16.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 358/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1857/2006

z 15. decembra 2006

o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) bod i),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 994/98 splnomocňuje Komisiu vyhlásiť v súlade s článkom 87 zmluvy, že za určitých podmienok je pomoc malým a stredným podnikom zlučiteľná so spoločným trhom a nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (2) sa neuplatňuje na činnosti spojené s výrobou, spracovaním a odbytom výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve.

(3)

Komisia uplatnila články 87 a 88 zmluvy na malé a stredné podniky pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov v mnohých rozhodnutiach a stanovila taktiež svoje zásady, naposledy v usmerneniach Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva (3). Vzhľadom na značné skúsenosti Komisie s uplatňovaním týchto článkov na malé a stredné podniky pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov je tiež vhodné s cieľom zabezpečiť účinný dohľad a zjednodušiť úradný postup bez oslabenia kontrolnej funkcie Komisie, aby Komisia využila právomoci, ktoré jej dáva nariadenie (ES) č. 994/98 voči malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov v miere, v ktorej bola stanovená platnosť článku 89 zmluvy na takéto výrobky.

(4)

V nadchádzajúcich rokoch sa poľnohospodárstvo bude musieť prispôsobiť novej realite a ďalším zmenám vzhľadom na vývoj trhu, trhovú politiku a obchodné pravidlá, spotrebiteľský dopyt a preferencie, ako aj na rozšírenie Spoločenstva. Tieto zmeny budú mať vplyv nielen na poľnohospodárske trhy, ale vo všeobecnosti aj na miestne hospodárstva vo vidieckych oblastiach. Politika vidieckeho rozvoja by sa mala zamerať na obnovenie a zvýšenie konkurenčnej schopnosti vidieckych oblastí, a tým prispievať k zachovaniu a vytváraniu pracovných miest v týchto oblastiach.

(5)

Malé a stredné podniky hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a vo všeobecnosti pôsobia ako faktor sociálnej stability a hospodárskeho rastu. Ich rozvoj však môže byť obmedzený nedostatkami trhu. Často mávajú ťažkosti pri získavaní kapitálu alebo úveru dané obavami určitých finančných trhov z rizika a obmedzenými zárukami, ktoré sú schopné ponúknuť. Obmedzené zdroje im tiež môžu zabrániť v prístupe k informáciám najmä o nových technológiách a možných trhoch. So zreteľom na tieto dôvody účelom pomoci vyčlenenej týmto nariadením má byť napomáhanie rozvoja hospodárskych činností malých a stredných podnikov za predpokladu, že takáto pomoc nebude nepriaznivo pôsobiť na obchodné podmienky v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom. Tieto zmeny by malo povzbudiť a podporiť zjednodušenie existujúcich pravidiel v rozsahu, v ktorom sa vzťahujú na malé a stredné podniky.

(6)

Vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov v Spoločenstve zväčša prevládajú malé a stredné podniky. Existujú však značné rozdiely medzi štruktúrou primárnej výroby na jednej strane a spracovaním a odbytom poľnohospodárskych výrobkov na strane druhej. Spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov by sa často dali prirovnať k spracovaniu a odbytu priemyselných výrobkov. Z tohto dôvodu by bolo vhodnejšie mať k spracovaniu a odbytu poľnohospodárskych výrobkov odlišný prístup a zahrnúť tieto činnosti do pravidiel pre priemyselné výrobky. Z tohto dôvodu a na rozdiel od prístupu vychádzajúceho z nariadenia Komisie (ES) č. 1/2004 z 23. decembra 2003 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov (4) sa zdá vhodné pripraviť nariadenie o výnimkách zacielené na špeciálne potreby prvotnej poľnohospodárskej výroby.

(7)

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia, dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia (5), a nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (6) už zaviedli špecifické pravidlá štátnej pomoci pre určité opatrenia rozvoja vidieka o prijímaní podpory členského štátu bez financovania Spoločenstvom.

(8)

Týmto nariadením by sa mala vyčleniť každá pomoc, ktorá spĺňa všetky ním ustanovené požiadavky, a každá schéma pomoci za predpokladu, že každá pomoc, ktorá by mohla byť udelená v rámci takejto schémy, spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad a zjednodušiť úradný postup bez oslabenia kontrolnej funkcie Komisie schémy pomoci a individuálne dotácie mimo schém pomoci by mali obsahovať výslovný odkaz na toto nariadenie.

(9)

Vzhľadom na potrebu dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v sektore, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľmi tohto nariadenia toto nariadenie nevyčleňuje individuálne finančné podpory, ktoré presahujú pevne stanovenú maximálnu čiastku, bez ohľadu na to, či boli, alebo neboli udelené v rámci schémy pomoci vyčlenenej týmto nariadením.

(10)

Toto nariadenie by nemalo vyčleniť pomoc na vývoz alebo pomoc podmienenú uprednostnením domácich výrobkov pred dovezenými. Takáto pomoc môže byť nezlučiteľná s medzinárodnými záväzkami Spoločenstva. Pomoc na náklady spojené s účasťou na veľtrhoch alebo so štúdiami alebo poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového alebo existujúceho výrobku na nový trh by nemala bežne predstavovať pomoc na vývoz.

(11)

S cieľom odstrániť rozdiely, ktoré by mohli spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, uľahčiť koordináciu rôznych iniciatív Spoločenstva a národných iniciatív týkajúcich sa malých a stredných podnikov, a z dôvodov administratívnej prehľadnosti a právnej istoty by mala byť definícia „malých a stredných podnikov“ použitá v tomto nariadení taká istá ako definícia ustanovená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 70/2001.

(12)

V súlade s obvyklou praxou Komisie a s cieľom zabezpečiť, aby bola pomoc primeraná a obmedzená na nutnú mieru, by sa jej medzné hodnoty mali bežne vyjadriť skôr ako hodnota pomoci v pomere k súboru oprávnených nákladov, a nie ako maximálne čiastky pomoci.

(13)

Aby sa určilo, či pomoc je, alebo nie je zlučiteľná so spoločným trhom podľa tohto nariadenia, je potrebné vziať do úvahy hodnotu pomoci, teda čiastku pomoci vyjadrenú ako dotačný ekvivalent. Na výpočet dotačného ekvivalentu pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa musia použiť trhové úrokové sadzby obvyklé v čase poskytnutia pomoci. V záujme jednotného, transparentného a jednoduchého uplatňovania pravidiel štátnej pomoci sa na účely tohto nariadenia za trhové sadzby považujú referenčné sadzby, ktoré periodicky stanovuje Komisia na základe objektívnych kritérií a ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete.

(14)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť a účinný dohľad by sa toto nariadenie malo uplatniť len na tie opatrenia pomoci, ktoré sú transparentné. Sú to také opatrenia pomoci, pri ktorých možno presne vypočítať hrubý dotačný ekvivalent ako percento z oprávnených výdavkov ex ante bez nutnosti vykonať hodnotenie rizík (napríklad granty, subvencie úrokových sadzieb a obmedzené fiškálne opatrenia). Verejné pôžičky by sa mali považovať za transparentné za predpokladu, že sú zaručené bežným spôsobom a nepredstavujú žiadne neobvykle vysoké riziko, a preto sa nepovažujú za pôžičky s prvkom štátnej záruky. Opatrenia pomoci, ktorých súčasťou sú štátne záruky alebo verejné pôžičky s prvkom štátnej záruky, by sa v zásade nemali považovať za transparentné. Avšak takéto opatrenia pomoci by sa mali považovať za transparentné, ak bola metodológia výpočtu intenzity pomoci štátnej záruky pred implementáciou opatrenia a po prijatí tohto nariadenia oznámená Komisii, ktorá ju schválila. Komisia posúdi metodiku podľa oznámenia o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (7). Verejná účasť a pomoc v rámci opatrení rizikového kapitálu by sa nemala považovať za transparentnú. Opatrenia pomoci, ktoré nie sú transparentné, by sa mali vždy oznámiť Komisii. Oznámenia o netransparentných opatreniach pomoci Komisia vyhodnotí najmä na základe kritérií stanovených v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013.

(15)

V súlade so vžitou praxou Komisie pri evaluácii štátnej pomoci v poľnohospodárskom sektore nie je potrebné rozlišovať medzi malými a strednými podnikmi. Pre určité druhy pomoci je vhodné stanoviť maximálnu výšku pomoci, ktorú prijímateľ môže dostať.

(16)

Finančné stropy pomoci by sa mali vzhľadom na skúsenosti Komisie stanoviť na úrovni, ktorá predstavuje primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v odvetví, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľom uľahčiť rozvoj hospodárskych činností malých a stredných podnikov v poľnohospodárskom sektore. V záujme koherentnosti s podpornými opatreniami financovanými Spoločenstvom by finančné stropy mali byť zosúladené so stropmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1257/1999 a v nariadení (ES) č. 1698/2005.

(17)

Je vhodné stanoviť ďalšie podmienky, ktoré sa majú splniť v rámci schémy pomoci alebo individuálnej pomoci vyčlenenej týmto nariadením. Zohľadniť by sa mali všetky prekážky výroby alebo obmedzenia podpory Spoločenstva pod spoločnou organizáciou trhu. Vzhľadom na článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy by sa pomoc nemala prejaviť len na kontinuálnom a periodickom znižovaní operatívnych nákladov, ktoré by za normálnych okolností musel znášať prijímateľ, a mala by byť úmerná hendikepom, ktoré je nutné prekonať pri zabezpečovaní socioekonomických výhod, ktoré sú v záujme Spoločenstva. Unilaterálne opatrenia štátnej pomoci, ktorých cieľom je jednoducho zlepšiť finančnú situáciu výrobcov, ale ktoré žiadnym spôsobom neprispievajú k rozvoju sektora, a najmä pomoc, ktorá sa poskytuje výlučne na základe ceny, množstva, jednotky výroby alebo jednotky prostriedkov výroby, sa považuje za operačnú pomoc, ktorá je so spoločným trhom nezlučiteľná. Okrem toho je veľmi pravdepodobné, že takáto pomoc zasahuje do mechanizmov spoločných organizácií trhov. Z tohto dôvodu je vhodné obmedziť rozsah tohto nariadenia na určité druhy pomoci.

(18)

Toto nariadenie by malo vyčleniť pomoc pre malé a stredné poľnohospodárske podniky (farmy) bez ohľadu na umiestnenie. Investície a vytvorenie pracovných miest môžu prispieť k hospodárskemu rozvoju znevýhodnených regiónov a oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005. Malé a stredné podniky (farmy) v takých oblastiach trpia štrukturálnymi nevýhodami svojho umiestnenia a ťažkosťami odvodenými od svojej veľkosti. Je preto vhodné, aby malé a stredné podniky v takých oblastiach mali úžitok z vyšších finančných stropov.

(19)

Pre riziko narušenia v dôsledku cielenej investičnej pomoci a aby sa poľnohospodárom umožnilo slobodne rozhodovať o výrobkoch, do ktorých investujú, investičná pomoc vyčlenená podľa tohto nariadenia by sa nemala obmedzovať na špecifické poľnohospodárske výrobky. Táto podmienka by nemala brániť členskému štátu v tom, aby z takejto pomoci alebo zo schém pomoci vyňal určité poľnohospodárske výrobky, predovšetkým ak nemožno nájsť žiadne bežné uplatnenie na trhu. Takisto by sa určité typy investícií mali ako také vylúčiť z tohto nariadenia.

(20)

Ak je pomoc udelená na prispôsobenie sa novozavedeným normám na úrovni Spoločenstva, členské štáty by nemali byť schopné predlžovať adaptačné obdobie pre poľnohospodárov oddialením implementácie týchto pravidiel. Preto by sa mal jasne stanoviť dátum, od ktorého už nebude možné považovať novú legislatívu za novú.

(21)

Niektoré nariadenia Rady v oblasti poľnohospodárstva ustanovujú špecifické povolenia pre poskytovanie pomoci členskými štátmi často v kombinácii s financovaním Spoločenstva alebo ako jeho doplnok. Tieto ustanovenia však zvyčajne neustanovujú oslobodenie od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 zmluvy, ak táto pomoc spĺňa podmienky článku 87 ods. 1 zmluvy. Keďže podmienky takejto pomoci sú jasne stanovené v týchto nariadeniach a/alebo existuje povinnosť oznámiť takéto opatrenia Komisii podľa osobitných ustanovení týchto nariadení, nie je potrebné žiadne ďalšie oznámenie podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, aby mohla Komisia vyhodnotiť tieto opatrenia. Z dôvodu právnej istoty by sa do tohto nariadenia malo začleniť odvolanie na tieto ustanovenia, a preto by nemalo byť potrebné oznamovanie týchto opatrení podľa článku 88 zmluvy, ak možno vopred potvrdiť, že táto pomoc je udelená výlučne malým a stredným podnikom.

(22)

S cieľom zabezpečiť, že pomoc je nutná a pôsobí podnetne na rozvoj určitých činností, toto nariadenie by nemalo vyčleňovať pomoc na činnosti, na ktorých by príjemca už participoval na základe samotných trhových podmienok. Žiadna pomoc by sa nemala poskytnúť retroaktívne na pokrytie nákladov činností realizovaných príjemcom v minulosti.

(23)

Toto nariadenie by nemalo vyčleňovať pomoc, ktorá je kumulovaná s inou štátnou pomocou, vrátane pomoci poskytovanej štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, so štátnou podporou udelenou v rámci nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo s pomocou Spoločenstva týkajúcou sa tých istých oprávnených nákladov, ak táto kumulácia presiahne limity stanovené v tomto nariadení. Pomoc vyčlenená na základe tohto nariadenia by sa nemala kumulovať s podporou de minimis v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (8), vzhľadom na tie isté oprávnené výdavky alebo ten istý investičný projekt, ak by v dôsledku takej kumulácie hodnota pomoci presiahla hodnotu stanovenú v tomto nariadení.

(24)

Na zabezpečenie prehľadnosti a účinnej kontroly v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98 je vhodné zaviesť štandardný formát, na ktorom by členské štáty poskytovali Komisii súhrnné informácie v prípadoch, keď sa realizuje schéma pomoci v súlade s týmto nariadením alebo sa poskytuje individuálna pomoc mimo takejto schémy, a to s prihliadnutím na následné uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Z rovnakých dôvodov je vhodné ustanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré majú viesť členské štáty o pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia. Na účely výročnej správy, ktorú členské štáty majú predkladať Komisii, je vhodné, aby Komisia stanovila svoje špecifické požiadavky. Vzhľadom na širokú dostupnosť potrebných technológií by mali byť súhrnné informácie a výročná správa v elektronickej podobe.

(25)

Ak členský štát nesplní oznamovacie povinnosti ustanovené v tomto nariadení, Komisii sa tým môže znemožniť vykonávanie jej kontrolnej funkcie podľa článku 88 ods. 1 zmluvy, najmä zhodnotenie, či kumulatívny ekonomický účinok pomocí vyčlenených podľa tohto nariadenia je taký, že nepriaznivo ovplyvní obchodné podmienky v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Potreba zhodnotiť kumulatívny účinok štátnej pomoci je veľká najmä vtedy, keď príjemca môže dostať pomoc poskytnutú z niekoľkých zdrojov, čo sa čoraz častejšie stáva v oblasti poľnohospodárstva. Preto je primárne dôležité, aby členské štáty urýchlene predložili príslušné informácie, skôr ako sa zrealizuje pomoc podľa tohto nariadenia.

(26)

Na pomoc spoločnostiam pôsobiacim v spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov by sa mali vzťahovať pravidlá, podľa ktorých sa riadi pomoc pre malé a stredné podniky v iných sektoroch ustanovených v nariadení (ES) č. 70/2001. Nariadenie (ES) č. 70/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(27)

Štátna pomoc vyčlenená v zmysle nariadenia (ES) č. 1/2004 by mala byť vyčlenená aj naďalej, keďže spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

(28)

Je vhodné ustanoviť prechodné ustanovenia pre štátnu pomoc, ktorá bola udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktorá nebola oznámená, čím sa porušila povinnosť uložená v článku 88 ods. 3 zmluvy.

(29)

Toto nariadenie sa nedotkne možnosti členských štátov oznamovať pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe poľnohospodárskych výrobkov. Takéto oznámenie posúdi Komisia predovšetkým z hľadiska tohto nariadenia a na základe usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013. Oznámenia nevybavené k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa majú posúdiť najprv z hľadiska tohto nariadenia, a ak nebudú splnené podmienky, ktoré ustanovuje, potom sa majú posúdiť na základe usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013.

(30)

Vzhľadom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti, najmä na to, ako často je vo všeobecnosti potrebné zrevidovať zásady štátnej pomoci, je vhodné obmedziť obdobie uplatňovania tohto nariadenia. Ak by sa platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, schémy pomoci, ktoré sú už vyčlenené podľa tohto nariadenia, by mali zostať vyčlenené na obdobie šiestich mesiacov s cieľom poskytnúť členským štátom čas na prispôsobenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV A PODMIENKY

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na transparentnú pomoc udelenú malým a stredným poľnohospodárskym podnikom (farmám) pôsobiacim v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, neuplatňuje sa na pomoc udelenú na výdavky súvisiace so spracovaním alebo odbytom poľnohospodárskych výrobkov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 písm. a), toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne na pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou činnosťou;

b)

pomoc podmienenú uprednostnením používania domácich tovarov pred dovezenými.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„pomoc“ znamená každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá ustanovené v článku 87 ods. 1 zmluvy;

2.

„poľnohospodársky výrobok“ znamená:

a)

výrobky uvedené v prílohe I zmluvy s výnimkou výrobkov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (9);

b)

výrobky spadajúce pod číselné znaky KN 4502, 4503 a 4504 (korkové výrobky);

c)

výrobky určené na napodobňovanie alebo náhradu mlieka a mliečnych výrobkov, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 (10);

3.

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

4.

„marketing poľnohospodárskych výrobkov“ znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku v záujme jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trhu s výnimkou prvého predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj; ak prvovýrobca predáva konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za marketing v prípade, že sa predaj uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel;

5.

„malé a stredné podniky“ (MSP) sú podniky definované v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 70/2001;

6.

„hrubá hodnota pomoci“ je čiastka pomoci vyjadrená v percentách ako podiel na predpokladaných nákladoch projektu. Uplatňovanými údajmi sú údaje pred zrážkou priamych daní. Keď sa pomoc poskytne inou formou ako dotácia, čiastka pomoci sa určí podľa jej dotačného ekvivalentu. Ak je pomoc vyplatená v niekoľkých splátkach, diskontné úroky sa zrazia k termínu poskytnutia jednotlivých splátok. Úrokovou sadzbou, ktorá sa uplatní na tento účel, ako aj na výpočet čiastky pomoci pri zvýhodnených úveroch, je referenčná sadzba platná v čase poskytnutia;

7.

„kvalitný výrobok“ je výrobok spĺňajúci kritériá, ktoré sa majú definovať podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

8.

„nepriaznivé poveternostné udalosti, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám“ znamenajú poveternostné podmienky, ako napríklad mráz, ľadovec, námraza, dážď alebo sucho, ktoré zničia viac ako 30 % priemernej ročnej produkcie príslušného farmára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov okrem najvyššieho a najnižšieho údaju;

9.

„menej priaznivé oblasti“ sú oblasti, ktoré definovali členské štáty na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1257/1999;

10.

„investícia s cieľom dosiahnutia súladu s novozavedenými minimálnymi normami“ znamená:

a)

v prípade noriem, ktoré neustanovujú žiadne prechodné obdobie, investície v skutočnosti začaté najneskôr do dvoch rokov po dátume, od ktorého majú byť normy povinné pre prevádzkovateľov, alebo

b)

v prípade noriem, ktoré ustanovujú prechodné obdobie, investície v skutočnosti začaté pred dátumom, od ktorého majú byť normy povinné pre prevádzkovateľov;

11.

„mladí poľnohospodári“ sú výrobcovia poľnohospodárskych výrobkov, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1698/2005;

12.

„skupina výrobcov“ je skupina vytvorená s cieľom spoločného prispôsobovania výroby a rozsahu výroby jej členov požiadavkám trhu v rámci cieľov spoločnej organizácie trhu, najmä koncentráciou ponuky;

13.

„združenie výrobcov“ je združenie, ktoré pozostáva z uznaných skupín výrobcov a sleduje rovnaké ciele v širšom meradle;

14.

„mŕtve hospodárske zvieratá“ znamenajú zvieratá zabité eutanáziou s konečnou diagnózou alebo bez nej alebo zvieratá, ktoré uhynuli (vrátane mŕtvych narodených alebo nenarodených zvierat) na farme alebo v iných priestoroch, alebo počas prepravy, ale neboli usmrtené na ľudskú spotrebu;

15.

„náklady na test TSE a BSE“ znamenajú všetky náklady vrátane nákladov na testovacie súpravy, odoberanie, prepravu, testovanie, uskladňovanie a zničenie vzoriek potrebných na testy vykonávané v súlade s kapitolou C prílohy X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (11);

16.

„podniky v ťažkostiach“ znamenajú podniky, ktoré sa považujú za podniky v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (12);

17.

„náhradná investícia“ znamená investíciu, ktorá jednoducho nahrádza existujúcu budovu alebo stroj, alebo ich časť novou modernou budovou alebo strojom bez rozšírenia výrobnej kapacity najmenej o 25 % alebo bez zásadnej zmeny charakteru výroby či zahrnutej technológie. Úplná demolácia hospodárskej budovy, ktorá má najmenej 30 rokov a je nahradená modernou budovou, ani podstatná rekonštrukcia budovy farmy sa nepovažujú za náhradnú investíciu. Rekonštrukcia sa považuje za podstatnú vtedy, keď celkové náklady na ňu predstavujú aspoň 50 % hodnoty novej budovy;

18.

„transparentná pomoc“ znamená opatrenia pomoci, pri ktorých možno presne vypočítať hrubý dotačný ekvivalent ako percentuálnu časť oprávnených výdavkov ex ante bez potreby vykonať hodnotenie rizík (napríklad granty, subvencie úrokových sadzieb a obmedzené fiškálne opatrenia).

Článok 3

Podmienky na udelenie výnimky

1.   Transparentná individuálna pomoc mimo schémy pomoci, ktorá spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že súhrnné informácie ustanovené v článku 20 ods. 1 boli predložené a že sa pomoc výslovne odvoláva na toto nariadenie uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Transparentné schémy pomoci, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v tomto nariadení, sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a budú oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

každá pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá podľa takej schémy, spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení;

b)

schéma obsahuje výslovný odkaz na toto nariadenie uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

c)

boli predložené súhrnné informácie ustanovené v článku 20 ods. 1.

3.   Pomoc poskytnutá podľa schém uvedených v odseku 2 je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že poskytnutá pomoc priamo spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

4.   Pomoc, ktorá nespadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia alebo iných nariadení prijatých v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98 alebo nariadení uvedených v článku 17 tohto nariadenia, sa oznámi Komisii v súlade s článkom 88 ods. 3 zmluvy. Taká pomoc sa posúdi v súlade s kritériami stanovenými v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesníctva na roky 2007 – 2013.

KAPITOLA 2

KATEGÓRIE POMOCI

Článok 4

Investície do poľnohospodárskych podnikov

1.   Pomoc na investovanie do poľnohospodárskych usadlostí v rámci Spoločenstva na prvotnú výrobu poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v odsekoch 2 až 10 tohto článku.

2.   Hrubá hodnota pomoci nesmie byť väčšia ako:

a)

50 % oprávnených investícií do menej priaznivých oblastí alebo oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia;

b)

40 % oprávnených investícií do iných regiónov;

c)

60 % oprávnených investícií do menej priaznivých oblastí alebo oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, a 50 % do ostatných regiónov v prípade investícií realizovaných mladými poľnohospodármi do piatich rokov od založenia;

d)

75 % oprávnených investícií v najodľahlejších regiónoch a na malých egejských ostrovoch v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2019/93 (13);

e)

75 % oprávnených investícií v regiónoch uvedených v písmene a) a 60 % v ostatných regiónoch, kde investície majú za následok dodatočné náklady súvisiace s ochranou a zlepšením životného prostredia, zlepšením hygienických podmienok podnikov zameraných na živočíšnu výrobu a starostlivosti o chovné zvieratá. Toto zvýšenie sa môže poskytnúť iba na investície, ktoré idú nad rámec platných minimálnych požiadaviek Spoločenstva, alebo na investície s cieľom dosiahnutia súladu s novozavedenými minimálnymi normami. Zvýšenie musí byť obmedzené na dodatočné nutné oprávnené náklady a nesmie sa uplatniť v prípade investícií, ktoré majú za následok zvýšenie výrobnej kapacity.

3.   Investície musia sledovať najmä tieto ciele:

a)

zníženie výrobných nákladov;

b)

zlepšenie a premiestnenie výroby;

c)

zvýšenie kvality;

d)

ochranu a zlepšenie prírodného prostredia alebo zlepšenie hygienických podmienok alebo noriem starostlivosti o zvieratá.

4.   Oprávnené výdavky môžu zahŕňať:

a)

výstavbu, nadobudnutie alebo zlepšenie nehnuteľného majetku;

b)

kúpu alebo lízing nových strojov a zariadení vrátane počítačového programového vybavenia do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a) a b), ako napríklad honoráre architektov, inžinierov a poplatky za poradenstvo, realizačné štúdie, získavanie patentov a licencií.

Náklady súvisiace so zmluvou o prenájme, iné ako náklady uvedené v prvom pododseku písmena b), akými sú daň, marža prenajímateľa, náklady na refundáciu úroku, poisťovacie náklady, poplatky atď., nepredstavujú oprávnené výdavky.

5.   Pomoc možno udeliť iba poľnohospodárskym usadlostiam, ktoré nie sú podnikmi v ťažkostiach.

Pomoc sa môže udeliť s cieľom umožniť prijímateľovi, aby dosiahol novozavedené minimálne normy týkajúce sa životného prostredia, hygieny a starostlivosti o zvieratá.

6.   Pomoc sa nesmie udeliť v rozpore s akýmikoľvek zákazmi alebo obmedzeniami ustanovenými nariadeniami Rady, ktorými sa ustanovujú spoločné organizácie trhu, aj keď sa také zákazy a obmedzenia vzťahujú iba na podporu Spoločenstva.

7.   Pomoc sa nesmie obmedziť na špecifické poľnohospodárske výrobky, a preto musí byť prístupná pre všetky sektory poľnohospodárstva, s výnimkou, keď členský štát vyjme určité výrobky z dôvodu nadmernej kapacity alebo nedostatku trhových odbytísk. Pomoc sa nesmie udeliť vo vzťahu k ďalej uvedenému:

a)

kúpa výrobných práv, zvierat a jednoročných rastlín;

b)

výsadba jednoročných rastlín;

c)

odvodňovacie zariadenia alebo zavlažovacie vybavenia a zariadenia okrem prípadu, keď taká investícia spôsobí zníženie predchádzajúcej spotreby vody aspoň o 25 %;

d)

jednoduché náhradné investície.

8.   Pomoc sa môže udeliť na kúpu pozemku okrem pozemku na stavebné účely, ktorého cena je maximálne 10 % oprávnených nákladov investície.

9.   Maximálna hodnota pomoci udelená individuálnemu podniku nesmie presiahnuť 400 000 EUR za akékoľvek obdobie troch finančných rokov, alebo 500 000 EUR v prípade, že podnik sa nachádza v menej priaznivej oblasti alebo oblasti uvedenej v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia.

10.   Pomoc sa nesmie udeliť, pokiaľ ide o výrobu výrobkov, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú mlieko a mliečne výrobky.

Článok 5

Zachovanie tradičnej krajiny a budov

1.   Pomoc na zachovanie tradičnej krajiny a budov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak je v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku.

2.   Pomoc sa môže udeliť až do výšky 100 % reálnych nákladov, ktoré vznikli s ohľadom na investície alebo investičné práce určené na zachovanie dedičných hodnôt, ktoré nemajú výrobný charakter, nachádzajúcich sa v poľnohospodárskej usadlosti, akými sú archeologické alebo historické pamiatky. Tieto náklady môžu zahŕňať primeranú odmenu za prácu, ktorú vykonal samotný poľnohospodár alebo jeho pracovníci, až do výšky 10 000 EUR ročne.

3.   Pomoc sa môže udeliť až do výšky 60 % alebo 75 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako je stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, reálnych vzniknutých nákladov s ohľadom na investície alebo investičné práce určené na zachovanie dedičných hodnôt produktívneho majetku v poľnohospodárskych usadlostiach, akými sú hospodárske budovy, za predpokladu, že investície nebudú mať za následok zvýšenie výrobnej kapacity poľnohospodárskej usadlosti.

Ak dôjde k zvýšeniu výrobnej kapacity, sadzby pomoci na investície ustanovené v článku 4 ods. 2 sa uplatnia vzhľadom na oprávnené výdavky, ktoré vznikli pri výkone príslušnej práce za použitia bežných súčasných materiálov. Doplnková pomoc sa môže poskytnúť v miere až do 100 % na krytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli použitím tradičných materiálov nutných na zachovanie dedičných hodnôt budovy.

Článok 6

Premiestnenie hospodárskych budov vo verejnom záujme

1.   Pomoc na premiestnenie hospodárskych budov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

Verejný záujem uplatnený na odôvodnenie poskytnutia pomoci podľa tohto článku sa vymedzí v príslušných ustanoveniach členského štátu.

2.   Pomoc sa môže poskytnúť až do 100 % skutočných nákladov, ktoré vznikli pri premiestnení vo verejnom záujme, ktoré spočíva iba v demontáži, premiestnení a opätovnom postavení existujúcich zariadení.

3.   Ak premiestnenie vo verejnom záujme prinesie poľnohospodárovi prospech z modernejších zariadení, poľnohospodár musí prispieť najmenej 60 % alebo 50 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako je stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, zo zvýšenia hodnoty príslušných zariadení po premiestnení. Ak je príjemcom mladý poľnohospodár, tento príspevok predstavuje najmenej 55 % alebo 45 %.

4.   Ak má premiestnenie vo verejnom záujme za následok zvýšenie výrobnej kapacity, musí príspevok poľnohospodára predstavovať najmenej 60 % alebo 50 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako je stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, výdavkov súvisiacich s takým zvýšením. Ak je príjemcom mladý poľnohospodár, tento príspevok predstavuje najmenej 55 % alebo 45 %.

Článok 7

Pomoc na začiatok mladým poľnohospodárom

Pomoc na začiatok mladým poľnohospodárom je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak sú splnené kritériá uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 8

Pomoc na predčasný odchod do dôchodku

Pomoc na predčasný odchod do dôchodku je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za nasledujúcich podmienok:

a)

kritériá stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a všetky ostatné predpisy prijaté Komisiou na implementáciu daného článku musia byť splnené;

b)

zastavenie obchodných poľnohospodárskych činností musí byť trvalé a definitívne.

Článok 9

Pomoc pre skupiny výrobcov

1.   Počiatočná pomoc na vytvorenie skupiny výrobcov alebo združenia výrobcov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak je v súlade s ustanoveniami odsekov 2 až 8 tohto článku.

2.   Ďalej uvedení sú oprávnení na pomoc uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že majú nárok na finančnú pomoc podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu:

a)

skupiny výrobcov alebo združenia výrobcov, ktorí sa zúčastňujú na výrobe poľnohospodárskych výrobkov, a/alebo

b)

združenia výrobcov zodpovedné za dohľad nad používaním zemepisných označení a označení pôvodu alebo známok kvality v súlade s právom Spoločenstva.

Vnútorné pravidlá skupiny výrobcov alebo združenia musia stanoviť povinnosť pre členov, aby obchodovali s výrobkami v súlade s pravidlami odbytu a umiestňovania na trh, ktoré vypracovala skupina alebo združenie. Tieto pravidlá môžu povoliť podiel výroby, ktorej odbyt môže zabezpečiť priamo výrobca. Tieto pravidlá musia požadovať od výrobcov, ktorí sa pripájajú k skupine alebo združeniu, aby zostali ich členmi najmenej tri roky a aby oznámenie o vystúpení podali najmenej 12 mesiacov vopred. Okrem toho musia stanovovať spoločné pravidlá pre výrobu, najmä pokiaľ ide kvalitu výrobkov alebo použitie organických postupov či iných postupov prispievajúcich k ochrane životného prostredia, spoločné pravidlá umiestňovania tovaru na trh a pravidlá týkajúce sa informácií o výrobku so zvláštnym zreteľom na zber úrody a dostupnosť. Výrobcovia však musia zostať zodpovední za riadenie svojich usadlostí. Dohody uzatvorené v rámci skupiny výrobcov alebo združenia musia byť v úplnom súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami súťažného práva, najmä s článkami 81 a 82 zmluvy.

3.   Oprávnené výdavky môžu zahŕňať nájomné za vhodné objekty, nadobudnutie kancelárskeho vybavenia vrátane počítačového hardvéru a softvéru, nákladov na administratívnych pracovníkov, režijných nákladov, administratívnych poplatkov a poplatkov za právne služby. Pri kúpe objektov musia byť oprávnené výdavky na objekty obmedzené na náklady na nájomné podľa trhových sadzieb.

4.   Žiadna pomoc sa nesmie uhradiť vo vzťahu k nákladom, ktoré vznikli po piatom roku, a ani po siedmom roku nasledujúcom po uznaní organizácie výrobcu. Toto sa nedotkne dotačnej pomoci na oprávnené výdavky, ktoré sú obmedzené a vyplývajú z každoročného zvyšovania obratu príjemcu o najmenej 30 %, ak je to vďaka pristúpeniu nových členov a/alebo pokrytiu nových výrobkov.

5.   Pomoc sa nesmie udeliť výrobným organizáciám, akými sú spoločnosti a družstvá, ktorých cieľom je riadenie jednej alebo niekoľkých poľnohospodárskych usadlostí a ktoré sú preto fakticky samostatnými výrobcami.

6.   Pomoc sa nesmie udeliť iným poľnohospodárskym združeniam, ktoré plnia úlohy na úrovni poľnohospodárskej výroby, akými je vzájomná podpora a jednorazová podpora pre poľnohospodársku usadlosť a služby riadenia poľnohospodárskej usadlosti, na hospodárstvach členov bez toho, aby sa zúčastňovali na spoločnej úprave ponuky podľa trhu.

7.   Celková výška udelenej pomoci skupine výrobcov alebo asociácii podľa tohto článku nesmie presiahnuť 400 000 EUR.

8.   Pomoc sa nesmie udeliť skupinám výrobcov alebo združeniam, ktorých ciele sú nezlučiteľné s nariadením Rady, ktorým sa ustanovuje spoločná organizácia trhu.

Článok 10

Pomoc v súvislosti s ochoreniami zvierat a rastlín a zamorením škodcami

1.   Pomoc na kompenzáciu nákladov poľnohospodárov na prevenciu a eradikáciu ochorení zvierat a rastlín alebo zamorenia škodcami spôsobené v dôsledku nákladov na zdravotné kontroly, testy a iné metódy depistáže, nákup a podávanie očkovacích látok, liekov a prípravkov na ochranu rastlín, nákladov na usmrcovanie a likvidáciu zvierat, nákladov na likvidáciu plodín je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa nasledujúce podmienky a podmienky stanovené v odsekoch 4 až 8 tohto článku:

a)

hrubá hodnota pomoci nesmie byť väčšia ako 100 %;

b)

pomoc sa poskytne v naturáliách prostredníctvom subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

2.   Pomoc na kompenzáciu strát poľnohospodárom spôsobených chorobami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 4 až 8 tohto článku:

a)

kompenzácia sa musí vypočítať iba vo vzťahu k:

i)

trhovej hodnote zvierat zabitých chorobou alebo rastlín zničených chorobou alebo škodcami alebo zvierat či rastlín zabitých či zlikvidovaných na verejný príkaz v rámci povinného verejného programu prevencie alebo eradikácie;

ii)

strate príjmu v dôsledku karanténnych povinností a ťažkostí pri repopulácii alebo opätovnej výsadbe;

b)

hrubá hodnota pomoci nesmie presiahnuť 100 %;

c)

pomoc musí byť obmedzená na straty spôsobené chorobami, ktorých ohnisko bolo oficiálne uznané verejnými orgánmi.

3.   Maximálna čiastka nákladov alebo strát oprávnených na pomoc podľa odsekov 1 a 2 sa musí znížiť o:

a)

akúkoľvek čiastku prijatú v rámci schém poistenia a

b)

náklady, ktoré v dôsledku choroby nevznikli, ale inak by vznikli.

4.   Platby sa musia vykonať v súvislosti s chorobami alebo škodcami, pre ktoré existujú národné právne alebo správne predpisy, či už vnútroštátne, alebo na úrovni Spoločenstva. Platby sa teda musia uskutočniť ako súčasť verejného programu na úrovni Spoločenstva, či na vnútroštátnej, alebo regionálnej úrovni, zameraného na prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu príslušného ochorenia alebo škodcu. Choroby alebo zamorenie škodcom sa musia v programe jasne identifikovať a program musí obsahovať opis príslušných opatrení.

5.   Pomoc sa nesmie vzťahovať na ochorenie, pri ktorom právne predpisy Spoločenstva ustanovujú špeciálne poplatky za kontrolné opatrenia.

6.   Pomoc sa nesmie vzťahovať na opatrenia, pri ktorých právne predpisy Spoločenstva ustanovujú, že náklady na takéto opatrenia musí znášať poľnohospodárska usadlosť, s výnimkou, keď náklady na také opatrenie pomoci sú úplne vykompenzované povinnými poplatkami výrobcov.

7.   Pokiaľ ide o veterinárne ochorenia, pomoc sa musí udeliť vzhľadom na ochorenia uvedené v zozname veterinárnych ochorení vytvorenom Svetovou organizáciou pre nákazy zvierat a (alebo) v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (14).

8.   Schémy pomoci sa musia zaviesť do troch rokov po vzniknutí nákladov alebo strát. Pomoc sa musí vyplatiť do štyroch rokov po ich vzniku.

Článok 11

Pomoc pri stratách spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami

1.   Pomoc na kompenzáciu strát poľnohospodárov na rastlinách, zvieratách alebo budovách fariem, spôsobených poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6, 9 a 10 tohto článku, pokiaľ ide o rastliny a zvieratá, a v odsekoch 3 až 8 a 10 tohto článku, pokiaľ ide o budovy fariem.

2.   Brutto hodnota pomoci nepresiahne 80 % a 90 % v menej priaznivých oblastiach alebo v oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia, zníženia príjmu z predaja výrobku v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti. Príslušné zníženie príjmu sa vypočíta tak, že sa odpočíta:

a)

výsledok vynásobenia množstva výrobku vyrobeného v roku nepriaznivej poveternostnej udalosti priemernou predajnou cenou dosiahnutou počas príslušného roku od;

b)

výsledku vynásobenia priemerného ročného množstva vyrobeného za predchádzajúce obdobie troch rokov (alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov okrem najvyššieho a najnižšieho údaju) priemernou dosiahnutou predajnou cenou.

Takto dosiahnutá oprávnená čiastka sa môže zvýšiť o ostatné náklady, ktoré vznikli poľnohospodárovi pre neúrodu v dôsledku nepriaznivej udalosti.

3.   Maximálna čiastka strát oprávnených na pomoc podľa odseku 1 sa musí znížiť o:

a)

akúkoľvek čiastku prijatú v rámci schém poistenia a

b)

náklady, ktoré nevznikli pre nepriaznivú poveternostnú udalosť.

4.   Výpočet straty sa musí uskutočniť na úrovni jednotlivého podniku.

5.   Pomoc sa musí vyplatiť priamo dotknutému poľnohospodárovi alebo výrobnej organizácii, ktorej poľnohospodár je členom. Ak sa pomoc vypláca výrobnej organizácii, čiastka pomoci nesmie presiahnuť čiastku pomoci, ktorá by mohla byť udelená poľnohospodárovi.

6.   Kompenzácie za škody na poľnohospodárskych budovách a poľnohospodárskom vybavení spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, nesmú presiahnuť brutto hodnotu pomoci vo výške 80 % a 90 % v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ako bolo stanovené členskými štátmi v súlade s článkami 50 a 94 príslušného nariadenia.

7.   Nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, musí byť takto oficiálne uznaná verejnými orgánmi.

8.   Po 1. januári 2010 sa poskytnutá kompenzácia musí znížiť o 50 %, to neplatí, ak sa poskytla farmárom, ktorí uzavreli poistenie pokrývajúce najmenej 50 % ich priemernej ročnej výroby alebo príjmu súvisiaceho s výrobou, a týka sa štatisticky najvýznamnejších klimatických rizík v príslušnom členskom štáte alebo regióne.

9.   Od 1. januára 2011 môže pomoc za straty spôsobené suchom vyplatiť iba členský štát, ktorý úplne implementoval článok 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (15), pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, a zabezpečuje, že náklady na služby spojené s použitím vody v poľnohospodárstve sa vrátia prostredníctvom primeraného príspevku sektora.

10.   Schémy pomoci sa musia zaviesť do troch rokov po vzniknutí nákladov alebo strát. Pomoc sa musí vyplatiť do štyroch rokov po ich vzniku.

Článok 12

Pomoc na platby poistného

1.   Pomoc na poistné podnikom je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Hrubá hodnota pomoci nesmie byť väčšia ako:

a)

80 % nákladov na poistné, ak poistka stanovuje, že zabezpečuje poistné krytie iba proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;

b)

50 % nákladov na poistné, ak poistka stanovuje, že zabezpečuje poistné krytie proti:

i)

stratám uvedeným v písmene a) a proti stratám spôsobeným poveternostným udalostiam a/alebo

ii)

stratám spôsobeným ochoreniami zvierat alebo rastlín, alebo zamoreniami škodcami.

3.   Pomoc nesmie tvoriť prekážku fungovaniu vnútorného trhu pre poisťovacie služby. Pomoc sa nesmie obmedziť na poistenie udelené jednou poisťovňou alebo skupinou poisťovní ani sa nemá podmieniť tým, že poistná zmluva sa má dojednať so spoločnosťou, ktorá je zriadená v dotknutom členskom štáte.

Článok 13

Pomoc na preparcelovanie pozemku

Pomoc na preparcelovanie pozemku je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak sa poskytne a obmedzí na právne a administratívne náklady vrátane nákladov na prieskum, až do výšky 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 14

Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov

1.   Pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak je udelená na oprávnené náklady uvedené v odseku 2 a spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 3 až 6 tohto článku.

2.   Pomoc sa môže poskytnúť na krytie nákladov ďalej uvedených činností, ak súvisia so zvýšením kvality poľnohospodárskych výrobkov:

a)

až do 100 % nákladov na činnosti prieskumu trhu, koncepciu a návrh výrobku vrátane pomoci udelenej na prípravu žiadostí o uznanie zemepisných označení a označení pôvodu alebo osvedčení o špecifickom charaktere v súlade s príslušnými nariadeniami Spoločenstva;

b)

až do 100 % nákladov na zavedenie systémov záruky kvality, ako sú série ISO 9000 alebo 14 000, systémy založené na analýze rizika a kritických kontrolných bodoch (HACCP), systémy transparentnosti, systémy na zaručenie rešpektovania pravosti a marketingových noriem alebo systémy auditu životného prostredia;

c)

až do 100 % nákladov na školenie zamestnancov o uplatňovaní schém a systémov uvedených v písmene b);

d)

až do 100 % nákladov na poplatky, ktoré vybrali uznané oprávnené orgány za prvé vydanie osvedčenia o záruke kvality a podobné systémy;

e)

až do 100 % nákladov na povinné kontrolné opatrenia prijaté na základe právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov príslušnými orgánmi alebo v ich mene, ak právne predpisy Spoločenstva nevyžadujú, aby podniky znášali tieto náklady;

f)

až do výšok ustanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1698/2005 na podporu týkajúcu sa opatrení uvedených v článku 32 príslušného nariadenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť iba s ohľadom na ceny služieb poskytovaných tretími stranami a/alebo na kontroly vykonávané tretími stranami alebo v ich mene, ak sú nimi príslušné regulačné orgány alebo orgány konajúce v ich mene, alebo nezávislé orgány zodpovedné za kontrolu a dohľad nad používaním zemepisných označení a označení pôvodu, organických označení alebo známok kvality za predpokladu, že tieto označenia a známky sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Pomoc sa nesmie udeliť na náklady na investície.

4.   Pomoc sa nesmie poskytnúť na náklady kontrol, ktoré vykonali sami poľnohospodári alebo výrobcovia, alebo ak právne predpisy Spoločenstva ustanovujú, že náklady na kontrolu majú znášať výrobcovia bez uvedenia skutočnej výšky poplatkov.

5.   S výnimkou pomoci uvedenej v odseku 2 písm. f) sa pomoc poskytne v naturáliách prostredníctvom subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

6.   Pomoc musí byť dostupná každému, kto je oprávnený v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok. Ak služby uvedené v odseku 2 poskytnú skupiny výrobcov alebo iné poľnohospodárske organizácie vzájomnej podpory, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku pre prístup k danej službe. Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady skupiny alebo organizácie sa musí obmedziť na pomerné náklady na udelenie služby.

Článok 15

Udelenie technickej pomoci v poľnohospodárskom sektore

1.   Pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy, ak sa poskytuje na oprávnené náklady na činnosti technickej pomoci uvedené v odseku 2 a spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

2.   Pomoc sa môže poskytnúť na pokrytie týchto oprávnených nákladov:

a)

náklady, ktoré sa týkajú vzdelávania a školenia poľnohospodárov a poľnohospodárskych robotníkov:

i)

náklady na organizáciu školiacich programov;

ii)

cestovné výdavky a výdavky na stravu a ubytovanie účastníkov;

iii)

náklady na zabezpečenie náhradných služieb počas neprítomnosti poľnohospodárov alebo poľnohospodárskych robotníkov;

b)

náklady, ktoré sa týkajú náhradných služieb, skutočných nákladov na nahradenie poľnohospodára, poľnohospodárovho spoločníka alebo poľnohospodárskeho robotníka počas choroby alebo dovolenky;

c)

náklady, ktoré sa týkajú poradenských služieb, poplatkov za služby, ktoré nepredstavujú stálu ani pravidelnú činnosť ani nesúvisia s prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné služby daňového poradenstva, pravidelné právne služby alebo propagácia;

d)

náklady, ktoré sa týkajú organizácie a účasti na súťažiach, výstavách a veľtrhoch:

i)

účastnícke poplatky;

ii)

cestovné náklady;

iii)

náklady publikácií;

iv)

prenájom výstavných priestorov;

v)

symbolické ceny udelené v rámci súťaží do hodnoty 250 EUR na cenu a víťaza;

e)

za predpokladu, že jednotlivé spoločnosti, značky alebo pôvod nie sú uvedené:

i)

popularizácia vedeckých znalostí;

ii)

vecné informácie o systémoch akosti, ktoré sú otvorené pre výrobky z iných štátov, o generikách a o nutričných výhodách generík a ich navrhovanom použití.

Pomoc sa môže poskytnúť aj na pokrytie nákladov uvedených v písmene e), pokiaľ je uvedený pôvod výrobkov pokrytých nariadením Rady (ES) č. 510/2006 (16) a článkami 54 až 58 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (17), za predpokladu, že odkazy na pôvod výrobkov presne zodpovedajú odkazom, ktoré boli zapísané Spoločenstvom;

f)

publikácie, ako napríklad katalógy alebo internetové stránky s vecnými informáciami o výrobcoch z daného regiónu alebo výrobcoch daného výrobku, za predpokladu, že informácie a prezentácia sú neutrálne a že všetci dotknutí výrobcovia majú rovnaké príležitosti reprezentácie v publikácii.

3.   Pomoc môže pokrývať 100 % nákladov uvedených v článku 2. Pomoc sa musí poskytnúť v naturáliách prostredníctvom subvencovaných služieb a nesmie zahŕňať priame peňažné platby výrobcom.

4.   Pomoc musí byť dostupná každému, kto je oprávnený v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok. Ak poskytovanie technickej pomoci zabezpečujú skupiny výrobcov alebo iné organizácie, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku pre prístup k danej službe. Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady skupiny alebo organizácie sa musí obmedziť na náklady na udelenie služby.

Článok 16

Podpora sektoru hospodárskych zvierat

1.   Ďalej uvedená pomoc podnikom pôsobiacim v sektore hospodárskych zvierat je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy:

a)

pomoc v podiele až do 100 % na krytie administratívnych nákladov na založenie a vedenie evidencie stáda;

b)

pomoc v podiele až do 70 % nákladov na testy vykonávané treťou stranou alebo v jej mene s cieľom určenia genetickej kvality alebo úžitkovosti hospodárskych zvierat, s výnimkou kontrol, ktoré vykonáva vlastník hospodárskych zvierat, a pravidelných kontrol kvality mlieka;

c)

až do 31. decembra 2011 pomoc v podiele až do 40 % na zavedenie inovačných chovných techník a metód na úrovni poľnohospodárskej usadlosti okrem nákladov súvisiacich so zavedením alebo vykonávaním umelého oplodňovania;

d)

pomoc až do 100 % nákladov na odstránenie mŕtvych hospodárskych zvierat a 75 % nákladov na likvidáciu takýchto mŕtvych tiel zvierat, prípadne pomoc až do rovnocennej čiastky na náklady za poistné, ktoré poľnohospodári zaplatili za poistné pokrývajúce náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat;

e)

pomoc až do 100 % nákladov na odstránenie a likvidáciu takých mŕtvych tiel zvierat, keď sa pomoc financuje prostredníctvom poplatkov alebo povinných príspevkov určených na financovanie likvidácie takých mŕtvych tiel zvierat, za predpokladu, že také poplatky alebo príspevky sú obmedzené a priamo uložené do sektora mäsa;

f)

pomoc vo výške 100 % nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ak existuje povinnosť uskutočniť u príslušných mŕtvych hospodárskych zvierat testy TSE;

g)

pomoc v podiele až do výšky 100 % na náklady testov TSE.

Pokiaľ ide o povinné testovanie BSE u hovädzieho dobytka usmrcovaného na ľudskú spotrebu, celková priama a nepriama podpora vrátane platieb Spoločenstva nesmie byť vyššia ako 40 EUR na jeden test. Táto čiastka zodpovedá celkovým nákladom testovania, ktoré zahŕňajú: testovacie súpravy, odoberanie, prepravu, testovanie, uskladňovanie a zničenie vzorky. Testovacia povinnosť môže byť založená na právnych predpisoch Spoločenstva alebo na vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.   Výnimka stanovená v odseku 1 písm. d), e), f) a g) musí byť podmienená existenciou konzistentného programu, ktorým sa kontroluje a zabezpečuje bezpečná likvidácia všetkých mŕtvych hospodárskych zvierat v členskom štáte. S cieľom uľahčiť správu takejto štátnej pomoci môže byť platba uskutočnená hospodárskym prevádzkovateľom pôsobiacim v nadväznosti na poľnohospodára a poskytujúcim služby spojené s odstránením a/alebo likvidáciou mŕtvych hospodárskych zvierat, ak je preukázateľné, že poľnohospodárovi sa štátna pomoc dostala v plnej výške.

3.   Pomoc nezahŕňa priame platby hotovosti výrobcom.

Článok 17

Pomoc ustanovená v niektorých nariadeniach Rady

Ďalej uvedená pomoc pre malé a stredné podniky je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy:

a)

pomoc poskytovaná členskými štátmi, ktorá spĺňa všetky podmienky ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1255/1999 (18), najmä v jeho článku 14 ods. 2;

b)

pomoc poskytovaná členskými štátmi, ktorá spĺňa všetky podmienky ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 (19), najmä v jeho článku 87, článku 107 ods. 3 a prvom pododseku článku 125 ods. 5;

c)

pomoc poskytovaná členskými štátmi v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 (20).

KAPITOLA 3

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Kroky potrebné na udelenie pomoci

1.   Aby bola pomoc oprávnená na vyčlenenie podľa tohto nariadenia, poskytne sa len v rámci schémy pomoci s ohľadom na vykonávané činnosti alebo poskytnuté služby po vytvorení a uverejnení schémy pomoci v súlade s týmto nariadením.

Ak schéma pomoci zakladá automatické právo na poskytnutie pomoci a nevyžaduje si žiadne ďalšie konanie na správnej úrovni, samotná pomoc sa udelí s ohľadom na vykonané činnosti alebo poskytnuté služby iba po vytvorení a uverejnení schémy pomoci v súlade s týmto nariadením.

Ak schéma pomoci vyžaduje podanie žiadosti príslušnému dotknutému orgánu, samotná pomoc sa udelí s ohľadom na vykonané činnosti alebo poskytnuté služby až po splnení týchto podmienok:

a)

schéma pomoci musela byť vytvorená a uverejnená v súlade s týmto nariadením;

b)

žiadosť o pomoc musela byť riadne podaná príslušnému dotknutému orgánu;

c)

žiadosť musel schváliť príslušný dotknutý orgán spôsobom, ktorý zaväzuje tento orgán poskytnúť pomoc, jasne uvádza výšku pomoci, ktorá sa má poskytnúť, a spôsob jej výpočtu; príslušný orgán môže žiadosť schváliť, iba ak nie je vyčerpaný rozpočet určený na pomoc alebo na schému pomoci.

2.   Aby bola oprávnená na vyčlenenie podľa tohto nariadenia, individuálna pomoc mimo schémy pomoci sa poskytne len s ohľadom na vykonávané činnosti alebo poskytnuté služby po splnení kritérií v písmenách b) a c) tretieho pododseku odseku 1.

3.   Tento článok sa neuplatňuje na pomoc uvedenú v článku 17.

Článok 19

Kumulácia

1.   Finančné stropy pomoci stanovené v článkoch 4 až 16 sa uplatnia bez ohľadu na to, či sa podpora na projekt alebo činnosť, ktorým je udelená pomoc, financuje iba zo štátnych zdrojov, alebo ju čiastočne financuje Spoločenstvo.

2.   Pomoc vyčlenená týmto nariadením sa nebude kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy ani s finančnými príspevkami poskytnutými členskými štátmi vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje druhý pododsek článku 88 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, alebo finančných príspevkov Spoločenstva vo vzťahu k tým istým oprávneným nákladom, ak by v dôsledku takej kumulácie hodnota pomoci presiahla maximum stanovené v tomto nariadení.

3.   Pomoc vyčlenená v tomto nariadení sa nesmie kumulovať s podporou de minimis v zmysle nariadenia (ES) č. 1860/2004 vzhľadom na ten istý projekt oprávnených výdavkov alebo investícií, ak by v dôsledku takej kumulácie hodnota pomoci presiahla hodnotu stanovenú v tomto nariadení.

Článok 20

Transparentnosť a kontrola

1.   Najneskôr 10 pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti schémy pomoci oslobodenej týmto nariadením alebo pred udelením individuálnej pomoci oslobodenej týmto nariadením mimo akejkoľvek schémy členské štáty zašlú Komisii súhrnné informácie týkajúce sa takej schémy pomoci alebo individuálnej pomoci v podobe uvedenej v prílohe I s cieľom ich uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Informácie sa poskytnú v elektronickej podobe. Komisia do 10 pracovných dní od prijatia tohto súhrnu odošle potvrdenie o príjme s identifikačným číslom a uverejní súhrn na internete.

2.   Členské štáty zachovávajú podrobné záznamy o schémach pomoci vyčlenených podľa tohto nariadenia, o individuálnej pomoci udelenej v rámci týchto schém a o individuálnej pomoci vyčlenenej podľa tohto nariadenia, ktorá sa poskytne mimo existujúcej schémy pomoci. Tieto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie toho, či sú splnené podmienky pre vyčlenenie stanovené v tomto nariadení, ako aj informácie o stave spoločnosti ako MSP. Členské štáty budú uchovávať evidenciu o každej individuálnej pomoci počas 10 rokov odo dňa jej poskytnutia a o schéme počas 10 rokov odo dňa, keď bola poskytnutá posledná individuálna pomoc v rámci danej schémy. Na základe písomnej žiadosti dotknutý členský štát poskytne Komisii v lehote do 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote, ktorá môže byť stanovená v žiadosti, všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie toho, či boli splnené podmienky tohto nariadenia.

3.   Členské štáty vypracujú správu o uplatňovaní tohto nariadenia za každý celý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorých sa toto nariadenie uplatňuje, v podobe uvedenej v prílohe II. Túto správu možno začleniť do výročnej správy, ktorú predkladá členský štát podľa článku 21 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (21) a ktorú predloží do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, na ktorý sa vzťahuje daná správa. Do toho istého dátumu členský štát predloží samostatnú správu o platbách uskutočnených podľa článkov 10 a 11 tohto nariadenia s opisom čiastok vyplatených v danom kalendárnom roku, podmienok platby, príslušných chorôb podľa článku 10 a v súvislosti s článkom 11 s vhodnými meteorologickými informáciami na dokázanie druhu, trvania, relatívneho rozsahu a miesta klimatických udalostí a ich dôsledkoch na výrobu, za ktorú sa udelila kompenzácia.

4.   Len čo schéma oslobodená týmto nariadením nadobudne účinnosť alebo sa poskytne individuálna pomoc mimo schémy pomoci oslobodená týmto nariadením, členské štáty uverejnia na internete úplné znenie takejto schémy pomoci alebo kritériá a podmienky, na základe ktorých sa individuálna pomoc poskytne.

Adresa internetovej stránky vrátane priamej linky na text schémy sa oznámi Komisii spolu so súhrnnými informáciami týkajúcimi sa požadovanej pomoci podľa odseku 1. Bude obsiahnutá aj vo výročnej správe predkladanej podľa odseku 3.

5.   Odsek 1 sa neuplatňuje na pomoc uvedenú v článku 17.

Článok 21

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 70/2001

Nariadenie (ES) č. 70/2001 mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

na výrobky rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (22), a na činnosti spojené s prvotnou výrobou (farmárstvom) poľnohospodárskych výrobkov; na výrobu a odbyt výrobkov, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú mlieko a mliečne výrobky;

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

do článku 2 sa vkladajú tieto písmená k) až n):

„k)

‚poľnohospodársky výrobok‘ znamená:

i)

výrobky uvedené v prílohe I k zmluve s výnimkou výrobkov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000;

ii)

výrobky patriace pod číselné znaky KN 4502, 4503 a 4505 (korkové výrobky);

iii)

výrobky, ktorými sa napodobňuje alebo nahrádza mlieko a mliečne výrobky v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 (23);

l)

‚výrobky, ktorými sa napodobňuje alebo nahrádza mlieko alebo mliečne výrobky znamenajú výrobky‘, v prípade ktorých by mohlo dôjsť k zámene s mliekom, resp. mliečnymi výrobkami, ktorých zloženie sa však líši od zloženia mlieka, resp. mliečnych výrobkov tým, že obsahujú tuk a/alebo bielkoviny nemliečneho pôvodu a prípadne aj bielkoviny odvodené z mlieka [»výrobky iné ako mliečne výrobky« v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1898/87];

m)

‚spracovanie poľnohospodárskych výrobkov‘ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

n)

‚marketing poľnohospodárskych výrobkov‘ znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku v záujme jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trhu s výnimkou prvého predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj; ak prvovýrobca predáva konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za marketing v prípade, že sa predaj uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel.

3.

V článku 4 sa vkladá tento odsek 7:

„7.   Tam, kde sa investícia týka spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve, brutto čiastka pomoci nepresiahne:

a)

75 % oprávnených investícií v najodľahlejších regiónoch;

b)

65 % oprávnených investícií na malých egejských ostrovoch v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2019/93 (24);

c)

50 % oprávnených investícií v regiónoch oprávnených podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES;

d)

40 % oprávnených investícií v ostatných regiónoch.

4.

V prílohe II sa po texte „iná výroba“ dopĺňa na rovnakú úroveň ako „priemyselná výroba“ text:

„ spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov (25)

Článok 22

Prechodné opatrenia

Schémy pomoci vyčlenené v zmysle nariadenia (ES) č. 1/2004, ktoré spĺňajú všetky podmienky tohto nariadenia, ostávajú vyčlenené do dátumu uvedeného v článku 23 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Oznámenia nevybavené do času nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa posúdia podľa jeho ustanovení. Ak nebudú splnené podmienky tohto nariadenia, Komisia preskúma také nevybavené oznámenia podľa usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva.

Individuálna pomoc a schémy pomoci zrealizované pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a pomoc poskytnutá v rámci týchto schém bez povolenia Komisie a pri nedodržaní oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je vyčlenená, ak spĺňa podmienky stanovené v článku 3 tohto nariadenia s výnimkou požiadaviek v odseku 1 a 2 písm. b) a c) tohto článku, že je potrebné uviesť výslovný odkaz na toto nariadenie a že súhrn uvedený v článku 20 ods. 1 bol predložený pred poskytnutím pomoci. Komisia zhodnotí každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, v súlade s príslušnými rámcami, smernicami, oznámeniami a upozorneniami.

3.   Schémy pomoci vyčlenené podľa tohto nariadenia ostanú vyčlenené počas šiestich mesiacov po uplynutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1040/2006 (Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 8).

(3)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2; korigendum v Ú. v. ES C 232, 12.8.2000, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 1, 3.1.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. ES C 71, 11.3.2000, s. 14.

(8)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 4.

(9)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(10)  Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 36.

(11)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(13)  Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(15)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(17)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

(19)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.“

(23)  Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 36.“

(24)  Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1.“

(25)  Ako sú definované v článku 2 písm. k) tohto nariadenia.“


PRÍLOHA I

Forma súhrnných informácií, ktoré sa majú poskytnúť vždy, keď sa implementuje schéma pomoci vyčlenená v tomto nariadení a keď sa individuálna pomoc vyčlenená v tomto nariadení udeľuje mimo akejkoľvek schémy pomoci

Súhrnné informácie o štátnej pomoci udelenej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006

Členský štát

Región (Uveďte názov regiónu, ak pomoc udeľuje subcentrálny orgán.)

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu pomoc (Uveďte názov schémy štátnej pomoci alebo v prípade individuálnej pomoci meno príjemcu.)

Právny základ (Uveďte presný odkaz na vnútroštátny právny predpis pre schému štátnej pomoci alebo pre individuálnu pomoc.)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej spoločnosti [Čiastky sa uvádzajú v eurách alebo ak je to vhodné, v národnej mene. V prípade schémy štátnej pomoci uveďte celkovú ročnú čiastku rozpočtových prostriedkov alebo odhadovanú daňovú stratu za rok pre všetky nástroje podpory obsiahnuté v príslušnej schéme. V prípade poskytnutia jednotlivej podpory: uveďte celkovú čiastku podpory/daňovej straty. Ak je to vhodné, uveďte tiež, koľko rokov sa bude pomoc vyplácať v splátkach alebo koľko rokov budú vznikať daňové straty. Pokiaľ ide o ručenie, uveďte v oboch prípadoch (maximálnu) výšku garantovaných úverov.]

Maximálna hodnota pomoci (Uveďte maximálnu hodnotu pomoci alebo maximálnu výšku pomoci na oprávnenú položku.)

Dátum implementácie (Uveďte dátum, od ktorého sa môže poskytnúť pomoc v rámci schémy alebo keď je poskytnutá individuálna pomoc.)

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci [Uveďte dátum (rok a mesiac), do ktorého možno poskytovať pomoc v rámci schémy alebo v prípade individuálnej pomoci, a ak je to vhodné, predpokladaný dátum (rok a mesiac) poslednej splátky, ktorá sa má vyplatiť.]

Účel pomoci [Rozumie sa, že prvoradým cieľom je pomoc pre MSP. Uveďte ďalšie sledované (druhoradé) ciele. Uveďte, ktorý z článkov (články 4 až 17) sa použil, a oprávnené náklady, na ktoré sa vzťahuje schéma alebo individuálna pomoc.]

Príslušný(-é) sektor(-y) hospodárstva [Uveďte príslušné vedľajšie sektory uvedením druhu živočíšnej výroby (napríklad ošípané alebo hydina) alebo druhu rastlinnej výroby (napríklad jablká alebo paradajky), ktorého sa to týka.]

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Internetová stránka (Uveďte internetovú stránku, na ktorej možno nájsť úplné znenie schémy alebo kritériá a podmienky, za ktorých sa poskytne individuálna pomoc mimo schémy pomoci.)

Ďalšie informácie


PRÍLOHA II

Forma pravidelnej správy, ktorá sa má poskytnúť Komisii

Formulár ročnej správy o schémach pomoci vyčlenených podľa nariadenia o skupinových výnimkách prijatého podľa článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 994/98

Od členských štátov sa vyžaduje, aby použili ďalej uvedený formulár na splnenie svojej povinnosti podávať správy Komisii podľa nariadení o skupinových výnimkách prijatých na základe nariadenia (ES) č. 994/98.

Správy sa predkladajú v elektronickej podobe.

Informácie požadované pri všetkých schémach pomoci vyčlenených podľa nariadení o skupinových výnimkách prijatých podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98.

1.   Názov schémy štátnej pomoci

2.   Uplatniteľné nariadenie Komisie o výnimke

3.   Výdavky

Za každý nástroj pomoci (napr. dotácia, zvýhodnený úver atď.) v rámci schémy alebo individuálnej pomoci treba uviesť samostatné údaje. Údaje sa uvádzajú v eurách alebo ak je to vhodné, v národnej mene. Pokiaľ ide o daňové výdavky, je potrebné oznámiť ročné daňové straty. Ak nie sú k dispozícii presné údaje, takéto straty sa môžu odhadnúť.

Tieto údaje o výdavkoch by sa mali poskytnúť na nasledujúcom základe.

Za skúmaný rok uveďte samostatne pre každý nástroj pomoci v rámci schémy (napr. grant, zvýhodnenú pôžičku, záruku a pod.):

3.1.

vyčlenené čiastky, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách atď. na nové projekty, na ktoré sa poskytuje pomoc. V prípade záručných schém je potrebné uviesť celkovú čiastku udelených nových záruk;

3.2.

skutočné platby, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách atď. na nové a prebiehajúce projekty. V prípade záručných schém je potrebné uviesť toto: celkovú čiastku splatných záruk, prijaté poistné, náhrady, vyplatené náhrady škody, prevádzkovú návratnosť schémy v skúmanom roku;

3.3.

počet projektov a/alebo podnikov, ktorým sa poskytne pomoc;

3.4.

[nevypĺňajte]

3.5.

odhadovaná celková čiastka:

pomoc na investície,

pomoc na zachovanie tradičnej krajiny a budov,

pomoc na premiestnenie hospodárskych budov vo verejnom záujme,

pomoc na začiatok mladým poľnohospodárom,

pomoc na predčasný odchod do dôchodku,

pomoc na výdavky skupiny výrobcov,

výdavky v súvislosti s ochoreniami,

výdavky na kompenzáciu zlého počasia,

pomoc na výdavky za poistné prémie,

pomoc na preparcelovanie pozemku,

pomoc na podporu výroby kvalitných poľnohospodárskych výrobkov,

pomoc na výdavky za technickú podporu,

výdavky na podporu v živočíšnom sektore.

3.6.

regionálne rozdelenie čiastok v bode 3.1 podľa znevýhodnených regiónov a oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a iných oblastí;

3.7.

sektorové rozdelenie čiastok v bode 3.1 podľa sektorov činností prijímateľov (ak je pokrytý viac ako jeden sektor, uveďte ich podiel):

druh živočíšneho výrobku,

druh rastlinného výrobku.

4.   Ďalšie informácie a poznámky.