16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1859/2006

z dne 15. decembra 2006

o določitvi standardnega plačila na poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2007 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 1915/83 z dne 13. julija 1983 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83 določa standardno plačilo Komisije državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo s kmetije, ki ji je poslano v obdobju, predpisanem v členu 3 navedene uredbe.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 118/2006 (3) je določila standardno plačilo za poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2006 v višini 145 EUR. Zaradi gibanja stroškov in njihovega vpliva na stroške izpolnjevanja poročila s kmetijskega gospodarstva je sprememba višine plačila upravičena.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določi se standardno plačilo, predvideno v členu 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83, v višini 148 EUR.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se v obračunskem letu 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 803/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 18).

(3)  UL L 21, 25.1.2006, str. 12.