7.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1635/2006

af 6. november 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 af 22. marts 1990 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1661/1999 af 27. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes som fastsat i det rullende forenklingsprogram, der er knyttet som bilag til Kommissionens meddelelse om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer (3).

(2)

Nedfald af radioaktivt cæsium som følge af ulykken på Tjernobyl-kraftværket den 26. april 1986 har haft konsekvenser for en lang række tredjelande. I importerede forsendelser af visse svampearter fra nogle tredjelande er det gentagne gange konstateret, at maksimumstoleranceværdierne for radioaktiv kontaminering ikke er blevet overholdt.

(3)

Lignende nedfald har haft konsekvenser for visse områder i nogle af medlemsstaterne.

(4)

Skove og træbevoksede arealer er i almindelighed naturlige vækststeder for vilde svampe, og i sådanne økosystemer vil radioaktivt cæsium ofte fortsat være til stede i kredsløbet mellem jordbund og vegetation.

(5)

Som følge heraf er den kontinuerlige kontaminering af vilde svampe med radioaktivt cæsium i tidsrummet efter Tjernobyl-ulykken næsten ikke blevet mindre og kan for visse arters vedkommende endog være forøget.

(6)

Kommissionen foretog i 1986 en vurdering, som den efterfølgende har opdateret, af de eventuelle risici, som fødevarer der er kontamineret med radioaktivt cæsium, udgør for mennesker sundhed. Denne vurdering af eventuelle risici er stadig relevant, i betragtning af det pågældende stofs radioaktive halveringstid og desuden er maksimumstoleranceværdierne i det væsentlige i overensstemmelse med det niveau, der anbefales af Codex Alimentarius-Kommissionen.

(7)

Ifølge artikel 4 i forordning (EØF) nr. 737/90 skal medlemsstaterne gennemføre kontrol af produkter med oprindelse i tredjelande.

(8)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (4) blev der oprettet et hurtigt varslingssystem for udveksling af oplysninger om direkte eller indirekte sundhedsrisiko for mennesker på grund af fødevarer eller foder. Dette system bør finde tilsvarende anvendelse i forbindelse med underretning om tilfælde, hvor det er konstateret, at maksimumstoleranceværdierne i henhold til denne forordning ikke er overholdt.

(9)

Foranstaltningerne på stedet i medlemsstaterne har hjemmel i de pågældende staters retlige forpligtelser i medfør af artikel 35 og 36 i Euratom-traktaten, de allerede nævnte fællesskabsbestemmelser og de nationale bestemmelser og kontrolforanstaltninger, som samlet set sidestilles med bestemmelserne i nærværende forordning for så vidt som de tilstræber samme resultat. Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemsstaterne fuldt ud opfylder deres retlige forpligtelser i denne henseende. Kommissionen har den 14. april 2003 navnlig rettet en henstilling til medlemsstaterne om beskyttelse og information af offentligheden med hensyn til eksponering for vedvarende radioaktiv cæsiumforurening i visse vilde fødevareprodukter som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (5).

(10)

Selv om bestemmelserne for prøveudtagning og analyse af forskellige landbrugsprodukter med fordel kunne tages op til fornyet overvejelse, er der et umiddelbart behov for at skærpe bestemmelserne for så vidt angår svampe.

(11)

For at kunne gennemføre en mere effektiv kontrol er det derfor nødvendigt at fastlægge et begrænset antal toldsteder, hvor visse produkter kan angives til fri omsætning i Fællesskabet.

(12)

Fortegnelserne over toldsteder og over tredjelande kan tages op til revision efter behov, idet der bl.a. tages hensyn til sandsynligheden for, at de fastsatte maksimumstoleranceværdier vil blive overholdt i fremtiden, og til andre oplysninger, der gør det muligt for Kommissionen at afgøre, hvorvidt et tredjeland fortsat bør være opført i fortegnelsen.

(13)

Det er af samme grund hensigtsmæssigt, at der for hver forsendelse af sådanne produkter udstedes et eksportcertifikat, som nævnt i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 737/90.

(14)

Medlemsstaternes myndigheder bør bemyndiges til efter eget skøn at opkræve gebyrer for prøveudtagning og analyse samt for destruktion eller returnering af produktet, under forudsætning af at proportionalitetsprincippet iagttages i forbindelse med beslutningen om, hvorvidt produktet skal destrueres eller returneres, og at de således opkrævede gebyrer under ingen omstændigheder overstiger de afholdte udgifter.

(15)

Denne forordnings bestemmelser er i overensstemmelse med Fællesskabets internationale forpligtelser, særlig de forpligtelser, der følger af aftalerne om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, under hensyntagen til Fællesskabet ret til at vedtage og anvende foranstaltninger, som er nødvendige for at opnå det sundhedsbeskyttelsesniveau, der tilstræbes i medlemsstaterne.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra den komité, der er nævnt i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 737/90 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Kontrollen af det i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 737/90 nævnte indhold af radioaktivt cæsium i de produkter, der er nævnt i artikel 1 i samme forordning, med henblik på at sikre, at de i nævnte forordning fastsatte maksimumstoleranceværdier overholdes, gennemføres af de medlemsstater, hvor produkterne overgår til fri omsætning og senest på dette tidspunkt.

2.   Kontrollen gennemføres stikprøvevis i overensstemmelse med følgende mindstekrav:

a)

Medmindre andet er fastsat i stk. 3, litra b), tager medlemsstaterne i forbindelse med fastsættelsen af kontrolintensiteten navnlig hensyn til oprindelseslandets kontaminationsgrad, de pågældende produkters karakteristika, tidligere kontrolresultater og eksportcertifikater, jf. artikel 3.

b)

Uden at det berører de yderligere foranstaltninger, der er fastsat i artikel 5 og 6 i forordning (EØF) nr. 737/90, skal kontrollen, hvis det konstateres, at et produkt med oprindelse i et tredjeland overskrider maksimumstoleranceværdierne, intensiveres for alle sådanne produkter med oprindelse i det pågældende tredjeland.

3.   Kontrollen af særlige produkter udføres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

a)

For slagtedyr gennemføres kontrollen, uden at dette berører de toldbestemmelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (6) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (7) eller de dyresundhedsmæssige betingelser. Frigivelsen til overgang til fri omsætning er betinget af, at der fremlægges en attest, som er udstedt af de myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen, og som bekræfter, at kødet har været igennem kontrolsystemet, og at kontrollen har vist, at maksimumstoleranceværdierne ikke er overskredet.

b)

For produkter anført i bilag I og med oprindelse i de i bilag II anførte tredjelande udføres dokumentkontrollen på grundlag af de behørigt udfyldte eksportcertifikater, jf. artikel 3, der ledsager den enkelte forsendelse. Enhver forsendelse af friske produkter, der vejer over 10 kg, eller en tilsvarende mængde skal undergives en systematisk prøveudtagning og analyse, idet der tages hensyn til oplysningerne i det ledsagende eksportcertifikat. De pågældende produkter må kun angives til fri omsætning i bestemmelsesmedlemsstaten på et begrænset antal toldsteder. Fortegnelsen over toldsteder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende efter meddelelse fra medlemsstaterne.

4.   Såfremt det konstateres, at maksimumstoleranceværdierne for et bestemt produkt ikke er overholdt, kan medlemsstatens myndigheder beslutte at kræve det importerede produkt destrueret eller returneret til oprindelseslandet. I sidstnævnte tilfælde fremsendes skriftlig dokumentation for, at produktet har forladt Fællesskabets område til den toldmyndighed, som afviste at lade det pågældende produkt overgå til fri omsætning.

5.   For så vidt angår de produkter, der er omhandlet i stk. 1, i denne artikel, kan myndighederne opkræve betaling af importøren for prøveudtagning og analyse med henblik på at fastslå, om produkterne er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 737/90. Hvis en forsendelse overskrider maksimumstoleranceværdierne, kan myndighederne på samme måde kræve, at den importør, forsendelsen var bestemt til, skal godtgøre de udgifter, der er forbundet med at destruere eller returnere forsendelsen til oprindelseslandet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne anvender artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 analogt og underretter straks Kommissionen om de tilfælde, hvor det er konstateret, at de maksimumstoleranceværdier, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 737/90, ikke er overholdt, med angivelse af oprindelsesland, varebeskrivelse, varens kontaminationsgrad, transportmiddel og eksportør samt oplysning om, hvilken afgørelse der er truffet om de pågældende partier.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke myndigheder der har til opgave at gennemføre kontrollen.

3.   Kommissionen underretter via Fællesskabets hurtige varslingssystem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002, straks medlemsstaterne om de tilfælde, hvor det er konstateret, at maksimumstoleranceværdierne ikke er overholdt.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sikrer, at eksportcertifikater, der udstedes af myndighederne i de i bilag II anførte tredjelande, attesterer, at de produkter, de ledsager, overholder de i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 737/90 fastsatte maksimumstoleranceværdier. Eksportcertifikaterne skal udfærdiges på en formular, der er trykt på hvidt papir og udformet som vist i bilag III.

2.   Kommissionen videregiver oplysninger til medlemsstaterne om de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede eksportcertifikater i de pågældende tredjelande.

Artikel 4

Forordning (EF) nr. 1661/1999 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2006.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 82 af 29.3.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 197 af 29.7.1999, s. 17. Senest ændret ved tiltrædelsesakten 2003.

(3)  KOM(2005) 535 endelig udg.

(4)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(5)  EUT L 99 af 17.4.2003, s. 55.

(6)  EFT L 302 af 13.10.1992, s. 1.

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG I

Fortegnelse over produkter, for hvilke artikel 1, stk. 3, litra b), skal være opfyldt

KN-kode:

ex 0709 59

Svampe, friske eller kølede, bortset fra champignoner

ex 0710 80 69

Svampe (rå, kogte i vand eller dampkogte), frosne, bortset fra champignoner

ex 0711 59 00

Svampe, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svolvsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bortset fra champignoner

ex 0712 39 00

Svampe, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra champignoner

ex 2001 90 50

Svampe, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, bortset fra champignoner

ex 2003 90 00

Svampe, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, bortset fra champignoner


BILAG II

Fortegnelse over tredjelande som nævnt i artikel 3

 

Albanien

 

Belarus

 

Bosnien-Hercegovina

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Liechtenstein

 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

Moldova

 

Montenegro

 

Norge

 

Rumænien

 

Rusland

 

Serbien

 

Schweiz

 

Tyrkiet

 

Ukraine


BILAG III

EKSPORTCERTIFIKAT FOR LANDBRUGSPRODUKTER (ET CERTIFIKAT PR. ART)

Dette certifikat indleveres i tre eksemplarer ved produktets overgang til fri omsætning og opbevares af toldmyndighederne

Image

Image