2.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 822/2006

z dne 1. junija 2006

o odprtju razpisnega postopka št. 57/2006 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti člena 33,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2) med drugim določa tudi podrobna pravila za odprodajo zalog alkohola, pridobljenega z destilacijo v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, ki ga imajo intervencijske agencije.

(2)

Potrebno je organizirati razpisne postopke v skladu s členom 80 Uredbe (ES) št. 1623/2000 za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe, katerih namen naj bo zmanjšati zaloge vinskega alkohola v Skupnosti in omogočiti izvedbo manjših industrijskih projektov in predelavo tega alkohola v blago, namenjeno za izvoz za industrijske uporabe. Vinski alkohol s poreklom iz Skupnosti, uskladiščen v državah članicah, je sestavljen iz količin, proizvedenih z destilacijo v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(3)

S 1. januarjem 1999 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za EUR (3) morajo biti prodajna cena in varščine izražene, plačila pa opravljena, v EUR.

(4)

V okviru zbiranja ponudb je treba določiti najnižje cene, opredeljene glede na končno uporabo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odpre se razpisni postopek št. 57/2006 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe. Zadevni alkohol je bil proizveden z destilacijo v skladu s členi 27 in 28 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in je pod upravo francoske intervencijske agencije.

Količina, dana v prodajo, je 100 000 hektolitrov alkohola z volumenskim deležem 100 % vol. Število kadi, kraji skladiščenja in količina alkohola v 100 volumskih odstotkih, vsebovanega v vsaki kadi, so podrobneje opredeljeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Prodaja se izvede v skladu s členi 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in členom 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 3

1.   Ponudbe se pošljejo intervencijski agenciji, pri kateri se nahaja zadevni alkohol:

Viniflhor-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

tel. (33-5) 57 55 20 00

teleks 57 20 25

faks (33-5) 57 55 20 59,

ali s priporočeno pošto na isti naslov.

2.   Ponudbe se pošljejo v zapečateni dvojni kuverti z naslednjo navedbo na notranji kuverti: „Ponudba v okviru postopka št. 57/2006 ES za nove industrijske uporabe“, zunanja kuverta pa mora biti naslovljena na zadevno intervencijsko agencijo.

3.   Ponudbe morajo prispeti na naslov intervencijske agencije najpozneje do 20. junija 2006, do 12.00 (po bruseljskem času).

4.   Vse ponudbe mora spremljati dokazilo o pologu razpisne varščine v višini 4 EUR na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.

Člen 4

Najnižje cene, ki se lahko ponudijo, so 11 EUR na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kvasa za peko; 33,5 EUR za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kemičnih proizvodov, ki spadajo pod amine in klorale za izvoz; 39,5 EUR za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kolonjske vode za izvoz; ter 14 EUR za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega za druge industrijske uporabe.

Člen 5

Formalnosti v zvezi z vzorčenjem so določene v členu 98 Uredbe (ES) št. 1623/2000. Cena vzorcev znaša 10 EUR za liter.

Intervencijska agencija zagotovi vse potrebne informacije o lastnostih alkohola, danega v prodajo.

Člen 6

Varščina za vestno izvajanje pogodbe je 30 EUR na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1820/2005 (UL L 293, 9.11.2005, str. 8).

(3)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA

RAZPIS št. 57/2006 ES ZA PRODAJO ALKOHOLA ZA NOVE INDUSTRIJSKE UPORABE

Kraj skladiščenja, količina in lastnosti alkohola, danega v javno prodajo

Država članica

Lokacija

Število kadi

Količina v hektolitrih alkohola z volumensk im deležem 100 % vol

Referenca: členi Uredbe (ES) št. 1493/1999

Vrsta alkohola

Vsebnost alkohola

(v % vol.)

FRANCIJA

Viniflhor-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 700

27

Surovi

+92

20

22 600

27

Surovi

+92

17

22 650

28

Surovi

+92

7

8 730

27

Surovi

+92

7bis

6 120

28

Surovi

+92

Viniflhor-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel,

BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

35

4 640

28

Surovi

+92

35

3 810

30

Surovi

+92

34

8 750

27

Surovi

+92

Skupaj

 

100 000