, ktorí dostávajú pomoc na zalesňovanie

Počet hektárov zalesnenej pôdy

222

Prvé zriadenie poľnohospodársko- lesníckych systémov na poľnohospodárskej pôde

Počet príjemcov

Počet hektárov v rámci nových agrolesníckych systémov

223

Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy

Počet príjemcov, ktorí dostávajú pomoc na zalesňovanie

Počet hektárov zalesnenej pôdy

224

Platby v rámci Natura 2000

Počet lesníckych podnikov, ktoré dostávajú pomoc v rámci oblastí Natura 2000

Podporená lesná pôda (ha) v rámci oblastí Natura 2000

225

Lesnícko-environmentálne platby

Počet lesníckych podnikov, ktoré dostávajú podporu

Celková plocha lesov v rámci lesnícko-environmentálnych platieb

Fyzická plocha lesov v rámci lesnícko-environmentálnych platieb

Počet zmlúv

226

Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Počet preventívnych/obnovovacích činností

Podporená plocha poškodených lesov

Celkový objem investícií

227

Neproduktívne investície

Počet podporených majiteľov lesov

Celkový objem investícií


OS 3   ZVYŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A PODNIETENIE DIVERZIFIKÁCIE HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Kód

Opatrenie

Ukazovatele výstupov (4)

311

Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností

Počet príjemcov

Celkový objem investícií

312

Založenie a rozvoj podniku

Počet podporených/založených mikropodnikov

313

Podpora činností v oblasti cestovného ruchu

Počet nových podporených činností na úseku cestovného ruchu

Celkový objem investícií

321

Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo

Počet podporených činností

Celkový objem investícií

322

Obnova a rozvoj dediny

Počet dedín, v ktorých sa činnosti uskutočnili

Celkový objem investícií

323

Zachovanie a skvalitňovanie vidieckeho dedičstva

Počet podporených činností v oblasti vidieckeho dedičstva

Celkový objem investícií

331

Odborné vzdelávanie a informovanie

Počet zúčastnených ekonomických aktérov na podporených činnostiach

Počet dní odborného vzdelávania absolvovaných účastníkmi

341

Získavanie zručností, oživovanie a realizácia stratégií miestneho rozvoja

Počet činností v rámci získavania zručností a oživovania

Počet účastníkov na týchto činnostiach

Počet podporených verejno-súkromných partnerstiev


OS 4   LEADER

Kód

Opatrenie

Ukazovatele výstupov (5)

41

Realizácia stratégií miestneho rozvoja

411

konkurencieschopnosť

412

životné prostredie/hospodárenie na pôde

413

kvalita života/diverzifikácia

Počet miestnych akčných skupín (MAS)

Celková veľkosť oblastí MAS (km2)

Celkový počet obyvateľov v oblasti MAS

Počet projektov financovaných miestnymi akčnými skupinami

Počet podporených príjemcov

421

Realizácia projektov spolupráce

Počet projektov spolupráce

Počet spolupracujúcich miestnych akčných skupín

431

Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a oživovanie územia, ako sa uvádza v článku 59

Počet podporených činností.

III.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKU

Os/Cieľ

Ukazovateľ

Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

(1)

Počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili vzdelávaciu činnosť spojenú s poľnohospodárstvom a/alebo lesným hospodárstvom

(2)

Zvýšenie hrubej pridanej hodnoty v podporených podnikoch

(3)

Počet podnikov zavádzajúcich nové produkty a/alebo nové techniky

(4)

Hodnota poľnohospodárskej produkcie podľa uznaných značiek/štandardov

(5)

Počet fariem vstupujúcich na trh

Skvalitňovanie životného prostredia a vidieka hospodárením na pôde

(6)

Oblasť úspešného hospodárenia na pôde prispievajúca k:

a)

biodiverzite a poľnohospodárstvu/lesnému hospodárstvu s vysokou prírodnou hodnotou

b)

kvalite vody

c)

klimatickým zmenám

d)

kvalite pôdy

e)

zabráneniu marginalizácii a opúšťaniu pôdy

Zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a stimulovanie diverzifikácie hospodárskej činnosti

(7)

Zvýšenie nepoľnohospodárskej hrubej pridanej hodnoty v podporených podnikoch

(8)

Celkový počet vytvorených pracovných príležitostí

(9)

Prírastok počtu turistov

(10)

Populácia na vidieku profitujúca z podporených aktivít

(11)

Rast používania internetu na vidieku

(12)

Počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili vzdelávaciu činnosť

IV.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE DOPADU

 

Ukazovateľ

1

Ekonomický rast

2

Tvorba zamestnanosti

3

Produktivita práce

4

Zvrátenie poklesu biodiverzity

5

Udržiavanie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou hodnotou

6

Zlepšenie kvality vody

7

Príspevok k zmierneniu klimatických zmien


(1)  vzťahuje sa na ukazovatele LEAD v rámci národnej stratégie a strategického monitorovania, ktoré sa predpokladá v článku 11 ods. 3 písm. c) a článku 13 ods. 2 bod A nariadenia (ES) č. 1698/2005.

(2)  Pre každé opatrenie sa uvedie počet prijatých žiadostí a počet schválených žiadostí.

(3)  Pre každé opatrenie sa uvedie počet prijatých žiadostí a počet schválených žiadostí.

(4)  Pre každé opatrenie sa uvedie počet prijatých žiadostí a počet schválených žiadostí.

(5)  Pre každé opatrenie sa uvedie počet prijatých žiadostí a počet schválených žiadostí.