31.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/5


UREDBA SVETA (ES) št. 1617/2006

z dne 24. oktobra 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 1207/2001 zaradi posledic uvedbe sistema panevro-mediteranske kumulacije porekla

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001 (1) o postopkih za olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdelave izjav na računih in obrazcev EUR.2 ter izdaje nekaterih dovoljenj za pooblaščenega izvoznika v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko skupnostjo in nekaterimi državami, predpisuje pravila za olajšanje pravilnega izdajanja ali izdelave dokazil o poreklu v zvezi z izvozom izdelkov iz Skupnosti v okviru njenih preferencialnih trgovinskih odnosov z nekaterimi tretjimi državami.

(2)

Panevropski sistem diagonalne kumulacije porekla je bil vzpostavljen leta 1997 med Skupnostjo, Bolgarijo, Poljsko, Madžarsko, Češko, Slovaško, Romunijo, Litvo, Latvijo, Estonijo, Slovenijo, Islandijo, Norveško in Švico (vključno z Lihtenštajnom), leta 1999 pa se je razširil na Turčijo. Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija in Slovenija so 1. maja 2004 pristopile k Evropski uniji.

(3)

Na srečanju ministrov za trgovino Euro-Med v Toledu marca 2002 so se ministri dogovorili glede širitve tega sistema na mediteranske države, razen Turčije, ki sodelujejo v evro-mediteranskem partnerstvu, ki temelji na Barcelonski deklaraciji, sprejeti na evro-mediteranski konferenci 27. in 28. novembra 1995. Na srečanju ministrov za trgovino Euro-Med v Palermu 7. julija 2003 so ministri zaradi omogočanja te širitve odobrili nov panevro-mediteranski model protokola k evro-mediteranskim sporazumom v zvezi z opredelitvijo koncepta „izdelki s poreklom“ in metodami upravnega sodelovanja. Na podlagi sklepov Skupnega odbora ES-Ferski otoki/Danska z dne 28. novembra 2003, je bilo dogovorjeno, da se Ferski otoki vključijo v sistem panevro-mediteranske diagonalne kumulacije porekla.

(4)

Sklepi zadevnega Pridružitvenega sveta ali Skupnega odbora o uveljavitvi novega panevro-mediteranskega protokola v evro-mediteranske sporazume in v sporazum med ES in Ferskimi otoki/Dansko so že bili ali pa bodo sprejeti.

(5)

Uporaba tega novega sistema diagonalne kumulacije predvideva uporabo novih vrst dokazil o preferencialnem poreklu, ki jih sestavljajo potrdila o gibanju EUR-MED in izjave na računih EUR-MED. Uredba (ES) št. 1207/2001 mora zato zajemati tudi vse te vrste dokazil o preferencialnem poreklu.

(6)

Da se omogoči pravilna določitev statusa porekla izdelkov in ustrezno podpre priprava dokazil o poreklu v tem novem okviru, bi morala izjava dobavitelja za izdelke s statusom preferencialnega porekla vsebovati dodatno izjavo, ki navaja, ali je bila diagonalna kumulacija uporabljena ter s katerimi državami.

(7)

Uredbo (ES) št. 1207/2001 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1207/2001 se spremeni, kakor sledi:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

2.

V členu 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

izdajanje ali izdelavo dokazil o poreklu v Skupnosti v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Skupnostjo in nekaterimi državami;“;

3.

Člen 2(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izvozniki uporabljajo izjave dobavitelja kot dokazilo, zlasti v podporo zahtevkom za izdajo ali izdelavo dokazil o poreklu v Skupnosti v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko skupnostjo in nekaterimi državami.“;

4.

Člen 10(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Če v petih mesecih od datuma zahtevka za preverjanje ni odgovora ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, ki bi kazale pravo poreklo izdelkov, carinski organi države izvoza dokazila o poreklu, izdelana na osnovi zadevnih dokumentov, razglasijo za neveljavna.“;

5.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

6.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 165, 21.6.2001, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA I

Image


PRILOGA II

„PRILOGA II

Image