22.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 169/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 917/2006

z dne 21. junija 2006

o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim v juniju 2006 za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 727/2006 z dne 12. maja 2006 o uvedbi in upravljanju tarifne kvote za uvoz zamrznjenega govejega in telečjega mesa, namenjenega za predelavo (od 1. julija 2006 do 30. junija 2007) (2), in zlasti člena 5(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 727/2006 določa količine zamrznjenega govejega in telečjega mesa, namenjenega za predelavo, ki jo je mogoče uvoziti pod posebnimi pogoji v obdobju od 1. julija 2006 do 31. decembra 2006.

(2)

Člen 5(4) Uredbe (ES) št. 727/2006 določa, da se zaprošene količine lahko zmanjšajo. Vloženi zahtevki se nanašajo na celotne količine, ki presegajo razpoložljive količine. Glede na te okoliščine in da bi zagotovili pravično razdelitev razpoložljivih količin, je primerno, da se zaprošene količine sorazmerno zmanjšajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozne pravice, vloženemu v skladu z Uredbo (ES) št. 727/2006 za obdobje od 1. julija 2006 do 31. decembra 2006, se ugodi za količine, izražene v mesu s kostmi, ki ne presegajo:

(a)

4,733354 % zaprošene količine za meso, namenjeno za izdelavo konzerv, kakor določa člen 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 727/2006;

(b)

32,656312 % zaprošene količine za meso, namenjeno za izdelavo proizvodov, kakor določa člen 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 727/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 22. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1899/2004 (UL L 328, 30.10.2004, str. 67).

(2)  UL L 126, 13.5.2006, str. 9.