21.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1913/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2808/98 z 22. decembra 1998 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve (2) bolo od svojho prijatia podstatne zmenené a doplnené. Okrem toho sú odteraz v zmysle článku 11 nariadenia (ES) č. 2799/98 ustanovenia o náhradách týkajúcich sa výrazného prehodnotenia alebo zníženia výmenných kurzov uplatňovaných pre priamu pomoc bezpredmetné. V záujme zrozumiteľnosti a zjednodušenia by sa malo nariadenie (ES) č. 2808/98 zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

Rozhodujúce skutočnosti pre výmenný kurz uplatniteľný v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať v rámci poľnohospodárskych právnych predpisov, musia byť stanovené bez toho, aby boli dotknuté vymedzenia alebo výnimky stanovené prípadne v predpisoch pre príslušné odvetvia na základe kritérií uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98.

(3)

Čo sa týka všetkých cien alebo súm, ktoré sa majú stanoviť v rámci výmen s tretími krajinami, predstavuje prijatie colného vyhlásenia najvhodnejšiu rozhodujúcu skutočnosť, aby sa dosiahol príslušný ekonomický cieľ. Týka sa to aj náhrad pridelených na vývoz a na určovanie vstupnej ceny ovocia a zeleniny v Spoločenstve, na základe ktorej sa zaraďujú produkty do spoločného colného sadzobníka. Je preto vhodné zachovať túto rozhodujúcu skutočnosť.

(4)

Vstupná cena ovocia a zeleniny v Spoločenstve sa určuje na základe paušálnej dovoznej hodnoty ovocia a zeleniny uvedenej v článku 4 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu (3). Na výpočet danej paušálnej hodnoty sa používajú reprezentatívne kurzy na dovozových trhoch. Je vhodné stanoviť rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz týchto kurzov v deň ich uplatnenia.

(5)

Čo sa týka náhrad poskytnutých na výrobu, rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz vo všeobecnosti súvisí s vyplnením určitých osobitných formalít. Na dosiahnutie zosúladenia uplatniteľných pravidiel je potrebné ustanoviť, aby bol rozhodujúcou skutočnosťou dátum, keď boli produkty vyhlásené za doručené do požadovaného miesta určenia, pokiaľ sa takéto miesto určenia vyžaduje, a vo všetkých ostatných prípadoch bude rozhodujúcou skutočnosťou prijatie žiadosti o zaplatenie náhrady platobnou agentúrou.

(6)

Pri pomoci určenej na spracovanie citrusového ovocia a ovocia a zeleniny uvedených v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 2202/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa zavádza systém pomoci Spoločenstva pre výrobcov niektorých druhov citrusového ovocia (4), a v článku 2 a článku 6a ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (5) pri minimálnej cene uvedenej v článku 6a ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, ako aj pri pomoci určenej na sušené krmivo uvedenej v článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (6) je ekonomický cieľ dosiahnutý vtedy, keď spracovateľ prevezme produkty. Je preto vhodné stanoviť rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz na tomto základe.

(7)

V prípade pomoci poskytovanej podľa množstva produktu uvedeného na trh alebo určeného na špeciálne použitie povinnosť na poskytnutie pomoci predstavuje akt, ktorý zaručuje adekvátne použitie príslušných produktov. Prevzatie produktov príslušným prevádzkovateľom je predpokladom, ktorý umožňuje príslušným orgánom vykonávať kontroly požadované v účtovníctve tohto prevádzkovateľa a zaručuje rovnaké spracúvanie dokumentov. Je preto vhodné stanoviť rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz v súvislosti s prevzatím produktov.

(8)

V prípade inej pomoci poskytnutej v poľnohospodárstve môžu byť situácie veľmi odlišné. Táto pomoc sa však vždy udeľuje na základe žiadosti a v lehotách stanovených právnymi predpismi. Je preto vhodné stanoviť ako rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz konečný termín na predkladanie žiadostí.

(9)

Pre schémy pomoci uvedené v prílohe I a v článku 12 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (7), sa definuje rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz v článku 45 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (8). Je vhodné odvolať sa na toto ustanovenie.

(10)

Vo vinárskom sektore sa pre ceny, prémie a pomoc ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (9) rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz spája buď so začiatkom vinárskeho roka, alebo s uplatnením špecifických zmlúv, prípadne s vykonaním určitých operácií ako napríklad obohacovanie či spracovanie vinárskych produktov. Je preto vhodné stanoviť pre každú situáciu rozhodujúcu skutočnosť, ktorú treba brať do úvahy.

(11)

Situácie, ktoré treba brať do úvahy pri stanovovaní rozhodujúcej skutočnosti, sú veľmi odlišné v prípade pomoci v sektore mlieka a mliečnych výrobkov uvedenej v článku 1 písm. b) bodoch i), ii) a iii) nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (10), v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka (11), v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (12), v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2921/90 z 10. októbra 1990 o pomoci pre výrobu kazeínu a kazeinátov z odstredeného mlieka (13) a v prípade poplatkov uvedených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (14). Je preto vhodné stanoviť rozhodujúcu skutočnosť v závislosti od osobitnosti každej z týchto situácií.

(12)

Pri nákladoch na prepravu uvedených v článku 19 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (15), a v článku 11 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (16) sa musí rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz stanoviť podľa dátumu predloženia ponúk v rámci verejného obstarávania. Je preto vhodné stanoviť ako rozhodujúcu skutočnosť dátum, keď príslušný orgán prijal platnú ponuku pre príslušný dopravný trh.

(13)

Referenčná cena cukru a minimálna cena cukrovej repy v rámci kvóty uvedená v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (17) spolu úzko súvisia a prevádzkovatelia o nich musia byť informovaní počas celého hospodárskeho roka. Týka sa to aj jednorazového odvodu uloženého na dodatočnú kvótu na cukor a doplnkovú kvótu na izoglukózu, ako aj poplatku za nadbytočné množstvo a výrobného poplatku uvedených v článku 8 ods. 3, v článku 9 ods. 3 a v článkoch 15 a 16 nariadenia (ES) č. 318/2006. V prípade týchto cien a čiastok je preto vhodné stanoviť ako rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz dátum pred zberom a čo najbližšie k zberu.

(14)

V prípade čiastok štrukturálnej alebo environmentálnej povahy uvedených v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (18), ako aj v prípade čiastok schválených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (19), ktorých platba je hradená z programov pre rozvoj vidieka schválených v nariadení (ES) č. 1698/2005, sa tieto čiastky stanovujú na jeden hospodársky alebo jeden kalendárny rok. Ekonomický cieľ sa dosiahne vtedy, ak sa rozhodujúca skutočnosť stanoví na príslušný rok. Na základe týchto prvkov je vhodné stanoviť rozhodujúcu skutočnosť na 1. január toho roku, počas ktorého sa rozhodne o poskytnutí pomoci.

(15)

Paušálne čiastky uvedené v bode 3 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1433/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc (20), určené na pokrytie všeobecných nákladov osobitne viazaných na operačné fondy a operačné programy uvedené v článkoch 15 a 16 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (21), sa stanovia na určitý rok. Je preto vhodné stanoviť rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz na 1. januára toho roku, na ktorý sa tieto náklady vzťahujú.

(16)

Pre ostatné ceny a čiastky viažúce sa na tieto ceny sa ekonomický cieľ dosiahne, keď sa zrealizuje právny akt, na základe ktorého sa určia tieto ceny a čiastky. Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz však musí byť takisto v súvislosti s účtovnými a deklaračnými povinnosťami prevádzkovateľov a členských štátov. Aby sa umožnilo zjednodušenie riadenia, je vhodné stanoviť jednotnú rozhodujúcu skutočnosť pre všetky ceny a čiastky týkajúce sa určitého typu operácií zrealizovaných počas určitého obdobia, ak sa príliš nevzďaľujú od ekonomického cieľa, a stanoviť na tento účel prvý deň v mesiaci, počas ktorého sa zrealizujú príslušné právne akty.

(17)

V prípade záloh a záruk sa sumy na splatenie alebo zaručené sumy stanovujú v eurách v súlade s poľnohospodárskymi právnymi predpismi, a najmä s článkom 45 nariadenia (ES) č. 1290/2005. Výmenný kurz uplatniteľný na tieto čiastky musí byť odteraz blízky dátumu vyplatenia zálohy alebo dátumu implementácie záruk. V prípade použitia záruk musí ich čiastka takisto umožniť pokrytie všetkých rizík, pre ktoré boli tieto záruky poskytnuté. Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz musí byť v súvislosti s týmito podmienkami definovaná buď v závislosti odo dňa, keď bola stanovená výška zálohy alebo zložená záruka, alebo odo dňa ich vyplatenia.

(18)

V článku 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov (22), sa ustanovuje, že bez toho, aby boli dotknuté špecifické pravidlá a rozhodujúce skutočnosti ustanovené v prílohách k uvedenému nariadeniu alebo v poľnohospodárskych právnych predpisoch, sa výdavky, ktoré sa vypočítavajú na základe čiastok stanovených v eurách a výdavky alebo príjmy uskutočnené v národnej mene v rámci uvedeného nariadenia, prepočítajú, v závislosti od prípadu, na národnú menu alebo na eurá na základe posledného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou pred účtovným obdobím, v priebehu ktorého boli operácie zapísané do účtovníctva platobnej agentúry, a že tento výmenný kurz sa takisto uplatňuje na zúčtovania týkajúce sa rôznych špecifických prípadov uvedených v článku 7 ods. 1 uvedeného nariadenia. Je preto vhodné odvolať sa na toto ustanovenie.

(19)

V nariadení (ES) č. 1290/2005 sa stanovila jednotná rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz pre všetky priame platby ustanovené v nariadení (ES) č. 1782/2003. Týmto stanovením sa niektoré rozhodujúce skutočnosti stali bezpredmetnými alebo protichodnými. Ide o skutočnosti ustanovené právnymi predpismi v odvetví poľnohospodárstva, a najmä v nariadení Komisie (EHS) č. 1003/81 z 10. apríla 1981, ktorým sa definuje rozhodujúca skutočnosť uplatniteľná pri predaji zásob v držbe intervenčných agentúr v sektore obilnín a ryže (23), v nariadení Komisie (EHS) č. 3749/86 z 9. decembra 1986, ktorým sa určuje rozhodujúca skutočnosť pre výpočet odvodov a náhrad v sektore ryže (24), v nariadení Komisie (EHS) č. 1713/93 z 30. júna 1993, ktorým sa stanovujú zvláštne vykonávacie pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho prepočítacieho kurzu v odvetví cukru (25), v nariadení Komisie (EHS) č. 1718/93 z 30. júna 1993 o operatívnej udalosti pre poľnohospodárske výmenné kurzy používané v sektore osiva (26), v nariadení Komisie (EHS) č. 1756/93 z 30. júna 1993, ktorým sa stanovujú rozhodujúce skutočnosti pre poľnohospodársky prepočítavací koeficient použiteľný v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (27), v nariadení Komisie (EHS) č. 1759/93 z 1. júla 1993 o rozhodujúcich skutočnostiach určujúcich poľnohospodárske výmenné kurzy, ktoré sa majú uplatňovať v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (28), v nariadení Komisie (EHS) č. 1785/93 z 30. júna 1993 o určujúcich skutočnostiach pre poľnohospodárske prepočítavacie kurzy v odvetví textilu (29), v nariadení Komisie (EHS) č. 1793/93 z 30. júna 1993 stanovujúcom určujúcu skutočnosť pre poľnohospodárske prevodné sadzby používané v sektore chmeľu (30), v nariadení Komisie (ES) č. 3498/93 z 20. decembra 1993, ktorým sa určujú rozhodujúce skutočnosti uplatniteľné osobitne v odvetví olivového oleja (31), v nariadení Komisie (ES) č. 594/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa určujú rozhodujúce skutočnosti uplatniteľné na výrobky v odvetví ovocia a zeleniny a na výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny (32), a v nariadení Komisie (ES) č. 383/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa ustanovujú rozhodujúce skutočnosti pre výmenné kurzy uplatniteľné na výrobky vo vinárskom sektore (33).

(20)

Je preto vhodné zrušiť nariadenia (EHS) č. 1003/81, (EHS) č. 3749/86, (EHS) č. 1713/93, (EHS) č. 1718/93, (EHS) č. 1756/93, (EHS) č. 1759/93, (EHS) č. 1785/93, (EHS) č. 1793/93, (ES) č. 3498/93, (ES) č. 594/2004 a (ES) č. 383/2005.

(21)

Nasledujúce nariadenia by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť:

nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (34),

nariadenie Komisie (EHS) č. 3164/89 z 23. októbra 1989 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie osobitných opatrení v súvislosti s konopou siatou (35),

nariadenie Komisie (EHS) č. 3444/90 z 27. novembra 1990, ktorým sa určujú podrobné pravidlá pre poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie bravčového mäsa (36),

nariadenie Komisie (EHS) č. 3446/90 z 27. novembra 1990, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (37),

nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúce sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (38),

nariadenie Komisie (EHS) č. 1858/93 z 9. júla 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v súvislosti s plánom pomoci na kompenzáciu straty výnosov z predaja v odvetví banánov (39),

nariadenie Komisie (EHS) č. 2825/93 z 15. októbra 1993 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (40),

nariadenie Komisie (ES) č. 1905/94 z 27. júla 1994 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 399/94 o osobitných opatreniach pre sušené hrozno (41),

nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (42),

nariadenie Komisie (ES) č. 562/2000 z 15. marca 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa (43),

nariadenie Komisie (ES) č. 907/2000 z 2. mája 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre výkon nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o podpore pre súkromný sektor v oblasti skladovania hovädzieho a teľacieho mäsa (44),

nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (45),

nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001 z 5. februára 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (46),

nariadenie Komisie (ES) č. 2236/2003 z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1868/94 ustanovujúceho systém kvót, pokiaľ ide výrobu zemiakového škrobu (47),

nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,

nariadenie Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami (48),

nariadenie Komisie (ES) č. 382/2005 zo 7. marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (49),

nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006 z 29 júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (50).

(22)

Na hospodársky rok 2006/2007 je v sektore cukru takisto potrebné určiť prechodné obdobie, ktoré práve prebieha, pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na minimálnu cenu cukrovej repy, zohľadňujúc zmluvy uzavreté na tento účel medzi pestovateľmi repy a výrobcami cukru.

(23)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZHODUJÚCE SKUTOČNOSTI PRE VÝMENNÝ KURZ

Článok 1

Vývozné náhrady a výmeny s tretími krajinami

1.   V prípade náhrad stanovených v eurách a pre ceny a čiastky vyjadrené v eurách v poľnohospodárskych právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na trh s tretími krajinami je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prijatie colného vyhlásenia.

2.   Na výpočet paušálnej hodnoty pri dovoze ovocia a zeleniny uvedenej v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3223/94 na účely stanovenia vstupnej ceny uvedenej v článku 5 uvedeného nariadenia sa za rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz pre reprezentatívne kurzy používané na výpočet tejto paušálnej hodnoty a výšky zníženia uvedenej v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 3223/94 považuje deň, na ktorý sa reprezentatívne kurzy vzťahujú.

Článok 2

Produkčné náhrady a špecifická pomoc

1.   Pokiaľ ide o náhrady poskytnuté na produkciu stanovené právnymi predpismi Spoločenstva v eurách, rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz je:

a)

dátum, ku ktorému sa vyhlásilo, že produkty dorazili do miesta určenia požadovaného na základe právnych predpisov;

b)

v prípade, že sa toto miesto určenia nevyžaduje, je rozhodujúcou skutočnosťou prijatie žiadosti o vyplatenie náhrady platobnou agentúrou.

2.   Pri pomoci určenej na spracovanie je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz dátum prevzatia produktov spracovateľom, najmä pri:

a)

pomoci určenej na spracovanie citrusového ovocia, ovocia a zeleniny uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2202/96 a v článku 2 a článku 6a ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96;

b)

minimálnej cene uvedenej v článku 6a ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96;

c)

minimálna cena a prémia uvedené v článkoch 4a a 5 nariadenia (ES) č. 1868/94.

3.   Pri pomoci určenej na sušené krmivo uvedenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 a pri čiastkach viažucich sa na túto pomoc je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, keď sa sušené krmivo odviezlo zo spracovateľského podniku.

4.   V prípade pomoci poskytovanej podľa množstva produktu uvedeného na trh alebo určeného na špeciálne použitie a bez toho, aby boli dotknuté články 4, 5, a 6, sa po prevzatí produktov príslušným prevádzkovateľom za rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz považuje prvý akt, ktorý zaručuje adekvátne použitie príslušných produktov a ktorý je záväzný na udelenie pomoci.

5.   V prípade pomoci pre súkromný sektor v oblasti skladovania je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň obdobia, na ktoré bola udelená plánovaná pomoc podľa rovnakej zmluvy.

6.   V prípade pomoci, ktorá nie je uvedená v odsekoch 2, 3, 4 a 5 tohto článku a v článkoch 4, a 5 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz konečný termín na predkladanie žiadostí.

Článok 3

Priame platby

V prípade schém pomoci uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a pre dodatočnú čiastku pomoci uvedenú v článku 12 uvedeného nariadenia je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz dátum uvedený v článku 45 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 4

Ceny, prémie a pomoc vo vinárskom sektore

1.   V prípade prémie udelenej ako náhrada za definitívne ukončenie pestovania viniča uvedenej v článku 8 nariadenia (ES) č. 1493/1999 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň vinárskeho roka, v priebehu ktorého sa predložila žiadosť o platbu.

V prípade cien a pomoci uvedených v článku 27 ods. 9 a ods. 11 a v článku 28 ods. 3 a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1493/1999 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň vinárskeho roka, v priebehu ktorého sa zaplatila nákupná cena.

V prípade finančných príspevkov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 1493/1999 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. júl, ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý boli finančné príspevky stanovené.

2.   V prípade cien, pomoci a krízových destilačných opatrení uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 4 a v článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a v prípade minimálnej ceny uvedenej v článku 69 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1623/2000 (51) je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň v mesiaci, v priebehu ktorého sa vykonala prvá dodávka vína v rámci zmluvy.

3.   Pre pomoc uvedenú v článku 34 ods. 1 a v článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň v mesiaci, v priebehu ktorého sa vykonalo prvé obohacovanie či spracovanie vinárskych produktov.

Článok 5

Sumy a priame platby v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.   V prípade pomoci na používanie masla, koncentrovaného masla a smotany určených na výrobu cukroviniek a zmrzliny uvedenej v článku 1 písm. b) bode i) nariadenia (ES) č. 1898/2005 a pre pomoc na koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v Spoločenstve uvedenú v článku 1 písm. b) bode ii) uvedeného nariadenia je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, keď sa končí termín predkladania ponúk.

2.   Pre pomoc na nákup masla neziskovými organizáciami uvedenú v článku 1 písm. b) bode iii) nariadenia (ES) č. 1898/2005 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň obdobia, na ktoré je platné potvrdenie o zaplatení uvedené v článku 75 ods. 1 uvedeného nariadenia.

3.   V prípade pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat uvedenej v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2799/1999 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, v priebehu ktorého došlo k spracovaniu odstredeného mlieka a sušeného odstredeného mlieka na kŕmnu zmes alebo v priebehu ktorého bolo sušené odstredené mlieko denaturované.

4.   V prípade pomoci na zásobovanie žiakov určitými mliečnymi výrobkami uvedenej v článku 1 nariadenia (ES) č. 2707/2000 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň v mesiaci obdobia, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie pomoci uvedenej v článku 11 uvedeného nariadenia.

5.   V prípade pomoci na výrobu kazeínu a kazeinátov z odstredeného mlieka uvedenej v článku 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2921/90 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň výroby kazeínu a kazeinátov.

6.   V prípade platby poplatkov uvedenej v článku 1 nariadenia (ES) č. 595/2004, na stanovené dvanásťmesačné obdobie v zmysle nariadenia (ES) č. 1788/2003, je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. apríl nasledujúci po príslušnom období.

7.   Pre náklady na prepravu uvedené v článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2771/1999 a v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 214/2001 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prvý deň, keď bola platná ponuka doručená príslušnému orgánu.

Článok 6

Minimálna cena cukrovej repy, jednorazová čiastka a výrobná dávka a poplatok v sektore cukru

V prípade minimálnej ceny cukrovej repy, jednorazového odvodu uloženého na dodatočnú kvótu na cukor a doplnkovú kvótu na izoglukózu, ako aj poplatku za nadbytočné množstvo a výrobného poplatku uvedených v článku 5, v článku 8 ods. 3, v článku 9 ods. 3 a v článkoch 15 a 16 nariadenia (ES) č. 318/2006 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. október hospodárskeho roku, v rámci ktorého sú tieto ceny a čiastky uplatňované alebo vyplácané.

Článok 7

Čiastky štrukturálnej alebo environmentálnej povahy a všeobecné náklady operačných programov

1.   V prípade čiastok uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1698/2005, ako aj na opatrenia schválené v súlade s nariadením (ES) č. 1257/1999, ktorých platba príjemcom je hradená z programov pre rozvoj vidieka schválených v súlade s nariadením (ES) č. 1698/2005, je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január toho roku, v priebehu ktorého sa prijalo rozhodnutie o poskytnutí pomoci.

V prípadoch, v ktorých je podľa pravidiel Spoločenstva výplata čiastok uvedených v prvom pododseku rozvrhnutá na niekoľko rokov je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz pre každú ročnú splátku 1. január toho roku, za ktorý je vyplatená príslušná splátka.

2.   Pre paušálne čiastky uvedené v bode 3 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1433/2003, určené na pokrytie všeobecných nákladov osobitne viazaných na operačné fondy a operačné programy uvedené v článkoch 15 a 16 nariadenia (ES) č. 2200/96, je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január toho roku, na ktorý sa tieto náklady vzťahujú.

Článok 8

Ďalšie čiastky a ceny

V prípade cien alebo čiastok, ktoré nie sú uvedené v článkoch 1 až 7, alebo čiastok viazaných na tieto ceny, vyjadrených v právnych predpisoch Spoločenstva v eurách alebo vyjadrených v eurách pri verejnej súťaži je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, keď nastal jeden z týchto právnych aktov:

a)

pri nákupe, keď sa príjme platná ponuka, alebo v sektore ovocia a zeleniny, keď správca skladu prevezme produkty;

b)

pri predaji, keď sa príjme platná ponuka, alebo v sektore ovocia a zeleniny, keď príslušný prevádzkovateľ prevezme produkty;

c)

v prípade stiahnutia produktov v odvetví ovocia a zeleniny je to deň, keď došlo k stiahnutiu;

d)

pre náklady na prepravu, spracovanie alebo verejné skladovanie a pre čiastky pridelené na štúdie alebo propagáciu ako súčasti verejnej súťaže ide o posledný deň pre predkladanie ponúk do verejnej súťaže;

e)

pre zaznamenávanie čiastok, cien alebo ponúk na trhu ide o deň, v súvislosti s ktorým je zaznamenaná čiastka, cena alebo ponuka;

f)

pri pokutách súvisiacich s nedodržaním poľnohospodárskych právnych predpisov ide o dátum, keď príslušný orgán zistil skutočnosti;

g)

pri obrate alebo čiastkach súvisiacich s objemami výroby ide o začiatok referenčného obdobia definovaného poľnohospodárskymi právnymi predpismi.

Článok 9

Platby a zálohy

Pre zálohy je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz rozhodujúca skutočnosť uplatniteľná na cenu alebo čiastku, na ktorú sa vzťahuje záloha, ak táto udalosť nastala v čase, keď bola záloha vyplatená, alebo v iných prípadoch dátum stanovenia zálohy v eurách alebo v opačnom prípade dátum výplaty zálohy.

Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz sa uplatňuje na zálohy bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie rozhodujúcej skutočnosti pre túto cenu alebo čiastku na celú príslušnú cenu alebo čiastku.

Článok 10

Záruky

Rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz pri zárukách je dátum, keď bola záruka zložená.

Uplatňujú sa však tieto výnimky:

a)

pre záruky súvisiace so zálohami je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz rozhodujúca skutočnosť definovaná pre výšku zálohy, ak táto skutočnosť nastala v čase, keď bola záruka zaplatená;

b)

pre záruky súvisiace s predkladaním ponúk je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz deň, v ktorom bola ponuka predložená;

c)

pre záruky súvisiace s vykonaním ponúk je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz dátum uzávierky výzvy na predloženie ponúk.

KAPITOLA II

VÝMENNÝ KURZ

Článok 11

Stanovenie výmenného kurzu

Pokiaľ sa rozhodujúca skutočnosť stanoví podľa právnych predpisov Spoločenstva, uplatní sa posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou (ECB) pred prvým dňom toho mesiaca, v priebehu ktorého nastala rozhodujúca skutočnosť.

V nasledujúcich prípadoch sa však uplatní tento výmenný kurz:

a)

pre prípady uvedené v článku 1 ods. 1, v ktorých je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz prijatie colného vyhlásenia, ide o kurz uvedený v článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (52);

b)

v prípade intervenčných nákladov vzniknutých v rámci operácií verejného skladovania ide o kurz vyplývajúci z ustanovení článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 884/2006;

c)

v prípade minimálnej ceny cukrovej repy uvedenej v článku 6, v ktorom je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. október, ide o priemerný kurz za posledný mesiac, ktorý bol stanovený Európskou centrálnou bankou pred rozhodujúcou skutočnosťou.

KAPITOLA III

POZMEŇUJÚCE, DOPĹŇAJÚCE A KONEČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 2220/85

Článok 12 nariadenia (EHS) č. 2220/85 sa nahrádza takto:

„Článok 12

1.   Všetky záruky uvedené v článku 1 sú stanovené v eurách.

2.   Odchylne od odseku 1, keď členský štát nepatriaci do eurozóny príjme záruku v národnej mene, výška záruky v eurách sa prepočíta na národnú menu v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (53). Záväzok zodpovedajúci záruke a čiastke, ktorý by mohol byť zadržaný v prípade nezrovnalosti alebo porušenia, je naďalej stanovený v eurách.

Článok 13

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 3164/89

Článok 4 nariadenia (EHS) č. 3164/89 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na pomoc, je uvedená v článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (54).

Článok 14

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 3444/90

Článok 8 nariadenia (EHS) č. 3444/90 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Rozhodujúce skutočnosti pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na pomoc a na záruky, sú uvedené v článku 2 ods. 5 a článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (55).

Článok 15

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 3446/90

Článok 8 nariadenia (EHS) č. 3446/90 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Rozhodujúce skutočnosti pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na pomoc a na záruky, sú uvedené v článku 2 ods. 5 a článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (56).

Článok 16

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 1722/93

V článku 6 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EHS) č. 1722/93 sa druhá veta nahrádza takto:

„Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na náhradu, je uvedená v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (57).

Článok 17

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 1858/93

Článok 11 nariadenia (EHS) č. 1858/93 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na kompenzačnú pomoc, je uvedená v článku 2 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (58).

Článok 18

Zmena a doplnenie nariadenia (EHS) č. 2825/93

V článku 6 nariadenia (EHS) č. 2825/93 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Uplatňuje sa sadzba náhrady platná v deň, keď boli obilniny zaradené pod kontrolu. Pokiaľ však ide o množstvá destilované v každom zdaňovacom období destilácie po tom období, v ktorom nastalo umiestnenie pod kontrolu, sadzba je tá, ktorá platí v prvý deň každého príslušného zdaňovacieho obdobia destilácie.

Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na náhradu, je uvedená v článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (59).

Článok 19

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1905/94

V článku 11 nariadenia (ES) č. 1905/94 sa odsek 8 nahrádza takto:

„8.   Pre čiastky stanovené v rámci činností uvedených v článkoch 3, 4 a 5 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz tá skutočnosť, ktorá je uvedená v článku 2 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (60).

Článok 20

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 800/1999

V nariadení (ES) č. 800/1999 sa v článku 6 posledný odsek a v článku 37 ods. 2 druhý pododsek nahrádzajú takto:

„Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na náhradu, je uvedená v článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (61).

Článok 21

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 562/2000

Článok 19 nariadenia (ES) č. 562/2000 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Výmenný kurz

Rozhodujúce skutočnosti pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na čiastku a ceny uvedené v článku 14 a na záruky uvedené v článku 12, sú uvedené v článku 8 písm. a) a v článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (62).

Článok 22

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 907/2000

Článok 13 nariadenia (ES) č. 907/2000 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Rozhodujúce skutočnosti pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na pomoc a na záruky, sú uvedené v článku 2 ods. 5 a v článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (63).

Článok 23

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1291/2000

V článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa druhý pododsek vypúšťa.

Článok 24

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 245/2001

Článok 16 nariadenia (ES) č. 245/2001 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Rozhodujúca skutočnosť

Pre každé obdobie uvedené v článku 6 ods. 2 je rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz eura na prepočítanie zálohy a pomoci na spracovanie príslušného množstva uvedená v článku 2 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (64).

Článok 25

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2236/2003

Článok 20 nariadenia (ES) č. 2236/2003 sa zrušuje.

Článok 26

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 595/2004

Článok 14 nariadenia (ES) č. 595/2004 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný na platbu poplatku uvedeného v článku 1 nariadenia (ES) č. 595/2004 je uvedená v článku 5 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (65).

Článok 27

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 917/2004

Článok 8 nariadenia (ES) č. 917/2004 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Pre čiastky uvedené v článku 3 je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz eura tá istá rozhodujúca skutočnosť, ako je uvedené v článku 7 ods. 1 prvom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 (66).

Článok 28

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 382/2005

Článok 22 nariadenia (ES) č. 382/2005 sa vypúšťa.

Článok 29

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 967/2006

Článok 20 nariadenia (ES) č. 967/2006 sa vypúšťa.

Článok 30

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 1003/81, (EHS) č. 3749/86, (EHS) č. 1713/93, (EHS) č. 1718/93, (EHS) č. 1756/93, (EHS) č. 1759/93, (EHS) č. 1785/93, (EHS) č. 1793/93, (ES) č. 3498/93, (ES) č. 2808/98, (ES) č. 594/2004 a (ES) č. 383/2005 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa budú považovať za odkazy na toto nariadenie a musia sa čítať v spojení s korelačnou tabuľkou v prílohe.

Článok 31

Prechodné ustanovenie v sektore cukru

V prípade prepočítania minimálnej ceny cukrovej repy uvedenej v článku 5 nariadenia (ES) č. 318/2006 na národnú menu sa v štátoch nepatriacich do eurozóny uplatňujú spôsoby uplatniteľné na hospodársky rok 2006/2007 uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1713/93.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 76).

(3)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(5)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(6)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 114. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(9)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1474/2006 (Ú. v. EÚ L 275, 6.10.2006, s. 44).

(11)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1558/2006 (Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 21).

(12)  Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 943/2006 (Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 9).

(13)  Ú. v. ES L 279, 11.10.1990, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1487/2006 (Ú. v. EÚ L 278, 10.10.2006, s. 8).

(14)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1468/2006 (Ú. v. EÚ L 274, 5.10.2006, s. 6).

(15)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1474/2006 (Ú. v. EÚ L 275, 6.10.2006, s. 44).

(16)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2107/2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 20).

(17)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1585/2006 (Ú. v. EÚ L 294, 25.10.2006, s. 19).

(18)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1463/2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9.10.2006, s. 1).

(19)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

(20)  Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 576/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 4).

(21)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(22)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35.

(23)  Ú. v. ES L 100, 11.4.1981, s. 11.

(24)  Ú. v. ES L 348, 10.12.1986, s. 32.

(25)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 94. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1509/2001 (Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 19).

(26)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 103.

(27)  Ú. v. ES L 161, 2.7.1993, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 569/1999 (Ú. v. ES L 70, 17.3.1999, s. 12).

(28)  Ú. v. ES L 161, 2.7.1993, s. 59.

(29)  Ú. v. ES L 163, 6.7.1993, s. 9.

(30)  Ú. v. ES L 163, 6.7.1993, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1410/1999 (Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 53).

(31)  Ú. v. ES L 319, 21.12.1993, s. 20.

(32)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 17.

(33)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 20.

(34)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).

(35)  Ú. v. ES L 307, 24.10.1989, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3587/92 (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 26).

(36)  Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 851/2003 (Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 7).

(37)  Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 39. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1641/2001 (Ú. v. ES L 217, 11.8.2001, s. 3).

(38)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).

(39)  Ú. v. ES L 170, 13.7.1993, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 789/2005 (Ú. v. EÚ L 132, 26.5.2005, s. 13).

(40)  Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1633/2000 (Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 29).

(41)  Ú. v. ES L 194, 29.7.1994, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 94/2002 (Ú. v. ES L 17, 19.1.2002, s. 20).

(42)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(43)  Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1067/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 60).

(44)  Ú. v. ES L 105, 3.5.2000, s. 6.

(45)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 410/2006 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7).

(46)  Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2005 (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2005, s. 3).

(47)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 45. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1950/2005 (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 18).

(48)  Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 83. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1484/2004 (Ú. v. EÚ L 273, 21.8.2004, s. 5).

(49)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 432/2006 (Ú. v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 12).

(50)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22.

(51)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45.

(52)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(53)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(54)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(55)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(56)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(57)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(58)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(59)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(60)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(61)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(62)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(63)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(64)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(65)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“

(66)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.“


PRÍLOHA

KORELAČNÁ TABUĽKA

nariadenie (EHS) č. 1003/81

článok 1

článok 8

nariadenie (EHS) č. 3749/86

článok 1

článok 8

nariadenie (EHS) č. 1713/93

článok 1

článok 6

príloha I.I

článok 8 písm. a)

príloha I.II

článok 8 písm. b)

príloha I.III

príloha I.IV

príloha I.V

príloha I.VI

príloha I.VII

príloha I.VIII

príloha I.IX

príloha I.X

príloha I.XII

príloha I.XIII

príloha I.XIV

článok 1

príloha I.XV

článok 10

príloha I.XVI

nariadenie (EHS) č. 1718/93

článok 1

článok 3

nariadenie (EHS) č. 1756/93

článok 1 ods. 1

článok 2 ods. 5

článok 1 ods. 2

článok 10

článok 1 ods. 3

článok 5

príloha časť B III, 1

článok 5 ods. 1

príloha časť B III, 5.A

článok 5 ods. 2

príloha časť C III, 3

článok 5 ods. 3

príloha časť D 4

článok 5 ods. 4

príloha časť D 6

článok 5 ods. 5

nariadenie (EHS) č. 1759/93

článok 1 ods. 1

článok 8 písm. a)

článok 1 ods. 2, 4, 5, 6 a 7

článok 10

článok 1 ods. 3

článok 8 písm. b)

nariadenie (EHS) č. 1785/93

článok 1

článok 3

nariadenie (EHS) č. 1793/93

článok 1

článok 3

nariadenie (ES) č. 3498/93

článok 1

článok 3

článok 2

článok 3

článok 3

článok 2

nariadenie (ES) č. 2808/98

toto nariadenie

článok 1

článok 11

článok 2

článok 1 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 8 písm. a), b) a c)

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 4

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 5

článok 4 ods. 1

článok 3

článok 4 ods. 2

článok 7

článok 4 ods. 3

článok 5 ods. 1

článok 8 písm. d)

článok 5 ods. 2

článok 8 písm. e)

článok 5 ods. 3

článok 9

článok 5 ods. 4

článok 10

články 6 až 15

nariadenie (ES) č. 594/2004

článok 2

článok 7 ods. 2

článok 3 ods. 1

článok 8 písm. c)

článok 3 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 4

článok 8 písm. c)

článok 5 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 1 ods. 2

článok 6

článok 1 ods. 1

článok 7

článok 2 ods. 2

článok 8 ods. 1

článok 8 písm. a)

článok 8 ods. 2

článok 2 ods. 5

článok 8 ods. 3

článok 8 písm. b)

článok 8 ods. 4

článok 10 písm. b)

článok 9

článok 1 ods. 1

článok 10

článok 2 ods. 2

nariadenie (ES) č. 383/2005

článok 1

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 3

článok 4 ods. 2

článok 2 ods. 4

článok 4 ods. 2

článok 2 ods. 5

článok 4 ods. 2

článok 2 ods. 6

článok 4 ods. 3

článok 2 ods. 7

článok 4 ods. 3