30.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/44


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 969/2006

z dne 29. junija 2006

o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za uvoz koruze iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 (2), odobren s Sklepom Sveta 2006/333/ES (3), zlasti določa odprtje tarifne kvote Skupnosti za uvoz največ 242 074 ton koruze letno.

(2)

Za zagotovitev urejenega in nešpekulativnega uvoza koruze, ki jo pokriva navedena tarifna kvota, je treba določiti, da je za uvoz potrebna pridobitev uvoznega dovoljenja. Navedena dovoljenja se v okviru določenih količin izdajo na zahtevo zainteresiranih, pri čemer se po potrebi določi koeficient dodelitve zahtevanih količin.

(3)

Za zagotovitev dobrega upravljanja navedene kvote je treba določiti roke za predložitev zahtevkov za dovoljenja ter podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(4)

Zaradi preverjanja dejanskih količin, ki jih zahteva en izvajalec, je treba določiti, da lahko en izvajalec v tedenskem obdobju vloži samo en zahtevek za uvozno dovoljenje ter predvideti kazen v primeru nespoštovanja navedene obveznosti.

(5)

Zaradi upoštevanja pogojev dobave je treba določiti odstopanje glede roka veljavnosti dovoljenj.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja kvote je treba določiti odstopanje od Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) kar zadeva prenosljivost dovoljenj in toleranco glede količin, sproščenih v prosti promet.

(7)

Za zagotovitev dobrega upravljanja kvote in z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (5) mora biti varščina za uvozna dovoljenja relativno visoka.

(8)

Treba je zagotoviti hitro medsebojno komuniciranje med Komisijo in državami članicami, tudi po elektronski poti, glede zaprošenih in uvoženih količin.

(9)

Poreklo proizvodov, ki jih pokriva ta uredba, se določi v skladu z veljavnimi določbami Skupnosti. Za preverjanje porekla proizvodov je treba pri uvozu zahtevati predložitev potrdila o poreklu, ki ga organi tretje države, iz katere izhaja koruza, izdajo v skladu z zakonodajo Skupnosti.

(10)

Ker se Sporazum, odobren s Sklepom 2006/333/ES, začne izvajati 1. julija 2006, je treba določiti, da začne ta uredba veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Odpre se tarifna kvota 242 074 ton koruze z oznakama KN 1005 10 90 in 1005 90 00 (zaporedna številka 09.4131).

2.   Tarifna kvota se odpre vsako leto 1. januarja. Uvozna dajatev v okviru tarifne kvote je 0 %.

Člen 2

1.   Kvota je razdeljena na dve šestmesečni tranši po 121 037 ton vsaka za naslednji obdobji:

(a)

tranša št. 1: od 1. januarja do 30. junija;

(b)

tranša št. 2: od 1. julija do 31. decembra.

2.   Neuporabljene količine iz tranše št. 1 bodo avtomatično dodeljene tranši št. 2. Če je tranša št. 1 izčrpana, lahko Komisija določi predhodno odprtje naslednje tranše v skladu s postopkom iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003.

Člen 3

Za vsak uvoz v okviru kvote iz člena 1(1) je treba predložiti uvozno dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1291/2000, pri čemer se upoštevajo določbe te uredbe.

Izvajalec lahko vloži samo en zahtevek za dovoljenje na zadevno tedensko obdobje, kot je določeno v členu 4(1). Če izvajalec vloži več kot en zahtevek, se vsi njegovi zahtevki zavrnejo in varščina, ki je bila položena ob vložitvi zahtevkov, se nameni zadevni državi članici.

Člen 4

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se pri pristojnih organih držav članic vložijo vsak teden, najpozneje v ponedeljek do 13.00 ure po bruseljskem času.

Vlagatelj vloži zahtevek za dovoljenje pri pristojnem organu države članice, v kateri je prijavljen kot zavezanec za DDV.

Vlagatelj položi varščino v skladu s členom 15(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 v znesku, določenem v členu 9 te uredbe.

Vsak zahtevek za dovoljenje mora vsebovati količino, ki ne presega količine, ki je na voljo v zadevni tranši. V zahtevku za uvozno dovoljenje in uvoznem dovoljenju je navedena samo ena država porekla.

2.   Na zadnji dan za predložitev zahtevkov za dovoljenje pristojni organi najpozneje do 18.00 ure po bruseljskem času pošljejo Komisiji po elektronski poti obvestilo v skladu z vzorcem iz Priloge I ter celotno količino, ki je vsota količin, navedenih v zahtevkih za uvozna dovoljenja. Obvestilo se pošlje tudi, če v državi članici ni bil predložen noben zahtevek. Ta informacija se sporoči ločeno od informacij o drugih zahtevkih za uvozna dovoljenja za žito.

Če država članica Komisiji obvestila o zahtevkih Komisiji ne pošlje v določenem roku, ta meni, da v zadevni državi članici ni bil vložen noben zahtevek.

3.   Če vsota količin, dodeljenih od začetka obdobja, in količin iz odstavka 2 presega količino zadevne kvote ali tranše, Komisija najpozneje tretji delovni dan po zadnjemu dnevu za vložitev zahtevkov določi koeficient dodelitve, ki se uporabi za zahtevane količine.

4.   Po morebitni uporabi koeficientov dodelitve, določenih v skladu z odstavkom 3, pristojni organi držav članic četrti delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov izdajo uvozna dovoljenja, ki ustrezajo zahtevkom, ki so bili Komisiji sporočeni v skladu z odstavkom 2.

Na dan izdaje uvoznih dovoljenj pristojni organi držav članic najpozneje do 18.00 ure po bruseljskem času pošljejo Komisiji po elektronski poti na podlagi vzorca iz Priloge I skupno količino, ki je vsota količin, za katere so bila tisti dan izdana uvozna dovoljenja.

Člen 5

Uvozna dovoljenja veljajo petinštirideset dni od dneva izdaje dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se izračuna od dneva njegove dejanske izdaje v skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Člen 6

Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice, ki izhajajo iz uvoznega dovoljenja, niso prenosljive.

Člen 7

Z odstopanjem od člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 količina, sproščena v prosti promet, ne sme presegati količine, ki je navedena v poljih 17 in 18 uvoznega dovoljenja. Zato se v polje 19 navedenega dovoljenja vpiše številka „0“.

Člen 8

Zahtevek za uvozno dovoljenje in uvozno dovoljenje vsebujeta naslednje podatke:

(a)

v polje 8 se vpiše država porekla proizvoda; polje „da“ se označi s križcem;

(b)

v polje 20 se vpiše ena izmed navedb iz Priloge II;

(c)

v polje 24 se vpiše navedba „uvozna dajatev nič“.

Dovoljenja veljajo samo za proizvode s poreklom iz države, navedene v polju 8.

Člen 9

Z odstopanjem od člena 12(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1342/2003 je varščina za uvozna dovoljenja iz te uredbe 30 EUR na tono.

Člen 10

Za koriščenje tarifne kvote iz člena 1 je treba predložiti potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni organi tretjih držav, iz katerih koruza izhaja, v skladu z določbami člena 47 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (6). Poreklo proizvodov, ki jih pokriva ta uredba, se določi v skladu z veljavnimi določbami Skupnosti.

Člen 11

Za leto 2006 se skupna količina 242 074 ton odpre v eni sami tranši in sicer od 1. julija do 31. decembra.

Člen 12

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 124, 11.5.2006, str. 15.

(3)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(5)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 830/2006 (UL L 150, 3.6.2006, str. 3).

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA I

Vzorec obvestila iz člena 4(2) in (4)

Uvozna kvota za koruzo, odprta z Uredbo (ES) št. 969/2006

 

Teden od

 

do

 

Zaporedna številka 09.4131 – Tranša št.


Številka izvajalca

Zahtevana količina

(v tonah)

Država porekla

Dobavljena količina

(v tonah) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupna zahtevana količina (v tonah):

Skupna dobavljena količina (v tonah) ():


(1)  Izpolniti samo za namene sporočanja iz člena 4(4) Uredbe (ES) št. [969]/2006.


PRILOGA II

Navedbe, omenjene v členu 8(b)

:

v španščini

:

Reglamento (CE) no 969/2006

:

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 969/2006

:

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 969/2006

:

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 969/2006

:

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 969/2006

:

v grščini

:

Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

:

v angleščini

:

Regulation (EC) No 969/2006

:

v francoščini

:

Règlement (CE) no 969/2006

:

v madžarščini

:

969/2006/EK rendelet

:

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 969/2006

:

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

:

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 969/2006

:

v malteščini

:

Regolament (KE) Nru 969/2006

:

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 969/2006

:

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

:

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 969/2006

:

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 969/2006

:

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 969/2006

:

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 969/2006

:

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 969/2006