8.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 343/63


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1803/2006

z dne 7. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2771/1999 in (ES) št. 1898/2005 glede uskladiščenja intervencijskega masla za prodajo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) določa, da se mora intervencijsko maslo za prodajo uskladiščiti pred 1. majem 2006.

(2)

Člen 1(a) Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (3), določa, da mora biti intervencijsko maslo, odkupljeno v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 za prodajo po znižanih cenah, uskladiščeno pred 1. majem 2006.

(3)

Glede na položaj na trgu masla in količine masla v intervencijskih zalogah je primerno, da je maslo, uskladiščeno pred 1. septembrom 2006, na voljo za prodajo.

(4)

Uredbi (ES) št. 2771/1999 in (ES) št. 1898/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 21 Uredbe (ES) št. 2771/1999 se datum „1. maj 2006“ nadomesti s „1. september 2006“.

Člen 2

V členu 1(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se datum „1. maj 2006“ nadomesti s „1. september 2006“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1633/2006 (UL L 305, 4.11.2006, str. 3).

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1633/2006.