13.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1065/2006

z dne 12. julija 2006

o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj za proizvode iz sektorja sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2) in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/914/ES z dne 21. novembra 2005 o sklenitvi Protokola o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o tarifnih kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (3),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2151/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uvedbo in upravljanje tarifne kvote za proizvode iz sektorja sladkorja s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, kot je določeno v Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (4) in zlasti člena 6(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja so bili pristojnim organom predloženi v tednu od 3. do 7. julija 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 950/2006 za skupno količino, ki je enaka ali presega razpoložljivo količino za zaporedno številko 09.4318; 09.4320; 09.4325.

(2)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti koeficient dodelitve, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in po potrebi obvestiti države članice, da je zadevna meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene od 3. do 7. julija 2006 v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 950/2006, se dovoljenja izdajo v okviru količin, ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.

(3)  UL L 333, 20.12.2005, str. 44.

(4)  UL L 342, 24.12.2005, str. 26.


PRILOGA

Preferencialni sladkor AKP–INDIJA

Naslov II Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Zadevna država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 3. do 7. julija 2006

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Dosežena

09.4333

Slonokoščena obala

100

 

09.4334

Republika Kongo

100

 

09.4335

Fidži

0

Dosežena

09.4336

Gvajana

0

Dosežena

09.4337

Indija

0

Dosežena

09.4338

Jamajka

0

Dosežena

09.4339

Kenija

0

Dosežena

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malavi

100

 

09.4342

Mauritius

0

Dosežena

09.4343

Mozambik

0

Dosežena

09.4344

Saint Kitts in Nevis

0

Dosežena

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazi

0

Dosežena

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidad in Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

0

Dosežena

09.4351

Zimbabve

0

Dosežena


Dopolnilni sladkor

Naslov III Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Zadevna država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 3. do 7. julija 2006

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Slonokoščena obala

100

 

09.4334

Republika Kongo

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gvajana

100

 

09.4337

Indija

100

 

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malavi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Saint Kitts in Nevis

100

 

09.4345

Surinam

100

 

09.4346

Svazi

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidad in Tobago

100

 

09.4349

Uganda

100

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

 


Sladkor iz koncesij CXL

Naslov IV Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Zadevna država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 3. do 7. julija 2006

Meja

09.4317

Avstralija

100

 

09.4318

Brazilija

50

Dosežena

09.4319

Kuba

100

 

09.4320

Druge tretje države

100

Dosežena

Balkanski sladkor

Naslov V Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Zadevna država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 3. do 7. julija 2006

Meja

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

100

Dosežena

09.4326

Srbija, Črna gora in Kosovo

100

 


Tržno leto 2006

Zaporedna številka

Zadevna država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 3. do 7. julija 2006

Meja

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

100