14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1542/2006

z dne 13. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 44 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi izboljšali ravnovesje na trgu Skupnosti, ne da bi ustvarili nove zaloge sladkorja med tržnim letom 2006/2007, člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002 (2) določa preventivni umik za zmanjšanje proizvodnje, upravičene v okviru kvote za navedeno tržno leto. Tako se proizvodnja sladkorja v okviru kvot za vsako podjetje, ki presega določen prag, šteje za umaknjeno ali, na zahtevo zadevnega podjetja, za proizvodnjo, ki presega kvote. Pragi se izračunajo na podlagi kvot iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 318/2006, ki so bile določene ob sprejetju navedene uredbe. Člen 10 navedene uredbe določa, da Komisija najpozneje do 30. septembra 2006 prilagodi kvote, določene v navedeni prilogi III. Ta prilagoditev bo imela za posledico spremembo kvot in zmanjšanje proizvodnje, upravičene v okviru kvote. Da bi se omejili na želeni učinek preventivnega umika in izognili kakršnim koli nejasnostim pri uporabi tega ukrepa, je treba nadomestiti sklic na kvote, določene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 318/2006, s sklicem na kvote iz Priloge k Uredbi (ES) št. 493/2006.

(2)

Za dodelitev prehodne pomoči za sladkor, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih, v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 493/2006 velja uporaba Uredbe Komisije (ES) št. 1554/2001 z dne 30. julija 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi s trženjem sladkorja, proizvedenega v francoskih čezmorskih departmajih, in izravnavanjem cenovnih pogojev s preferenčnim surovim sladkorjem (3). Podrobna pravila iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1554/2001 za določitev pavšalnega zneska za stroške pomorskega prevoza se od 1. julija 2006 ne uporabljajo več, saj je „United Terminal Sugar Market Association of London“ sklenil, da ne bo več določal cene „London Daily Price“. Zato je treba določiti pavšalni znesek, ki bo temeljil na povprečni vrednosti za obdobje od aprila do junija 2006, ki ga bo treba uporabljati med obdobjem uporabe pomoči iz člena 4 Uredbe (ES) št. 493/2006.

(3)

Prehodne kvote, dodeljene v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 493/2006 za tržno leto 2006/2007, se lahko uporabijo le, če je zadevno podjetje pravočasno prilagodilo že sprejete odločitve o naložbah, kar za nekatera podjetja ni bilo mogoče. Zato je treba državam članicam omogočiti, da zadevnim podjetjem ponovno dodelijo preostanek prehodnih kvot kot prehodne kvote za tržno leto 2007/2008.

(4)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2006 določa pravila, v skladu s katerimi države članice dodeljujejo kvote podjetjem, ki nastanejo pri združitvi ali prenosu. Ukrepi začnejo veljati za tekoče ali za naslednje tržno leto, odvisno od datuma združitve ali prenosa. Treba je določiti, da lahko, če pride do združitve ali prenosa med 1. julijem in 30. septembrom 2006, ukrepi na zahtevo zadevnih podjetij začnejo veljati za tržno leto 2006/2007 in ne za naslednje tržno leto, kot je predvideno v točki V navedene priloge, da bi se upoštevalo dejstvo, da se tržno leto 2006/07 začne 1. julija in ne 1. oktobra, kot predhodna tržna leta.

(5)

Uredbo (ES) št. 493/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 493/2006 se spremeni:

1.

V členu 3 se odstavka 1 in 2 nadomestita z:

„1.   Za vsako podjetje se delež proizvodnje sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa v tržnem letu 2006/2007, ki je pridelan v okviru kvot iz Priloge IV in presega prag, določen v skladu z odstavkom 2 tega člena, šteje za umaknjen v smislu člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006 ali se na zahtevo zadevnega podjetja, ki je bila vložena do 31. januarja 2007, šteje delno ali v celoti za proizvod, ki presega kvote v smislu člena 12 navedene uredbe.

2.   Za vsako podjetje se prag iz odstavka 1 določi z množenjem dodeljene kvote podjetju iz odstavka 1 z vsoto naslednjih koeficientov:

(a)

s koeficientom, določenim za zadevno državo članico v Prilogi I;

(b)

s koeficientom, ki se ga dobi z deljenjem vsote kvot, ki so bile v zadevni državi članici opuščene za tržno leto 2006/2007 v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 320/2006, z vsoto kvot, določenih za to državo članico v Prilogi IV k tej uredbi. Komisija določi ta koeficient najpozneje do 15. oktobra 2006.

Toda če vsota koeficientov presega 1,0000, je prag enak kvoti iz odstavka 1.“

2.

V členu 4(2) se doda naslednji pododstavek:

„Pavšalni znesek iz člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 1554/2001 se določi za obdobje od 1. julija do 30. oktobra 2006 na 34,19 EUR na tono.“

3.

V členu 9(1) se doda naslednji pododstavek:

„Če za določeno podjetje prehodne kvote, dodeljene v skladu s tem odstavkom, presegajo proizvodnjo za tržno leto 2006/2007, lahko država članica zadevnemu podjetju dodeli preostanek teh kvot za tržno leto 2007/2008.“

4.

Na koncu poglavja I se doda naslednji člen 10a:

„Člen 10a

Združitev ali prenos podjetja

Na zahtevo zadevnih podjetij in z odstopanjem od točke V Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2006 ukrepi iz točk II in III navedene priloge v primeru, da pride do združitve ali prenosa med 1. julijem in 30. septembrom 2006, veljajo za tržno leto 2006/2007.“

5.

Priloga k tej uredbi se doda kot Priloga IV.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 89, 28.3.2006, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 769/2006 (UL L 134, 20.5.2006, str. 19).

(3)  UL L 205, 31.7.2001, str. 18. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1442/2002 (UL L 212, 8.8.2002, str. 5).


PRILOGA

„PRILOGA IV

(Kvote iz člena 3)

Država članica

Sladkor

Izoglukoza

Inulinski sirup

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgija

819 812

71 592

215 247

Češka

454 862

Danska

420 746

Nemčija

3 416 896

35 389

Grčija

317 502

12 893

Španija

996 961

82 579

Francija (matična Francija)

3 288 747

19 846

24 521

Francija (FPD)

480 245

Irska

199 260

Italija

1 557 443

20 302

Latvija

66 505

Litva

103 010

Madžarska

401 684

137 627

Nizozemska

864 560

9 099

80 950

Avstrija

387 326

Poljska

1 671 926

26 781

Portugalska (celinska)

69 718

9 917

Portugalska (Azori)

9 953

Slovenija

52 973

Slovaška

207 432

42 547

Finska

146 087

11 872

Švedska

368 262

Združeno kraljestvo

1 138 627

27 237

—“