30.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/69


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 975/2006

z dne 29. junija 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 581/2004 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla in Uredbe (ES) št. 582/2004 o razpisu stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3)(b) in (14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 581/2004 (2) in členom 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 582/2004 (3) so nekatera namembna območja izključena iz dodelitve izvoznega nadomestila.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 786/2006 z dne 24. maja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (4) je s 25. majem 2006 uvrstila Bolgarijo in Romunijo v namembni območji L 20 in L 21, ter ta namembna območja tako uvrstila med tista, ki niso upravičena do izvoznih nadomestil. Zato je treba Bolgarijo in Romunijo izključiti iz izvoznih nadomestil, določenih z Uredbo (ES) št. 581/2004, ter Romunijo iz izvoznih nadomestil, določenih z Uredbo (ES) št. 582/2004.

(3)

Uredbi (ES) št. 581/2004 in (ES) št. 582/2004 je treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004 se drugi pododstavek nadomesti z:

„Proizvodi iz prvega pododstavka so namenjeni izvozu v vsa namembna območja, razen Andore, Bolgarije, Ceute in Melille, Gibraltarja, Romunije, Združenih držav Amerike in Vatikana.“

Člen 2

V členu 1 Uredbe (ES) št. 582/2004 se odstavek 1 nadomesti z:

„1.   Objavljen je stalni razpis z namenom določitve izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu iz oddelka 9 Priloge 1 k Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (5) v vrečah po najmanj 25 kilogramov neto teže in vsebnostjo največ 0,5 mas. % dodane nemlečne snovi, z oznako proizvoda ex ex 0402 10 19 9000, namenjeno izvozu v vsa namembna območja, razen v Andoro, Bolgarijo, Ceuto in Melillo, Gibraltar, Romunijo, Združene države Amerike in Vatikan.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 4. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 409/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 5).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 409/2006.

(4)  UL L 138, 25.5.2006, str. 10.

(5)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1.“