16.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 871/2006

z dne 15. junija 2006

o določitvi dejanske proizvodnje neprečiščenega bombaža in znižanja priporočene cene, ki iz tega izhaja, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije, in zlasti njegovega Protokola 4 o bombažu (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti tretje alinee člena 19(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prvi pododstavek člena 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 o podrobnih pravilih za uporabo programa pomoči za bombaž (3) določa, da je treba dejansko proizvodnjo za tekoče tržno leto določiti pred 15. junijem navedenega tržnega leta.

(2)

Drugi pododstavek člena 16(3) Uredbe (ES) št. 1591/2001 navaja pogoje, pod katerimi se proizvedena količina neprečiščenega bombaža knjiži kot dejanska proizvodnja.

(3)

Grški organi so ob upoštevanju donosa vlaken kot merila kakovosti priznali 1 122 445 ton neprečiščenega bombaža za upravičenega do pomoči.

(4)

Od 2 844 ton neprečiščenega bombaža, ki ga grški organi 15. maja 2006 niso priznali za upravičenega do pomoči, je v skladu z informacijami, ki so jih sporočili ti organi, 603 ton bombaža iz območij, ki so bila nepravilno prijavljena v integrirani administrativni in kontrolni sistem ter odkrita med preverjanjem na kraju samem in navzkrižnim preverjanjem, 41 ton preveč vlažnega bombaža, ki torej ni bil zdrave in primerne prodajne kakovosti v skladu s členom 15(1) navedene uredbe, ter 2 200 ton bombaža, ki so ga uničili požari.

(5)

Izključitev iz dejanske proizvodnje 2 200 ton neprečiščenega bombaža, ki so ga uničili požari, ni upravičena. Poleg tega navedena količina ustreza zahtevam drugega pododstavka člena 16(3) Uredbe (ES) št. 1591/2001 in jo je zato treba prišteti h količini 1 122 445 ton.

(6)

Zato je treba ob upoštevanju donosa vlaken kot merila kakovosti za tržno leto 2005/2006 kot grško dejansko proizvodnjo neprečiščenega bombaža upoštevati količino 1 124 714 ton.

(7)

Španski organi so ob upoštevanju donosa vlaken kot merila kakovosti priznali 355 348 ton neprečiščenega bombaža za upravičenega do pomoči.

(8)

Od 1 708 ton neprečiščenega bombaža, ki ga španski organi 15. maja 2006 niso priznali za upravičenega do pomoči, je v skladu z informacijami, ki so jih sporočili ti organi, 1 482 ton bombaža, za katerega niso bile upoštevane nacionalne določbe o zmanjšanju območij v skladu s členom 17(3) Uredbe (ES) št. 1051/2001, 21 ton bombaža, ki v skladu s členom 15(1) navedene uredbe ni bil zdrave in primerne prodajne kakovosti, 75 ton ni bilo prijavljenih v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1591/2001, 120 ton bombaža, ki so ga uničili požari in 10 ton bombaža, za katerega niso bila spoštovana pravila glede pogodbe, določena v členu 11 navedene uredbe.

(9)

Izključitev iz dejanske proizvodnje 10 ton neprečiščenega bombaža zaradi nespoštovanja pravil glede pogodbe in 120 ton bombaža, ki so ga uničili požari, ni upravičena. Poleg tega navedene količine ustrezajo zahtevam drugega pododstavka člena 16(3) Uredbe (ES) št. 1591/2001 in jih je zato treba prišteti h količini 355 348 ton.

(10)

Zato je treba ob upoštevanju donosa vlaken kot merila kakovosti za tržno leto 2005/2006 kot špansko dejansko proizvodnjo neprečiščenega bombaža upoštevati količino 355 482 ton.

(11)

Španski organi so ob upoštevanju donosa vlaken kot merila kakovosti priznali 440 ton neprečiščenega bombaža s poreklom iz poljedelskega področja na Portugalskem za upravičenega do pomoči. Ta količina ustreza zahtevam drugega pododstavka člena 16(3) Uredbe (ES) št. 1591/2001 in jo je zato treba ustrezno upoštevati kot portugalsko dejansko proizvodnjo neprečiščenega bombaža za tržno leto 2005/2006.

(12)

Člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1051/2001 določa, da je treba v primeru, da količina dejanske proizvodnje, določene za Španijo in Grčijo, preseže 1 031 000 ton, priporočeno ceno iz člena 3(1) navedene uredbe znižati v vsaki državi članici, kjer dejanska proizvodnja presega zajamčeno nacionalno količino.

(13)

Poleg tega se v primeru, da količina dejanske proizvodnje v Španiji in Grčiji, zmanjšana za 1 031 000 ton, presega 469 000 ton, 50-odstotno zmanjšanje priporočene cene postopoma povečuje v skladu s pravili iz drugega pododstavka člena 7(4) Uredbe (ES) št. 1051/2001.

(14)

V tržnem letu 2005/2006 je zajamčena nacionalna količina presežena tako v Španiji kot v Grčiji. Za tržno leto 2005/2006 je dejanska španska proizvodnja pod zajamčeno nacionalno količino, povečano za 113 000 ton. Posledično mora biti znižanje priporočene cene 50 % od odstotka prekoračitve v Španiji. V Grčiji je dejanska grška proizvodnja pod zajamčeno nacionalno količino, povečano za 356 000 ton. Posledično mora biti znižanje priporočene cene 50 % od odstotka prekoračitve v Grčiji.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za naravna vlakna –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2005/2006 je dejanska proizvodnja neprečiščenega bombaža določena na:

1 124 714 ton za Grčijo,

355 482 ton za Španijo,

440 ton za Portugalsko.

2.   Znesek, za katerega se zmanjša priporočena cena za tržno leto 2005/2006, je določen na:

23,280 EUR na 100 kg neprečiščenega bombaža za Grčijo,

22,748 EUR na 100 kg neprečiščenega bombaža za Španijo,

0 EUR na 100 kg neprečiščenega bombaža za Portugalsko.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  Protokol, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (UL L 148, 1.6.2001, str. 1).

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).