26.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 233/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1276/2006

z dne 25. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 930/2006 glede razpoložljive količine, za katero se lahko vložijo zahtevki za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

Ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1431/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih režimov v sektorju perutninskega mesa, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odpiranju in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode (2), in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 (3), odobrenim s Sklepom Sveta 2006/333/ES (4), so bile spremenjene količine za kvote iz Uredbe (ES) št. 1431/94.

(2)

Zato je treba spremeniti Uredbo Komisije (ES) št. 930/2006 z dne 22. junija 2006 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2006 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega mesa in nekatere druge kmetijske proizvode (5) in razpoložljive količine za obdobje od 1. oktobra 2006 do 31. decembra 2006 sorazmerno prilagoditi določenemu v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1431/94 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 930/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. avgusta 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 156, 23.6.1994, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1255/2006 (UL L 228, 22.8.2006, str. 3).

(3)  UL L 124, 11.5.2006, str. 15.

(4)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.

(5)  UL L 170, 23.6.2006, str. 19.


PRILOGA

„PRILOGA

Zaporedna številka

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2006

Celotne razpoložljive količine za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2006

(v tonah)

09.4410

1,030927

1 775,001

09.4411

5 100,000

09.4412

1,076426

825,000

09.4420

1,555209

450,000

09.4421

3,086419

175,000

09.4422

2 485,000

‚—‘

:

Komisiji ni bil poslan zahtevek za izdajo dovoljenja“