19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/133


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1877/2006

z dne 18. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 878/2004 o uvedbi prehodnih ukrepov v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 za nekatere živalske stranske proizvode, uvrščene kot snovi kategorije 1 in 2 in namenjene tehnični uporabi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti členov 4(4), 5(4) in 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Navedena uredba opredeljuje živalske stranske proizvode kot snovi kategorij 1, 2 in 3, odvisno od tveganja, ki ga povzročajo takšni proizvodi.

(2)

V skladu z navedeno uredbo so živalski stranski proizvodi, razen snovi kategorije 1 ali 3, opredeljeni kot snovi kategorije 2, ne glede na kakršne koli nadaljnje pomisleke v zvezi s tveganjem, ki ga povzročajo takšni proizvodi. Dovoljena uporaba živalskih stranskih proizvodov za krmo je odvisna od opredelitve take snovi kot snovi kategorije 1, 2 ali 3. Medtem ko se nekatere snovi lahko uporabljajo za krmo, pa so snovi kategorije 2 na splošno izključene iz take uporabe.

(3)

Vendar pa nekateri živalski stranski proizvodi, ki se lahko štejejo kot manj tvegani, niso zajeti v opredelitvi snovi kategorije 3 v Uredbi (ES) št. 1774/2002. Že sama opredelitev take snovi kot snovi kategorije 2 ne ustreza tveganjem, ki jih povzročajo taki proizvodi.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 878/2004 z dne 29. aprila 2004 o uvedbi prehodnih ukrepov v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 za nekatere živalske stranske proizvode, uvrščene kot snovi kategorije 1 in 2 in namenjene tehnični uporabi (2), je bila sprejeta, da se dovoli nadaljnje dajanje v promet, izvoz, uvoz in prevoz nekaterih živalskih stranskih proizvodov, opredeljenih kot snovi kategorije 1 in 2, ki so namenjene izključno tehnični uporabi.

(5)

Poročilo o živalskih stranskih proizvodih (3), ki ga je Komisija sprejela 21. oktobra 2005 in predložila Svetu 24. oktobra 2005, navaja težave v zvezi z opredelitvijo nekaterih snovi kot snovi kategorije 2 in predvideva številne spremembe Uredbe (ES) št. 1774/2002 v postopku pregleda navedene zakonodaje, ki je predviden konec leta 2006.

(6)

Do sprejetja navedenih sprememb je treba omogočiti uporabo nekaterih živalskih stranskih proizvodov z majhnim tveganjem, trenutno opredeljenih kot snovi kategorije 2, za nekatere vrste krme in za namene tehnične uporabe. V skladu s tem je treba področje uporabe Uredbe (ES) št. 878/2004 razširiti, da se dovoli uporaba nekaterih snovi kategorije 2 z majhnim tveganjem za proizvodnjo tehničnih proizvodov in za nekatere vrste krme.

(7)

Uredbo (ES) št. 878/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 878/2004 se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

2.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za naslednje živalske stranske proizvode, opredeljene kot snovi kategorije 1 ali kategorije 2 v Uredbi (ES) št. 1774/2002 in namenjene izključno tehnični uporabi:

(a)

kože, pridobljene od živali, ki so bile obdelane s snovmi, ki so prepovedane v skladu z Direktivo Sveta 96/22/ES (4).

(b)

topljene maščobe, pridobljene iz snovi kategorije 1, proizvedene z uporabo metode 1, kot je navedeno v poglavju III Priloge V k Uredbi (ES) št. 1774/2002, ki so v primeru topljenih maščob prežvekovalcev prečiščene tako, da najvišja raven vseh preostalih netopnih nečistoč ne presega 0,15 % teže, in da derivati pridobljenih maščob ustrezajo vsaj standardom iz poglavja III Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002;

(c)

črevesje prežvekovalcev (z vsebino ali brez nje); in

(d)

kosti in kostni proizvodi, ki vsebujejo hrbtenico in lobanjo, ter goveji rogovi, ki so bili odstranjeni iz lobanje z metodo, ki pušča lobanjsko votlino nedotaknjeno.

Vendar pa se ta uredba ne uporablja za živalske stranske proizvode, pridobljene iz živali, navedenih v členu 4(1)(a)(i) in (ii) Uredbe (ES) št. 1774/2002.

2.   Ta uredba se uporablja za naslednje živalske stranske proizvode, v Uredbi (ES) št. 1774/2002 opredeljene kot snovi kategorije 2 v skladu s členom 5(1)(g) navedene uredbe, ki so namenjene za krmo živali, razen rejnih živali, za krmo kožuharjev ali za tehnične uporabe vključno z ribiškimi vabami:

(a)

zemeljski nevretenčarji, razen patogenih vrst za živali ali ljudi, vključno s kakršnimi koli oblikami preobrazbe, kot so ličinke;

(b)

vodne živali, razen morskih sesalcev, če ne izvirajo iz ribogojstva;

(c)

živali iz ribogojstva, vzrejene za ribiško vabo, pod pogojem, da se vabe ne uporabljajo v ribogojstvu brez predhodne predelave;

(d)

živali, ki spadajo v živalski vrsti Rodentia in Lagomorpha, vključno z živalmi, gojenimi kot rejne živali za proizvodnjo proizvodov živalskega izvora; in

(e)

proizvodi, pridobljeni iz živali ali ki jih proizvajajo živali, navedene v (a) do (d), kot so ribja jajčeca, razen moke, pridobljene iz živali, navedenih v (d).

3.

Vstavi se naslednji člen 1a:

„Člen 1a

Odstopanje glede trgovinskih dokumentov in zdravstvenih spričeval

Z odstopanjem od točke 1 poglavja III Priloge II k Uredbi (ES) št. 1774/2002 lahko trgovci na drobno končnim uporabnikom, razen proizvajalcem, dobavljajo živalske stranske proizvode iz člena 1(2) te uredbe brez spremnega trgovskega dokumenta pri prevozu ali brez zdravstvenega spričevala, če ga zahteva Uredba (ES) št. 1774/2002.“.

4.

V drugem stavku člena 2 se navedba „točka (c) in (d) člena 1“ nadomesti z navedbo „točki (c) in (d) člena 1(1)“.

5.

V drugem stavku člena 3 se navedba „točka (a) člena 5“ nadomesti z navedbo „odstavek 1 ali 2, kot je ustrezno, člena 5“.

6.

Zadnji stavek člena 4(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Glede živalskih stranskih proizvodov iz člena 1(1) se uvožene pošiljke in pošiljke v tranzitu usmerijo v skladu s postopkom spremljanja, ki je določen v členu 8(4) Direktive Sveta 97/78/ES (5).

7.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 5

Označevanje, dobava, vodenje evidenc in zahteve glede obdelave

1.   Poleg zahtev za identifikacijo, določenih v poglavju I Priloge II k Uredbi (ES) št. 1774/2002, mora biti vsa embalaža živalskih stranskih proizvodov iz člena 1(1) te uredbe opremljena z oznako ‚PREPOVEDANA UPORABA V ŽIVILIH, KRMI, GNOJILIH, KOZMETIKI, ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH‘.

Vendar pa se lahko v primeru živalskih stranskih proizvodov, namenjenih zdravilom v skladu z zakonodajo Skupnosti uporabi drugačna oznaka: ‚NAMENJENO SAMO ZA UPORABO V ZDRAVILIH‘.

2.   Vsa embalaža živalskih stranskih proizvodov iz člena 1(2) mora biti opremljena z oznako: ‚NI ZA PREHRANO LJUDI‘, razen če se pošiljajo v embalaži, pripravljeni za prodajo, na kateri je navedeno, da se vsebina uporablja samo za hranjenje hišnih živali ali za ribiško vabo.

3.   Živalski stranski proizvodi iz člena 1 te uredbe se dobavijo tehničnemu obratu, namenjenemu uporabi takih snovi, in je bil odobren v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1774/2002.

Živalski stranski proizvodi iz člena 1(2) se lahko dobavijo tudi:

(a)

vmesnemu obratu, odobrenemu v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(b)

skladiščnemu obratu, odobrenemu v skladu s členom 11(1) Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(c)

obratu za proizvodnjo hrane za hišne živali, odobrenemu v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(d)

gospodarstvu ali obratu, ki goji živali v skladu z zahtevami iz člena 23(2)(c) Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(e)

kraju proizvodnje ali proizvodnemu obratu, kot je ustrezno, za:

(i)

kozmetične izdelke v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (6);

(ii)

zdravila za uporabo v veterinarski medicini v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (7);

(iii)

zdravila za uporabo v veterinarski medicini v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (8);

(iv)

medicinske pripomočke v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (9); ali

(v)

naprave za diagnostiko in vitro v skladu z Direktivo 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (10); ali

(f)

neposredno za prodajo na drobno, če se živalski stranski proizvodi:

(i)

pošiljajo v embalaži, pripravljeni za prodajo, na kateri je oznaka z jasno navedbo, da je vsebina namenjena samo za:

hranjenje hišnih živali; ali ribiško vabo;

(ii)

sušijo z obdelavo, ki zagotavlja zadovoljivo uničenje patogenih organizmov, vključno s salmonelo; ali

(iii)

v primeru živalskih stranskih proizvodov iz člena 1(2)(b), (c), ter glede vrste Rodentia, (d) globoko zamrznjenih.

Brez poseganja v Uredbo Komisije (ES) št. 811/2003 z dne 12. maja 2003 o izvedbi Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede prepovedi recikliranja znotraj iste živalske vrste za ribe, zakopavanja in sežiganja živalskih stranskih proizvodov in nekaterih prehodnih ukrepov (11) se lahko živalske stranske proizvode iz člena 1(2)(b) te uredbe dobavlja za uporabo kot sestavine krme gospodarstvu ali obratu, ki goji vodne živali.

4.   Lastnik, upravljavec ali predstavnik obratov, posestev ali gospodarstev iz odstavka 3 tega člena:

(a)

vodi evidenco v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(b)

zagotovi, da se živalski stranski proizvodi, če je to primerno, obdelajo na tak način, da lahko pristojni organ oceni, da pridobljena snov ne pomeni tveganja za zdravje živali ali ljudi;

(c)

nadaljnje pošiljanje ali uporabo živalskih stranskih proizvodov, izključno za namene, ki jih odobrijo pristojni organi.

8.

V členu 7(b) se navedba „člen 5(c)“ nadomesti z navedbo „člen 5(3)“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 208/2006 (UL L 36, 8.2.2006, str. 25).

(2)  UL L 162, 30.4.2004, str. 62.

(3)  COM(2005) 521 konč.

(4)  UL L 125, 23.5.1996, str. 3.“.

(5)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.“.

(6)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/78/ES (UL L 271, 30.9.2006, str. 56).

(7)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).

(8)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/27/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 34).

(9)  UL L 169, 12.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(10)  UL L 331, 7.12.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(11)  UL L 117, 13.5.2003, str. 14.“.