7.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 186/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1028/2006

z dne 19. junija 2006

o tržnih standardih za jajca

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tržni standardi za jajca lahko prispevajo k boljši kakovosti jajc in s tem k lažji prodaji. Zato je v interesu proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da bi se za jajca uporabljali tržni standardi.

(2)

Iz izkušnje z uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za jajca (2) je razvidno, da so potrebne nadaljnje spremembe in poenostavitve. Uredbo (EGS) št. 1907/90 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(3)

Standardi bi se morali načeloma uporabljati za vsa jajca kokoši vrste Gallus gallus, ki se tržijo v Skupnosti. Vseeno pa se zdi priporočljivo državam članicam dopustiti možnost, da se uporaba teh standardov oprosti za jajca, ki se prodajajo v določenih oblikah neposredne prodaje proizvajalca končnemu potrošniku, kadar gre za manjše količine.

(4)

Jasno je treba razlikovati med jajci, primernimi za neposredno prehrano ljudi, in jajci, ki za neposredno prehrano ljudi niso primerna in se uporabljajo v prehrambeni ali neprehrambeni industriji. Treba je torej razlikovati med dvema kakovostnima razredoma jajc, namreč med jajci razreda A in jajci razreda B.

(5)

Potrošniku bi morala biti dana možnost, da razlikuje med jajci različnih kakovostnih in masnih razredov ter da razbere način reje v skladu z Direktivo Komisije 2002/4/ES z dne 30. januarja 2002 o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES (3). To zahtevo bi morali izpolniti z ustreznim označevanjem jajc in pakiranj.

(6)

Jajca razreda A bi morala biti označena z registrsko številko proizvajalca, kakor to določa Direktiva 2002/4/ES, tako da bi bilo mogoče slediti jajcem, danim na trg za prehrano ljudi. Tudi jajca razreda B bi morala biti označena, tako da bi se preprečile goljufije. Vendar pa bi moralo biti omogočeno, da jajca razreda B nosijo drugačno oznako, ki ni nujno oznaka proizvajalca, v kolikor ta omogoča razlikovanje med različnimi kakovostnimi stopnjami. Državam članicam je treba v skladu z načelom sorazmernosti dovoliti, da predvidijo odstopanja, če se jajca razreda B tržijo izključno na njihovem ozemlju.

(7)

Zaradi preprečevanja goljufij naj bodo jajca označena čimprej po znesenju.

(8)

Pakirni centri, odobreni v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (4), bi morali jajca razvrščati po kakovosti in masi. Za pakirne centre, ki delajo izključno za živilsko in neživilsko industrijo, razvrščanje jajc po masi ne bi smelo biti obvezno.

(9)

Da bi dosegli, da bodo pakirni centri dejansko primerno opremljeni za razvrščanje in pakiranje jajc razreda A, bi ti prav tako morali pridobiti dovoljenje pristojnih organov in dobiti oznako pakirnega centra, ki omogoča lažje sledenje jajcem, danim na trg.

(10)

V interesu proizvajalcev kot tudi potrošnikov je bistvenega pomena, da jajca, uvožena iz tretjih držav, ustrezajo standardom Skupnosti. Vendar pa je s posebnimi določbami, ki veljajo v določenih tretjih državah, mogoče upravičiti odstopanja od teh standardov, če je enakovrednost zakonodaje zagotovljena.

(11)

Države članice bi morale imenovati inšpekcijske službe, odgovorne za nadzor te uredbe. Postopki pri takšnem nadzoru bi morali biti enotni.

(12)

Države članice naj določijo pravila glede kazni za kršitve določb te uredbe.

(13)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa pogoje trženja v Skupnosti za jajca, ki so bila proizvedena v Skupnosti ali so bila uvožena iz tretjih držav.

Ti pogoji trženja veljajo tudi za jajca, ki so namenjena za izvoz iz Skupnosti.

2.   Države članice lahko iz zahtev te uredbe, z izjemo člena 4(3), izvzamejo jajca, ki jih proizvajalec proda neposredno končnemu potrošniku:

(a)

v proizvodni enoti; ali

(b)

na krajevni javni tržnici ali s prodajo od vrat do vrat v proizvodni regiji zadevne države članice.

Če se taka izjema odobri, se lahko vsak proizvajalec sam odloči, ali bo to izjemo uporabil ali ne. Če se ta izjema uporabi, se jajc ne sme razvrščati po kakovosti in masi.

Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo lahko opredelijo pojme: krajevna javna tržnica, prodaja od vrat do vrat in proizvodna regija.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„jajca“ pomenijo jajca v lupini, ki niso počena, inkubirana ali kuhana, znesejo pa jih kokoši vrste Gallus gallus in so primerna za neposredno prehrano ljudi ali za proizvodnjo jajčnih proizvodov;

2.

„počena jajca“ so jajca z razpokami v lupini in membranah, zaradi česar je izpostavljena njihova vsebina;

3.

„inkubirana jajca“ so jajca, vložena v inkubator, od vložitve dalje;

4.

„trženje“ pomeni razpolaganje z jajci z namenom prodaje, vključno s ponujanjem v prodajo, skladiščenjem, pakiranjem, označevanjem, dostavo ali kakršno koli drugo obliko prenosa, bodisi za plačilo ali brez plačila;

5.

„izvajalec“ pomeni proizvajalca in vsako drugo fizično ali pravno osebo, ki se ukvarja s trženjem jajc;

6.

„proizvodna enota“ pomeni obrat s kokošmi nesnicami, ki je registriran v skladu z Direktivo 2002/4/ES;

7.

„pakirni center“ pomeni pakirni center v smislu Uredbe (ES) št. 853/2004, ki pridobi dovoljenje v skladu s členom 5(2) te uredbe in kjer se jajca razvrščajo po kakovosti in masi;

8.

„končni potrošnik“ pomeni zadnjega potrošnika živila, ki hrane ne bo uporabljal za kakršno koli poslovno dejavnost;

9.

„oznaka proizvajalca“ pomeni registrsko številko proizvodne enote po točki 2 Priloge Direktive 2002/4/ES.

Člen 3

Razvrščanje po kakovosti in masi

1.   Jajca se razvrstijo po kakovosti kot jajca:

razreda A ali „sveža“,

razreda B.

2.   Jajca razreda A se razvrstijo tudi po masi. Razvrščanje jajc po masi pa se ne zahteva za jajca, ki se odpremljajo živilski in neživilski industriji.

3.   Jajca razreda B se odpremljajo samo živilski in neživilski industriji.

Člen 4

Označevanje jajc

1.   Jajca razreda A se označijo z oznako proizvajalca.

Jajca razreda B se označijo z oznako proizvajalca in/ali z drugačno oznako.

Države članice lahko jajca razreda B oprostijo te zahteve, če se ta tržijo izključno na njihovem ozemlju.

2.   Označevanje jajc v skladu z odstavkom 1 se opravi v proizvodni enoti ali v prvem pakirnem centru, kamor se jajca prepeljejo.

3.   Jajca, ki jih proizvajalec proda končnemu potrošniku na krajevni javni tržnici v proizvodni regiji zadevne države članice, se označijo v skladu z odstavkom 1 tega člena.

Vendar države članice te zahteve lahko oprostijo proizvajalce z do 50 kokošmi nesnicami, in sicer pod pogojem, da sta na prodajnem mestu navedena ime in naslov proizvajalca.

Člen 5

Pakirni centri

1.   Pakirni centri razvrstijo in pakirajo jajca ter označijo pakiranja.

2.   Pristojni organ pakirnemu centru izda dovoljenje za razvrščanje jajc, oznako pakirnega centra pa dodeli vsakemu izvajalcu, katerega prostori in tehnična oprema so primerni za razvrščanje jajc po kakovosti in masi. Za pakirne centre, ki delajo izključno za živilsko in neživilsko industrijo, se ne zahteva primerna tehnična oprema za razvrščanje jajc po masi.

3.   To dovoljenje se lahko odvzame, čim zahtevani pogoji iz izvedbenih pravil, sprejetih na podlagi člena 11, niso več izpolnjeni.

Člen 6

Uvoz jajc

1.   Komisija na zahtevo zadevne države oceni tržne standarde za jajca, ki veljajo v tretjih državah izvoznicah. Ta ocena obsega pravila o trženju in označevanju, način in nadzor reje ter izvajanje. Če Komisija ugotovi, da pravila, ki se uporabljajo, v zadostni meri jamčijo za enakovrednost z zakonodajo Skupnosti, se jajca, uvožena iz zadevnih držav, označijo z registrsko številko, enakovredno oznaki proizvajalca.

2.   Komisija se po potrebi pogaja s tretjimi državami, in sicer z namenom, da se najde ustrezen način za zagotavljanje jamstev iz odstavka 1 in za sklepanje sporazumov o teh jamstvih.

3.   Če se zadostna jamstva glede enakovrednosti pravil ne zagotovijo, nosijo iz zadevnih tretjih držav uvožena jajca oznako, na podlagi katere je mogoče razbrati državo porekla, in navedbo o „neopredeljenem“ načinu reje.

Člen 7

Pregledi

1.   Države članice določijo inšpekcijske službe, ki pregledujejo, ali je ravnanje skladno s to uredbo.

2.   Inšpekcijske službe iz odstavka 1 pregledujejo proizvode, ki jih ureja ta uredba, v vseh fazah trženja. Poleg naključnega vzorčenja se pregledi izvajajo na podlagi analize tveganja, ob upoštevanju vrste in proizvodnje zadevnega objekta, pa tudi na podlagi evidence o izvajalčevem spoštovanju tržnih standardov za jajca v preteklosti.

3.   Za jajca razreda A, uvožena iz tretjih držav, se pregledi iz odstavka 2 opravijo med carinjenjem in pred prepustitvijo v prosti promet.

Jajca razreda B, uvožena iz tretjih držav, se prepustijo v prosti promet le, če se ob carinjenju preveri, da je njihova namembni kraj industrija predelave.

Člen 8

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 9

Sporočanje

Države članice in Komisija morajo druga drugi sporočiti informacije, ki so potrebne za uporabo te uredbe.

Člen 10

Odbor

1.   Komisiji pomaga Upravljalni odbor za perutninsko meso in jajca.

2.   Pri sklicevanju na ta člen se uporabita člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 11

Izvedbena pravila

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 10(2), in sicer zlasti glede:

1.

pogostnosti zbiranja, dostave, konzerviranja in ravnanja z jajci;

2.

meril kakovosti, zlasti izgleda lupine, konsistentnosti beljaka in rumenjaka ter višine zračnega mehurčka;

3.

razvrščanja po masi, vključno z izjemami;

4.

označevanja jajc in označitve pakiranj, vključno z drugimi izjemami;

5.

pregledov;

6.

trgovanja s tretjimi državami;

7.

sporočil iz člena 9;

8.

načina reje;

9.

evidenc in vodenja registrov.

Člen 12

Razveljavitev

1.   Uredba (EGS) št. 1907/90 se razveljavi z učinkom od 1. julija 2007.

2.   Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo in ga je treba brati v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luksemburgu, 19. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 173, 6.7.1990, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1039/2005 (UL L 172, 5.7.2005, str. 1).

(3)  UL L 30, 31.1.2002, str. 44. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22. Uredba; kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA

Korelacijska tabela

Uredba (EGS) št. 1907/90

Ta uredba

Člen 1

Člen 2

Člen 2(1)

Člen 1(1)

Člen 2(2)

Člen 2(3)

Člen 1(2)

Člen 2(4)

Člen 3

Člen 4

Člen 5(1) in (3)

Člen 5

Člen 5(2)

Člen 6(1) in (2)

Člen 3

Člen 6(3)

Člen 11

Člen 6(4) in (5)

Člen 7(1)(a)

Člen 4(1)

Člen 7(1)(b) in (c)

Člen 6

Člen 7(1)(d)

Člen 11

Člen 7(2)

Člen 8(1)

Člen 4(1)

Člen 8(2)

Člen 9

Člen 10

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Prvi stavek člena 16(1)

Drugi pododstavek člena 1(1)

Člen 16(2) in (3)

Člen 17

Člen 18

Člen 7(1) in (2)

Člen 19

Člen 20

Člen 11

Člen 21

Člen 8

Člen 22(1)

Člen 9

Člen 22(2)

Člen 11

Člen 22a

Člen 23

Člen 12

Člen 24

Člen 13

Priloga

Priloga

Priloga II