31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 793/2006

z dne 12. aprila 2006

o nekaterih podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (1) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju sprememb, ki jih uvaja Uredba (ES) št. 247/2006, in pridobljenih izkušenj je treba zaradi poenostavitve zakonodaje razveljaviti uredbe Komisije (EGS) št. 388/92 (2), (EGS) št. 2174/92 (3), (EGS) št. 2233/92 (4), (EGS) št. 2234/92 (5), (EGS) št. 2235/92 (6), (EGS) št. 2039/93 (7), (EGS) št. 2040/93 (8), (ES) št. 1418/96 (9), (ES) št. 2054/96 (10), (ES) št. 20/2002 (11), (ES) št. 1195/2002 (12), (ES) št. 43/2003 (13), (ES) št. 995/2003 (14), (ES) št. 14/2004 (15) in (ES) št. 188/2005 (16) ter jih nadomestiti z eno samo uredbo o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 247/2006.

(2)

Določiti je treba podrobna izvedbena pravila za pripravo in spremembo predhodnih bilanc preskrbe za proizvode, za katere lahko veljajo posebni režimi preskrbe.

(3)

Za nekatere kmetijske proizvode, ki so oproščeni uvoznih dajatev, je že potrebno uvozno dovoljenje. Zaradi upravne poenostavitve je treba uvozno dovoljenje uporabljati za podporo režimov o oprostitvi uvoznih dajatev.

(4)

Sprejeti je treba tudi dokument za podporo režimov o oprostitvi uvoznih dajatev za druge kmetijske proizvode, ki ne potrebujejo uvoznega dovoljenja. Za ta namen je treba uporabiti potrdilo o oprostitvi, sestavljeno na obrazcu za uvozno dovoljenje.

(5)

Določiti je treba podrobna pravila o določitvi zneska pomoči za preskrbo s proizvodi v skladu s posebnimi režimi preskrbe. Takšna pravila morajo upoštevati dodatne stroške dobave najbolj oddaljenim regijam zaradi oddaljenosti in otoške narave, ki pomenita breme, zaradi katerega so zelo prikrajšane. Da bi ohranili konkurenčnost proizvodov Skupnosti, je treba pri pomoči upoštevati tudi cene izvoza.

(6)

Sheme pomoči za proizvode Skupnosti je treba upravljati z uporabo dovoljenja, imenovanega „potrdilo o pomoči“, pri čemer se uporabi obrazec uvoznega dovoljenja.

(7)

Upravljanje posebnih režimov preskrbe zahteva podrobna pravila o izdaji potrdila o pomoči, ki odstopajo od običajnih pravil, ki se uporabljajo za uvozna dovoljenja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (17).

(8)

Upravljanje posebnih režimov preskrbe ima dva cilja: prvič, zagotoviti hitro izdajo dovoljenj in potrdil, zlasti z odpravo splošne obveze o predhodnem pologu varščine, ter hitro plačilo pomoči za dobavo proizvodov Skupnosti. Drugi cilj je zagotoviti nadzor in spremljanje delovanja ter zagotoviti upravnim organom instrumente, ki jih potrebujejo, da bi preverili, ali so cilji sheme izpolnjeni – ti so zlasti zagotoviti redno dobavo določenih kmetijskih proizvodov in kompenzirati učinke geografskega položaja najbolj oddaljenih regij, tako da zagotovijo, da se prednosti programa dejansko prenesejo naprej na ravni, kjer se proizvodi, namenjeni za končne uporabnike, dajo na trg.

(9)

Eden izmed teh instrumentov je registracija trgovcev, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v okviru posebnih režimov preskrbe. Registrirani trgovci so upravičeni do ugodnosti iz teh režimov, če spoštujejo obveznosti, določene v predpisih Skupnosti in nacionalnih predpisih. Prosilci morajo biti upravičeni do registracije, pod pogojem da izpolnjujejo določeno število objektivnih pogojev, prilagojenih potrebam za upravljanje režimov.

(10)

Podrobna pravila za upravljanje posebnih režimov preskrbe morajo zagotavljati, da v okviru količin, določenih v predhodnih bilancah preskrbe, registrirani trgovci pridobijo dovoljenje ali potrdilo za proizvode in količine, s katerimi se komercialno posluje, tako da predložijo dokumente, ki potrjujejo, da je delovanje pristno in zahtevek za izdajo dovoljenja ali potrdila ustrezen.

(11)

Med zahtevami za spremljanje poslov, ki so upravičeni do posebnih režimov preskrbe, je tudi zahteva, da mora biti obdobje veljavnosti dovoljenj in potrdil prilagojeno zahtevam zračnega ali morskega transporta, da se obvezno dokaže, da je bila dobava, za katero velja dovoljenje ali potrdilo, izvedena v kratkem času, in da se prepove prenos pravic in obveznosti, ki so dodeljene imetniku omenjenega dovoljenja.

(12)

Ugodnosti, odobrene v obliki oprostitve uvoznih dajatev in pomoči za proizvode Skupnosti, se morajo odražati v proizvodnih stroških in cenah, ki jih plačajo končni porabniki. Zato je potreben nadzor, da bi zagotovili, da se ugodnosti dejansko prenesejo naprej.

(13)

Uredba (ES) št. 247/2006 določa, da se proizvodov, ki so deležni ugodnosti v skladu s posebnimi režimi preskrbe, ne sme izvoziti v tretje države ali odpremiti v ostale države Skupnosti. Vendar navedena uredba predpisuje omejeno število odstopanj od tega načela, ki se razlikujejo glede na zadevne regije. Določiti je treba podrobna pravila o odobritvi in nadzoru teh odstopanj. Zlasti je primerno določiti količine predelanih proizvodov, ki se lahko tradicionalno izvozijo ali odpošljejo, ter količine proizvodov in namembne kraje za izvoz lokalno predelanih proizvodov, da se spodbudi lokalna trgovina.

(14)

Da bi zaščitili potrošnike in komercialne interese trgovcev, je treba najpozneje ob prvem trženju proizvode, ki niso primerne tržne kakovosti v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (18), izključiti iz posebnih režimov preskrbe in predvideti ustrezne ukrepe za primere, ko ta zahteva ni izpolnjena.

(15)

V okviru partnerskih postopkov, ki veljajo v najbolj oddaljenih regijah, morajo pristojni organi določiti podrobne upravne predpise, ki so potrebni za upravljanje in spremljanje posebnih režimov preskrbe. Poleg tega so za zagotovitev ustreznega spremljanja teh režimov potrebni predpisi o pregledih, ki jih je treba opraviti. Da se zagotovi nemoteno delovanje mehanizmov, ki se izvajajo, je treba opredeliti upravne kazni.

(16)

Da bi lahko ocenili, kako se izvajajo režimi, je treba od pristojnih organov zahtevati, da občasno poročajo Komisiji.

(17)

Za vsako shemo pomoči lokalni proizvodnji je treba določiti vsebino zahtevkov za pomoč in dokumente, ki jih je treba priložiti, da se oceni njihova upravičenost.

(18)

Če zahtevki za pomoč vsebujejo očitne napake, jih mora biti mogoče kadar koli popraviti.

(19)

Roke za vložitev in spremembo zahtevkov za pomoč je treba upoštevati, da se omogoči državnim upravam, da načrtujejo in učinkovito pregledajo točnost zahtevkov za pomoč za lokalno proizvodnjo. Treba je določiti časovne roke, po katerih se zahtevki več ne sprejemajo. Poleg tega se uporabi znižanje, ki spodbuja izvajalce, da spoštujejo roke.

(20)

Izvajalcem je treba dovoliti, da kadar koli v celoti ali delno umaknejo zahtevek za pomoč za lokalno proizvodnjo, pod pogojem da pristojni organi izvajalca še niso obvestili o napakah, ki jih vsebuje zahtevek, ali naznanili pregleda na kraju samem, ki razkriva napake v delu, ki ga zadeva umik.

(21)

Treba je učinkovito nadzirati izpolnjevanje določb iz shem pomoči, ki se jih upravlja v okviru integriranega sistema. V ta namen in da se doseže usklajena raven nadzora v vseh državah članicah, je treba podrobno določiti kriterije in tehnične postopke za izvajanje upravnih pregledov in pregledov na kraju samem. V ustreznih okoliščinah morajo države članice stremeti k usklajevanju različnih pregledov po tej uredbi s tistimi, ki jih zahtevajo druge določbe Komisije.

(22)

Treba je določiti najnižje število izvajalcev, pri katerih se opravi pregled na kraju samem po različnih shemah pomoči.

(23)

Vzorec za najnižje število pregledov na kraju samem se določi deloma na osnovi analize tveganja in deloma naključno. Treba je določiti glavne dejavnike, ki se upoštevajo pri analizi tveganja.

(24)

Kjer so ugotovljene večje nepravilnosti, se raven pregledov na kraju samem poveča v tekočem in naslednjem letu, da se doseže sprejemljiva raven zagotovila o pravilnosti zadevnih zahtevkov za pomoč.

(25)

Za učinkovite preglede na kraju samem morajo biti inšpektorji obveščeni o razlogih, zakaj so zadevni izvajalci izbrani za preglede na kraju samem. Države članice morajo hraniti evidenco o teh podatkih.

(26)

Da lahko državni organi in kateri koli pristojni organ Skupnosti sledijo izvedenim pregledom na kraju samem, je treba zapisovati podatke o pregledih v poročilo o pregledih. Izvajalec ali njegov predstavnik mora imeti priložnost, da poročilo podpiše. Vendar imajo v primeru pregledov z daljinskim zaznavanjem države članice možnost, da dajo poročilo v podpis samo v primeru, ko pregledi razkrijejo nepravilnosti. Ne glede na vrsto izvedenega pregleda na kraju samem izvajalec prejme izvod poročila, če so bile najdene nepravilnosti.

(27)

Za učinkovito zaščito finančnih interesov Skupnosti je treba sprejeti ustrezne ukrepe za boj proti nepravilnostim in goljufiji.

(28)

Znižanja in izključitve se določijo ob upoštevanju načela sorazmernosti ob upoštevanju posebnih težav v primerih višje sile ter izjemnih in naravnih okoliščin. Taka znižanja in izključitve se ocenijo v skladu s težo zagrešene nepravilnosti in se lahko stopnjujejo do popolne izključitve iz ene ali več shem pomoči za lokalno proizvodnjo za določeno obdobje.

(29)

Na splošno se znižanja in izključitve ne uporabijo v primeru, ko izvajalec predloži točne dejanske podatke ali drugače dokaže, da ni kršitve.

(30)

Izvajalci, ki kadar koli obvestijo pristojne državne organe o netočnih zahtevkih za pomoč, niso podvrženi znižanju ali izključitvam ne glede na razlog za netočnost, pod pogojem da zadevni pridelovalec ni bil obveščen o nameri, da bo pristojni organ izvedel pregled na kraju samem, in pod pogojem, da organ ni obvestil izvajalca o nepravilnostih v zahtevku. Isto velja za netočne podatke v računalniški bazi podatkov.

(31)

Kjer se različna znižanja uporabijo pri istem izvajalcu, se morajo uporabiti neodvisno eno od drugega. Poleg tega se morajo znižanja in izključitve, določeni v tej uredbi, uporabiti brez poseganja v druge kazni iz drugih določb v zakonodaji Skupnosti ali nacionalni zakonodaji.

(32)

Če izvajalec zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin ne more izpolniti obveznosti, predvidenih v podrobnih pravilih za izvajanje programov, ne izgubi upravičenosti do pomoči. Treba je določiti, katere okoliščine zlasti priznajo pristojni organi kot izjemne okoliščine.

(33)

Za zagotovitev enotne uporabe načela dobre vere po vsej Skupnosti pri povrnitvi neupravičenih zneskov je treba predpisati pogoje za uveljavljanje tega načela brez poseganja v obravnavanje zadevnih stroškov zaradi poravnave računov.

(34)

Določiti je treba podrobna pravila za uvedbo grafičnega znaka, da se zagotovi večje poznavanje in spodbudi poraba naravnih in predelanih kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so značilni za najbolj oddaljene regije Skupnosti.

(35)

Pogoje za uporabo grafičnega znaka, in sicer pripravo seznama naravnih in predelanih kmetijskih proizvodov, ki lahko nosijo zaščitni znak, ter opredelitev kakovostnih značilnosti, načinov proizvodnje, pakiranja in izdelave predelanih proizvodov morajo predlagati trgovinske organizacije v najbolj oddaljenih regijah. Navesti je treba, da se te zahteve lahko sprejmejo s sklicevanjem na obstoječe standarde v okviru predpisov Skupnosti, če takih standardov ni, pa na mednarodne standarde ali na tradicionalne načine gojenja in izdelave.

(36)

Da se na najboljši možni način uporabi ta posebni promocijski instrument, ki je na voljo proizvajalcem in izdelovalcem kakovostnih proizvodov, značilnih za najbolj oddaljene regije, in da bosta upravljanje in nadzor čim bolj enostavna in učinkovita, bi se morala pravica do uporabe grafičnega znaka dodeliti nosilcem dejavnosti, ki so neposredno odgovorni za proizvodnjo, pakiranje z namenom trženja in izdelave zadevnih proizvodov, ter ki imajo sedež v teh regijah in se zavežejo spoštovati določene obveznosti.

(37)

Pristojni organi v zadevnih regijah so odgovorni za sprejetje dodatnih upravnih določb, potrebnih za zagotavljanje pravilnega delovanja vzpostavljenih mehanizmov in spoštovanja teh obveznosti.

(38)

Treba je predvideti, da se Komisiji sporočajo potrebne informacije, ki ji bodo omogočale zagotavljanje čim bolj enotnih pogojev uporabe tega grafičnega znaka v različnih najbolj oddaljenih regijah.

(39)

V namene oprostitve plačila carine za uvoz tobaka na Kanarske otoke je treba določiti enoletno obdobje za izračun največje količine tobačnih izdelkov iz člena 22 Uredbe (ES) št. 247/2006 ter opredeliti izraz „lokalna proizvodnja tobačnih izdelkov“. Za zagotavljanje kar največje prožnosti je treba tudi dovoliti, da se celotna količina otrebljenega surovega tobaka uporabi pri uvozu drugih proizvodov ob upoštevanju koeficienta ekvivalentnosti, ki je odvisen od zahtev lokalne industrije.

(40)

Države članice praviloma sprejmejo vse dodatne ukrepe, da zagotovijo pravilno izvajanje te uredbe.

(41)

Po potrebi mora biti Komisija obveščena o vseh ukrepih držav članic za izvajanje shem pomoči, predvidenih v tej uredbi. Da se Komisiji omogoči učinkovit nadzor, ji države članice redno pošiljajo določene statistične podatke, povezane s shemami pomoči.

(42)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PREDMET IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 247/2006, zlasti kar zadeva programe o posebnem režimu preskrbe za najbolj oddaljene regije, o ukrepih v podporo lokalni proizvodnji v teh regijah in o spremljevalnih ukrepih.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„najbolj oddaljene regije“: regije iz člena 299(2) Pogodbe, pri čemer se vsak francoski čezmorski departma šteje kot ločena najbolj oddaljena regija;

(b)

„pristojni organi“: organi, ki jih za izvajanje te uredbe določi država članica, katere del je zadevna najbolj oddaljena regija;

(c)

„program“: splošni program iz člena 24 Uredbe (ES) št. 247/2006.

NASLOV II

POSEBNI REŽIM PRESKRBE

POGLAVJE I

Predhodne bilance preskrbe

Člen 3

Vsebina in sprememba predhodnih bilanc preskrbe

Predhodne bilance preskrbe iz člena 2 Uredbe (ES) št. 247/2006 navajajo količine, potrebne za izpolnjevanje zahtev glede preskrbe za vsako najbolj oddaljeno regijo vsako koledarsko leto. Lahko se jih spremeni v skladu s členom 49 te uredbe.

POGLAVJE II

Preskrba z uvozom iz tretjih držav

ODDELEK 1

Uvoz proizvodov, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje

Člen 4

Uvozno dovoljenje

1.   Proizvodi, za katere je treba predložiti uvozno dovoljenje, so oproščeni uvoznih dajatev, kot določa člen 3(1) Uredbe (ES) št. 247/2006, na podlagi predložitve tega dovoljenja.

2.   Uvozno dovoljenje se sestavi v skladu z vzorcem, določenim v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1291/2000.

3.   Oddelek 20 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in uvoznega dovoljenja vsebuje eno od navedb iz dela A Priloge I, pa tudi eno od navedb iz dela B Priloge I.

4.   V oddelku 12 uvoznega dovoljenja je naveden zadnji dan veljavnosti.

5.   Pristojni organi izdajo uvozno dovoljenje na prošnjo zainteresiranih oseb v mejah predhodnih bilanc preskrbe.

6.   Uvozne dajatve se zaračunajo na količine, ki presegajo tiste, navedene v uvoznem dovoljenju. Dovoljeno je 5-odstotno odstopanje, določeno v členu 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, pod pogojem da so plačane uvozne dajatve, ki se na to nanašajo.

ODDELEK 2

Uvoz proizvodov, za katere ni treba predložiti uvoznega dovoljenja

Člen 5

Potrdilo o oprostitvi

1.   Proizvodi, za katere ni treba predložiti uvoznega dovoljenja, so oproščeni uvoznih dajatev, kot predpisuje člen 3(1) Uredbe (ES) št. 247/2006, na podlagi predložitve potrdila o oprostitvi.

2.   Potrdilo o oprostitvi se sestavi na obrazcu uvoznega dovoljenja, določenem v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1291/2000.

Ob upoštevanju določb iz te uredbe se smiselno uporabljajo členi 8(5), 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 do 33 in 36 do 41 Uredbe (ES) št. 1291/2000.

3.   Na zgornji levi del potrdila se natisne ali odtisne žig ene od navedb iz dela C Priloge I.

4.   Oddelek 20 zahtevka za izdajo potrdila o oprostitvi in potrdila o oprostitvi vsebuje eno od navedb iz dela D Priloge I, pa tudi eno od navedb iz dela B Priloge I.

5.   V oddelku 12 potrdila o oprostitvi je naveden zadnji dan veljavnosti.

6.   Pristojni organi izdajo potrdilo o oprostitvi na prošnjo zadevnih oseb v mejah predhodnih bilanc preskrbe.

POGLAVJE III

Preskrba Skupnosti

Člen 6

Določitev in dodelitev pomoči

1.   Za uporabo člena 3(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 država članica v okviru programa določi znesek pomoči kot kompenzacije za oddaljenost, otoško lego in najbolj oddaljeno lokacijo, pri čemer upošteva:

(a)

kar zadeva posebne dodatne stroške prevoza: pretovarjanje zaradi dostave blaga zadevnim najbolj oddaljenim regijam;

(b)

kar zadeva posebne dodatne stroške pri lokalni predelavi: velikost trga, potrebo po zagotavljanju varnosti preskrbe in posebne zahteve glede kakovosti blaga v zadevnih najbolj oddaljenih regijah.

2.   Za dobavo proizvodov, ki so bili deležni ugodnosti v skladu s posebnimi režimi preskrbe v drugi najbolj oddaljeni regiji, se pomoč ne dodeli.

Za dobavo sladkorja C se pomoč ne dodeli.

Člen 7

Potrdilo o pomoči in izplačilo

1.   Pomoč se izplača ob predložitvi v celoti uporabljenega potrdila, ki se imenuje „potrdilo o pomoči“.

Predložitev potrdila o pomoči pri plačilnih organih je enakovredna zahtevku za pomoč in razen v primerih višje sile ali posebnih vremenskih razmer ga je treba predložiti v 30 dneh od datuma, ko se vračuna znesek potrdila o pomoči. Če se ta časovni rok zamudi, se pomoč za vsak dan zamude zmanjša za 5 %.

Pristojni organi izplačajo pomoč najpozneje v devetdesetih dneh po datumu predložitve uporabljenega potrdila pomoči, razen v enem od naslednjih primerov:

(a)

v primeru višje sile ali posebnih vremenskih razmer;

(b)

če se sproži upravna poizvedba o upravičenosti do pomoči; v takih primerih se pomoč izplača samo, če se prizna upravičenost do pomoči.

2.   Potrdilo o pomoči se sestavi na obrazcu uvoznega dovoljenja, določenem v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1291/2000.

Ob upoštevanju določb iz te uredbe se smiselno uporabljajo členi 8(5), 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 do 33 in 36 do 41 Uredbe (ES) št. 1291/2000.

3.   Na zgornji levi del potrdila se natisne ali odtisne žig ene od navedb iz dela E Priloge I.

Oddelka 7 in 8 potrdila se v celoti črtata.

4.   Oddelek 20 zahtevka za izdajo potrdila o pomoči in potrdila o pomoči vsebuje eno od navedb iz dela F Priloge I, pa tudi eno od navedb iz dela G Priloge I.

5.   V oddelku 12 potrdila o pomoči je naveden zadnji dan veljavnosti.

6.   Veljavni znesek pomoči je znesek na dan, ko se vloži zahtevek za izdajo potrdila o pomoči.

7.   Pristojni organi izdajo potrdilo o pomoči na prošnjo zainteresiranih oseb v mejah predhodnih bilanc preskrbe.

POGLAVJE IV

Skupne določbe

Člen 8

Prenos prednosti na končnega uporabnika

1.   V tem naslovu pomeni:

(a)

„prednost“ iz člena 3(4) Uredbe (ES) št. 247/2006: oprostitev carine ali pomoč Skupnosti, predpisani z navedeno uredbo;

(b)

„končni uporabnik“:

(i)

pri proizvodih za neposredno porabo: potrošnik;

(ii)

pri proizvodih za predelovalno ali pakirno industrijo, namenjenih za prehrano ljudi:

končni predelovalec ali oseba, ki izvaja pakiranje, za del pomoči, namenjen za kompenzacijo za oddaljenost, otoško lego in najbolj oddaljeno lokacijo,

potrošnik za dodatni del pomoči, namenjene za upoštevanje izvoznih cen;

(iii)

pri proizvodih za predelovalno ali pakirno industrijo, namenjenih za krmo živali, in proizvodih, namenjenih za uporabo kot kmetijski vložki: kmet.

2.   Pristojni organi sprejmejo ustrezne ukrepe, da preverijo, ali se ugodnosti dejansko prenesejo na končnega uporabnika. Pri tem lahko ocenijo trgovske marže in cene različnih zadevnih trgovcev.

Komisijo se obvesti o ukrepih iz prvega pododstavka in zlasti o nadzornih točkah, s katerimi se ugotovi prenos pomoči, in o vseh morebitnih spremembah, in sicer v okviru poročila, predvidenega v členu 48.

Člen 9

Register trgovcev

1.   Uvozna dovoljenja, potrdila o oprostitvi in o pomoči se izdajo samo trgovcem, ki so vpisani v register, ki ga vodijo pristojni organi (v nadaljevanju „register“).

2.   Vsak trgovec s sedežem v Skupnosti lahko zaprosi za vpis v ta register.

Za vpis v ta register veljajo naslednje zahteve:

(a)

trgovci morajo imeti sredstva, strukture in pravna dovoljenja, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zlasti pa morajo ravnati v skladu z obveznostmi, ki jim jih naložijo organi glede poslovnega računovodstva in obdavčitve;

(b)

trgovci morajo biti sposobni zagotoviti izvajanje svojih dejavnosti v zadevnih najbolj oddaljenih regijah;

(c)

v okviru posebnega režima preskrbe za zadevne najbolj oddaljene regije in v skladu s cilji tega režima se trgovci obvežejo, da:

(i)

bodo pristojnim organom na njihovo zahtevo posredovali vse relevantne informacije o svojih komercialnih dejavnostih, zlasti glede cen in profitnih marž, ki jih zaračunavajo;

(ii)

bodo poslovali izključno v svojem imenu in za svoj račun;

(iii)

bodo predložili zahtevke za izdajo potrdil in dovoljenj, ki bodo ustrezni njihovi dejanski sposobnosti za prodajo zadevnih proizvodov, pri čemer to sposobnost dokažejo s sklicevanjem na objektivne dejavnike;

(iv)

ne bodo ravnali na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil umetni primanjkljaj proizvodov, in da ne bodo tržili proizvodov, ki so na voljo, po neobičajno nizkih cenah;

(v)

bodo, kot zahtevajo pristojni organi, zagotovili, da se pri prodaji kmetijskih proizvodov v zadevnih najbolj oddaljenih regijah prednosti prenesejo na končnega uporabnika.

3.   V zahtevku za vpis v register ali naknadno mora trgovec, ki namerava odpremiti ali izvoziti nepredelane ali pakirane proizvode v skladu s členom 16, navesti, da namerava izvajati to dejavnost, in po potrebi podati lokacijo obrata za pakiranje.

4.   Ob predložitvi zahtevka za vpis v register ali naknadno mora predelovalec, ki namerava izvažati ali odpremiti predelane proizvode v skladu s členoma 16 in 17, navesti, da namerava izvajati to dejavnost, in podati lokacijo predelovalnega obrata ter po potrebi predložiti sumarične spiske predelanih proizvodov.

Člen 10

Dokumenti, ki jih morajo predložiti trgovci, ter veljavnost potrdil in dovoljenj

1.   Ob upoštevanju členov 4(5), 5(6), 7(7), 14 in 15 pristojni organi sprejmejo zahtevek za izdajo uvoznih dovoljenj, potrdila o oprostitvi ali potrdila o pomoči, ki ga predloži trgovec za vsako pošiljko, če je priložen original ali potrjena kopija računa za nakup ter original ali potrjena kopija naslednjih dokumentov:

(a)

ladijske nakladnice ali letalskega tovornega lista;

(b)

potrdilo o poreklu za proizvode, ki izvirajo iz tretjih držav, ali dokument T2L ali T2LF za proizvode, ki izvirajo iz Skupnosti, v skladu s pogoji iz člena 315(1) in (2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (19).

Račun za nakup, ladijska nakladnica ali letalski tovorni list se mora glasiti na ime vlagatelja zahtevka.

2.   Obdobje veljavnosti dovoljenj in potrdil se določi na podlagi časa transporta. Čas transporta lahko pristojni organ v posebnih primerih podaljša, ko nanj vplivajo hude in nepredvidljive težave, vendar ne sme trajati dlje kot dva meseca od datuma izdaje dovoljenja ali potrdila.

Člen 11

Predložitev dovoljenj in potrdil ter blaga in neprenosljivost dovoljenj in potrdil

1.   Za proizvode, ki so predmet posebnih režimov preskrbe, je treba uvozna dovoljenja ter potrdila o oprostitvi in o pomoči predložiti carinskim organom, da bi carinske formalnosti zaključili najkasneje v 15 delovnih dneh od datuma odobritve raztovarjanja blaga. Pristojni organi lahko navedeni maksimalni čas skrajšajo.

Pri proizvodih, ki so bili v Azore, Madeiro in na Kanarske otoke uvoženi po postopku aktivnega oplemenitenja ali za carinsko skladiščenje ter tam naknadno sproščeni v prost promet, začne maksimalni čas 15 dni teči od datuma, ko se vloži zahtevek za izdajo dovoljenj ali potrdil iz prvega pododstavka.

2.   Blago mora biti predloženo v razsutem stanju ali v ločenih serijah glede na predloženo dovoljenje ali potrdilo.

Dovoljenja in potrdila se uporabijo za en sam postopek, šele ko so carinske formalnosti zaključene.

3.   Dovoljenja in potrdila niso prenosljiva.

Člen 12

Kakovost proizvodov

Samo proizvodi primerne tržne kakovosti v smislu člena 21(1) Uredbe (ES) št. 800/1999 lahko izpolnjujejo pogoje za posebne režime preskrbe.

Skladnost proizvodov z zahtevami, določenimi v prvem pododstavku, se preuči najkasneje ob njihovem prvem trženju v skladu s standardi ali praksami, ki veljajo v Skupnosti.

Kadar se za proizvod ugotovi, da ne izpolnjuje zahtev, določenih v prvem pododstavku, se upravičenost, ki izhaja iz posebnih režimov preskrbe, prekliče, enaka količina pa se ponovno pripiše predhodnim bilancam preskrbe. Če je bila pomoč dodeljena v skladu s členom 7, se povrne. Če je bil uvoz v skladu s členoma 4 in 5, se plačajo uvozne dajatve, razen če zadevne osebe predložijo dokaz, da so bili proizvodi ponovno izvoženi ali uničeni.

Člen 13

Predložitev varščine

Pri vložitvi zahtevka za izdajo uvoznih dovoljenj ali potrdil o oprostitvi ali o pomoči se ne zahteva polog varščine.

Vendar pristojni organi lahko v posebnih primerih in v tolikšni meri, kot je to potrebno za zagotovitev primernega izvajanja te uredbe, zahtevajo polog varščine v znesku, ki je enak dodeljeni prednosti. V takšnih primerih se uporabi člen 35(1) in (4) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Člen 14

Znatno povečanje števila zahtevkov za izdajo dovoljenj in potrdil

1.   Če država izvajanja predhodnih bilanc preskrbe navede znatno povečanje števila zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj, potrdil o oprostitvi ali o pomoči za določen proizvod, ki bi lahko ogrozilo dosego enega ali več ciljev posebnih režimov preskrbe, država članica sprejme vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila preskrbo z osnovnimi proizvodi zadevne najbolj oddaljene regije, upoštevajoč razpoložljivo preskrbo in zahteve prednostnih sektorjev.

2.   Če je izdaja dovoljenj in potrdil omejena, pristojni organi število vseh nerešenih zahtevkov zmanjšajo glede na enotni odstotek.

3.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata po posvetu s pristojnimi organi.

Člen 15

Določanje maksimalne količine na zahtevek za izdajo dovoljenja ali potrdila

V kolikor je absolutno potrebno, da bi se izognili motnjam na trgu v zadevni najbolj oddaljeni regiji ali špekuliranju, ki bi lahko vplivalo na nemoteno delovanje posebnih režimov preskrbe, lahko pristojni organi določijo maksimalno količino na zahtevek za izdajo dovoljenja ali potrdila.

Pristojni organi Komisijo nemudoma obvestijo o primerih, ko se uporabi ta člen.

POGLAVJE V

Izvoz in odprema

Člen 16

Izvozni in odpremni pogoji

1.   Za izvoz in odpremo nepredelanih proizvodov, za katere je veljal poseben režim preskrbe, ali za pakirane ali predelane proizvode, ki vsebujejo proizvode, za katere je veljal poseben režim preskrbe, veljajo zahteve iz odstavkov 2 do 6.

2.   Za izvožene proizvode vsebuje oddelek 44 izvozne deklaracije eno od navedb iz dela H Priloge I.

3.   Količine proizvodov, ki so oproščeni uvoznih dajatev in izvoženi, se ponovno pripišejo predhodni bilanci preskrbe.

Ti proizvodi ne morejo biti upravičeni do izvoznega nadomestila.

4.   Količine proizvodov, ki so oproščeni uvoznih dajatev in odpremljeni, se ponovno pripišejo predhodni bilanci preskrbe, pošiljatelj pa najpozneje ob odpremi plača znesek uvoznih dajatev erga omnes, ki se jih uporablja na dan uvoza.

Teh proizvodov se ne sme odpremiti, dokler plačilo iz prvega pododstavka ni bilo izvršeno.

V primeru, da dejansko ni mogoče ugotoviti dneva uvoza, se proizvode šteje za uvožene z dnem, ko se uporabi najvišje uvozne dajatve erga omnes v obdobju šestih mesecev pred dnevom odpreme.

5.   Količine proizvodov, ki jim je bila dodeljena pomoč in ki so izvoženi ali odpremljeni, se ponovno pripišejo predhodni bilanci preskrbe in dodeljeno pomoč izvoznik ali pošiljatelj povrne najpozneje ob izvozu ali odpremi.

Teh proizvodov se ne sme odpremiti ali izvoziti, dokler povračilo, omenjeno v prvem pododstavku, ni bilo izvršeno.

V primeru, da dejansko ni mogoče ugotoviti zneska dodeljene pomoči, se šteje, da so proizvodi prejeli najvišjo pomoč, ki jo za te proizvode določi Skupnost v obdobju šestih mesecev pred predložitvijo zahtevka za izvoz ali odpremo.

Ti proizvodi so lahko upravičeni do izvoznega nadomestila, če so izpolnjeni pogoji, predvideni za njegovo dodelitev.

6.   Pristojni organi dovolijo izvoz ali odpremo količin predelanih proizvodov, razen tistih iz odstavkov 3, 4 in 5 tega člena in člena 18, samo če predelovalec ali izvoznik potrdi, da zadevni proizvodi ne vsebujejo surovin, uvoženih ali uvedenih v skladu s posebnim režimom preskrbe.

Pristojni organi dovolijo ponovni izvoz ali ponovno odpremo nepredelanih ali pakiranih proizvodov, razen tistih iz odstavkov 3, 4 in 5 tega člena, samo če izvoznik potrdi, da za te proizvode ni bil izkoriščen posebni režim preskrbe.

Pristojni organi izvedejo ustrezne preglede, da bi zagotovili točnost potrditev iz prvega in drugega pododstavka, in po potrebi izterjajo prednost.

Člen 17

Izvozno dovoljenje in znatno povečanje izvozov

1.   Za izvoz naslednjih proizvodov ni treba predložiti izvoznega dovoljenja:

(a)

proizvodi iz člena 16(3);

(b)

proizvodi iz člena 16(5), ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev izvoznega nadomestila.

2.   Če obstaja tveganje, da bi znatno povečanje izvozov proizvodov iz člena 16(1) lahko ogrozilo redno preskrbo najbolj oddaljenih regij, lahko pristojni organi omejijo količine, tako da zagotovijo, da so zadovoljene prednostne potrebe zadevnih sektorjev. Ta omejitev količine se uporablja na nediskriminatoren način.

Člen 18

Tradicionalni izvozi, izvozi v okviru regionalne trgovine in tradicionalne odpreme predelanih proizvodov

1.   Predelovalec, ki je v skladu s členom 9(4) izjavil, da namerava v okviru tradicionalnih trgovinskih tokov ali regionalne trgovine izvažati ali v okviru tradicionalnih trgovinskih tokov iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 odpremiti predelane proizvode, ki vsebujejo surovine, za katere veljajo posebni režimi preskrbe, lahko to naredi v okviru letnih omejitev količin, navedenih v Prilogah II do V. Pristojni organi izdajo potrebna dovoljenja, da bi zagotovili, da letne količine niso presežene.

„Regionalna trgovina“ pomeni trgovino, ki se izvrši iz vsakega francoskega čezmorskega departmaja, Azorov in Madeire ter Kanarskih otokov v tretje države iz Priloge VI.

Za izvoze v okviru regionalne trgovine mora izvoznik pristojnim organom predložiti dokumente iz člena 16 Uredbe (ES) št. 800/1999 do roka iz člena 49 navedene uredbe. Če se ti dokumenti ne predložijo pravočasno, pristojni organi zahtevajo vračilo ugodnosti, dodeljenih v skladu s posebnim režimom preskrbe.

Za proizvode, dostavljene v francoske čezmorske departmaje, na Azore in Madeiro ali na Kanarske otoke, ki so bili deležni ugodnosti v skladu s posebnim režimom preskrbe in ki se uporabljajo za preskrbo ladij in letal, se šteje, da so bili porabljeni lokalno.

2.   Predelava, ki lahko povzroči tradicionalni izvoz ali regionalni trgovinski izvoz ali tradicionalno odpremo v skladu z odstavkom 1, mora smiselno izpolnjevati predelovalne pogoje, ki se uporabljajo v režimih o uvozu blaga po postopku aktivnega oplemenitenja in postopku za predelavo pod carinskim nadzorom, opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 (20) in Uredbi (EGS) št. 2454/93, z izjemo vseh običajnih ravnanj.

3.   Za izvoz proizvodov iz tega člena ni treba predložiti izvoznega dovoljenja.

4.   Za izvožene izdelke iz tega člena vsebuje oddelek 44 izvozne deklaracije eno od navedb iz dela I Priloge I.

POGLAVJE VI

Pregledi in kazni

Člen 19

Pregledi

1.   Upravni pregledi glede uvoza, uvedbe, izvoza in odpreme kmetijskih proizvodov so izčrpni in obsegajo predvsem navzkrižne preglede z dokumenti iz člena 10(1).

2.   Fizični pregledi v zadevni najbolj oddaljeni regiji glede uvoza, uvedbe, izvoza, odpreme, odpreme in izvoza kmetijskih proizvodov se izvedejo na reprezentativnem vzorcu, ki predstavlja vsaj 5 % dovoljenj in potrdil, predloženih v skladu s členom 11.

Fizični pregledi se smiselno izvajajo v skladu s postopki, določenimi v Uredbi Sveta (EGS) št. 386/90 (21).

V posebnih primerih lahko Komisija zahteva, da se fizični pregledi izvedejo na podlagi drugih odstotkov.

Člen 20

Kazni

1.   Če trgovec ne izpolni obveznosti iz člena 9, razen v primerih višje sile ali posebnih vremenskih razmer in brez poseganja v kazni, veljavne v skladu z nacionalno zakonodajo, pristojni organi:

(a)

zahtevajo povrnitev prednosti, dodeljenih imetniku uvoznega dovoljenja, potrdila o oprostitvi ali o pomoči;

(b)

začasno prekličejo ali razveljavijo registracijo, odvisno od resnosti kršitve.

Prednost iz točke (a) je enaka znesku oprostitve uvoznih dajatev ali znesku pomoči, določenemu v skladu s členom 16(4) in (5).

2.   Razen v primerih višje sile ali posebnih vremenskih razmer imetniki dovoljenja ali potrdila, ki ne izvajajo načrtovanega uvoza ali uvedbe, šestdeset dni po poteku dovoljenja ali potrdila niso upravičeni do vložitve zahtevka za izdajo dovoljenja ali potrdila. Po obdobju prekinitve je naknadna izdaja dovoljenj ali potrdil odvisna od pologa varščine v enakem znesku kot prednost, dodeljena v obdobju, ki ga določijo pristojni organi.

3.   Pristojni organi sprejmejo potrebne ukrepe za ponovno uporabo katerih koli količin proizvodov, ki so razpoložljive zaradi neizpolnitve, delne izpolnitve ali razveljavitve izdanih dovoljenj in potrdil ali povrnitve dodeljenih prednosti.

POGLAVJE VII

Nacionalne določbe

Člen 21

Nacionalni predpisi za upravljanje in spremljanje

Pristojni organi sprejmejo dodatne predpise, potrebne za upravljanje in spremljanje posebnih režimov preskrbe v realnem času.

Komisijo obvestijo o kakršnih koli ukrepih, ki jih nameravajo izvesti v skladu s prvim pododstavkom, preden ti ukrepi začnejo veljati.

NASLOV III

UKREPI V KORIST LOKALNE PROIZVODNJE

POGLAVJE I

Trženje zunaj proizvodne regije

Člen 22

Znesek pomoči

1.   Znesek pomoči, dodeljen v skladu z naslovom III Uredbe (ES) št. 247/2006 za trženje proizvodov iz najbolj oddaljenih regij v ostalih delih Skupnosti ne sme preseči 10 % vrednosti tržne proizvodnje, dostavljene v namembno cono in določene v skladu z odstavkom 2.

Takšna omejitev se zviša na 13 % tržne proizvodnje, kadar je pogodbenik za proizvajalca skupina, združenje ali organizacija proizvajalcev.

2.   Za določitev zneska pomoči se oceni vrednost tržne proizvodnje, dostavljene v namembno cono, na osnovi letne pogodbe, če obstaja, določenih dokumentov o prevozu in drugih spremnih listin, ki upravičujejo zahtevke za plačilo.

Vrednost upoštevane tržne proizvodnje je enaka dostavi v prvo razkladalno pristanišče ali letališče.

Pristojni organi lahko za določitev zneska pomoči zahtevajo kateri koli podatek ali dodatno spremno listino

3.   Pogoje dodelitve pomoči, proizvode in zadevne količine se določi v odobrenih programih v skladu s členom 24(2) Uredbe (ES) št. 247/2006.

Člen 23

Paradižnik

Za paradižnike s Kanarskih otokov, ki spadajo pod tarifno oznako KN 0702 00, je znesek pomoči v skladu z naslovom III Uredbe (ES) št. 247/2006 3,6 EUR/100 kg do meje 250 000 ton na leto.

Člen 24

Riž

Največja možna količina riža, pridelanega v Francoski Gvajani, za katero se lahko dodeli pomoč za trženje na otokih Guadeloupe in Martinik ter v drugih delih Skupnosti v skladu z naslovom III Uredbe (ES) št. 247/2006, ne sme preseči 12 000 ton na leto ekvivalenta brušenega riža.

Za trženje v drugih delih Skupnosti zunaj otokov Guadeloupe in Martinik ta količina ne sme preseči 4 000 ton na leto.

POGLAVJE II

Zahtevki za pomoč

Člen 25

Vložitev zahtevkov

Zahtevki za pomoč v koledarskem letu se vložijo pri uradu, ki ga določijo pristojni organi držav članic, v skladu z vzorci, ki jih določijo pristojni organi, in v obdobjih, ki so jih ti določili. Ta obdobja se določijo tako, da časovno omogočajo potrebne preglede na kraju samem in ne morejo segati dlje od 28. februarja naslednjega koledarskega leta.

Člen 26

Popravljanje očitnih napak

Zahtevek za pomoč se lahko spremeni kadar koli po vložitvi v primerih, ki jih pristojni organi prepoznajo kot očitne napake.

Člen 27

Pozna vložitev zahtevkov

Razen v primerih višje sile in izjemnih okoliščin vložitev zahtevkov za pomoči po roku, določenem v skladu s členom 25, povzroči 1 % znižanje na delovni dan v zneskih, do katerih bi bil izvajalec upravičen, če bi zahtevek za pomoč vložil v roku. V primeru zamude za več kot 25 koledarskih dni se zahtevek ne sprejme.

Člen 28

Umik zahtevkov za pomoč

1.   Zahtevek za pomoč se lahko v celoti ali delno umakne kadar koli.

Vendar v primerih, ko so pristojni organi že obvestili izvajalca o nepravilnostih v zahtevku za pomoč ali o nameravanem pregledu na kraju samem in ta pregled razkrije nepravilnosti, se ne dovolijo umiki tistih delov zahtevka za pomoč, ki so povezani z nepravilnostmi.

2.   Umiki iz odstavka 1 postavijo vlagatelja na položaj pred vložitvijo zahtevka za pomoč ali dela zadevnega zahtevka za pomoč.

Člen 29

Plačilo pomoči

Po pregledu zahtevkov za pomoč in spremnih listin ter določitvi njihovega zneska na podlagi programov Skupnosti za podporo iz člena 9 Uredbe (ES) št. 247/2006 pristojni organi izplačajo pomoč za določeno koledarsko leto:

za pomoč iz posebnega režima preskrbe skozi vse leto,

za neposredna plačila v skladu s členom 28 Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 (22),

za druga plačila v obdobju med 16. oktobrom tekočega leta in 30. junijem naslednjega leta.

POGLAVJE III

Pregledi

Člen 30

Splošna načela

Preverjanja se izvajajo z upravnimi pregledi ali pregledi na kraju samem.

Upravni pregledi so izčrpni in vključujejo navzkrižne preglede, med drugim tudi s podatki integriranega upravnega in nadzornega sistema, določenega v poglavju 4 naslova II Uredbe (ES) št. 1782/2003.

Na osnovi analize tveganja v skladu s členom 32(1) te uredbe pristojni organi izvedejo preglede na kraju samem z vzorčenjem vsaj 5 % zahtevkov za pomoč. Vzorec mora zajemati tudi vsaj 5 % količin, na katere se nanaša pomoč.

V ustreznih primerih države članice uporabijo integrirani upravni in nadzorni sistem.

Člen 31

Pregledi na kraju samem

1.   Pregledi na kraju samem so nenapovedani. Lahko pa se o najnujnejšem obvesti vnaprej, če s tem ni ogrožen namen pregleda. Obvestilo ne sme biti dano več kot 48 ur vnaprej, razen v ustrezno utemeljenih primerih.

2.   Kjer je to ustrezno, se pregledi na kraju samem, predvideni v tem naslovu, izvajajo hkrati z ostalimi pregledi iz zakonodaje Skupnosti.

3.   Zadevni zahtevek ali zahtevki se zavrnejo, če izvajalci ali njihovi predstavniki preprečijo izvajanje pregledov na kraju samem.

Člen 32

Izbor izvajalcev, ki se pregledajo na kraju samem

1.   Izvajalce pristojni organi izberejo za preglede na kraju samem na osnovi analize tveganja in reprezentativnosti vloženih zahtevkov za pomoč. Analiza tveganja upošteva:

(a)

znesek navedene pomoči;

(b)

število enot rabe ali poljin, površino in število živali, zajetih v zahtevkih, ali proizvedeno, prepeljano, predelano ali trženo količino;

(c)

spremembo od prejšnjega leta;

(d)

rezultate pregledov iz preteklih let;

(e)

druge parametre, ki jih določijo države članice.

Element reprezentativnosti dosežejo države članice z naključno izbiro med 20 % in 25 % najnižjega števila izvajalcev s pregledi na kraju samem.

2.   Pristojni organ hrani evidenco o razlogih za izbiro vsakega pridelovalca za pregled na kraju samem. Inšpektor, ki izvaja pregled na kraju samem, je o teh razlogih obveščen pred začetkom pregleda.

Člen 33

Poročilo o pregledu

1.   Vsak pregled na kraju samem se opiše v poročilu o pregledu, ki vsebuje podrobnosti o izvedenem pregledu. Poročilo zlasti vsebuje:

(a)

sheme pomoči in pregledane zahtevke;

(b)

prisotne osebe;

(c)

pregledane in izmerjene enote rabe ali poljine ter rezultate meritev za izmerjeno enoto rabe ali poljino in uporabljene merilne metode;

(d)

število in vrsto ugotovljenih živali, in po potrebi, ušesne številke, vpise v register in v računalniško zbirko podatkov o govedu ter pregledane spremne listine, rezultate pregledov in, po potrebi, posebne opombe glede posameznih živali ali njihovih identifikacijskih številk;

(e)

proizvedene, prepeljane, predelane ali tržene količine, ki so zajete v pregled;

(f)

podatek, ali je bil pridelovalec obveščen o obisku in, če je bil, koliko časa prej;

(g)

druge izvedene nadzorne ukrepe.

2.   Izvajalci ali njihovi predstavniki imajo priložnost za podpis poročila, da potrdijo svojo prisotnost pri pregledu in dodajo svoja opažanja. Če so najdene nepravilnosti, izvajalec prejme kopijo nadzornega poročila.

Kjer so pregledi na kraju samem izvedeni z daljinskim zaznavanjem, lahko države članice odločijo, da izvajalcem ali njihovim predstavnikom ne ponudijo možnosti za podpis nadzornega poročila, če med pregledom z daljinskim zaznavanjem niso bile odkrite nepravilnosti.

POGLAVJE IV

Znižanja in izključitve ter neupravičena plačila

Člen 34

Znižanja in izključitve

V primeru razlike med podatki, prijavljenimi v okviru zahtevkov za pomoč, in ugotovitvami pregledov iz poglavja III, država članica uporabi znižanja in izključitve pomoči. Takšna znižanja in izključitve morajo biti dejanski, sorazmerni in odvračilni.

Člen 35

Izjeme pri uporabi znižanj in izključitev

1.   Znižanja in izključitve iz člena 34 ne veljajo v primerih, kjer upravičenci vložijo dejansko pravilne podatke ali drugače izkažejo, da ni kršitve.

2.   Znižanja in izključitve ne veljajo za tiste dele zahtevka za pomoč, o katerih upravičenec pisno obvesti pristojni organ, da so nepravilni ali so postali nepravilni po vložitvi zahtevka, pod pogojem da pristojni organ ni obvestil upravičenca o svoji nameri o izvedbi pregleda na kraju samem ali o nepravilnostih v zahtevku.

Na osnovi podatkov, ki jih upravičenci vložijo v skladu s prvim pododstavkom, se zahtevek za pomoč prilagodi tako, da odraža dejansko stanje.

Člen 36

Povračilo neupravičenih plačil in kazen

1.   Če pride do neupravičenega plačila, se smiselno uporabi člen 73 Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 (23).

2.   Kjer je prišlo do neupravičenega plačila zaradi napačne izjave, napačne listine ali resne malomarnosti upravičenca, je izrečena kazen enaka znesku neupravičenega plačila z obrestmi, izračunanimi v skladu s členom 73(3) Uredbe (ES) št. 796/2004.

Člen 37

Višja sila in izjemne okoliščine

Pristojni organ se v skladu s členom 72 Uredbe (ES) št. 796/2004 obvesti o primerih višje sile ali izjemnih okoliščin v smislu člena 40(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

NASLOV IV

SPREMLJEVALNI UKREPI

POGLAVJE I

Grafični znak

Člen 38

Uporaba grafičnega znaka

1.   Grafični znak, ki ga predvideva člen 14 Uredbe (ES) št. 247/2006, se uporablja samo z namenom večje osveščenosti ter porabe naravnih in predelanih kmetijskih proizvodov, značilnih za najbolj oddaljene regije, ki ustrezajo zahtevam, določenim na pobudo trgovinskih organizacij, ki predstavljajo nosilce dejavnosti teh regij.

Grafični znak sestavlja znak iz Priloge VII k tej uredbi.

2.   Zahteve iz prvega pododstavka odstavka 1 se nanašajo na standarde kakovosti, so skladne s tehnikami gojenja, proizvodnje in izdelave ter s standardi predstavitve in pakiranja.

Te zahteve se opredelijo s sklicevanjem na predpise Skupnosti ali, če teh ni, na mednarodne standarde, po potrebi pa se sprejmejo posebej za proizvode iz najbolj oddaljenih regij na predlog predstavniških trgovinskih organizacij.

Člen 39

Pravica do uporabe grafičnega znaka

1.   Pristojni organi v državah članicah proizvodnje ali organi, ki dobijo njihovo pooblastilo, za vsak proizvod, za katerega so sprejete zahteve iz člena 38, odvisno od vrste proizvoda, podelijo nosilcem dejavnosti iz ene od spodaj naštetih skupin pravico do uporabe grafičnega znaka:

(a)

posamezni proizvajalci ali združenja ali skupine proizvajalcev;

(b)

trgovci, ki pakirajo proizvode z namenom trženja;

(c)

izdelovalci predelanih proizvodov, ki so ustanovljeni na ozemlju njihove oddaljene regije.

2.   Pravica iz odstavka 1 se dodeli z izdajo odobritve za eno ali več tržnih let.

Člen 40

Odobritev

1.   Odobritev, predvidena v členu 39(2), se na njihovo zahtevo izda nosilcem dejavnosti iz odstavka 1 navedenega člena, ki imajo na razpolago, kadar je to potrebno, tehnične obrate ali opremo, potrebno za proizvodnjo ali izdelavo zadevnega proizvoda v skladu z zahtevami iz člena 38, in ki se zavežejo:

(a)

da bodo, odvisno od okoliščin, proizvajali, pakirali ali izdelovali proizvode, ki ustrezajo navedenim zahtevam;

(b)

da bodo vodili računovodstvo, ki bo omogočalo nadzor predvsem proizvodnje, pakiranja ali izdelave proizvoda, ki izpolnjuje pogoje za grafični znak;

(c)

da bodo spoštovali vse preglede in preverjanja, ki jih zahtevajo pristojni organi.

2.   Odobritev se prekliče, kadar pristojni organ ugotovi, da odobreni nosilec dejavnosti ni izpolnil zahtev v zvezi s proizvodom ali obveznosti v zvezi s prevzetimi obvezami iz odstavka 1. Preklic odobritve je začasen ali trajen, odvisno od resnosti ugotovljene neskladnosti.

Člen 41

Nadzor nad pogoji za uporabo grafičnega znaka

Pristojni organi v rednih časovnih obdobjih preverjajo upoštevanje pogojev za uporabo grafičnega znaka in obvez iz člena 40 s strani odobrenih nosilcev dejavnosti.

Pristojni organi lahko izvajanje teh pregledov prenesejo na organe, usposobljene za ta namen, ki ponujajo zahtevane tehnične zmogljivosti in nepristranskost. V takih primerih ti organi pristojnim organom redno poročajo o izvedenih nadzornih nalogah.

Člen 42

Nacionalni ukrepi

1.   Pristojni organi sprejmejo vse dodatne upravne ukrepe, potrebne za upravljanje ureditve z grafičnim znakom. Ti ukrepi lahko določajo predvsem obračunavanje pristojbine odobrenim nosilcem dejavnosti za tiskanje grafičnega znaka in kritje upravnih stroškov ter stroškov pregledov.

2.   Pristojni organi takoj obvestijo Komisijo o službah ali po potrebi organih, pooblaščenih za izdajo odobritve iz člena 39(2) in za izvajanje pregledov, ki jih zahteva uporaba tega poglavja. Preden se jih sprejme prav tako obvestijo o osnutkih dodatnih ukrepov iz poglavja 1 tega člena v obdobju treh mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 43

Zloraba in oglaševanje grafičnega znaka

Države članice uporabljajo ustrezne obstoječe nacionalne predpise, da preprečijo in, kadar je potrebno, kaznujejo zlorabo grafičnega znaka, ali sprejmejo v ta namen potrebne ukrepe. O veljavnih ukrepih obvestijo Komisijo v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.

Države članice zagotovijo ustrezno oglaševanje grafičnega znaka in proizvodov, za katere se ta lahko uporablja.

Člen 44

Pogoji za reprodukcijo in uporabo

Grafični znak se reproducira in uporablja v skladu s tehničnimi predpisi iz Priloge VII.

POGLAVJE II

Uvoz tobaka na Kanarske otoke

Člen 45

Podrobna pravila o oprostitvi carin za tobak

1.   Letno obdobje za izračun največje letne količine iz člena 22(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 poteka od 1. januarja posameznega leta do 31. decembra istega leta.

2.   Za namene uporabe člena 22 Uredbe (ES) št. 247/2006 je „lokalna proizvodnja tobačnih izdelkov“ katera koli dejavnost, opravljena na Kanarskih otokih, za predelavo proizvodov, navedenih v Prilogi VIII k tej uredbi, v izdelke, namenjene za kajenje.

3.   Količine surovega tobaka in tobačnih polizdelkov iz člena 22(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 so preračunane v količine otrebljenega surovega tobaka na podlagi koeficientov ekvivalentnosti, navedenih v Prilogi VIII k tej uredbi.

Člen 46

Pogoji za oprostitev

1.   Uvoz proizvodov iz Priloge VIII je pogojen s predložitvijo potrdila o oprostitvi. Oddelek 20 zahtevka za potrdilo in potrdila vsebuje eno od navedb iz dela J Priloge I.

Razen če ta uredba določa drugače, se smiselno uporabljajo členi 2, 5, 9 do 13, 15, 19 in 20.

2.   Pristojni organi zagotovijo, da se proizvodi iz Priloge VIII k tej uredbi uporabljajo v skladu z ustreznimi določbami Skupnosti, zlasti s členi 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

NASLOV V

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 47

Obvestila

1.   Kar zadeva posebne režime preskrbe, pristojni organi najpozneje petnajsti dan meseca, ki sledi koncu vsakega trimesečja, Komisiji sporočijo naslednje informacije, ki se nanašajo na prejšnje mesece referenčnega koledarskega leta za posamezni proizvod in tarifno oznako KN ter, po potrebi, za posamezni namembni kraj:

(a)

količine, razvrščene glede na to, ali so uvožene iz tretjih držav ali odpremljene iz Skupnosti;

(b)

znesek pomoči in dejansko plačanih stroškov za posamezni proizvod ter, po potrebi, za posamezni namembni kraj;

(c)

količine, za katere niso bila uporabljena dovoljenja in potrdila, razvrščene po kategorijah dovoljenj ali potrdil;

(d)

katere koli količine, ponovno izvožene ali ponovno odpremljene v skladu s členom 16, in zneski na enoto ter skupna vrednost vrnjene pomoči;

(e)

katere koli količine, ponovno izvožene ali ponovno odpremljene po predelavi v skladu s členom 18;

(f)

prenosi znotraj celotne količine za kategorijo proizvodov in spremembe predhodne bilance preskrbe v obdobju;

(g)

razpoložljivo stanje in stopnja uporabe.

Podatki iz prvega pododstavka se posredujejo na podlagi uporabljenih dovoljenj in potrdil.

2.   Kar zadeva podporo lokalni proizvodnji, države članice obvestijo Komisijo:

(a)

vsako leto najpozneje do 31. marca o prejetih zahtevkih za pomoč in zadevnih zneskih za preteklo koledarsko leto;

(b)

najpozneje do 31. julija o dokončno upravičenih zahtevkih za pomoč in zadevnih zneskih za preteklo koledarsko leto.

Člen 48

Poročilo

1.   Poročilo iz člena 28(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 vsebuje zlasti naslednje informacije:

(a)

morebitne pomembne spremembe družbeno-gospodarskega in kmetijskega okolja;

(b)

povzetek razpoložljivih fizičnih in finančnih podatkov o izvajanju vsakega ukrepa, vključno z analizo podatkov in, če je potrebno, predstavitev in analizo sektorja, na katerega se ukrep nanaša;

(c)

napredek ukrepov in prednostnih nalog v zvezi s posebnimi in splošnimi cilji na datum predstavitve poročila, z uporabo količinskih kazalcev;

(d)

kratko predstavitev vseh večjih težav pri upravljanju in izvajanju ukrepov;

(e)

pregled rezultatov vseh teh ukrepov, upoštevajoč njihove vzajemne povezave;

(f)

za poseben režim preskrbe:

informacije in analizo cenovnih gibanj in kako so bile tako dodeljene prednosti prenesene naprej, pa tudi sprejete ukrepe in izvedeni nadzor za zagotovitev takšnega prenosa,

ob upoštevanju drugih obstoječih pomoči, analizo sorazmernosti pomoči glede na dodatne stroške prevoza v najbolj oddaljene regije in na cene, ki se uporabljajo za izvoz v tretje države, v primeru proizvodov za predelavo ali kmetijskih vložkov pa tudi dodatnih stroškov zaradi otoške lege in oddaljenosti;

(g)

navedbo stopnje doseganja ciljev, določenih za vsakega od ukrepov, ki jih vsebuje program, izmerjeno z objektivno merljivimi indikatorji;

(h)

podatke o letni bilanci preskrbe zadevne regije, predvsem glede porabe, razvoja staleža, proizvodnje in izmenjav;

(i)

podatke o dejansko odobrenih zneskih za izvedbo ukrepov programa na podlagi meril, ki jih določijo države članice, kot so število upravičenih proizvajalcev, število živali, ki jih plačilo pokriva, upravičene površine ali število zadevnih gospodarstev;

(j)

podatke o finančnem izvajanju vsakega ukrepa, ki je v programu;

(k)

statistične podatke o pregledih, ki so jih izvedli pristojni organi, ter o morebitnih izvedenih kaznih;

(l)

pripombe države članice o izvajanju programa.

2.   Za leto 2006 poročilo vsebuje oceno učinka programa pomoči za tradicionalne dejavnosti, povezane s proizvodnjo govejega, ovčjega in kozjega mesa, na živinorejo in kmetijsko gospodarstvo v zadevni regiji.

Člen 49

Spremembe programov

1.   Spremembe programov, odobrenih na podlagi člena 24(2) Uredbe (ES) št. 247/2006, se predložijo v odobritev Komisiji.

Vendar takšna odobritev ni potrebna pri naslednjih spremembah:

(a)

kar zadeva predhodne bilance preskrbe, lahko države članice spremenijo raven pomoči in količine proizvodov, za katere lahko velja režim preskrbe;

(b)

kar zadeva programe Skupnosti za podporo lokalne proizvodnje, države članice lahko za največ 20 % spremenijo finančna sredstva za vsak ukrep ter zmanjšanje ali povečanje zneska na enoto pomoči glede na zneske, ki se uporabljajo ob predložitvi zahtevka za spremembo.

2.   Države članice enkrat na leto obvestijo Komisijo o predvidenih spremembah. Vendar države članice lahko kadar koli obvestijo Komisijo o spremembah v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin. Če Komisija ne nasprotuje predvidenim spremembam, te začnejo veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi temu obvestilu.

Člen 50

Financiranje študij, demonstracijskih in izobraževalnih projektov ter ukrepov tehnične pomoči

Znesek, ki je potreben za financiranje študij, demonstracijskih in izobraževalnih projektov ter ukrepov tehnične pomoči, ki jih predvideva program, odobren na podlagi člena 24(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 za namene njihovega izvajanja, ne sme preseči 1 % skupnega zneska financiranja zadevnega programa.

Člen 51

Dodatni nacionalni ukrepi

Države članice sprejmejo vse dodatne ukrepe, potrebne za uporabo te uredbe.

Člen 52

Znižanje predplačil

Kadar so podatki, ki jih države članice posredujejo Komisiji v skladu s členoma 47 in 48, nepopolni ali če se ne upošteva časovna omejitev za njihovo pošiljanje, Komisija lahko brez poseganja v splošna pravila o proračunski disciplini začasno in pavšalno zniža predplačila, vknjižena pod stroške za kmetijstvo.

Člen 53

Razveljavitev

Uredbe (EGS) št. 388/92, (EGS) št. 2174/92, (EGS) št. 2233/92, (EGS) št. 2234/92, (EGS) št. 2235/92, (EGS) št. 2039/93, (EGS) št. 2040/93, (ES) št. 1418/96, (ES) št. 2054/96, (ES) št. 20/2002, (ES) št. 1195/2002, (ES) št. 43/2003, (ES) št. 995/2003, (ES) št. 14/2004 in (ES) št. 188/2005 se razveljavijo.

Sklicevanja na razveljavljene uredbe se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo iz Priloge IX.

Člen 54

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Za vsako posamezno državo članico se uporablja od datuma, ko Komisija uradno sporoči, da je v skladu s členom 24(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 odobrila program posamezne države članice.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 43, 19.2.1992, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1526/2001 (UL L 202, 27.7.2001, str. 6).

(3)  UL L 217, 31.7.1992, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/95 (UL L 174, 26.7.1995, str. 27.)

(4)  UL L 218, 1.8.1992, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/95.

(5)  UL L 218, 1.8.1992, str. 102. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1194/2002 (UL L 174, 4.7.2002, str. 9).

(6)  UL L 218, 1.8.1992, str. 105. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1742/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 18).

(7)  UL L 185, 28.7.1993, str. 9.

(8)  UL L 185, 28.7.1993, str. 10.

(9)  UL L 182, 23.7.1996, str. 9.

(10)  UL L 280, 31.10.1996, str. 1.

(11)  UL L 8, 11.1.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 127/2005 (UL L 25 28.1.2005, str. 12).

(12)  UL L 174, 4.7.2002, str. 11.

(13)  UL L 7, 11.1.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 261/2005 (UL L 46, 17.2.2005, str. 34).

(14)  UL L 144, 12.6.2003, str. 3.

(15)  UL L 3, 7.1.2004, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2022/2005 (UL L 326, 13.12.2005, str. 3).

(16)  UL L 31, 4.2.2005, str. 6.

(17)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(18)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(19)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(20)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(21)  UL L 42, 16.2.1990, str. 6.

(22)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

(23)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18.


PRILOGA I

DEL A

Navedbe iz člena 4(3):

V španščini ena od naslednjih navedb:

„Productos destinados al consumo directo“

„Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento“

„Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios“

„Animales importados de la especie bovina, destinados al engorde“

V češčini ena od naslednjih navedb:

„produkty pro přímou spotřebu“

„produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“

„produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“

„dovezený skot pro výkrm“

V danščini ena od naslednjih navedb:

„produkter til direkte konsum“

„produkter til forarbejdnings‐ og/eller emballeringsindustrien“

„produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer“

„importeret kvæg til opfedning“

V nemščini ena od naslednjih navedb:

„Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“

„Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“

„zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“

„zur Mast eingeführte Rinder“

V estonščini ena od naslednjih navedb:

„otsetarbimiseks ettenähtud tooted“

„tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele“

„põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted“

„imporditud nuumveised“

V grščini ena od naslednjih navedb:

„προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση“

„προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας“

„προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές“

„εισαγόμενα βοοειδή προς πάχυνση“

V angleščini ena od naslednjih navedb:

„products for direct consumption“

„products for the processing and/or packaging industry“

„products intended for use as agricultural inputs“

„bovine animals imported for fattening“

V francoščini ena od naslednjih navedb:

„produits destinés à la consommation directe“

„produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement“

„produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles“

„animaux bovins pour l'engraissement importés“

V italijanščini ena od naslednjih navedb:

„prodotti destinati al consumo diretto“

„prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento“

„prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli“

„bovini destinati all’ingrasso importati“

V latvijščini ena od naslednjih navedb:

„tiešam patēriņam paredzēti produkti“

„produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai“

„produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas“

„ievesti liellopi nobarošanai“

V litovščini ena od naslednjih navedb:

„tiesiogiai vartoti skirti produktai“

„perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“

„produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“

„importuojami galvijai, skirti penėjimui“

V madžarščini ena od naslednjih navedb:

„közvetlen fogyasztásra szánt termékek“

„a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek“

„mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek“

„importált, hízlalásra szánt szarvasmarhafélék“

V malteščini ena od naslednjih navedb:

„prodotti maħsuba għall-konsum dirett“

„prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ“

„prodotti maħsuba għall-użu agrikolu“

„bhejjem ta’ l-ifrat għat-tismin importati“

V nizozemščini ena od naslednjih navedb:

„producten voor rechtstreekse consumptie“

„producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie“

„producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel“

„ingevoerde mestrunderen“

V poljščini ena od naslednjih navedb:

„produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia“

„produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania“

„produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze“

„bydło importowane przeznaczone do opasu“

V portugalščini ena od naslednjih navedb:

„produtos destinados ao consumo directo“

„produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento“

„produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola“

„bovinos de engorda importados“

V slovaščini ena od naslednjih navedb:

„výrobky určené na priamu spotrebu“

„výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“

„výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“

„dovezený hovädzí dobytok určený na výkrm“

V slovenščini ena od naslednjih navedb:

„proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“

„proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“

„proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“

„uvoženo govedo za pitanje“

V finščini ena od naslednjih navedb:

„suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita“

„jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita“

„maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita“

„tuotuja lihotukseen tarkoitettuja nautoja“

V švedščini ena od naslednjih navedb:

„produkter avsedda för direkt konsumtion“

„produkter avsedda för bearbetning eller förpackning“

„produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket“

„importerade nötkreatur, avsedda för gödning“.

DEL B

Navedbe iz člena 4(3) in člena 5(4):

V španščini:„Exención de los derechos de importación“ y „Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]“

V češčini:„osvobození od dovozních cel“ a „osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]“

V danščini:„fritagelse for importtold“ og „licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]“

V nemščini:„Befreiung von den Einfuhrzöllen“ und „zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]“

V estonščini: „imporditollimaksudest vabastatud ja [kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents

V grščini:„απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς“ και „πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]“

V angleščini:„exemption from import duties“ and „certificate to be used in [name of the outermost region]“

V francoščini:„exonération des droits à l'importation“ et „certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]“

V italijanščini:„esenzione dai dazi all’importazione“ e „titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]“

V latvijščini:„atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa“ un „sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]“

V litovščini:„atleidimas nuo importo muitų“ ir „sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]“

V madžarščini:„behozatali vám alóli mentesség“ és „[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló engedély“

V malteščini:„eżenzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni“ u „ċertifikat għall-użi fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]“

V nizozemščini:„vrijstelling van invoerrechten“ en „in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat“

V poljščini:„zwolnienie z należności przywozowych“ i „świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]“

V portugalščini:„isenção dos direitos de importação“ e „certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]“

V slovaščini:„oslobodenie od dovozného cla“ a „osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]“

V slovenščini:„oprostitev uvoznih dajatev“ in „dovoljenje se uporabi v [ime najbolj oddaljene regije]“

V finščini:„vapautettu tuontitulleista“ ja „(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus“

V švedščini:„tullbefrielse“ och „intyg som skall användas i [randområdets namn]“

DEL C

Navedbe iz člena 5(3):

V španščini:„Certificado de exención“

V češčini:„osvědčení o osvobození“

V danščini:„fritagelseslicens“

V nemščini:„Freistellungsbescheinigung“

V estonščini:„vabastussertifikaat“

V grščini:„πιστοποιητικό απαλλαγής“

V angleščini:„exemption certificate“

V francoščini:„certificat d'exonération“

V italijanščini:„titolo di esenzione“

V latvijščini:„atbrīvojuma apliecība“

V litovščini:„atleidimo nuo importo muitų sertifikatas“

V madžarščini:„mentességi bizonyítvány“

V malteščini:„ċertifikat ta’ eżenzjoni“

V nizozemščini:„vrijstellingscertificaat“

V poljščini:„świadectwo zwolnienia“

V portugalščini:„certificado de isenção“

V slovaščini:„osvedčenie o oslobodení od cla“

V slovenščini:„potrdilo o oprostitvi“

V finščini:„vapautustodistus“

V švedščini:„intyg om tullbefrielse“

DEL D

Navedbe iz člena 5(4):

V španščini ena od naslednjih navedb:

„Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento“

„Productos destinados al consumo directo“

„Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios“

V češčini ena od naslednjih navedb:

„produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“

„produkty pro přímou spotřebu“

„produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“

V danščini ena od naslednjih navedb:

„produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien“

„produkter til direkte konsum“

„produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer“

V nemščini ena od naslednjih navedb:

„Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“

„Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“

„zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“

V estonščini ena od naslednjih navedb:

„tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele“

„otsetarbimiseks ettenähtud tooted“

„põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted“

V grščini ena od naslednjih navedb:

„προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας“

„προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση“

„προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές“

V angleščini ena od naslednjih navedb:

„products for the processing and/or packaging industry“

„products for direct consumption“

„products intended for use as agricultural inputs“

V francoščini ena od naslednjih navedb:

„produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement“

„produits destinés à la consommation directe“

„produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles“

V italijanščini ena od naslednjih navedb:

„prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento“

„prodotti destinati al consumo diretto“

„prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli“

V latvijščini ena od naslednjih navedb:

„produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai“

„tiešam patēriņam paredzēti produkti“

„produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas“

V litovščini ena od naslednjih navedb:

„perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“

„tiesiogiai vartoti skirti produktai“

„produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“

V madžarščini ena od naslednjih navedb:

„a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek“

„közvetlen fogyasztásra szánt termékek“

„mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek“

V malteščini ena od naslednjih navedb:

„prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ“

„prodotti maħsuba għall-konsum dirett“

„prodotti maħsuba għall-użu agrikolu“

V nizozemščini ena od naslednjih navedb:

„producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie“

„producten voor rechtstreekse consumptie“

„producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel“

V poljščini ena od naslednjih navedb:

„produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania“

„produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia“

„produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze“

V portugalščini ena od naslednjih navedb:

„produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento“

„produtos destinados ao consumo directo“

„produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola“

V slovaščini ena od naslednjih navedb:

„výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“

„výrobky určené na priamu spotrebu“

„výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“

V slovenščini ena od naslednjih navedb:

„proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“

„proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“

„proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“

V finščini ena od naslednjih navedb:

„jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita“

„suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita“

„maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita“

V švedščini ena od naslednjih navedb:

„produkter avsedda för bearbetning eller förpackning“

„produkter avsedda för direkt konsumtion“

„produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket“.

DEL E

Navedbe iz člena 7(3):

V španščini:„Certificado de ayuda“

V češčini:„osvědčení o podpoře“

V danščini:„støttelicens“

V nemščini:„Beihilfebescheinigung“

V estonščini:„toetussertifikaat“

V grščini:„πιστοποιητικό ενίσχυσης“

V angleščini:„aid certificate“

V francoščini:„certificat aides“

V italijanščini:„titolo di aiuto“

V latvijščini:„atbalsta sertifikāts“

V litovščini:„pagalbos sertifikatas“

V madžarščini:„támogatási bizonyítvány“

V malteščini:„ċertifikat ta’ l-għajnuniet“

V nizozemščini:„steuncertificaat“

V poljščini:„świadectwo pomocy“

V portugalščini:„certificado de ajuda“

V slovaščini:„osvedčenie o pomoci“

V slovenščini:„potrdilo o pomoči“

V finščini:„tukitodistus“

V švedščini:„stödintyg“.

DEL F

Navedbe iz člena 7(4):

V španščini ena od naslednjih navedb:

„Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento“

„Productos destinados al consumo directo“

„Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios“ (1)

„Animales vivos destinados al engorde“

„Azúcar C: sin ayuda“

V češčini ena od naslednjih navedb:

„produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“

„produkty pro přímou spotřebu“

„produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“ (1)

„živá zvířata pro výkrm“

„cukr C: bez podpory“

V danščini ena od naslednjih navedb:

„produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien“

„produkter til direkte konsum“

„produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer“ (1)

„levende dyr til opfedning“

„C-sukker: ingen støtte“

V nemščini ena od naslednjih navedb:

„Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“

„Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“

„zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“ (1)

„zur Mast eingeführte lebende Tiere“

„C-Zucker: keine Beihilfe“

V estonščini ena od naslednjih navedb:

„tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele“

„otsetarbimiseks ettenähtud tooted“

„põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted“ (1)

„imporditud nuumveised“

„C-suhkur, toetust ei anta“

V grščini ena od naslednjih navedb:

„προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας“

„προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση“

„προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές“ (1)

„ζώντα ζώα προς πάχυνση“

„ζάχαρη Γ: ουδεμία ενίσχυση“

V angleščini ena od naslednjih navedb:

„products for the processing and/or packaging industry“

„products for direct consumption“

„products intended for use as agricultural inputs“ (1)

„live animals for fattening“

„C sugar: no aid“

V francoščini ena od naslednjih navedb:

„produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement“

„produits destinés à la consommation directe“

„produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles“ (1)

„animaux vivants pour l'engraissement“

„sucre C: pas d’aide“

V italijanščini ena od naslednjih navedb:

„prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento“

„prodotti destinati al consumo diretto“

„prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli“ (1)

„bovini destinati all’ingrasso importati“

„zucchero C: senza aiuto“

V latvijščini ena od naslednjih navedb:

„produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai“

„tiešam patēriņam paredzēti produkti“

„produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas“ (1)

„dzīvi dzīvnieki nobarošanai“

„C cukurs: atbalstu nepiešķir“

V litovščini ena od naslednjih navedb:

„perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“

„tiesiogiai vartoti skirti produktai“

„produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“ (1)

„gyvi penėjimui skirti galvijai“

„C cukrus: pagalba neskiriama“

V madžarščini ena od naslednjih navedb:

„a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek“

„közvetlen fogyasztásra szánt termékek“

„mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek“ (1)

„hízlalásra szánt élőállatok“

„C cukor: nincs támogatás“

V malteščini ena od naslednjih navedb:

„prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ“

„prodotti maħsuba għall-konsum dirett“

„prodotti maħsuba għall-użu agrikolu“ (1)

„bhejjem ħajjin għat-tismin“

„zokkor C: l-ebda għajnuna“

V nizozemščini ena od naslednjih navedb:

„producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie“

„producten voor rechtstreekse consumptie“

„producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel“ (1)

„levende mestdieren“

„C-suiker: geen steun“

V poljščini ena od naslednjih navedb:

„produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania“

„produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia“

„produkty przeznaczone do użytku jako nakłady rolnicze“ (1)

„bydło importowane przeznaczone do opasu“

„Cukier C: nieobjęty pomocą“

V portugalščini ena od naslednjih navedb:

„produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento“

„produtos destinados ao consumo directo“

„produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola“ (1)

„animais vivos para engorda“

„açúcar C: não beneficia de ajudas“

V slovaščini ena od naslednjih navedb:

„výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“

„výrobky určené na priamu spotrebu“

„výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“ (1)

„živé zvieratá určené na výkrm“

„cukor C: bez udelenia pomoci“

V slovenščini ena od naslednjih navedb:

„proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“

„proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“

„proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“ (1)

„žive živali za pitanje“

„sladkor C: ni pomoči“

V finščini ena od naslednjih navedb:

„jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita“

„suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita“

„maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita“ (1)

„lihotukseen tarkoitettuja eläviä eläimiä“

„C-sokeri: ei tukea“

V švedščini ena od naslednjih navedb:

„produkter avsedda för bearbetning eller förpackning“

„produkter avsedda för direkt konsumtion“

„produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket“ (1)

„levande djur avsedda för gödning“

„C-socker: inget stöd“

DEL G

Navedbe iz člena 7(4):

V španščini:„Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]“

V češčini:„osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]“

V danščini:„licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]“

V nemščini:„Bescheinigung zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]“

V estonščini:„[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents“

V grščini:„πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]“

V angleščini:„certificate to be used in [name of the outermost region]“

V francoščini:„certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]“

V italijanščini:„titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]“

V latvijščini:„sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]“

V litovščini:„sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]“

V madžarščini:„[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló bizonyítvány“

V malteščini:„ċertifikat għall-użu fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]“

V nizozemščini:„in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat“

V poljščini:„świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]“

V portugalščini:„certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]“

V slovaščini:„osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]“

V slovenščini:„potrdilo za uporabo v [ime najbolj oddaljene regije]“

V finščini:„(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus“

V švedščini:„intyg som skall användas i [randområdets namn]“.

DEL H

Navedbe iz člena 16(2):

V španščini:„Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 247/2006“

V češčini:„zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006“

V danščini:„Vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 247/2006“

V nemščini:„Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006“

V estonščini: „määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 1 esimese lõigu alusel eksporditav kaup

V grščini:„εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006“

V angleščini:„goods exported under the first subparagraph of Article 4(1) of Regulation (EC) No 247/2006“

V francoščini:„marchandise exportée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006“

V italijanščini:„merce esportata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006“

V latvijščini:„prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 1. punkta pirmās daļas noteikumiem“

V litovščini:„pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 1 dalies pirmą punktą eksportuojama prekė“

V madžarščini:„a 247/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint exportált termék“

V malteščini:„merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 1, l-ewwel inċiż, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006“

V nizozemščini:„op grond van artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen“

V poljščini:„towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006“

V portugalščini:„mercadoria exportada nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006“

V slovaščini:„tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 247/2006“

V slovenščini:„blago, izvoženo v skladu s prvim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (ES) št. 247/2006“

V finščini:„Asetuksen (EY) N:o 247/2006 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla viety tavara“

V švedščini:„vara som exporteras i enlighet med artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006“.

DEL I

Navedbe iz člena 18(4):

V španščini:„Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 247/2006“

V češčini:„zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 247/2006“

V danščini:„Vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 247/2006“

V nemščini:„Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006“

V estonščini: „määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 2 alusel eksporditav kaup

V grščini:„εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006“

V angleščini:„goods exported under Article 4(2) of Regulation (EC) No 247/2006“

V francoščini:„marchandise exportée en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006“

V italijanščini:„merce esportata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006“

V latvijščini:„prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 2. punkta noteikumiem“

V litovščini:„pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 2 dalį eksportuojama prekė“

V madžarščini:„a 247/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint exportált termék“

V malteščini:„merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 2, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006“

V nizozemščini:„op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen“

V poljščini:„towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006“

V portugalščini:„mercadoria exportada nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006“

V slovaščini:„tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006“

V slovenščini:„blago, izvoženo v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 247/2006“

V finščini:„Asetuksen (EY) N:o 247/2006 4 artiklan 2 kohdan nojalla viety tavara“

V švedščini:„vara som exporteras i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 247/2006“.

DEL J

Navedbe iz prvega pododstavka člena 46(1):

V španščini:„Producto destinado a la industria de fabricación de labores de tabaco“

V češčini:„produkt pro zpracovatelský průmysl tabákových výrobků“

V danščini:„produkt til tobaksvareindustrien“

V nemščini:„Erzeugnis zur Herstellung von Tabakwaren“

V estonščini:„tubakatoodete valmistamiseks ettenähtud toode“

V grščini:„προϊόν που προορίζεται για τις καπνοβιομηχανίες“

V angleščini:„product intended for industries manufacturing tobacco products“

V francoščini:„produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac“

V italijanščini:„prodotto destinato alla manifattura di tabacchi“

V latvijščini:„produkts paredzēts tabakas izstrādājumu ražošanas nozarēm“

V litovščini:„produktas, skirtas tabako gaminių gamybos pramonei“

V madžarščini:„a dohánytermékeket előállító iparnak szánt termékek“

V malteščini:„prodott maħsub għall-industriji tal-manifattura tal-prodotti tat-tabakk“

V nizozemščini:„product bestemd voor bedrijven waar tabaksproducten worden vervaardigd“

V poljščini:„towar przeznaczony dla przemysłu tytoniowego“

V portugalščini:„produto destinado às indústrias de manufactura de produtos de tabaco“

V slovaščini:„výrobok určený pre výrobný priemysel tabakových výrobkov“

V slovenščini:„proizvodi, namenjeni industriji za proizvodnjo tobačnih izdelkov“

V finščini:„tupakkatuotteiden valmistukseen tarkoitettu tuote“

V švedščini:„produkt avsedd för framställning av tobaksprodukter“.


(1)  Pri uporabi potrdila o pomoči čistokrvne živali, živali komercialnih pasem in jajčni proizvodi štejejo za proizvode, namenjene za uporabo kot kmetijski vložki.


PRILOGA II

Največje letne količine predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo in pošljejo iz francoskih čezmorskih departmajev v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk

RÉUNION

Količina v kilogramih [(*) ali litrih]

Oznaka KN

V Evropsko skupnost

V tretjo državo

1101 00

5 000 000

1104 23

250 000

1507 90 90

38 000 (*)

1508 90 90

2 000 (*)

1512 11 91

250 000 (*)

1515 29 90

5 000 (*)

2103 20 00

2103 90 90

15 000

2203 00

2 530 (*)

2309 90

8 000 000


MARTINIK

Količina v kilogramih [(*) ali litrih]

Oznaka KN

V Evropsko skupnost

V tretjo državo

0403 10

3 276

1101 00

200 000

2309 90

350 000


GUADELOUPE

Količina v kilogramih [(*) ali litrih]

Oznaka KN

V Evropsko skupnost

V tretjo državo

1101 00

200 000

2309 90

500 000


PRILOGA III

Največje količine predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali pošljejo z Azorov in Madeire v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk

AZORI

Količina v kilogramih [(*) ali litrih]

Oznaka KN

V Evropsko skupnost

V tretjo državo

1701

141 000 (1)

 

1905 90 45

50 000

2203 00

100 000 (*)


MADEIRA

Količina v kilogramih [(*) ali litrih]

Oznaka KN

V Evropsko skupnost

V tretjo državo

0401

1 000 000

1101 00

60 000

600 000

1102 20

3 000

500 000

1704

4 600

10 000

1902 19

25 500

600 000

1905

18 200

300 000

2009

3 800

2202

18 700 (*)

3 000 000 (*)

2203 00

2 500 (*)

1 000 000 (*)

2208

9 000 (*)

20 000 (*)


(1)

v letu 2006: 3 000 000 kg

v letu 2007: 2 285 000 kg

v letu 2008: 1 570 000 kg

v letu 2006: 3 000 000 kg

v letu 2007: 2 285 000 kg

v letu 2008: 1 570 000 kg

v letu 2009: 855 000 kg.

(1)  Ta količina se bo uporabljala od leta 2010. V predhodnih letih se bodo uporabljale naslednje največje količine:

v letu 2006: 3 000 000 kg

v letu 2007: 2 285 000 kg

v letu 2008: 1 570 000 kg

v letu 2009: 855 000 kg.


PRILOGA IV

Največje količine predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali pošljejo s Kanarskih otokov v okviru tradicionalnega izvoza in pošiljk

Količina v kilogramih [(*) ali litrih]

Oznaka KN

V Evropsko skupnost

V tretjo državo

0402 10

54 000

0402 21

64 000

11 000

0402 29

33 000

0402 91

3 000

3 000

0402 99

1 000

1 000

0403 10

7 000

0403 90

1 000

1 000

0405

6 000

12 000

0406 10

17 000

119 000

0406 30

2 000

5 000

0406 40

2 000

1 000

0406 90

25 000

14 000

0710 21

1 000

0710 22

1 000

1 000

0710 30

2 000

1 000

0710 40

1 000

1 000

0710 80

4 000

16 000

0710 90

1 000

0711 20

1 000

0711 40

1 000

0811 90

1 000

1 000

0812 90

3 000

1 000

0813 50

1 000

1 000

1101 00

105 000

1 000

1102 20

13 000

6 000

1102 90

1 000

1 000

1104 19

4 000

1 000

1105 00

1 000

1507 90

300 000

1514 19 90

1514 99 90

3 000 000

1601 00

10 000

44 000

1602 41

13 000

1 000

1602 49

16 000

39 000

1602 50

50 000

1604 13

2 712 000

2 027 000

1604 14

552 000

18 000

1702 90

675 000

6 000

1704 10

19 000

20 000

1704 90

648 000

293 000

1804 00

1 000

1805 00

1 000

45 000

1806 10

4 000

58 000

1806 20

1 000

25 000

1806 31

1 000

4 000

1806 90

30 000

38 000

1901 20

1 140 000

1901 90

2 521 000

45 000

1902 11

1 000

2 000

1902 19

1 000

47 000

1902 20

1 000

1902 30

1 000

37 000

1903 00

1 000

1904 10

3 000

2 000

1904 90

1 000

1905 20

1 000

1905 31

1905 32

45 000

132 000

1905 40

1 000

3 000

1905 90

15 000

43 000

2004 10

22 000

1 000

2004 90

4 000

72 000

2005 10

1 000

63 000

2205 20

57 000

1 000

2005 40

2 000

19 000

2005 59

2 000

2005 60

34 000

1 000

2005 70

9 000

3 000

2005 80

1 000

5 000

2005 90

20 000

27 000

2006 00

5 000

27 000

2007 10

3 000

2 000

2007 91

3 000

8 000

2007 99

463 000

7 000

2008 19

1 000

1 000

2008 20

18 000

38 000

2008 30

10 000

1 000

2008 50

2 000

1 000

2008 60

1 000

1 000

2008 70

5 000

1 000

2008 92

104 000

12 000

2008 99

224 000

1 000

2009 12 00

2009 19

18 000

24 000

2009 31

2009 39

10 000

2009 41

2009 49

9 000

7 000

2009 61

2009 69

1 071 000

2009 71

2009 79

2 000

3 000

2009 80

11 000

18 000

2009 90

16 000

12 000

2101 11

2101 12

5 000

3 000

2101 20

1 000

1 000

2101 30

1 000

2102 10

1 000

28 000

2102 20

2 000

2102 30

3 000

2103 10

2 000

2103 20

22 000

35 000

2103 30

1 000

3 000

2103 90

30 000

61 000

2104 10

22 000

193 000

2104 20

1 000

595 000

2105 00

167 000

505 000

2106 10

3 000

28 000

2106 90

8 000

13 000

2202 10

5 000 000 (*)

203 000 (*)

2202 90

3 000 000 (*)

799 000 (*)

2203 00

70 000 (*)

157 000 (*)

2205 10

47 000 (*)

1 000 (*)

2205 90

17 187 000 (*)

3 295 000 (*)

2208 40

47 000 (*)

43 000 (*)

2208 50

9 000 (*)

7 000 (*)

2208 70

190 000 (*)

17 000 (*)

2209 00

18 000 (*)

2301 20

20 610 000

18 654 000

2309 90

20 000

1 525 000

3002 10

8 000

1 000

3002 20

1 000

1 000

3002 90

1 000

1 000

3004 20

1 000

3 000

3004 50

1 000

3004 90

51 000

18 000

3005 10

1 000

2 000

3005 90

2 000

1 000

3203 00

1 000

1 000

3307 49

1 000

14 000

3307 90

7 000

6 000

3401 19

2 000

9 000

3402 13

5 000

3402 20

135 000

69 000

3402 90

40 000

62 000

3403 19

7 000

1 000

3405 30

1 000

1 000

3405 40

2 000

6 000

3901 10

195 000

32 000

3901 20

80 000

76 000

3904 21

49 000

180 000

3909 50

2 000

47 000

3912 90

7 000

1 000

3917 21

195 000

11 000

3917 23

20 000

10 000

3917 32

65 000

68 000

3917 39

33 000

2 000

3917 40

270 000

65 000

3919 10

860 000

30 000

3920 10

2 100 000

2 000

3920 20

310 000

8 000

3920 99

340 000

3921 90

20 000

70 000

3923 10

49 000

59 000

3923 21

727 000

356 000

3923 29

23 000

72 000

3923 30

180 000

35 000

3923 40

18 000

25 000

3923 90

1 000

13 000

3924 10

6 000

5 000

3924 90

10 000

4 000

3926 90

132 000

198 000

4823 12

1 000

3 000

4823 12

do

4823 90 14

15 000

18 000


PRILOGA V

Največje količine predelanih proizvodov, ki se letno lahko izvozijo s Kanarskih otokov v okviru regionalne trgovine

Količina v kilogramih [(*) ali litrih]

Oznaka KN

V tretjo državo

0402 21 19

4 000

0403 10

100 000

0405 10 19

1 000

1101

200 000

1507909000

3 300 000

1704 90

50 000

1806 10

200 000

1806 31

15 000

1806 32

1 000

1806 90

50 000

1901 20

10 000

1901 90

600 000

1902 11

3 000

1902 19

50 000

1902 20

1 000

1902 30

1 000

1905 31

200 000

1905321900

25 000

2009 19

10 000

2009 31

1 000

2009 41

4 000

2009 71

4 000

2009 80

35 000

2009 90

60 000

2103 20

10 000

2105 00

400 000

2106102090

1 000

2202 90

200 000

2302

300 000


PRILOGA VI

Tretje države, v katere se izvažajo predelani proizvodi s francoskih čezmorskih ozemelj v okviru regionalne trgovine

Réunion: Mauritius, Madagaskar, Mayotte in Komori

Martinik: Mali Antili (1)

Guadeloupe: Mali Antili (1)

Francoska Gvajana: Brazilija, Surinam in Gvajana

Tretje države, v katere se izvažajo predelani proizvodi z Azorov in Madeire v okviru regionalne trgovine

Azori: Maroko, Zelenortski otoki in Gvineja Bissau

Madeira: Maroko, Zelenortski otoki in Gvineja Bissau

Tretje države, v katere se izvažajo predelani proizvodi s Kanarskih otokov v okviru regionalne trgovine

Mavretanija, Senegal, Ekvatorialna Gvineja, Zelenortski otoki, Maroko


(1)  Mali Antili: Deviški otoki, Saint Kitts in Nevis, Antigva in Barbuda, Dominika, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Barbados, Trinidad in Tobago, Sint Maarten, Angvila.


PRILOGA VII

GRAFIČNI ZNAK

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA VIII

Koeficienti ekvivalentnosti za proizvode, oproščene plačila carine za neposreden uvoz na Kanarske otoke

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Koeficient ekvivalentnosti

2401 10

Surov tobak, neotrebljen

0,72

2401 20

Surov tobak, otrebljen

1,00

2401 30 00

Tobačni odpadki

0,28

ex 2402 10 00

Nedokončane cigare brez ovoja

1,05

ex 2403 10 90

Rezan tobak (dokončane tobačne mešanice za proizvodnjo cigaret, cigarilosov in cigar)

1,05

ex 2403 91 00

Homogeniziran ali rekonstituiran tobak

1,05

ex 2403 99 90

Ekspandiran tobak

1,05


PRILOGA IX

Primerjalna tabela

Uredba (ES) št. 20/2002

Uredba (ES) št. 43/2003

Uredba (ES) št. 1418/96

Uredba (ES) št. 1195/2002

Sedanja uredba

Člen 2

 

 

 

Člen 2

Člen 3

 

 

 

Člen 3

Člen 4

 

 

 

Člen 4

Člen 5

 

 

 

Člen 5

Člen 6

 

 

 

Člen 6

Člen 7

 

 

 

Člen 7

Člen 8

 

 

 

Člen 8

Člen 9

 

 

 

Člen 9

Člen 10

 

 

 

Člen 10

Člen 11

 

 

 

Člen 11

Člen 12

 

 

 

Člen 12

Člen 13

 

 

 

Člen 13

Člen 14

 

 

 

Člen 14

Člen 15

 

 

 

Člen 15

Člen 16

 

 

 

Člen 16

Člen 17

 

 

 

Člen 18

Člen 25

 

 

 

Člen 19

Člen 26

 

 

 

Člen 20

Člen 27

 

 

 

Člen 21

 

Člen 54

 

 

Člen 25

 

Člen 55

 

 

Člen 26

 

Člen 56

 

 

Člen 27

 

Člen 57

 

 

Člen 28

 

Člen 58

 

 

Člen 30

 

Člen 59

 

 

Člen 31

 

Člen 60

 

 

Člen 32

 

Člen 61

 

 

Člen 33

 

Člen 62

 

 

Člen 36

 

Člen 65

 

 

Člen 37

 

 

Člen 1

 

Člen 38

 

 

Člen 2

 

Člen 39

 

 

Člen 3

 

Člen 40

 

 

Člen 4

 

Člen 41

 

 

Člen 5

 

Člen 42

 

 

Člen 6

 

Člen 43

 

 

 

Člen 2

Člen 45

 

 

 

Člen 3

Člen 46

Člen 22

 

 

 

Člen 47

Člen 23

 

 

 

Člen 48

 

Člen 67

 

 

Člen 51

Člen 24

 

 

 

Člen 52