5.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1470/2006

z dne 4. oktobra 2006

o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja za nekatere predelane proizvode na osnovi žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (2), in zlasti člena 8(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količina, ki jo zajemajo vloge za vnaprejšnjo določitev nadomestil za proizvode iz krompirjevega škroba in koruze, je zelo pomembna in lahko privede do špekulacij. Zato je bilo sklenjeno, da se zavrnejo vse vloge za izvozna dovoljenja za te proizvode, predložene 2., 3. in 4. oktobra 2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1342/2003 se vloge za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestil za proizvode s tarifnimi oznakami KN 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 90 50, predložene 2., 3. in 4. oktobra 2006, zavrnejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1263/2006 (UL L 230, 24.8.2006, str. 6).