7.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1322/2006

z dne 1. septembra 2006

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1470/2001 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz integriranih elektronskih kompaktnih fluorescenčnih žarnic (CFL-i) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1470/2001 (2) („prvotna uredba“) je Svet uvedel dokončne protidampinške dajatve v razponu od 0 % do 66,1 % na uvoz integriranih elektronskih kompaktnih fluorescenčnih žarnic (CFL-i) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („prvotna preiskava“).

(2)

Svet je z Uredbo (ES) št. 866/2005 (3) v zvezi s preiskavo v skladu s členom 13 osnovne uredbe razširil dokončne protidampinške ukrepe, uvedene z osnovno uredbo, na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Socialistične republike Vietnam, Islamske republike Pakistan in Republike Filipini.

1.2   Zahtevek za vmesni pregled

(3)

Komisija je 3. avgusta 2004 prejela zahtevo v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96, omejeno na preučitev obsega izdelka. Zahtevo je poslalo podjetje Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH, uvoznik CFL-i, ki se proizvajajo v Ljudski republiki Kitajski („vložnik“). Vložnik je uvoznik CFL-i, ki delujejo pri napetosti enosmernega toka (DC-CFL-i). Vložnik je trdil, da ima slednji drugačne osnovne tehnične in fizikalne lastnosti ter drugačno uporabo in rabo kot CFL-i, ki deluje pri napetosti izmeničnega toka (AC-CFL-i). Vložnik je trdil tudi, da bi morale protidampinške dajatve veljati samo za AC-CFL-i, ker so bili samo ti predmet prvotne preiskave. V skladu s tem je vložnik trdil, da je treba DC-CFL-i izrecno izvzeti iz obsega uporabe protidampinške dajatve ter skladno s tem spremeniti opredelitev zadevnega izdelka iz prvotne uredbe. Vložnik je obenem zahteval, da mora imeti vsaka izključitev DC-CFL-i iz obsega izdelka, za katerega veljajo ukrepi, retroaktivni učinek.

1.3   Začetek

(4)

Komisija je po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da je dovolj prima facie dokazov, zato je z uradnim obvestilom („obvestilo o začetku“), objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4) napovedala začetek delnega vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe, omejenega na preučitev obsega izdelka.

1.4   Preiskava

(5)

Komisija je z začetkom preiskave uradno seznanila državne organe Ljudske republike Kitajske (LRK), proizvajalce/izvoznike v LRK, uvoznike v Skupnosti, za katere je znano, da jih to zadeva, ter proizvajalce v Skupnosti in njihova združenja. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da pisno predstavijo svoja stališča in zaprosijo za zaslišanje v roku, določenem v obvestilu o začetku.

(6)

Komisija je zahtevala, da vse stranke, za katere je znano, da jih to zadeva, in vsa druga podjetja, ki so se javila v rokih, določenih v obvestilu o začetku, pošljejo osnovne podatke o skupnem prometu, vrednosti in obsegu prodaje v Evropski skupnosti, proizvodni zmogljivosti, dejanski proizvodnji, vrednosti in obsegu celotnega uvoza CFL-i in posebej DC-CFL-i. Komisija je poiskala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za oceno o tem, ali obstaja potreba po spremembi obsega obstoječih ukrepov.

(7)

Pri tej preiskavi je sodelovalo pet proizvajalcev/izvoznikov v LRK, en proizvajalec v Skupnosti, en uvoznik, povezan z izvoznikom/proizvajalcem v LRK, in enajst nepovezanih uvoznikov v Skupnosti, ki so tudi predložili osnovne informacije iz uvodne izjave (6).

1.5   Obdobje preiskave

(8)

Obdobje preiskave je zajelo obdobje od 1. novembra 2003 do 31. oktobra 2004 („OP“).

1.6   Razkritje

(9)

Vse zainteresirane stranke so bile seznanjene z bistvenimi dejstvi in premisleki, na podlagi katerih so bile sprejete sedanje sklepne ugotovitve. V skladu s členom 20(5) osnovne uredbe je bilo določeno obdobje, v katerem so stranke lahko predložile svoja stališča glede tega razkritja.

(10)

Po preučitvi ustnih in pisnih pripomb, ki so jih predložile stranke, so bile ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene.

2.   ZADEVNI IZDELEK

(11)

Zadevni izdelek je, kakor je opredeljeno v členu 1 prvotne uredbe, žarnica CFL-i, trenutno uvrščena pod oznako KN ex 8539 31 90. Žarnica CFL-i je elektronska kompaktna fluorescenčna žarnica na razelektrenje z eno ali več steklenimi cevmi, z vsemi svetilnimi elementi in elektronskimi sestavnimi deli, pritrjenimi na podnožje ali vanj vdelanimi. Kot je navedeno v uvodni izjavi 11 Uredbe Komisije (ES) št. 255/2001 z dne 7. februarja 2001 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz CFL-i s poreklom iz LRK (5) („začasna uredba“) in potrjeno z dokončnimi ugotovitvami prvotne uredbe, je zadevni izdelek namenjen nadomestitvi običajnih žarnic in ga je mogoče vstaviti v ista žarnična grla kot običajne žarnice.

(12)

Med prvotno preiskavo so bili različni tipi izdelkov sicer opredeljeni na podlagi med drugim življenjske dobe, moči in ohišja žarnice, vendar preiskava ni zajemala različne vhodne napetosti, niti ni tega med prvotno preiskavo zahtevala nobena stranka.

3.   REZULTATI PREISKAVE

3.1   Metodologija

(13)

Da bi ocenili, ali je treba DC-CFL-i in AC-CFL-i obravnavati kot en izdelek ali dva različna izdelka, se je preverilo, ali imata DC-CFL-i in AC-CFL-i iste osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter končno uporabo. V zvezi s tem je bilo ocenjeno tudi, ali sta AC-CFL-i in DC-CFL-i zamenljiva in ali v Skupnosti drug drugemu konkurirata.

3.2   Osnovne fizikalne in tehnične lastnosti

(14)

Vsi CFL-i so sestavljeni iz dveh glavnih elementov: ena (ali več) cev(-i) na razelektrenje, ki vsebuje(-jo) plin in eno elektronsko dušilko. Elektronska dušilka usmeri elektrone v cev. Elektroni aktivirajo plin, ki sprosti energijo v obliki svetlobe.

(15)

Vhodna napetost med AC-CFL-i in DC-CFL-i pa se razlikuje; pri AC-CFL-i je izmenična, pri DC-CFL-i pa enosmerna. Zato morajo imeti elektronske dušilke v DC-CFL-i drugačne sestavne dele kot dušilke, ki se uporabljajo v AC-CFL-i, ker morajo za proizvajanje svetlobe opravljati dodatne funkcije, namreč spreminjati enosmerni tok v izmeničnega.

(16)

Industrija Skupnosti je trdila, da se je izdelek, izdelan v primerljivi državi (Mehika), pri prvotni preiskavi štel za primerljiv izdelek, čeprav so CFI-i v tej državi namenjeni uporabi pri nižjih napetostih. Zato bi bilo treba tudi AC-CFL-i, ki se uporabljajo pri nizkonapetostnih sistemih, šteti za enak izdelek kot DC-CFL-i. Vendar je treba opozoriti, da tako izdelek, proizveden v Mehiki, kot tisti, proizveden v Skupnosti, delujeta na izmenični tok, kljub temu, da se napetostna sistema v Mehiki in Skupnosti razlikujeta. Oba imata popolnoma iste funkcije, tj. nadomestitev običajnih žarnic na obeh trgih.

(17)

Pri sedanji preiskavi ne gre le za različno napetost obeh tipov žarnic, kot v zgoraj omenjenem primeru v Mehiki, temveč tudi za to, da se za DC-CFL-i in AC-CFL-i, uporablja različna vrsta napajanja, ki zahteva različne sestavne dele, kar daje tipoma izdelka tudi različne tehnične lastnosti.

3.3   Osnovna in končna uporaba ter zamenljivost

(18)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 11, naj bi zadevni izdelek prvotne preiskave nadomestil običajne žarnice.

(19)

Na podlagi informacij, ki sta jih predložila industrija Skupnosti in kitajski proizvajalci izvozniki, znaša skupna poraba na trgu Skupnosti za DC-CFL-i manj kot 2 % celotne porabe CFL-i. Iz tega sledi, da so AC-CFL-i najpomembnejši tip CFL-i, ki se na trgu Skupnosti najbolj uporablja, kar pomeni, da skoraj 100 % celotnega uvoza in celotne prodaje Skupnosti predstavljajo AC-CFL-i.

(20)

Glede na zgoraj navedeno, so AC-CFL-i namenjeni nadomestitvi najbolj uporabljanih žarnic in jih je mogoče vstaviti v ista žarnična grla kot te žarnice. DC-CFL-i ne uporabljajo istega vhodnega toka, zato pri uporabi v običajnih žarničnih grlih ne svetijo. Prav tako pa v nasprotnem primeru ne svetijo AC-CFL-i, ki jih privijemo v žarnično grlo, ki jo napaja enosmerni tok. Za proizvajanje svetlobe potrebujejo torej DC-CFL-i napajanje z enosmernim, AC-CFL-i pa z izmeničnim tokom.

(21)

Poleg tega je razpon uporabe AC-CFL-i, navedene v uvodni izjavi 110 začasne uredbe, zelo širok, tj. za zasebna gospodinjstva, industrijo in veliko število komercialnih ustanov, kot so trgovine in restavracije, kjer pa se DC-CFL-i, razen izjemoma, ne uporabljajo. Uporabniki AC-CFL-i so večinoma priključeni na javno električno omrežje, medtem ko se DC-CFL-i uporabljajo na območjih, ki niso priključena na javno električno omrežje in so odvisna predvsem od drugih virov dobave električne energije (baterija, solarni sistem, fotovoltaični panel). Uporabljajo se na osamljenih ali podeželskih območjih, v rudnikih, za osvetlitev zaklonišč, v kampih, na čolnih itd. Na podlagi tega se je štelo, da DC-CFL-i ne morejo nadomestiti običajnih žarnic, in da AC-CFL-i posledično niso zamenljivi z DC-CFL-i.

(22)

Zato se sklene, da se v smislu prvotne uredbe običajne žarnice štejejo kot žarnice, ki se uporabljajo pri napajanju z izmeničnim tokom.

(23)

Ne glede na zgoraj navedeno je industrija Skupnosti trdila, da imajo AC-CFL-i in DC-CFL-i isto osnovno končno uporabo, tj. proizvajanje svetlobe. Zato jih je treba obravnavati kot en izdelek. V zvezi s tem je industrija Skupnosti primerjala AC-CFL-i in DC-DCL-i z različnimi vrstami avtomobilov, ki se razlikujejo po tem, ali uporabljajo bencinske ali dizelske motorje. Industrija Skupnosti je trdila, da imata obe vrsti avtomobilov iste funkcije, tj. motorizirano prevažanje oseb po cestah, in se zato štejejo kot en izdelek.

(24)

Poleg dejstva, da je ugotavljanje, ali avtomobili z bencinskim motorjem in avtomobili z dizelskim motorjem predstavljajo en izdelek, ni predmet tega vmesnega pregleda, se zdi zgornja primerjava neustrezna, ker je osredotočena na napačno merilo (motor). V sedanjem primeru je ustrezno merilo vprašanje, ali je ima izdelek fizikalne in tehnične lastnosti, ki omogočajo proizvajanje svetlobe, kadar ga vstavimo v dozo za običajne žarnice.

(25)

Nekatere stranke so trdile, da lahko zelo omejeno število posebnih modelov AC-CFL-i deluje tako na izmenični kot enosmerni tok. Za te žarnice je bilo ugotovljeno, da imajo isto končno uporabo kot AC-CFL-i, ki delujejo samo na izmenični tok. Zato se štejejo za žarnice, ki se uporabljajo pri napajanju z izmeničnim tokom.

(26)

Iz zgoraj navedenega sledi, da AC-CFL-i in DC-CFL-i niso zamenljivi in zato nimajo iste osnovne končne uporabe.

3.4   Konkurenca med AC-CFL-i in DC-CFL-i

(27)

Kot je navedeno zgoraj, se AC-CFL-i in DC-CFL-i ne uporabljajo na istih področjih uporabe in tako niso zamenljivi, temveč se z njimi oskrbujejo različni trgi. Poleg tega je DC-CFL-i zaradi njihove posebne končne uporabe mogoče kupiti le v specializiranih trgovinah ali neposredno pri proizvajalcih. V nasprotju s tem pa je AC-CFL-i mogoče kupiti v večini trgovin z izdelki široke potrošnje.

(28)

Edini sodelujoči proizvajalec ES je trdil, da se lahko potrošniki na območjih, kjer je na voljo izmenični tok, odločijo za opremo s fotovoltaičnimi in solarnimi paneli, ki proizvajajo enosmerni tok. V temu primeru bi torej med DC in AC-CFL-i obstajala konkurenca. Opozarja se, da izbira med tema dvema viroma presega zgolj vprašanje uporabe CFL-i, ker zahteva višjo raven naložbe in ker ta izbira vpliva na vse naprave v hiši, ki jih napaja elektrika. Zato je zelo neverjetno, da bi bila konkurenca med DC in AC-CFL-i edini razlog za naložbo v fotovoltaičnimi panel. Opozarja se tudi, da so DC-CFL-i dražji od AC-CFL-i, zato se šteje, da trditev ne temelji na ekonomski logiki. Na podlagi tega je bilo treba trditev zavrniti.

(29)

Ker se DC-CFL-i in AC-CFL-i ne morejo uporabljati pri istih vrstah električnih omrežij, se sklene, da med obema tipoma ni konkurence.

3.5   Razlikovanje med AC-CFL-i in DC-CFL-i

(30)

Postavljena je bila trditev, da DC-CFL-i in AC-CFL-i ni mogoče jasno razlikovati. V zvezi s tem se opozarja, da jih je mogoče enostavno razločiti, čeprav spadajo DC-CFL-i in AC-CFL-i pod isto oznako KN ex 8539 31 90. Pri tem lahko uporabimo naslednje merilo: če DC-CFL-i privijemo v žarnično grlo, ki jo napaja izmenični tok, in aktiviramo stikalo, ne svetijo.

(31)

Poleg tega so DC-CFL-i jasno označeni, tj. na izdelku je jasno navedena nizka vhodna napetost, da bi potrošnikom preprečili uporabo teh žarnic v žarničnih grlih, ki jih napaja izmenični tok, s čimer bi se izdelki uničili.

4.   SKLEP O OBSEGU IZDELKA

(32)

Zgoraj navedene ugotovitve kažejo, da DC-CFL-i in AC-CFL-i nimajo enakih osnovnih fizikalnih in tehničnih lastnosti ter osnovne končne uporabe. Niso zamenljivi in si na trgu Skupnosti med seboj ne konkurirajo. Na podlagi tega se sklene, da gre pri DC-CFL-i in AC-CFL-i za dva različna izdelka in da se veljavna protidampinška dajatev na uvoz CFL-i s poreklom iz LRK za DC-CFL-i ne sme uporabljati. Iz tega sledi, da DC-CFL-i niso bili predmet prvotne preiskave, čeprav to v prvotni uredbi ni bilo izrecno navedeno.

(33)

Na podlagi zgoraj navedenega je treba obseg uporabe razjasniti s spremembo prvotne uredbe.

(34)

Ker so bili ukrepi, uvedeni z Uredbo (ES) št. 1470/2001, razširjeni na uvoz CFL-i, poslanih iz Vietnama, Pakistana in/ali s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Vietnama, Pakistana ali Filipinov ali ne, z Uredbo (ES) št. 866/2005, je treba navedeno uredbo ustrezno spremeniti.

5.   ZAHTEVA ZA RETROAKTIVNO UPORABO

(35)

Glede na sklepe iz uvodnih izjav 32 in 33, DC-CFL-i niso del zadevnega izdelka iz prvotne preiskave, na podlagi katere so bili uvedeni protidampinški ukrepi na uvoz CFL-i iz LRK, mora imeti razjasnitev obsega izdelka retroaktivni učinek do datuma uvedbe obstoječe dokončne protidampinške dajatve.

(36)

Zato je treba dokončne protidampinške dajatve, plačane v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1470/2001 na uvoz CFL-i v Skupnost, vrniti za uvozne transakcije v zvezi s DC-CFL-i. Vračilo je treba zahtevati pri nacionalnih carinskih organih v skladu z veljavno nacionalno carinsko zakonodajo in brez poseganja v lastne vire Skupnosti in zlasti v člen 7(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (6)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1470/2001 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz elektronskih kompaktnih fluorescenčnih žarnic na razelektrenje, ki delujejo na izmenični tok (vključno z elektronskimi kompaktnimi fluorescenčnimi žarnicami na razelektrenje, ki delujejo tako na izmenični kot na enosmerni tok), z eno ali več steklenimi cevmi, z vsemi svetilnimi elementi in elektronskimi sestavnimi deli, pritrjenimi na podnožje ali vanj vdelanimi, ki se uvrščajo v oznako KN ex 8539 31 90 (oznaka TARIC 85393190*91 do 10. septembra 2004 in oznaka TARIC 85393190*95 od 11. septembra 2004 naprej), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.“

2.

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Zneski, zavarovani z začasnimi protidampinškimi dajatvami, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 255/2001 na uvoz elektronskih kompaktnih fluorescenčnih žarnic na razelektrenje, ki delujejo na izmenični tok (vključno z elektronskimi kompaktnimi fluorescenčnimi žarnicami na razelektrenje, ki delujejo tako na izmenični kot na enosmerni tok) z eno ali več steklenimi cevmi, z vsemi svetilnimi elementi in elektronskimi sestavnimi deli, pritrjenimi na podnožje ali vanj vdelanimi, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se poberejo po stopnji dokončno uvedene dajatve. Zneski, zavarovani z začasnimi protidampinškimi dajatvami v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 255/2001 na uvoz izdelkov, ki jih proizvaja Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, se poberejo po stopnji dajatve, dokončno uvedene na uvoz izdelkov, ki jih proizvaja Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (dodatna oznaka TARIC A241).“

Člen 2

Člen 1(1) Uredbe Sveta (ES) št. 866/2005 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dokončna protidampinška dajatev v višini 66,1 %, uvedena z Uredbo (ES) št. 1470/2001 na uvoz elektronskih kompaktnih fluorescenčnih žarnic na razelektrenje, ki delujejo na izmenični tok (vključno z elektronskimi kompaktnimi fluorescenčnimi žarnicami na razelektrenje, ki delujejo tako na izmenični kot na enosmerni tok), z eno ali več steklenimi cevmi, z vsemi svetilnimi elementi in elektronskimi sestavnimi deli, pritrjenimi na podnožje ali vanj vdelanimi, ki se uvrščajo v oznako KN ex 8539 31 90 (oznaka TARIC 85393190*91 do 10. septembra 2004 in oznaka TARIC 85393190*95 od 11. septembra 2004 naprej), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske se razširi na elektronske kompaktne fluorescenčne žarnice na razelektrenje, ki delujejo na izmenični tok (vključno z elektronskimi kompaktnimi fluorescenčnimi žarnicami na razelektrenje, ki delujejo tako na izmenični kot na enosmerni tok), z eno ali več steklenimi cevmi, z vsemi svetilnimi elementi in elektronskimi sestavnimi deli, pritrjenimi na podnožje ali vanj vdelanimi, ki so poslane iz Vietnama, Pakistana in/ali s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Vietnama, Pakistana ali Filipinov ali ne (oznaka TARIC 85393190*92).“

Člen 3

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 9. februarja 2001.

2.   Povračila protidampinških dajatev na podlagi Uredbe (ES) št. 1470/2001, plačanih med 9. februarjem 2001 in dnem začetka veljavnosti te uredbe, se izvedejo brez poseganja v določbe Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom in zlasti člena 7 Uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. septembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 195, 19.7.2001, str. 8.

(3)  UL L 145, 9.6.2005, str. 1.

(4)  UL C 301, 7.12.2004, str. 2.

(5)  UL L 38, 8.2.2001, str. 8.

(6)  UL L 130, 31.5.2000, str. 1.