1.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/5


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 1760/2006

z dne 28. novembra 2006

o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 283 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropskih skupnosti (2),

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob bližnjem pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji je treba sprejeti posebne začasne ukrepe, ki odstopajo od Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju „Kadrovski predpisi“).

(2)

Glede na relativno velikost držav pristopnic in število potencialno vključenih oseb morajo ti ukrepi, čeprav začasni, ostati v veljavi daljše obdobje. Najbolj ustrezen datum za ta namen je 31. december 2011.

(3)

Glede na potrebo, da se načrtovane zaposlitve izvedejo čim prej po pristopu, je treba to uredbo sprejeti pred dejanskim datumom pristopa –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka člena 4, člena 7(1), drugega odstavka člena 27 ter točk (a) in (b) člena 29(1) Kadrovskih predpisov se lahko do 31. decembra 2011 prosta delovna mesta zapolnijo z imenovanjem bolgarskih in romunskih državljanov po dejanskem datumu pristopa zadevnih držav, in sicer v okviru predvidenega števila delovnih mest in ob upoštevanju proračunskih razprav.

2.   Imenovanja na delovna mesta se opravijo:

(a)

za vse razrede po dejanskem dnevu pristopa;

(b)

razen za visoke uradnike (generalne direktorje ali enakovredne funkcije v razredu AD 16 ali AD 15 in direktorje ali enakovredne funkcije v razredu AD 15 ali AD 14) po opravljenih natečajih na podlagi usposobljenosti in testov, ki se organizirajo, kot je opredeljeno v Prilogi III h Kadrovskim predpisom.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Mnenje z dne 24. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 11. julija 2006.

(3)  Mnenje z dne 14. septembra 2006.