15.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1678/2006

z dne 14. novembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 92/2005 glede alternativnih načinov odstranjevanja in uporabe živalskih stranskih proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti člena 5(2)(g) in člena 6(2)(i) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 določa pravila glede načinov odstranjevanja in uporabe živalskih stranskih proizvodov. Določa tudi možnost dodatnih načinov odstranjevanja in uporabe živalskih stranskih proizvodov, ki se odobrijo po predhodnem posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom.

(2)

Na podlagi mnenj, ki sta jih izdala Znanstveni usmerjevalni odbor in Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), je bilo do zdaj odobrenih šest postopkov kot alternativnih načinov odstranjevanja ali uporabe živalskih stranskih proizvodov na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 92/2005 z dne 19. januarja 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede načinov odstranjevanja ali uporabe živalskih stranskih proizvodov in spremembi Priloge VI glede predelave v bioplin in predelave topljenih maščob (2).

(3)

Na podlagi nadaljnje uporabe je EFSA 13. julija 2006 izdala mnenje o varnosti postopkov toplotne in mehanske obdelave za proizvodnjo biogoriva. Pogoje, pod katerimi se je navedeni postopek štel za varen način odstranjevanja gnoja in vsebine prebavnega trakta ter snovi kategorije 3, je zato treba upoštevati tako, da se Uredbo (ES) št. 92/2005 spremeni.

(4)

Pri ponovnem premisleku glede tveganja za zdravje ljudi in živali, je treba snovi kategorije 2, ki nastanejo pri odobrenem postopku proizvodnje biodizla, dovoliti za nekatere tehnične uporabe ali za predelavo v bioplin.

(5)

Uredbo (ES) št. 92/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 92/2005 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Odobritev, obdelava in uporaba ali odstranjevanje snovi kategorije 2 ali 3

1.   Odobreni so naslednji postopki in jih pristojni organ lahko dovoli za obdelavo in uporabo ali odstranjevanje snovi kategorije 2 ali 3:

(a)

postopek alkalne hidrolize, kot je opredeljen v Prilogi I;

(b)

postopek visokotlačne visokotemperaturne hidrolize, kot je opredeljen v Prilogi II;

(c)

postopek visokotlačne hidrolize v bioplin, kot je opredeljen v Prilogi III;

(d)

postopek proizvodnje biodizla, kot je opredeljen v Prilogi IV;

(e)

Brookesov postopek uplinjanja, kot je opredeljen v Prilogi V; ter

(f)

sežig živalskih maščob v termo napravah za segrevanje, kot je opredeljen v Prilogi VI.

Postopek toplotno-mehanske obdelave za proizvodnjo biogoriva, kot je opredeljen v Prilogi VII, je odobren in ga pristojni organ lahko dovoli za obdelavo in odstranjevanje gnoja in vsebine prebavnega trakta ter snovi kategorije 3.

2.   Pristojni organ lahko dovoli uporabo drugih parametrov postopka pod pogojem, da taki parametri zagotavljajo enakovredno zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in živali, za stopnje:

(a)

proizvodnje biodizla, kot je opredeljen v Prilogi IV, točki 1(b)(i); ter

(b)

postopka sežiga živalskih maščob v termo napravah za segrevanje, kot je opredeljen v Prilogi VI, točki 1(c)(i).“

2.

V naslovu in prvem stavku člena 3 se „Priloge I do VI“ nadomesti s „Priloge“.

3.

Člen 4 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Vendar se snovi, ki nastanejo pri postopku proizvodnje biodizla, kot je opredeljeno v Prilogi IV, sežgejo.“

(b)

V odstavku 3 se doda naslednja točka (d):

„(d)

v primeru snovi, ki nastanejo pri postopku proizvodnje biodizla, kot je opredeljeno v Prilogi IV, se uporabijo za proizvodnjo tehničnih proizvodov.“

(c)

Odstavek 5 se črta.

4.

Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 208/2006 (UL L 36, 8.2.2006, str. 25).

(2)  UL L 19, 21.1.2005, str. 27. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2067/2005 (UL L 331, 17.12.2005, str. 12).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 92/2005 se spremeni:

(1)

V Prilogi IV se točka 3 črta.

(2)

Doda se Priloga VII:

„PRILOGA VII

POSTOPEK TOPLOTNO-MEHANSKE OBDELAVE ZA PROIZVODNJO BIOGORIVA

Toplotno-mehanska obdelava za proizvodnjo biogoriva pomeni obdelava živalskih stranskih proizvodov pod naslednjimi pogoji:

1.

Živalski stranski proizvodi se naložijo v pretvornik in nato osem ur obdelujejo pri temperaturi 80 °C. V tem času se velikost snovi stalno zmanjšuje z uporabo ustrezne opreme za mehansko abrazijo.

2.

Nato se snov vsaj dve uri obdeluje pri temperaturi 100 °C.

3.

Velikost delcev snovi, ki nastane, ne sme biti večja od 20 milimetrov.

4.

Živalski stranski proizvodi se obdelujejo, tako da se časovne in temperaturne zahteve, določene v odstavkih 1 in 2 dosežejo istočasno.

5.

Med toplotno obdelavo snovi se voda, ki izpareva, stalno odvaja iz prostora za zrak nad biogorivom skozi kondenzator iz nerjavečega jekla. Kondenzat se vsaj eno uro preden se izpusti kot odpadna voda vzdržuje pri temperaturi vsaj 70 °C.

6.

Po toplotni obdelavi snovi se nato biogorivo, ki nastane, iz pretvornika odvede in avtomatično prenese s popolnoma pokritim in zaprtim transporterjem v sežig ali sosežig na isti lokaciji.

7.

Vzpostavljen je sistem analize tveganja in kritičnih kontrolnih točk ter se vzdržuje, kar omogoča kontrolo zahtev iz odstavkov 1 do 6.

8.

Postopek se opravi na serijski način.“