22.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1124/2006

z dne 11. julija 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Sao Tome in Principe o ribolovu od obale Sao Tomeja in Principa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogodbenici v skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Sao Tome in Principe o ribolovu od obale Sao Tomeja in Principa (2) pred koncem obdobja veljavnosti Protokola k Sporazumu opravita pogajanja, da bi soglasno določili vsebino protokola za naslednje obdobje in po potrebi spremembe ali dopolnitve, ki jih je treba vključiti v Prilogo.

(2)

Pogodbenici sta se v pričakovanju pogajanj o spremembah Protokola, za katere se je treba dogovoriti, odločili, da se sedanji Protokol, odobren z Uredbo Sveta (ES) št. 2348/2002 (3), s sporazumom v obliki izmenjave pisem podaljša za obdobje enega leta.

(3)

V interesu Skupnosti je, da se to podaljšanje veljavnosti odobri.

(4)

Pomembno je potrditi način razporejanja ribolovnih možnosti med države podpisnice Protokola, ki je prenehal veljati –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Sao Tome in Principe o ribolovu od obale Sao Tomeja in Principa za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k tej uredbi (4).

Člen 2

Ribolovne možnosti, določene s Protokolom, se razporedijo med države članice na naslednji način:

plovila za ribolov tunov s potegalkami:

Francija:

18

Španija:

18

plovila za ribolov tunov z ribiško palico:

Portugalska:

2

plovila s površinskimi parangali:

Španija:

20

Portugalska:

5

Če vloge za dovoljenja teh držav članic ne zajemajo vseh ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol, lahko Komisija upošteva vloge za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo ribe v okviru Sporazuma v obliki izmenjave pisem, Komisijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 (5) obvestijo o količini vsakega staleža, ulovljenega na ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Mnenje z dne 16. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 54, 25.2.1984, str. 1.

(3)  UL L 351, 28.12.2002, str. 12.

(4)  UL L 40, 11.2.2006, str. 19.

(5)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.