16.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1368/2006

z dne 27. junija 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1035/2001 o oblikovanju sistema dokumentacije o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1035/2001 z dne 22. maja 2001 o oblikovanju sistema dokumentacije o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp.  (2) izvaja sistem dokumentacije o lovu, ki ga je Komisija za ohranjanje morskih živih virov na Antarktiki (v nadaljevanju „CCAMLR“) sprejela na svojem osemnajstem letnem zasedanju novembra 1999.

(2)

CCAMLR je sprejela več sprememb sistema dokumentacije in s tem sistemom povezane resolucije, katerih namen je izboljšanje nadzora nad iztovarjanjem, uvozom, izvozom, ponovnim izvozom, in pretovarjanjem rib vrste Dissostichus spp. ter uskladitev izvajanja sistema.

(3)

Uredbo (ES) št. 1035/2001 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1035/2001 se spremeni:

1.

v členu 3 se dodajo naslednje točke:

„(d)

‚uvoz‘ pomeni fizični vstop oziroma vnos ulova v kateri koli del geografskega ozemlja pod nadzorom države, razen kadar gre za iztovarjanje ali pretovarjanje ulova v smislu opredelitev ‚iztovarjanje‘ ali ‚pretovarjanje‘ iz točk (e) in (f);

(e)

‚iztovarjanje‘ pomeni začetni prenos ulova kot takega ali v predelani obliki od plovila do doka ali drugega plovila v pristanišču ali območju proste trgovine, kjer ulov potrdi organ države pristanišča, kjer je bil ulov iztovorjen;

(f)

‚pretovarjanje‘ pomeni:

prenos ulova kot takega ali v predelani obliki od plovila do drugega plovila oziroma prevoznega sredstva in – kadar takšen prenos poteka znotraj ozemlja pod nadzorom države pristanišča – za namene odstranitve ulova iz te države;

začasno skladiščenje ulova na obali ali v umetni strukturi zaradi olajšanja takšnega prenosa, kadar ulov ni iztovorjen v smislu opredelitve točke (e);

(g)

‚izvoz‘ pomeni kakršen koli premik ulova kot takega ali v njegovi predelani obliki z ozemlja pod nadzorom države ali območja proste trgovine iztovarjanja ali – kadar je ta država ali območje proste trgovine del carinske unije – katere koli druge države članice te carinske unije;

(h)

‚ponovni izvoz‘ pomeni kakršen koli premik ulova kot takega ali v njegovi predelani obliki z ozemlja pod nadzorom države, območja proste trgovine ali države članice carinske unije uvoza, razen če je ta država, območje proste trgovine, ali katera druga država članica carinske unije uvoza prvi kraj uvoza; v tem primeru je ta premik izvoz v smislu opredelitve iz točke (g);

(i)

‚država pristanišča‘ pomeni državo, ki ima nadzor nad določenim pristaniškim območjem ali območjem proste trgovine za namene iztovarjanja, pretovarjanja, uvoza, izvoza in ponovnega izvoza in katere organ opravlja naloge organa za potrjevanje iztovarjanja ali pretovarjanja.“;

2.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Države članice kot pogoj za dodelitev dovoljenja ali dovolilnice za ulov rib vrste Dissostichus spp. zahtevajo, da plovila iztovarjajo ulov le v državah, ki so pogodbenice CCAMLR oziroma na drugi podlagi uporabljajo sistem dokumentacije o ulovu.

2.   Dovoljenjem in dovolilnicam za ulov rib vrste Dissostichus spp. države članice priložijo imena vseh pogodbenic CCAMLR in držav, ki so sekretariat CCAMLR uradno obvestile, da uporabljajo sistem dokumentacije o ulovu.

3.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo dovoljenje za ribolov vrste Dissostichus spp., pri vsakem iztovarjanju ali pretovarjanju rib vrste Dissostichus spp. pravilno izpolnijo dokument o ulovu.“;

3.

v členu 10(1)(b) se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

podpiše in ožigosa uradnik države pristanišča iztovarjanja ali območja proste trgovine, ki je podrejen bodisi carinskim bodisi ribiškim organov države pristanišča, in je pristojen za potrjevanje dokumentov o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp. in“;

4.

v členu 12(1) se prva alinea nadomesti z naslednjim besedilom:

„—

podpiše in ožigosa uradnik države pristanišča iztovarjanja ali območja proste trgovine, ki je podrejen bodisi carinskim bodisi ribiškim organov države pristanišča, in je pristojen za potrjevanje dokumentov o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp. in“;

5.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Države članice vsako leto do 15. marca, 15. junija, 15. septembra in 15. decembra Komisiji sporočijo zbirni seznam dokumentov o ulovu, izdanih oziroma prejetih na njihovem ozemlju, v zvezi z iztovarjanjem, uvozom, izvozom, ponovnim izvozom, pretovarjanjem, ki vključuje naslednje podatke: identifikacijsko številko dokumenta; datum iztovarjanja, uvoza, izvoza, ponovnega izvoza ali pretovarjanja; iztovorjeno, uvoženo, izvoženo, ponovno izvoženo in pretovorjeno maso; izvor in namembni kraj.“;

6.

Priloge I, II in III se nadomestijo s Prilogami I, II in III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL C 304 E, 1.12.2005, str. 18.

(2)  UL L 145, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 669/2003 (UL L 97, 15.4.2003, str. 1).


PRILOGA

PRILOGA I

DOKUMENT O ULOVU RIB VRSTE DISSOSTICHUS IN DOKUMENT O PONOVNEM IZVOZU RIB VRSTE DISSOSTICHUS

Dokument o ulovu in dokument o ponovnem izvozu vsebujeta naslednje podatke:

1.

Posebno identifikacijsko številko, ki je sestavljena iz:

(i)

štirimestne številke, sestavljene iz dvomestne ISO oznake države, ki jima sledita zadnji dve številki leta, za katero je bil dokument izdan;

(ii)

trimestne zaporedne številke (ki se začne z 001), ki označuje zaporedje, v katerem so bili izdani obrazci dokumenta o ulovu.

2.

Naslednje podatke:

(i)

ime, naslov, telefonsko številko in številko faksa organa, ki je izdal obrazec dokumenta o ulovu;

(ii)

ime, domače pristanišče, nacionalno registrsko številko in klicni znak plovila ter, če je primerno, registrsko številko IMO/Lloyd;

(iii)

številko izdanega dovoljenja oziroma dovolilnice za plovilo;

(iv)

maso vseh rib vrste Dissostichus, ki je bila iztovorjena ali pretovorjena, po vrsti proizvoda, in

(a)

po statističnem podobmočju ali razdelku CCAMLR, če je ulov opravljen v območju za katerega se uporablja Konvencija, in/ali

(b)

po statističnem območju, podobmočju oziroma razdelku Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), če je za ulov opravljen zunaj območja, za katerega se uporablja Konvencija;

(v)

datuma začetka in konca obdobja, v katerem je bil ulov opravljen;

(vi)

v primeru iztovarjanja datum in pristanišče, kjer je bil ulov iztovorjen; ali v primeru pretovarjanja datum in ime plovila, zastavo plovila in njegovo nacionalno registrsko številko (za plovila Skupnosti, interno številko plovila v registru flote, ki je plovilu dodeljena v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2090/98 z dne 30. septembra 1998 o evidenci ribiških plovil Skupnosti);

(vii)

ime, naslov, številki telefona in faksa prevzemnika ali prevzemnikov ulova ter količino vsake vrste in vrsto proizvoda, ki so ga prevzeli;

(viii)

podatki o prevozu v rubriki ‚izvoz‘ dokumenta o ulovu rib vrste Dissostichus in v rubriki ‚ponovni izvoz‘ dokumentu o ponovnem izvozu rib vrste Dissostichus, kakor je primerno:

1.

v primeru prevoza po morju:

številka/številke kontejnerja/kontejnerjev ali, če je kontejnerjev več, seznam številk kontejnerjev v prilogi, ki jo podpiše in ožigosa organ, pristojen za potrditev dokumenta o ulovu rib vrste Dissostichus ali dokumenta o ponovnem izvozu rib vrste Dissostichus; ali

ime plovila in

številka tovornega lista, datum in kraj izdaje;

2.

v primeru zračnega prevoza:

številka leta, številka letalskega tovornega lista, kraj in datum izdaje;

3.

v primeru prevoza z drugimi prevoznimi sredstvi (prevoz po kopnem):

registrska številka tovornjaka in državljanstvo ali

številka železniškega prevoza ter

datum in kraj izdaje.

PRILOGA II

Image

Image

PRILOGA III

Image