14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1830/2006

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2092/2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za posušeno goveje meso brez kosti s poreklom iz Švice

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2092/2004 (2) na večletni osnovi za obdobje od 1. januarja do 31. decembra odpira dajatve prosto uvozno tarifno kvoto za uvoz 1 200 ton posušenega govejega mesa brez kosti s poreklom iz Švice, ki se uvršča v oznako KN ex 0210 20 90.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvozne tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 vsebuje zlasti natančne določbe glede uporabe uvoznih dovoljenj, položaja vlagateljev in izdaje dovoljenj. Navedena uredba določa, da se uvozne tarifne kvote odprejo za obdobje 12 zaporednih mesecev, ter omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo za uvozna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 2092/2004, brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja iz navedene uredbe. Ker Uredba (ES) št. 2092/2004 določa, da se zadevna kvota upravlja na podlagi potrdil o pristnosti, ki so jih izdali švicarski organi, in na podlagi uvoznih dovoljenj, je treba določbe Uredbe (ES) št. 2092/2004 po potrebi uskladiti s poglavjema I in III Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(3)

Uredbo (ES) št. 2092/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2092/2004 se spremeni:

1.

V členu 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Dajatve prosta uvozna kvota Skupnosti za posušeno goveje meso brez kosti, ki se uvršča v oznako KN ex 0210 20 90 in s poreklom iz Švice, je s tem vsako leto odprta za letni obseg 1 200 ton za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v nadaljnjem besedilu ‚kvota‘).“.

2.

V členu 2(2) se drugi pododstavek črta.

3.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja veljajo tri mesece od datuma njihove izdaje.“.

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 ter poglavij I in III Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo ob upoštevanju določb te uredbe.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 362, 9.12.2004, str. 4.

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.